Kecskemét és Vidéke, 1920. május-december (1. évfolyam, 1-189. szám)

1920-09-16 / 101. szám

1-1. szám. Kecskemét és Vidéke 3. oldal. Bérmálási ajándékait a XEgytárgy-üzletben haphatúkü! — Felvétel a közgazdasági tudományi karon. Mindazoknak, akik felvételüket kérel­mezték a közgazdasági tudományi karra és előjegyzésbe vették, illetve akiknek felvételét biztosították, szeptember 20 tói 30 ig te jedő időben személyesen tarloznak jelentkezni a beiratkozásra. A kar által véglegesen felvet­tek beiratkozása csoportokban történik. Az első csoport névsorát szeptember 14 én a hirdetőtáblán teszik közhírré, a többi cso­portét fokozatos időrendben. Az egyetemi közgazdasági tudományi karon az előadások október 4 én kezdődnek. A kar dékáni hiva tala felhívja mindazokat, akik magukat a múlt hónapokban a karnál előjegyeztették, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényükben felvételüket legkésőbb szeptember 16-ig kérel­mezzék. — Dr. Qyertes Sándor ügyvéd, hadi­fogságából visszatérve, ügyvédi működését Kisfaludy-utca 13. szám alatt újból meg­kezdette. — A Kecskeméti Kath. Egylet választ­mánya e hó 15 én, szerdán d. u. 5 órakor Kisfaludy-u. 6. szám alatt levő egyleti szék­házában ülést tart. Tárgy: az egyleti szék­ház felszentelése. — Redukálják a TTláv személyforgalmát. A közelgő tél egyik súlyos problémája a vasúti forgalom kérdése, még pedig egyrészt az általános forgalom lebonyolítása, másrészt pedig a vasúti kocsik fűtése szempotjából. Mindkettőnek természetesen a szénhiány lesz az oka. Nyáron a termelt szén legnagyobb részét a Máv. céljaira fordíthatták, a‘ most ősszel termelt szénből egyre nagyobb meny nyiségeket vonnak le hivatalok és háztartá­sok fűtésére. A Máv. igazgatósága tehát már »Ifi® előkészíti a személyforgalom bizonyos mérvű 'Csökkentését, amire valószínűleg csak novem berben kerül a sor. A teherjáratokat álta­lában továbbra is fenn akarják tartani. No- L * | vemberlől kezdve az összes vonalakon egy- nflll íkét járatot be fognak szüntetni. Már is meg- IINU« .rázkódunk attól a gondolattól, hogy a sze- Uallalot mélykocsik fűtésére alig van remény. Biz- ídlJdidl. itató, hogy a törött ablakokat kijavítják. — Október 4 én kezdődnek a tanítások <az egyetemen. Információink szerint az egye­temi tanításokat ebben az esztendőben októ­ber 4-én kezdik meg, ha addig akadályok ziem jönnek közbe és nem lesz szükség az évnyitó terminus újabb elhalasztására. — Uj tápanyagot fedezett fel nemrég egy Sgolitcer nevű osztrák állatorvos, az úgynevezett vérlisztet, amit a következőkép­pen készít. Fagyasztással, majd melegen való felengedéssel elroncsolja a vétertestecskéket s az igy nyert hig folyadéköt 35—40 Celsius- fokon, légüreges térben, minden nedvesség eltávolítása után, porrá alakítja. Az ily mó­don keletkezett vérliszt határtalan ideig el­áll, íztelen és szagtalan, vízben teljesen fel­oldódik s a húsnál jobban, majdnem egé­szében megemésztődik. Fehérjetartalma 83 százalék, ez is mutatja táperejének nagy ér­tékét. Jól használható fel vérpudJingok, már­tások, levesek, húsételek, hurkafélék készíté­sére. Különösen negyjelentöségü ez a fel­fedezés tömegélelmezési szempontból. A vá­rosi lakosságnak legalább öt százalékát le­hetne ily módon ellátni s ez az eredmény csekély költséggel elérhető: csak a vágó­hidakat kell berendezni a vérnek ily módon való konzerválására. — A Duna áradása. Tegnap délután és ma éjjel a Duna áradáa egyre tartott, de lényegesen kisebb iramban. Az áradás tető­pontja nem következett be a délutáni órák­ban, mint tegnap várták. A vízállás ma reg­gel 6 órakor a Lánchidnál 640 cm. volt. Ma éjjelre várják a legmagasabb vízállást, mely alkalmasint 650—660 cm. lesz. Vesze­delem , nincs, maga Sipőcz polgármester ki­ment Óbudára, hogy személyesen megnézze az óvintézkedéseket. I MOZGÓKÉPHEZ. : SZERDA, CSÜTÖRTÖK « PI0VRA * OLASZ szemelt™ TRAGÉDIA PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP ♦ Ti TENGER * M LEÁNYA ELBŰVÖLŐ FILTTtF^OmÁnC — flz Ébredő TTlagyarok Egyesületének igazgatósága szeptember 12-én tartott ülésén foglalkozott az ÉME közlekedésügyi csoport­jának határozatával, mely az Estet, Világot és a Pesi Naplót a szállításból kizárja. A vezetőség egyhangúlag kimondta, hogy az ÉME összes szervezetével a vasutas csoport mellé áll és annak határozatát minden ere­jével a végsőkig támogatja. — vármegyei kormánybiztosságok megszüntetése. A Budapesti Közlöny mai számának élén az uj főispáni kinevezéseket olvashatjuk. Ismét egy jelentős lépés a ren- cffes viszonyok felé. Eddig a kir. kormányt a varmegyék élén kormánybiztosok képviselték, akik a főispáni munkakört csak megbízás­ként látták el. A kormányzó most a főispáni állásokat betöltötte. — él gyümölcspálinka árak alakulása. A gyümölcspalinkafélékben a kereslet meg- élénKül és állandó jó vételkedv mellett több tétel forgalomba is kerül. A törköly (első­rendű) 160—165, seprőpálinka 160—165, szilvorium 200 korona áron kerüi forga­lomba. . . , ‘f — A gyógynövény akció eredménye. Most, hogy a gyógynövény termelési és gyűj­tési évad véget ért, megállapítható, hogy az a hathathatós propaganda, amelyet a föld­művelésügyi minisztérium gyógy- és ipar- törvény forga mi irodája a közgazdaságilag rendkívül fontos termelési ág fellendítése ér­dekében kifejtett, kiváló eredményekre veze­tett. Ma már nemcsak a belföldi szükségletet látják a hazai gyűjtők és termelők, de ex­portra is jut gyógynövény. Igen fontos gyógy­szereink egy részét (mint ricinus és ópium stb.), amelyeket eddig drága pénzért kül­földről szereztünk be, már hazai termésből fedezzük. A gyógy- és ipartörvény forgalmi iroda jelentése szerint a folyó évadban gyógy- növénygyüjtéssel körülbelül 5000 existencia foglalkozott, mig a hivatalos beváltók száma 520 volt. A tanítóság, a lelkészek, jegyzők és gyógyszerészek, továbbá a nyugdíjas ka­tonatisztek és tisztviselők vették ki leginkább részüket az akcióból. Gyógynövényt mintegy 400 hold területen 130 gazda termelt. A jövő évadban vasúti töltéseket, erdőszéleket, mo­csaras árterületeket óhajt az iroda gyógynö­vényekkel betelepíteni, hogy az igy parlagon heverő földrészeket is hasznosítsa. Terme­lésre jelentkezők kimerítő utasítást vetőmag- vat, esetleg palántákat kapnak a Gyógy- és Iparnövény Forgalmi Irodánál Budapest IX., Lónyay-utca 7., II. emelet. Keresztényszociálista hírek. A szőlő és kert tulajdonosokhoz, kik megbízható éves, feles, átalyás, vagy havi­fizetéses szőlőkezelőt, munkavezetőt, előmun- kást, kapást, vagy konyha disz- vagy fa­iskola-kertészt óhajtanak felvenni, szívesked­jenek ez irányban a Horog-utca 10. szám alatt vasárnaponként 10—11 óra közölt a fentiek szakcsoportjához foidulni, ahol a köz­vetítés díjtalan. Bugaci favágók értesittetnek, hogy akik már kint voltak és bejelentés nélkül most itthon maradtak, ha f. hó 18 ig (a Cifrapalo­tában a titkári hivatalban nem jelentkeznek, a favágási munkából egyszer s mindenkorra kizáralnak. Továbbá akik még erdövágási munkára óhajtanak menni a titkári irodában igazolvány átvétele végett feltétlen jelentkez­zenek, mert igazolvány nélkül az erdőn munkán nem állhatnak. A kér. szoc. alkalmazott kertészek, szőlészek országos szövetsége kecskeméti csoportjának tagjai, kik a csoport részére gyümölcsöt, szőlőt stb. ajánlottak fel, azt az elnökhöz, III., Kölcsey-uica 2. szám alá be­szolgáltatni szíveskedjenek. A kér. szoc. összes építőipari szak­munkához tartozó tagokat f. hó 17-én, pén­teken este fél 8 órára fontos értekezlet meg­tartása végett tisztelettel meghívja a Titkárság. A kér. szoc. molnárok és malommun­kások f. hó 18-án, szombaton este fél 8 óra­kor fontos tagértekezletet tartanak a Cifra­palotában. Minden tag laitsa kötelességének a pontos megjelenést. A kér. szoc. Vas- és Fémmunkások f. h,ó 15-én, szerdán este 7 órakor értekezletet tartanak a Cifrapalotában. Pontos megjele­nést kér a Vezetőség. A kér. szoc. Vigalmibizottságnak tagjai, valamint azok, akik a f. hó 26-iki mulatság alkalmánál részt vesznek, f. hó 15-én, szer­dán este 8 órára fontos értekezlet megtart- hatása végett a Cifrapalotában jelenjenek meg. Elnökség. SZÍNHÁZ. Schubert muzsikáját hallottuk az este is a színházban. A „Háro n a kislány“ és Grisi szép csokrokat kaptak kedves játékuk emlékéül. Schuberleí László sok érzéssel interpretálta. A prózai részekben Vetéssi is szépet produkált. A karmester igyekezetére gondoltunk a kisérő zenét hallva és arra, hogy csak ha egészen jó, akkor „Drága szép muzsika.“ HETI MŰSOR: Szept. 14-én MOZGÓFÉNYKÉPEK vigj. (p. b. 6.) Szept. 15-én MOZGÓFÉNYKÉPEK (páratlan b. 5.) Szept. 16-án FARSANG TÜNDÉRE (páratl. b.6.) Szept. 17-én FARSANG TÜNDÉRE (páros b. 7.) Ingatlanforgalmi változás. Mihalkovics Antal és neje Kovács Er­zsébet V. Fecske-u. 22 a. sz. házát meg­vette Szőliősy László és neje Nagy Ágnes 320.000 koronáért. Fehér István galambosi dűlői 980 négy­szögöl földjét megvette Almási Jánosné, Deák Erzsébet 10,000 koronáért. Tóth Islván és neje Balog Erzsébet VI., Zöldta-utca 62. számú házat megvette Kelemen Lajos és neje Krizsán Erzsébet 33.000 koronáért. Király Károly feketehalomi dűlői 60 hold földjét megvette Gáspár Mihály és neje Mócza Mária 330.000 koronáért. „Kecskeméti Egyesült Gőztéglagyár rt.* máriahegyi 12 hold 1456 négyszögöl földjét megvette Zimay Pál 243.353 K 50 fillérért. Laptulajdonos és kiadó: Hungária Nyomda és Lapkiadó R. T. Kecskeméten. NYILTTÉR. Nyilatkozat. Alulírott, a nyilvánosság előtt bocsá­natot kérek Sz. Kovách Ferenc oki. tánc­tanár úrtól, amiért őt a folyó hó 14-iki hírlapokban azzal sértettem meg, hogy ő a Protestáns Ifjak Egyesületének ciinét jogta­lanul használja. Ezen részemről leadott híradásról elis­merem, hogy nem felel meg a valóságnak. Kecskemét, 1920. szeptember 15. Varga Gyula.

Next

/
Thumbnails
Contents