Dél-Pestmegye, 1946. október (1. évfolyam, 42-50. szám)

1946-10-03 / 42. szám

Rákosi Mátyás kongresszusi beszéde Letartóztatták a kecskeméti alpolgármestert 5.000 kiló cukrot feketéztek ei Vizsgálatot a West-Orient ellen 3Ctß4JiktdtUnt íl iz&aeíktztL Irta: Markos György 4 rochedalei takácsok emlékét idézi ~w ’Magyar Nemzet, de furcsa módon nem arról az oldalról — a szövetke­zetek oldaláról, — amelyek számára óv tizedeken át példád mutattak. Furcsa módon az első szövetkezőket ma már nem is annyira a jelente i szón tkezdi mozgalom tekinti mintaképnek, hon m inkább a másik oldal Az az oldal, amely szeretné, hogy a mai szövetke­zetek is ugyanolyan körülmények kö­zött, ugyanolyan eszközökkel és ugyan- eigen célkitűzésekkel dolgozzanak, min. n hősi áttörök, ezelőtt közel egg év­századdal. Szerelnék azt, ha ép olyan nyomorultak, szegények volnának, min' akkor, ha nem tűznének ki egyéb t iv-.ui, mint néhány iucjtjtgi ember né­hány fillérjének megtakarítását. A rochedalei takácsok valóban út­törők voltak. Indulásuk idejében az an­gol Ixilniái kapitalizmus ellen véd-kéz­iek, célkitűzéseik, feladataik szerények voltak. 01 ;a:i útiörök, akik nekiindul­tak egy úton, amely a fé lédes irányú- (>a vezetett és ezért útjuk állandóan felfelé vitt, a hatalmas, országosan megszervezel/, erős 'szövetkezetek felé. A magyar szövetkezeti mozgalom félévszázaddal ezelőtt indult el út ára, de még ma is nagyon messze elmarad uipijat ól, amit más országokba,!* a szö­vetkezetek elérlek. Ezelőtt száz évvel az önsegély volt a jelszó. A szövetke­zetek ma már Európa minden haladot­tabb őrs ágában a fogyasztóik hala más tömegeii foglalják össze és az egyéni haszonra dolgozó kereskedelem mellett, sőt helyeit, megteremtet [ék a szervezett eiosztd.it és értékesítést. A szövetkeze­tek hurca párhuzamosan haladt a kis­iparosok és kereskedők harcával, az őket fojtogató nagykereskedelem és nagytőke ellen. A szövetkezet a kisipa­rosnak^ és kiskereskedőnek nem ellen­sége, hanem fegyvertársa volt. Mig azonban a kiskereskedő a tehetetlent próbálta meg, mert a maga tökéletlen technikai és pénzügyi lehetőségeivel képtelen volt felvenni a versenyt a tö­kéletes technikával és hatalmas tőkék­kel dolgozó versenytársaival szemben. A szővetkeze/ck útja ezzel szemben az egyetlen út volt, amely a dolgozó tö­megek, a megalázóitok és megbántot­tak számára járható volt, — a töme­gek igazi útja, a szervezés és a szer­vezkedés. Ez az út, ez a módszer sok­kal veszedelmesebb volt és ma is sok­kal veszedelmesebb a közös ellenfél számára, mint a szervezetlen, szegény és elmaradott kiskereskedelem és kis­ipar szélmalom-harca. Mi sem bizo­nyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy irta már a kiskereskedők és kisiparo­sok is egymás után alakit jók meg szö- vetkeze^iket, hogy egységesen vehessék fel a harcot — nem a fogyasztóközön- séggel, hanem a közvetítő kereskede­lem. a nyersanyag-monopoliumok, hi- telegykezek, kondició-karfellek és a többiek ellen. Magyarországon ez a folyamat még csak most kezdődik, de másutt már (Folytatás a 2-ik oldalon.) Példátlan arányú szélhámosság tet­teseit fogta el bravúros nyomozás után a Bárd Dezső rendőr-alezredes vezetésé alatt működű kecskeméti gazdasági rendőrség. Hetek óta beszélnek arról Kecskeméten, hogy amikor a közellá­tási jegyszelvényekre a város dolgozói nem kapták meg cukoradagjukat, a fekete piacon óriási mennyiségű cukor volt a spekulánsok kezén. A kecskeméti közellátási hivatal ve­zetője, Szidor József tanácsnok több Ízben eljárt a cukorellátást intéző West-Orientnét, hogy biztosítsa a vá­ros cukorellátását. Szi#or egy ideig mindig halogató válás kapott a V.'es! Orient uraitól, majd az elmúlt héten, amikor ismét reklamálta a közellátási cukrot, a West-Orientnél azt a választ kapta, hogy a kecskeméti ^polgármester és a közellátási hivatal vezetője közbenjárására a West-Orient 50 mázsa cukrot kiutalt, amit el is szállítottak. Szidor tanácsnok érthető meglepe­téssel hallotta a West-Orient uraitól a különös választ, akik csak nagy ne­hezen nyugodtak abba bele, hogy'’ Kecs­kemét közellátási hivatalának vezetője az a Szidor tanácsnok, akivel tárgyal­nak, nem pedig az az ismeretlen egyén, aki annak adta ki magát. Kiderült az is, hogy Tóth I.ászló kecskeméti pol­gármester, akinek utasítására Szidor eljárt a cukor ügyben, nem azonos az­zal az állítólagos .kecskeméti polgár- mesterrel. akinek nevében eljártak a West-Orientnél. j ' Szidor visszautazott Kecskemét e és jelentést tett Tóth polgármesternek ar­ról, bogy a West-Orient a kecskeméti dolgozóknak járó 5.000 kiló cukrot ismeretlen egyéneknek adta ki. Tóth polgármester utasítására a város tiszti­főügyésze nyomban megtelte a feljelen­tést az ismeretlen szélhámosok ellen. A gazdasági rendőrség nyomozólisztjei példás gyorsasággal, szinte órák alalt megállapították, hogy a kecskeméti álpolgármcster azonos Band Barna foglalkozás- nélküli, közismert kecskeméti fe­ketézővel, az áltanácsnok pedig azonos Sallay Mihály kecskeméti nagykeresledővel, akinek külön­ben Rand már hosszabb ideje fel- hajtója volt. Rand és Sallay a közelmúltban is szerepeltek egy gyufa^feketézési ügy­ben, amikor dollárért adták el Buda­pestre a Kecskeméten gyártott gyufát, ugyanakkor mikor Kecskeméten nem lehetett gyufát kapni sem a trafikok­ban, sem a fűszerüziefcekben. Megállapító!ta a rendőrség, hogy az 50 mázsa cukorból Sallayék 16 má­zsát Nagykőrösre adlak el. A gazda­sági rendőrség nyomozása .során az 5.000 kiló cukorból már mindössze csuk 30 kilót találtak meg, amit le is foglaltak. A Sallay-féle bünszöve'kezeí ellen ugyancsak eljárás folyik a gaz­dasági rendőrségen szappandrágitás mi­att is. Sallay számos kecskeméti fű- szerkereskedőnek adott el a megálla­pított árnál drágábban szappant. ! Vizsgálatot kell indítani a West- Orient ellen is, hogy milyen körül­mények között tárgyaltak a Sallay­A szövetkezeti törvényjavaslat gon­doskodik arról, hgoy az alakuló szö­vetkezetek közé ne keveredjenek álszö- vetkezeíek. A fogyasztási szövetkezetek legkisebb taglétszáma községekben 60, városokban 150, Budapesten 300. A törvényjavaslat ipari munkások számára is lehetővé teszi szövetkezetek alapítását. Gondoskodik a javaslat a Vasárnapról hétfőre virradó éjjel lűz pusztított a Voelker-faluban, a X utca 8. szám alaU . Medgyes Istvánt háza, ismeretlen ok­I tanít */éle bűnszövetkezettel és ho­gyan került a na ymennyiségű cu­kor, amit a dőlefo ók elöl elvontak, s a feketézők kezei közé. Kecskemét társadalma a- legnagyobb » f láboodálsil tárgyalja a Salíay-Ratnd . féle társaság bűnös manipulációit és érthető izgalommal várja az ügy to­vábbi fejleményeit. Rand Barna álpol­gármestert és Sallay ál tanácsnokot a ; gazdasági rendőrség őrizetbe vette. szövetkezetek hitelellátásának egysége­sítéséről : kimondja, hogy a törvény hatálybalépésének napjától számított hat hónap alalt szövetkezeti bi.elinté- zetet kell alapítani. A szövetkezetek érdekéinek védelmére «Országos Ma­gyar Szövetkezeti Kamara» felállítását rendeli el. —O-— ból kigyulladt és minify máséfl órán keresztül égett. A kár ab, 1.000—1.500 forint. A nyomozás az ügyben meg­indult. Tűz a VöSker-faluban „Isten vagyok Borotán" 3_nternálótéhorba került Sághy (Gábor, Sorota kiskirálya A Dél-Pestmegye is megemlékezett már Sághi Gábornak, a fasiszta Ma­gyar Földhitelintézet borotai íiszviselő­jének, későbbi Földigénylő Bizottsági elnöknek működéséről. A zsidóbirtokok ■Ikobzása után, melyeket az OFI kapa­rintott meg magának, Sághi Gáb r, miit fiatal gazdász került Borotára, ahol Dzsida-pusítán valóságos középkori rendszert honosított meg. A hónapos munkásokat ütlegeléssel kényszefiteVte nagyobb munkateljesítményre. ÍV544 őszén a Vörös Hadsereg elől töltött fegyverrel kényszeritette mene­külésre á férfilakosságot, ö maga \isz- szavnaitadt, a munkások fizetésére ma­radt 33.000 P-t eltüntette, azután meg- í'kezdte demokratikus átalakulását: föl-, riet osztott, ö lett a Földigénylő Bi­zottság elnöke. Barátairól jól gondos-, koúo.tt, de ha. szegények házhelyet kér­tek tőle, a régi modorában válaszolt nekik és azt mondta, hogy csak sírhe­lyet kaphatnak. A szegenyea léitek tőle, mert nem­csak hatalmaskodó volt, de bosszúálló is. Fenuhéjjúzva hirdette ..Isten vagyok Borotán:). , A jánoshalmi rendőrkapitányság megelégelte Sághi Gábor iizelrneit és internálta. A népügyészség h vádiratöt ad ki ellene. Három asszony agyonvert egy férfit i Csütörtök este 8—9 óra között bor- zálmas gyilkosság történt Nagykőrö­sön. Kovács Gyuláné, Bányai l.ászlóné és Soltész Zoltánná nagykőrösi kócosok közösen agyonverték Kovács Gyulát. A három no minden valószínűség szerint beteges hajlamú volt. A nyomozás fo­lyamatban van. Ipari munkások is alapíthatnak szövetkezetei , I. évfolyam, 42. szám Kecskemét, 1946. október 3, csütörtök Ára 30 fillér DEL-PESTMEGTE Kecskemét és a délpestmegyei járások politikai lapja Főezerkesztő: ....................................... . . Felelős szerkesztő: VADÁSZ FERENC Megjelenik hetenként kötszer ANDRÁSFFY GYULA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents