Kecskemét és Vidéke, 1920. május-december (1. évfolyam, 1-189. szám)

1920-09-16 / 101. szám

M. 20185.—1920. sz. Hirdetmény. Az oroszországi szovjet uralmi területéről származó hadi­foglyok hazaszállítása tárgyában. A magyar kormány és az orosz-ukrán szovj-t- kormány a hadifoglyok kölcserélésére vonatkozólag szerződést kötött, mely szerint kölcsönösen kötele­zettséget vállaltak aziránt, hogy a visszamaradt hadifoglyokat szabadon bocsátják s amennyiben hazájukba visszatérni óhajtanak, az ország határáig továbbítják, a hazamenetelt nekik lehetővé teszik. Ezen megállapodásra tekintettel a m. kir. belügyminiszterim 3831—1920. szám alatt kiadott körrendeletével elrendelte az ország területén még tartózkodó orosz «hadifoglyok összeírását, s aziránt leendő megkérdezését, hogy óhajtanak-e hazájukba visszatérni. Miért is fdlhivom a város bel- és kül­területén tartózkodó orosz hadifoglyokat, hogy összeírásuk és megkérdezésük végett folyó évi szeptember hó 26. napjáig jelentkezzenek a város katona- illetőség- és kórházügyi osztályánál. (Városi Székház I. emelet 40. ajtó.) Figyelmeztetem az orosz hadifoglyokat, hogy nevük és lakásuk tudva van s aki a jelentkezést el­mulasztja a városból eltávolittatik és hazájába fog továbbittatni, még az esetben is, ha hazatérni nem óhájtana. Kecskemét, 1920. szeptember 11. Or. Dömötör h. polgármester. Haszonbérbe kiadó 40 hold kitűnő minő­ségű a várostól mintegy t i z kilóméternyire fekvő szántóföld Értesítési ad: Dr. jámbor József ügyvéd, Trombita-utca 6. szám alatt levő irodájában. UGYANITT EGY KIS KAMRA VAGY PAD­LÁST, NEHÁNY DB BÚTOR ELHELYEZÉ­SÉRE HASZONBÉRBE VÉTELRE KERESEK. 685* 14 hold n B szóló épületekkel eladó. Özv. Simhovits IstvánnÉ, Szabadszállás. ____ nagy választékban olcsó áron kaphatók a Bérma mirtuskoszoruk „Kegyelet“ temetkezési vállalat­nál. Temetéseket is legolcsóbban vállalunk. Széchenyi-tér 5. sz. a. (Iparos-Otthon mellett). 4. óidat. Kecskemét és Vidéke IDI. szám. 888888*38888888888888888888888888888888888 88' 1 Elegáns férfi'is kalapok: 88 fiú csibész és más fáson sapkák és férfi divatcikkeit legolcsóbbak o SS £ jygpp Kereskedelmi Vállalation. £ gp Állandó nyakkendő-újdonságok minden fasonban ! gg 8888SS2S8888S88388ESg388S388888g88S;!Sg8 3888 Közelgő bérmáláshoz oeprugydr ntJbzvtJiiyidrij. minden eg^ázjlag jöVáhagyott jmakönyvek, Budapest-Kispest, Irányi Dániel utca 3—4 keres képek, ezüst láncok és ezüstre fűzött rózsa­minden városban és nagyobb községben ügyes és füzérek, érmek és egyéb emléktárgyak a megbízható kereskedőt, aki némi fixum ellenében Nríi}éHp[mj Mjccjlí kegytárgy üzletében ju­vevöinkkel az összeköttetést fentartsa. Rész- ,,m "“““t tányos áron kaphatók, letes ajánlatot referenciákkal fenti címre kérünk. Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy szük­séglétéit itt szerezze be, mert üzletünk tiszta jövedelme szegényeink érdekeit szolgálja. ——————— 660* 5HSH5H535E5H5H5H535E5H5H5B5ESHSE H*0*R'D*Ó‘K. 2 Bútorozott szobát j 20—30 és 40 hektoliteresek cserébe adandók |Ü keres 40 éves özvegy tisztviselő élelmiszer I vagy eladók 6 -7—8 hektoliteres hordókért, jg ellenében „Sürgős“ jeligére a kiadóhivatalba, fi esetleg az utóbbiak megvételre kerestetnek. |n SS Értekezni ^ g ESa5a5E5E5H5H5H5E5H5H5H5a5a5S5as ' ' | Bútorozott szobát 1 £ keresek konyhával élelmiszer ellenében. % ^ jé Ajánlatok „Sürgős“ jeligére a kiadóba kéretnek. •» 0 La U IS EL mm EL & 55555555555552555555555555555558 0 1950 négyszögöl ^ íobb családbó1 val0 | tó területen sürgősen eladó. Értekezni lehet tó jí] ■ ■ t , .fi % dr.gyenessándor * Smindenes leányt! ^ Ügyvédnél, Kisfaludy-utca 13. sz. alatt. <%> lg keresek. Családtagnak tekintem. S jg Cim a kiadóban. fi 5H5B5ESH5S5S5B555S5BESSS5E5SSS5 Wftg Wérr Wfifr Tfcfer ^ ^WHv ^>4.. MM ff-----------------------------------------------------------------------------------------------------­---------------------------------------------------------------------------* I FELHÍVÁS a SZŐLŐSGAZDÁKHOZ! 1 ff * ff A hordóhiány miatt — nehogy a szőlősgazdáknak árán alul kelljen boraikat eladni — a Fruktus Rész­ff vénytársaság rendelkezésére bocsátja pincéit, raktárait és hordóit, közraktári alapon. ff A borberaktározása, illetve a hordók kikölcsönzése történhetik pénzért, bor-részérf, vagy haszon- ^ ff részesedés fejében. ^ ff A pénzbeli bér szürettől 1921. augusztus 1-ig olyan termelők részére, kiknek 10 hl.-nél kevesebb l$g ff bora terem hektoliterenként 20 korona, akiknek 20 hl.-nél kevesebb bora terem 40 korona, akiknek 50 hl.­ff nél kevesebb bora terem 80 korona. Az 50 hl.-nél több terméssel rendelkezők és nem termelők részére 0 a hordó-kölcsöndij mennyisége esetenként megállapodás tárgyát képezi. igg 0 A Fruktus Részvénytársaság a hordóban elhelyezett bormustra legmagasabb kölcsönt folyósít. ifg ff A Fruktus felelősséget vállal a nála beraktározott bor szakszerű kezeléséért és közvetíti az el­0 helyezett boroknak minél nagyobb árban való értékesítését. Siessenek a szőlősgazdák boruknak minél )$g f| előbb helyet biztosítani. Előjegyzések már a mai naptól kezdve eszközölhetők. A szüreteléshez szükséges ^ fg szállitóhordók a gazdáknak rendelkezésére állnak. ^ gf A részletes feltételek megtudhatók és bővebb felvilágosítás nyerhető a 0 & ff Fruktus Rt. központi irodájában Széchenyi-tér 5. szám. & ff # ........—" - 1 --------------------------------- m ÄI „ ... **«■_ 100—850 literes hordókat elad a Fruktus Részvénytársaság. Bővebb tel­ífjl OlCSO UJ ÉS hasznait hordó eladás ! Világositás IV. kerület, Szarvas-utca 3. szám alatt (Laczi-féle házban) kapható. * * #1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4f Hungária Nyomda- és Lapkiadó Részvénytársaság Kecskeméten.

Next

/
Thumbnails
Contents