Dél-Pestmegye, 1946. augusztus (1. évfolyam, 24-32. szám)

1946-08-01 / 24. szám

U évfolyam, 24. szám Kecskemét,.1946. augusztus 1, csütörtök Ára: 50 millió atföpengO Kecskemót ós a dói pestmegyei Járások politikai lapja Főszerkesztő: .................... ...... Felelős szerkesztő: VADÁSZ FERENC ________Megjelenik hetenként kétszer AWDRÁSFFY GYULA 57 mázsa sót foglaltak le egy szatócs lakásán A kecskeméti B-lista részleges névjegyzéke „Szőlő és guamőlcstcrmés jövőre sem lesz“ Rendkívüli közgyűlést tartott a törvényhatósági bizottság ÜdvÖ7lpt n forintnak Irta: VADÁSZ FERENC Millió izom megfeszülő akarása, tíüh, elszántság, harag, megfékezett robbanó szenvedély, könny, verejték, vér és sóhaj van ebben a néniben, melv először koppan ma a dolgozók asztalán. Hit ós reménység van benne mérhetetlen hősi áldozatvállalás, dia­dal és dicsőség. Kelemen kőműves balladája Íródott meg újra, jeltelen óriási belükkel Déva vára új építőinek, a magyar kőműve­seknek történetében. Bele van építve immár újra, Kőműves Kelemen asz- Szonvn a falakbe. A sápadtarcú hősök arcára kifli a mosoly. Ez a győzelem valóban az ő győzelmük, ök estek össze éhségtől 2 ven gälten a munkapadoknál, ők néz­ték ősszeszorult ököllel hónapokon át gyermekeiknek és asszonyaiknak te­hetetlen kínját. A fölépített falak újból és újból leomlootlak. miközben távol­ról ödahallatszott a dologtalan ingyen- élőknek. a gyűlölt ellenségnek kárör­vendő kacagása. A dolgozók nem csüggedtek, mert rendületlen volt a meggyőződésük, hogy maguknak építenek. Vérrel, köny- nvel és szenvedéssel, de felépül a meg- bünhődótt nén szabad, új országa íme. a formt. Nem csodaszer. Té- sed. aki annak hiszi és feu lehetetlent vár tőle, úgy elárulja, hogy számára idegen, nem ismeri a lelkét, nem tudja mi hozta létre, mi sűrűsödik benne. A forint gyógyszer. Augusztus else­jén nyeljük le első csöppjeit. Nem fogunk tőle varázslatszertien meggyó­gyulni, mint a mesebeli táncra per­dülő mankós ember, de a gyógyszer jónak fog bizonyulni. Érezni fogjuk, ereinkben frissül a vér ós a keringése gyorsul. A gyógyulás útját megtalál­tuk. Am talpon vannak nemcsak az ör­vendező k, nemcsak azok, akiknek a forint maguk aratta győzelem, büszke öröm, hanem azok is, akik ki akar­ják azt ütni a reszkető kezekből. Ré­sen állnak azok is, akik, szeretnének rátaposni, akik szeretnék a millpen- gők gyászos sorsára juttatni, hogy el­vegyék népünktől, a boldogabb jövő szilárd biztosítékát, hősi küzdelmével megteremtett új pénzét. A. nyomor, a hitetlenség,.a kétségbe­esés az a posvány, melynek állandó­sulása ellenségeinknek szive vágya volna. A demokrácia ellen á gazdasági zűrzavar volt eddig a leghatásosabb iegitőjük, mert ez terme te ki azokat a kóros miazmákat, melyeket hullott emberekbe oltott a köztünk maradt, teselkedő fasizmus. A fasiszta kanni­bálok, meg a gazdasági élet hiénái, ők élték világukat mostanáig az ingo- ványon. Üdvözlet a forintnak, a, annak amit Kecskemét törvényhatósága szomba­ton rend kívüli közgyűlést tartott. A napirend egyetlen pontja a város északi határterületén történt jégve és által sárt szenvedeti lakosság megsegítésére készített javaslat tárgyalása volt. Dr. Szádeczky-Kardoss főis'pán el­nöki megnyitójában rövidesen ismer­tette az elmúlt heti jégvihar tragikus következményeit A sáros vesztesége .-end kivül súlyos szőlőben, napraforgó­im és kukoricában egyaránt. Hosszú ■vek kellenek, amíg a kár helyrehoz­na tó lesz. Segélykéréssel forduJ a kormányhoz. I« felhívást intéz a város lakosságá- .«■>:> is, hogy minden pártszemponiot félretéve, segítsenek a kárvallottakon Vem alamizsnát akar kérni, hanem segítséget az önmaguk hibáján kivül súlyos helyzetbe jutottak részére. A munka már megindult a károk hely­re pótolására. A főispán beszéde után Fórrai Ödön, » váx-os gazdasági ügyeinek vezetője, ismertette javaslatát a károk helyre­állítására. — Méntelek, Külsőnyir, Talíája, Ka­tonatelep és Urrét egy részét súlyos ,égverés érte, koldussá téve ennek a vidéknek a népét — A szélviliar a terméssel megra­kott gyümölcsfák egész tömegét törje lerékba és csavarta ki tövestül. A ga­lambtojás nagyságú jégöz.ön pusztává változtatta a szőlőket, kertekét. — összeverte a dinnye- és uborka- földeket. tönkretette a dohányáltetvé- nyékét és megsemmisítette a zöldié- acskerteket. A szőlők szinte téli képet mutatnak. — A gyümölcsfák érett és éretlen termése, jégtől összeverve a földön bever. A fák koronája a lombozattól és a kéregtől megfosztva, sok helyen messziről fehérük. — Ezeken a szőlőkön és gyümölcs­fákon sem az idén, sem jövőre nem? lesz termés. — Az elcsépeletlen osztagok haja- zatát a jégverés a sz'él irányáhan ki­esénél te, de még nagyobb kárt oko­zott a még keeresztekben lévő gabo­nában a nyomában várunk. Az erdőtűznek, a tisztító viharnak, mely végül majd mésris rendet teremt. Lehet, hogy nem lesz minden költői szépségű mig el­jutunk odáig, lehet a tisztásig még — A kukorica Ievéizetét szétbaso- gatta, termését összeverte. A késői burgonyák indáit összezúzta, termését ezáltal megsemmisítette. — A jég sújtotta terület 4700 kát. hold. Ebből 3.600 kh. szántó, 1.100 kh. szőlő és gyümölcsös. — A jégverés után a törvényhatóság és n város vezetősége, továbbá a Ter- .meJési B:zottság felkérésére a gazda­sági-szőlészeti és kertészeti felügyelők mint hivatalos szakértő bizottság ha­ladéktalanul kiszállt a helyszínre és azt bejárta. — A bizottság meghallgatta d jégsuj- totta terület lakosságának kérését, s ezeket az alábbiakban terjesztette elő: 1 1. A földadó elengedése, illetve mér­séklése. 2. A beszolgáltatás elengedése. S. Az ellátatlanok részére a kenyér­fejadag biztosítása. 4. A te jbeszolpál tatásban 1 tehén esetén a beszolgáltatás elengedése. 5. Rozsvetőmag kiutalása még az őszi vetéshez. A jövő évi tengeri és burgonyavetőmag-szükségiet biztosítása kölcsön, donnájában. 1 6. Kb. 35—40 mázsa ingyenes réz- gálic azonnali kiosztása. 7. Hizlalási takarmány szétosztása (tengeri, árpa, korpa, napraforgó-po­gácsa). 8. Élelmiszer-, cipő- és rulianemü- kiutalás iránti kérelem az UNRRA-hoz. A földadó elengedése tárgyában a Hegyközségi Tanács már beadvánnyal fordult a pénzügyminisztériumhoz. Az ellátatlan lakosság kenyér- és élelmiszerellátása tekintetében remény van rá, hogy egyrészt az UNRRA, más­részt pedig a közigazgatás vezetői köz­benjárására, a kormányzat segítsé­gére lesz a rászorultaknak. A jégkár sújtotta lakosság vetőmag­szükségletének biztosítását a fennálló rendelkezések értelmében ki fogják elégíteni. Ugyanis a kőzellátásűgyi mi­niszter ve t öniag- h ile I akció jáb a n a Ter­melési Bizottság elsősorban a jégkáro­sultak igényeit elégíti ki. — A rézgálicszükséglet kielégítése tárgyában mind a Szőlészeti Felügyelő- séa. mind a Hegyközségi Tanács el­járt a földinivelésügyi minisztériumban, melv a szükséges rézgálicmennyiségct soron kivül rendelkezésére bocsátotta a akasztó fák kai találkozunk, de a dol­gozók munkájának gyümölcsét féllvé őrizzük, elszántan és irgalmatlanul véd­jük, mert előbbre akarunk jutni és egy tapodtat sem hátra. Hegyközségnek szétosztás céljából. A juttatás 2 évi hitel formájában tör­ténik. — Kecskemét sürgős kérelemmel fordul az UNRRA-hoz, amelyben az ínséges lakosság kenyérgabonához jut­tatását kérte. A javaslathoz elsőnek Konferszky Lajos (SzDP) szólt. A javaslatot el­fogadta és kiegészítő indítványt tett a szeszfőzdék bekapcsolására az inség- enyhiíő akcióba. Vadász Ferenc (MXP) felszólalásá­ban hangsúlyozta, hogy a Magyar Kom­munista Párt telies egészében átérzi a dolgozó parasztság kárát. Csatlakozik a Szociáldemokrata Párt javaslatához, de kiegészíti azzal, hogy nemcsak a szeszfőzdékre kell kivetni a segélyhoz- zájárulást, hanem minden nagyjöve- delmü egyénre, főleg azonban a valutá­éi aixmyspekulánsokra. Mivel a kár nemcsak Kecskemétet, hanem az egész nemzetet érte. részt kell vennie a se­gítés munkájában minden társadalmit rétegnek. Vadász. Ferenc általános helyeslés- fejadag és a vetőmag biztosítására és sei fogadott felszólalása után Pető La­jos (FKG) jóvátételi alap létesítésére tett indítványt. Nagy László (PDP) a a gyümölcsfák pótlására lett javaslatot. Sándor György (MKP) a forint vé>- delmében a Sjxekulánsok megrendsza- hályozását követelte. Székely bizottsági tag (Szakszerv.) is­mertette a i mm Ka sok és a tisztviselők nehéz helyzetét, akik már évek óta a «jégverés» alatt élnek. A Szakszerve­zetek a lehetőség szerint segíteni fog­nak. Munkaerő-segítségre tett indít­ván vt. Többek hozzászólása után Tóth László polgármester némi módosítással elfogadásra ajánlotta Vadász Ferenc indítványát, majd részletesen megin­dokolta az előadó által beterjesztett javaslatot A törvényhatósági bizottság elhatá­rozta. hogy új szabályrendeletet alkot a jjegités előkészítésére és külön, mint­egy 50.000 forint pénzügyi alapot lé­tesít a városi élelmiszer felvásárlá­sokra. Szádeczky-Kardoss főispán zárószar valval ért véget a rendkivüü közgyűlés. A forintot megvédjük. Aki ellene támad, arra lesújtunk, az laikolni fog éa példásan bűnhődni. mert Déva vára fel-'kell, hogy épüljön, ezt akarjuk mind mind a milliónyi kőművesek. I

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents