Dél-Pestmegye, 1946. szeptember (1. évfolyam, 33-41. szám)

1946-09-01 / 33. szám

I Keeslcv«éf1 J I Jdtiwi levéltár j S. évfolyam, 33. szám Kecskemét, 1946. szeptember 1, vasárnap Ára: 40 fillér. Kecskemét és a délpestmegyei Járások politikai lapja VADAFSZrkFERENC MeglelenlK hetenként kétszer ANORASFFYGYULA I Vizsgálatot a földreform kijátszői ellen Hogyan vezette félre a hatóságokat I Bornemisza borkereskedő Szántás közben vették el az újgazdák ökreit A Dél-Pestmegge csütörtöki számá­ban megírtuk, hogy milyen harc fo­lyik Bornemissza Béla borkereskedő és a földilözjutottak között. Nyilvá­nosság ele vittük Bornemissza különös manővereit a szegény parasztok ellen és felhívtuk a figyelmet Bornemissza Oorkereskedő rejtélyes módon össze­harácsolt birtokának keletkezésére. Bornemissza Béla borkereskedőnek 193G-ban még csak egy 10 holdas tanyája volt az Izsáki halárban, 194 4-ben Bornemissza már egy G17 holdas nagybirtok ura voll. Megírtuk azt is, hogyan verette ki Bornemissza a csendőrökkel a béreme­lést .kérő földmunkásokat, hogy román parasztokat állítson be helyettük. A felszabadulás után a Bornemissza- birtokra az izsáki szegény paraszt ok ke­rültek, akik meg is munkálták a icn­I del kezesükre álló kevés munkáeszköz- ■ zel, vagy anélkül, a fölosztott nagyL lbirtokot. Kivéve II tizenhat hold — futóhomokot I! Ez a tizenhat hold {utóhomok in- I ditotta el az izsáki magyarok tragé­diáját. Bornemissza azzal az indoko­lással inditolta meg igényperét hogy [nem művelik a kiosztott földöt, már pedig neki van egy fia, aki most végzi az agrárfőiskolát és ezért is kéri a birtok vissza!télését. A Délpestmegyei Földbirtdkrcndező Tanács kiküldő t-“ a .mérnökét, hogy térképezze fel a Bor- nemissza-birlo kot. i A mérnök úr csak egy részét tér- i képezte a birtolknak és az erről készüli jelentést adta át a Tanács elnökének. (Később aztán mégegyszer térképezett a mérnök úr.) A Délpestmegyei Földbirtokrendező Ta­nács ugyancsak megbízta az egyik ta­nácstagot, hogy szálljon 'ki a Bor­nemissza-birtokra és tegyen részletes jelentést, hogy megművelték-e a ré­szüket az izsáki új bírt okosok. A megbízott tanácstag a mai na- - pig sem szállott ki helyszíni s3em- I lére, azzal az indokolással, hogy autó nem áll rendelkezésre, úti­költségre pedig a Tanácstól pénzt nem kapott. Ezeknek a példátlanul gondatlan embereknek a magatartásán múlott je­lentős mértékben, hogy a borkereske­dőnek sikerült félrevezetnie a Föld- birlokrendező Tanácsot ítéletének meg­hozatalában. Bornemissza arra is hi­vatkozott, .hogy a földosztás idején nem tartózkodott Magyarországon, mert orosz hadifogságban volt, tehát ő is Válaszolok o Kis Újságnak Irta: Tóth György kisgazda, (Kiskunfélegyháza) Válaszolok a Kis Ufságnak és Ko-1 vács Béla főtitkár árnak, aki Rákosi I Mátyás kecskeméti beszédéről ágy nyI latkozott, hogy az agitáció volt, amely- I tői nem kell félteni a parasztságot. Azt I irta Kovács Béla. hogy mi, parasztok, I tisztességről hallgattuk meg a Magyar I Kommunista Párt vezérét, felültünk in-1 gyen vonaljaira, megcsodáltuk pártjá­nak tábláit és szavalókórusait, aztán mentünk nyugodtan tovább a régóta kiválasztott úton. Tudom, vannak hoz­záértőbbek, akik válaszolnak a Kis l'iság cikkére, de úgy érzem, nekünk parasztoknak is van az ügyben mon­danivalónk, akik nem egészen ágyeke- ültünk Kecskéméire, Rákosit mégha l- galni, mint ahogyan azt Kovács Béla I irta. Nem mentünk ingyen vonalon,, hartem nehezen me gkupor gat ott fo­rintjainkat áldoztuk útiköltségre. Nem látványosságot né'zni mentünk, mini valamikor az úri vitáéban, hanem ez­által mi magunk voltunk a látvúnyos- •áy, tízezres tömegbe összeállt pa asz­tok, akik az igazságot akartuk hallani és hallatni akartuk a magunk hangját. Tudja meg tehát Kovács Béla, hogy a tömeg mi voltunk, a szavalókórus íj *ni voltunk és a táblát is mi vittük, kii irtuk, mi festettük rá a magunk mondanivalóit. Amit Rákosi mondott, azt mi pa­rasztok megszívleltük és el is hittük. I Azért hittük el, mert magunk is Iá-1 tunk és gondolkodunk, mert már mi is j politizálunk és meg tudjuk állapítani I azt, hogy egy politikus agitációt főig- J tat-e. vagy az igazságot mondja. Rá­kosi a színtiszta igazságot mondta ak­kor. amikor nem hallgatta el, hogy sajnos a Kisgazdapártban sok a nép­nyúzó, sok az iparmágnás, sok a spe- \ fculáns. a gazdag ügyvéd és a: egyéb ilyen fajta nép. És elhittük azt is. hogy ezeknek a működése a politikai élet­ben nem szolgálja a mi javunkat, mert hát hogyan is szolgálná. A dolgozók érdekét az urak érdekétől tenger vá­lasztja cl. Egy párt kétféle érdeket nem szolgálhat és ha kétféle hang szólal meg benne, akkor az érvényesül, amelyik csalajinlább, amelyik kör­mönfontabb, amelyik jobban érti a taktikázást. Az uraknak ezen a téren nagyobb a tapasztalatuk: Nincs hát init csodálkozni azon, hogy a Kisgaz­dapárt politikájában ők a hangadók és ők ís maradnak mindaddig, amíg az igazi kisgazdák megtűrik őket má­juk között. El kellett Tehát hinnünk ízt. amit Rákosi Mátyás mondott, mert olyan igazság volt az, amelyről magunk is meggyőződtünk. Értjük, hogy mii akar Kovács Béla, amikor azt hangoztatja, hogy ők a falusi népből jöttek és ma is oda tar­toznak. Erre csak azt válaszolom, hogy lehet hogy ők hozzánk tartoznak, de azok, akikkel a párt vezetésében osz­tozkodnak. azok semmiképen sem tar­toznak hozzánk. Aztán meg, kár is arra hivatkozni, hogy ki honnan jött, mert már olyan csodát láttunk, hogy valaki a népből jött és mégis eladta a vép jussál egy tányér lencséért. Nem állítom, hogy Kovács Béla és a hasonló társai az ilyenek közül valók, de ne akarja azt se elhitetni velünk, hogy c.z g politika, amelyet Rákosi irányit, nem igényjogosult — a hadiíogtvok részére tartalékolt földekből. Bornemissza beadványában tudva, valótlanul állított. Adatok vannak, hogy Bornemissza 1944 októberében személyesen adott utasítást, hogy nagymennyiségű szarvasmarha ál­lományát szállítsák Nyugatra. { Miu táji a fizika törvényei szerint egy test egy időben két helyen nem lehet —- vitathatatlan, hogy Bornem­issza is azok közé a nyugatosok közé tartozik, akik a magyar nemzeti va­gyon németországi tiferánsai voltak. • Bornemissza később visszatért, pe­relt, visszaigényelt mintegy' 100 holdat, igásáliatol, gazdasági felszerelést, kas­télyt. gazdasági épületeket. ^ Sőt, odáig merészkedett, hogy azon­nali hatállyal ki akarta rakatni laká­saikból az újgazdákat és szántás közben vetette el tőlük az * ökreiket. Bornemissza úr az 'újbirtokosok ál­tal föltáplált teheneket is elvetette _ és meddő állatokra cserélte ki. Nyil- ván, úgy gondolta, a .sokgyermekesma­gyaroknak az is jó lesz. És most jön mindennek a legcifrábbja: Bornemissza Béla, a visszakapott földeket nem mű­velte és nem műveltette meg. A Sándor Endre gazdasági szakértő véleménye­zése alapján visszaitélt és használha­tóbb lakásokba pedig már készül be­költözni az ispán, az intéző... (lerqehji Oszkár 75-en kértek, 4-en kaptak fegyvertartási engedélyt = I malmos, 1 gyógyszerész. 2 oan Mint szerte az országban mindenütt, Hartán is kértek fegyverviselési enge­I délyt a vadászok. Mind másutt, úgy Hartán is többen kértek, mint ahá- uyan .kaptak. Hetvenöt igénylő volt Hartán, közöttük parasztok, munkások. Egyetlen egy munkás, vagy paraszt nem kapott azonban fegyvertartási en­gedélyt. Fegyvertől tási engedélyi kapott 1 i malmos. 1 gyógyszerész, 2 pap. Hartán tehát, a demokratikus rend­szer megbízható vadászait ez; a négy úr jelenti. Legalább is a hatósági en­~’i"— gedélyek szerbit. Miután azonban halat, Vadat, s mi jó falat ezekből adódik, mások is szivesen látnánakvde azért is, mert kőivé hisszük, hogy csak a íenn- tebb említett négy úr volna csaic ér­demes és megbízható: Pongrácz főispán és Házi alispán figyelmébe ajánljuk a hartai fegy­vertartási engedélyek ügyét. Adjanak fegyvertartási engedélyt a munkásoknak is, meg a parasztoknak! is. Felelősséget vállalunk azért, hogy nem fognak annyi bakot lőni - mint ay urak... Sváb invázió Katumáron Az utóbbi időben egyre több panasz érkezik a bácsalmási járásból, de kü­lönösén Katymárról, hogy a Jugoszlá­viából szökött svábok valósággal elözön­lik a határmenti községeket. A sváb v0l.ksbundi.st4k minden te­kintetben ártalmas magatartást tanúsí­tanak. dolgozni nem akarnak, rabol­nak,fosztogatnak. Az átszökött svábokat lajrokonaik bújtogatják, a rabolt holmiknak is svábok az orgazdái. A határmenti állapotokra felhívjuk a megyei főkapitány figyelmét.-0­a parasztság érdekeit szol,áló politika. Mi parasztok, a mindennapi ételünkön keresztül lemértük az elmúlt hónapok­ban vezércikkek nélkül is a pártok politikáját és amikor Rákosit meg­hallgattuk, önszántukból, szikesen és örömmel seieglet.ünk Kecskemétre. Azért tettük ezt, meri tudjuk, ismerjük a Kommunista Párt és Rikosi érdemét a forint megteremtése körül és egye­bekben. Azt válaszolom a Kis Újságnak és Kovács Bélának, hogy ne fájjon nekik, ha a Kisgazdapártot jogosan kritizál­ják, hanem inkább azon iparkodjanak, hogy az urak kisgazdapártja, ha még nuktja van erre, valóban a kisgazdák pártja legyen. Mint egyszerű kisgazda, csak ennyit szólok a kérdéshez. A vitát eldöntik majd a politikusok és eldönti sokkal inkább a jövő, amely érdeme szerint fog megmérni minden pártot és min­den politikust.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents