Dél-Pestmegye, 1946. július (1. évfolyam, 16-23. szám)

1946-07-04 / 16. szám

\ PÉL-PESIIIEBTE |. évSoiyam, 16. szám Kecskemét, 1946. júfus 4, csütörtök 1 miül rd miipengő Kecskemét és a délpestmegyei járások politikai lapja Főszerkesztő: _ Felelős szerkesztő : VADÁSZ FERENC Megjelenik hetenként kétszer ANBRÁSFFY GYULA \ Az Elnök Nem a Hadar járt közlünk, nem a gőgös, idegen népgyülölő Eőméllósngú úr. A köztársasági elnök járt a nép között. Kecskeméten töltött néhány órát és a masa egyszerű közvetlenségével, be­szélgetett az emberekkel. Ember járt az emberek között, olyan ember, aki átérzi a nén által ráruházott felelős­ség roppant súlyát, aki tudja, hogy feladata nem az. önmaga ragyogtatása hanem a nemzet szolgálata. Egyszerű szürke ruhát, puhagallé­ros feliér inget viseli, fekete nvakken- dővel. Rokonszenves, megnyerő egyé­niségét még rokonszenvesebbé tette két szemének érdeklődő, kutató, hol aggódó, hol meg derűsen vidám te kintele. Nézte az embereket. Meghatott szeretettel a dolgozókat, akiket kirá­lyok és .kormányok eddig csalt meg­vetéssel néztek, akiket nem vetlek em­berszámba. Az elnök tudja: ezek a dolgozók jelentik a nemzetet, ök érnek k fel karjukkal a mélyre zuhant országot fik épitilc az új Magyarországot, nekik épül az áj Magyarország. A dolgozók­nak- a munkásoknak, parasztoknak s velük együttérző értelmiségi emberek­nek. A tiszteletére rendezett egy tál éte- les vacsorán, igy beszélt a ölagyar Köztársaság elnöke: — Jóleső érzés, őszinte öröm szá­momra, hogy a politikai pár!okban és vezetőikben látom a jó szándékot, szo­ros együttműködésre a nagy, neinzel- menlő célokért, fin, jóllehet hosszú- hosszú éveken át voltam egy párt ka­tonája, ma nem vagyok pártember többé, hanem az a szilárd pont szerel­nék lenni, .mely kiegyenlíti az esetle­ges ellentéteket, mely azt a célt szol­gálja, hogy elsimítsa a felkavart hullá­mokat. a békés munka, a 'fejlődés zavartalan menete érdekében. A magyar nép hősies, roppant erő­feszítéseiről emlékezett meg az elnök és azt mondotta: «Ma is számosán akadnak még olyanok, akik a földre form nagyszerű tényét lebecsülik és arról gyűlölködve beszélnek. Fái ne­kik, hogy ez a parasztság, évszá­zadok tengernyi szenvedése és kínja után, a maga urává lett cs nem az ezerholdak j-ogtalan, kiszolgáltatottja többé. Azt mondják, eredményesebb, jobb volt a nagybirtokok termelése, IP int a feláprózolt földeké. Ennék el­lenkezője a valóság: a felemelt nép megtalálja önmagát és élni tud az elnvert szabadsággal. Megmunkálták a földeket és kenyeret adnak az ország minden dolgozójának, aki megérdemli, hogy egyék. A nép ellenségeit -kivet­jük sorainkból, akárhol húzódnának is meg. • — Nekem már kezemben volt a pénz, a forint — mondotta a köztár­sasági elnök. Egy hónap még, és eljut minden magyar ember kezébe, hogy vele meginduljon a gazdasági újjászületés. Ezt az új pénzt — mon­dotta az elnök, mosolyogva Sommer UNRRA-elnök felé fordulva — nem­csak a Sommer úr országának nagylel­kűsége folytán visszaadott arany ala­pozza meg, hanem elsősorban a dől­fk MAGYAR FÖLD HŐSEI (Beszélgetés Házi Árpád pestmegyei alispánnal) Köztársasági elnökünk kecskeméti látogatásával egyidejűleg néhány órán át városunkban tartózkodott Házi Ár­pád is, Pest vármegye kommunista alispánja, aki kezdeményezője és irá­nyitója a megye területén folyó újjá­építési versenynek. A jövő évi. ellátás Az alispán, aki állandó élénk figye­lemmel kiséri a vármegye életének minden mozzanatát, a tőle megszokott közvetlen egyszerűséggel és alapos tá­jékozottsággal ad felvilágosításokat. — Most, mivel már mindenütt aratnak és csépelnek,- nagyjából isme- f'etesek a terméseredmények. Milyenek u kilátások a jövő évi ellátás bizto- sitására ? — jogáénak erezzük a re:.-.érni, hogy a jövő évi ellátás jelentős mér­tékben jobb lesz. mint amilyen az elmúlt évben volt. Nem csak azért, mert lényegesen nagyobb terület vau bevetve, hanem azért is. mert a ter­més is több a tavalyinál. Mennyisé­gileg tehát a jobb ellátás biztosítva van. Természetes azonban, hogy a valóban kielégítő ellátásnak előfeltétele van és ez az igazságos elosztás. Megkérdezzük az alispánt, van-e le­hetőség az igazságos elosztásra. A vá­lasz rövid és határozott,: — Megtaláljuk a lehetőségét annak, hogy csak az részesüljön ellátásban, aki dolgozik. Aki nem dolgozik, aki nun szolgálja az ország újjáépítésének és a demokrácia megerősítésének ügj ét, a- nem érdemli meg azt a kenyeret, melyet a dolgozók hősies küzdelme té­rt in lett meg. Megemlítjük az alispánnak, hogy a földreform intézkedéseivel kapcsolatos történelmi jelentőségű változásokat, a rosszindulatú bírálók még most két í, után is úgy emlegetik, mint a -kez­deti időkben. Kétségbe vonják a ter- oíeMs eredményességét és azt állítják, hogy a nagybirtok terméseredménye jobb volt. — A földreform eredményei felül­múlják a várakozásokat. Nem csak a 'ok „a földek lettek megművelve, me- t ken azelőtt is gazdálkodtak, hanem c ’ "-V —emr h•híű az a földkerület is, mely az elmúlt nagybirtok rendszer- hen parlagon hevert és most kenyeret adó termőfölddé változott. Ennek n körülménynek jelentőségét úgy tudjuk helyesen értékelni, ha arra gondolunk, hogy a munkához szükséges eszközök, az igaerő. a vetőma.ghiáuy óriási ne­hézségeket jelenlétiek a földművelők­nek. Az újonnan keletkezett kisbirto- ko.k és az új- gazda nagyszerű mun­kája azt eredményezi majd, hogy év- röRévre emelkedni fog a termelés és több lesz. fehérebb lesz népünk ke­nyere. Az újjáépítés eredményeiről kérde­zősködünk. Milyen hatással van a ter­melésre az Ön által kezdeményezett újjáépítési verseny. — A verseny, a célnak megfelelően komolv eredményeket mutat. Ez első­sorban annak következménye, hogy a verseny során, előre meghatározott tenrszerű feladatokat végzünk el. Min­dig azt, ami elsősorban fontos, mely a dolgozók Létérdekeit szolgálja. Az újjáépítési verseny eddigi eredményei indítottak arra, hogy az egész várme­gye területén, kiállításokat rendezzünk és felmutassuk azokat az értékeket, melyeket a dolgozók az újjáépítésben nagyszerű munkájukkal létrehozlak. Kérjük az alispánt, hogy szóljon a kimutatható eredményekről. — Beszéljünk először a mezőgazda­ságról Megyénk egész területén meg­művelték és bevetették a földeket. Kivételt képeznek a kitelepítés alatt állé sváb községek, illetve azoknak egy része. Ezeken a helyeken a svábok szabó tálasa és a betelepedések elhú­zódása következtében a földeknek egy kis százaléka megmüveletlen maradt. Ezért a hiányért azonban bőségesen kárpótol bennünket az új gazdák által művelés aiá vont, azelőtt parlagi te­rület. A parasztság áldozatos munkájáról szólva az alispán elmondja, hogy a földművesek vetőmagnak használták fel a saját fejadagjukat is, hogy a termést biztosíthassák. Akadt olyan új- gazda is, aki a ma­ga hét hóid földjét megművelte két girhes lovával és harminchét hold föl­det művelt meg másoknak. Számtalan esetben előfordult, hogy ásóval, kapá­val művelték meg a földiét. Nem -Ki­talált mese az sem, hogy voltak olyan új .gazdák, akik magukat és családju­kat fogták igába, úgy szántották fel a neki-k adott földet. (Folytatásig a 2-ik oldalon.) Az újjáépítési verseny | BÁNŐ 8VI8H&LY | A magyar munkásmozgalomnak egy lelkes, fiatal katonája halt meg. Rövid életútján, a lakatosinasok ne­héz sorsán keresztül megismert:' a nagyüzemek életét, melyekben a tő­kés gazdálkodás bérrabszolgái csinál az emberből. Idősebb munkás társai tói ta­nult, szemináriumokra járt, és már egészen fiatalon részt vett a magyar kommunisták nehéz küzdelmében, az ellenforradalmi re kció népelnvomó rendszere ellen. IU, ebbten a küzdelem­ben lett emberré Bánó Mihály. A másokért élőik nehéz útját járla, A gondtalan, napsugaras ifjúság he­lyett a küzdelmes ifjúságot választott a. Az illegálitás sötét éveiben, a-veszélyek közepette. A szabadság gondolatának világosságát hiníette maga köré. Olaj­szagú komor gyárakban, robotoló gé­pek között lelkes szavai a jövő remé­nyét öntötték a csüggedőkbe. Üldözések nem tudták miegféiemli-' '..ul. Sze ." drdgozókat é.s nagy ügyüket nem hagyta cserben. A dol­gozók is szerették őt; kedvencük volt, aki a nehéz napokban is mosolyt tu­dott varázsolni a gondterlies arcokra. A nyilasok rémuralmát bujdosva vészelte át. Kecskeméten már maga köré gyűjtötte azokat, akikről tudta, hogy él szivükben a vágy egy új. sza­badabb élet iránt. Sok halálos vesze­delem és csapda után, itt nálunk érte őket a felszabadulás. Az első napokban munkához látott, kommunista lelkesedéssel és szívósság­gal. Megszervezte a demokratikus rend­őrség első egységeit, előbb Kecskemé­ten, aztán az egésf megyében. Hóna­pokon át volt Dél-Pest megye rendőri- főkapitánya a huszonhat éves Bánó Mi­hály, akit a munkások nagyon szeret­tek. Kemény volt és céltudatos a fa- siszmus és reakció elleni harcban. Ha­lálosan gyűlölte a nép ellenségeit, mint ahogyan minden kommunista gyűlöli őket A rendőrségtől megválva, lankadat­lan szorgalommal és becsülettel dol­gozott tovább a demokráciáért, a szebb magyar jövőért. Budapesten közlekedési baleset ál­dozata lett. Halálhíre mélységes meg­döbbenést keltett mindazokban, akik ismerték. Kecskemét dolgozó népe Bánó Mi- hályban szeretett fiát gyászolja. A sú­lyos életharcot vívó munkások szemé­ben a bánat könnye ül. Sose fogják az ő Misijüket elfelejteni1. Bánó Mihályt Kecskeméten fogják eltemetni. Koporsója mögé fájó szív­vel sorakozik fel a Magyair Kommu­nista Párt tagsága és a dolgozók, -akik­nek boldogulásáért odaadta életét. gozó nép nagy, hatalmas áldozatvál­lalása, derék, becsületes munkája. Aki pedig ennek a munkának eredményeit veszélyezteti, aki munkátlanul mások terhén akar itt élni, azt a legszigorúbb kérlelhetetlenséggel fogjuk megbün- tetni. • — Csak most tarts ki magyar — mondotta emelt hangon az elnök —, csak most ne hagyd magad. Egy hó­nap még és látni fogód munkád gyümöl­csét, érezni és tapasztalni fogod, hogy fáradozásod nem volt hiábavaló. A békés, szép magyar élet felé vezet az út, a demokrácia Világába, ahol né­pünket a többi népek megbecsülése fogja övezni. A köztársasági ebxök járt vasárnap Kecskeméten, a bölcs államfő, a nyu­godt, higgadt politikus, a magyar ha­zafi, aki szereti és megbecsüli a né-* pet, a föld és gyár dolgozóját és ve­lük akarja felépíteni a holnapi szebb Magyarországa í.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents