Dél-Pestmegye, 1946. június (1. évfolyam, 7-15. szám)

1946-06-02 / 7. szám

DÉL-PESTMEGTE Kecskemé^ns a dtpolitikai lapja Főszerkesztő : Felelői szerkesztő : VADÁSZ FERENC Megjelenik hatonként kétsger __________ANDRÁSFFY GYULA I. évfolyam, 7. szám Kecskéméi, 1946. Június 2, vasárnap Ára : 20© mfiiliő pengő Uj lehetőségek előtt Irta: ANDRÁSFFY GYULA Uj lehetőségek előtt áll az ország. A jó pénz lehetősége mimlcakedvet ■ad, fokozza a munkatempót, mert a jó pénzzel megvalósíthatók Úsz­nék az aratás utáni tervek. Vitathatatlan tény, hogy a jó pénz megvalósításának előfeltéte­leit a parasztság, az ipari munkás­ság és a haladó értelmiség közös erőfeszítései teremtették meg. A jó pénz megerősíti a demok­ráciát. De igaz az is. hogy csak u demokrácia az, amely fokozato­san emeli a dolgozók élt ' - ínvo­nalát. A jó pénz változtatni fog az újgazdák, a földhöz jutt toltak mai helyzetén és amire nein volt lehető­ség az inflációs idő folyamán, nem kell majd menekülniük a pénztől. Nyugodtan összegyüjthefik a pén­züket és áriig költhetik, . mire szük­ségesnek tartják. A jó pénz meghozza az ipari munkásságnak is a munkája meg­érdemelt ellenértékét. Nem lesz to- iHíbb játékszere a fekete spekuláció­nak. Ezzel megszűnik az a lehető­sége az infláció okozta kizsákmá­nyolásnak. De nemcsak a mezőgazdasági és ipari dolgozók élelszínvónalán fog változtatni, a jó pénz, hanem vál­toztat a kisipar és kiskereskedelem gazdasági helyzetén is. Az a keres­kedő réteg, amely eddig állandóan, okkal, vagy ok nélkül súlyos tá­madásoknak volt kitéve, a szilárd új pénz megteemtése után, amikor reális alapon tudja számvetését el­készíteni, bebizonyíthatja majd, hogy munkájával ő is részi 'kíván venni tönkretett, lerombol’ hazánk újjáépítésében. Bízunk al<iií,d lágy a magyar dolgozó társadalom nem fog csalódni, és ágig a kisiparosok, mini a kereskedők be fogják váltani a munkájukhoz fűzött reményekéi. A kis:par és kiskereskedelem tá­mogatását aMKP állandóan napi­renden tartotta. Sajnos, eddig nem volt meg a lehetősége annak, hogg a kisipar és a kiskereskedelem ko- molg állami támogatósban része­süljön. A jó pénz megteremtése most ezt a lehetőséget is megadja. Az értékálló új pénz rendezni fogja á!taTánosságban az értelmiség; munkakörben' dolgozók helyzetét is. Megoldja a pénz hovafordításának gondját a havifizi léses dolgozó ré­tegek számára is. Az író. a művész megkezdheti azt az ail'oló munkát, amelyet a demokratikus Magyarország szel­lemi újjáépítése teáén vár tőlük a magyar dolgozók társadalma. A jó pénz összefogja a magyar dolgozók összességét. A jó pénz te­remtette összefogás tesz az a szél-. tépliéletlen■ erő, amely a magyar népi demokrácia megvalósításából a független, szabad, boldog Magyar- ország alapját alkotja. Végleges rendezés előtt a hadifoglyok és hadigondozottak ügye Molnár Erik miniszter nyilatkozata a Dél-Pestmegyének Bejelentetem magam dr. Molnár Erik népjóléti miniszternél esnem telik el egy perc, már nyílik a mi­niszteri szoba ajtaja és'bemehetek Semmi instanciázás, semmi nagy­képűség a külsőségekben. Akik még nem látták a .magyar köztársaság népjóléti miniszterét, azoknak el­mondhatom, hogy Molnár Erik dr. fiatalos külsejű, középtermetű, iz­mos, egyszerűen öltözködő, szem­üveges férfi. A magyar népjóléti, miniszter nemcsak kiváló forgatója tolinak, de európai viszony latban, is elismert és tisztelt tudósa a szó-! etológia minden ágának. Kérdésem a magyarság egyik fájdalmas problémájára, a hadi­foglyok és hadigondozottak sorsá­nak további alakulására irányai: — Teljes egészében ötéviem azok­nak a fájdalmát, — válaszolja Mol­nár Erik dr. népjólétti minisz­ter. — akik nehéz sóvárgással vár­ják haza hozzátartozóikat. A Ma­gyar Kommunista Párt ígéretei tett, hogy minden erejét és minden­befolyását tatba veti, hogy hadifog­lyainkat mielőbb hazasegítse. Pár- itunk ezt az ígéretét meg is tartotta. A Szovjelúnió nagy rezére, Sztálin generalisszimus megértőén fogadta kérésünket. A magyar hed foq'y tk hazaiérési idejére, a sorrendi döntés már megtörtént. — Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az első világhá­ború után hosszú évek teltek el, míg a magyar hadifoglyok haza­kerültek Bármilyen nehéz is, tü­relemmel kell várni. A magyar kor­mány minden lehetőt elkövet a hadifoglyok érdekéebti. — Megállapíthatjuk azonban, hogy az elmúlt hetekben történi fasiszta-szei'emü rendzavarások ká­ros kihah; . ,J voltak a magyar ha­difogj, átérésének ügyére is. A rendbon! 1-, kísérleteket igen éle­sen figyeli külföld is. Az említett rendzavarások súlyos kihatása meg t>an az ország gazdasági és politikai életére-is. Fokozol fan áll ez m s! a béke előkészítésének idején, amikor minden maggarnak, hazája és csa­ládja érdekében, egységesen kell felsorakoznia kormánya mögé. A beszélgetés véget ér, dr. Molnár Erik népjóléti miniszter a minisz­tertanácsra siet. A népjóléti minisztériumban szó- váteltem a mindsűiűbben elharg ó panaszokat, hogy azért is késik a hadifoglyok és“ hadigondozottak ügyeinek kielégítő megoldását, inéit a kérdés nincs egységes irányítás alatt. Illetékes helyen tazA a felvilágosí­tást adták a Dél-Pestmegye szá­mára, hogy tárgyalások folynak, hogy úgy a Magyar Vöröskor szt, mint a Hazahozatali Kormánybiz­tosság munkáját a Népjóléti Minisz­térium irányításának rendeljék alá. Ez végleges és megnyugtató, de gyorsabb intézést is jelentene a ha­difoglyok és hadigondozottak ügyei­ben. Gergelyi Oszkár. Kecskemét kenyérellátása július közepéig biztosítva van Nagy fontosságú közellátási kér­dést oldott meg Szidor József ta­nácsnok. amikor biztosította Kecs­kemét ^kenyérellátását. A !«enyér-, illetve liszt ellátásban Kgic>keméten július végéig, előrélatloalóau cm lesz fennakadás. Annál súlyosabb) a helyzet a zsí- radékellátás Körit!. Kecskeméten csak egyetlen ola j malom van, az I is balnyomórészben a közellátási I minisztérium rendelkezésére bo- csájtja termelését. A város vezetői­nek feltétlenül megoldást kell ta­lálniuk a zsiradék szükséglet biz­tosítására is, lehetetlen állapot, hogy a kecskeméti üzemek dolgozói jussanak legalább olajhoz, amikor Kecskeméten olajmalom jpiűködik és termeléséből más városokat ellát. A népügyész vizsgálatot rendelt el a Raád-Ugyben A Dél Pestmegye megírta, ' hogy Raád Árpád, Héjjas Iván egyik alvezére, többszörös rablógyilkos, milyen különös körülmények kö­zött tartózkodik á kecskeméti köz­kórházban. Értesülésünk szerint, dr. Gereben János népügyész vizsgálatot rendelt el a nagy feltűnést kelteti ügyoen. A vizsgálat eredményét érdeklődés­sel várják megyeszerte. A Magyar Demokratikus Ifjúság vezetői Kecskeméten Jugoszlávia Népi Ifjúsága most tartotta III. országos kongresszusát. Ä kongresszuson tizennégy állam (közöttlük az USA, Szovjelúnió) if­júsága vitatta meg az időszerű kér­déseket. Magyarország demokrati­kus ifjúságát dr. Kardos László, a Győrffy-kollégium igazgatója, ■ Ma­jor Sándor, a Petőfi-kollégium ve­zetője, Kende István, a MADISz orsz’. titkára, Fülöp Sándor, salgó­tarjáni bányászifjú és Kalassay Te­réz a parasztiíjú$ág kiküldöttje képviselték. A magyar ifjúság képviselői egy napot Kecskeméten töltöttek és dr. Kardos László elmondotta, hogy a legjobb Lenyomásokkal tértek visz­sza Jugoszláviától. Titó marsai is fogadta a magyar kiküldötteket, de egesz jugoszláviai tartózkodásuk alatt a legszivélyesebb magatartást tapasztalták a magyarság iránt. A jugoszláv ifjúság megvalósí­totta az egységei és ennek különö­sen az újjáépítésben van igen nagy, jelentősége. így, az ifjúsági szer­vezetek í)2 kilométer hosszú vasút­vonalat építenek, mintegy 12000 jugoszláv ifjú önkéntes munkájá­val. A jugoszláv ifjúság példát mu­tató, öntudatos magatartásáról vala­mennyi állam ifjúsági kiküldöttje a legnagyobb elismeréssel nyilat­kozott.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents