Dél-Pestmegye, 1946. november (1. évfolyam, 51-58. szám)

1946-11-02 / 51. szám

Díszközgyűlésen ünnepelt® Kecskemét a felszabadulás 2. évfordulóját Támadás a rendőrség »Hun Egy «tárgyilagos» karig: a két világháborúban együttvéve nem lehetett annyi arany paszományt látni, mint a demokratikus rend­őrségben. • A < Kecskemét» clmfl lap szemelvé­nyeket közöl Törő Józsié’ kópvsielö be­szédéből, melyet a* elmúlt vasárnap tartott a Kisgazdapárt kecskeméti gyű­lésén. A rendőrségről szólvp, a Kisgaz­dapárti képviselő a következő »tárgyi­lagos» megállapításokat tette: A személy- és vagyonbiztonság még mindig nincs meg a kívánt mértékben. A rendőrség ellen so|k a panasz. A ren­dészet sűrűn zaklatja a kisiparosokat, sohasem lehet tudni, mikor melyik láb kerül börtönbe. A rendőrségre jeliem- tA. hogy két világháborúban együttvéve nem lehetett annyi arany paszomány! látni. mint a demokratikus rendőrség­ben a* első három hónap alatt. Ha a Kisgazdapártnak számarányához mér­ten lenne befolyása a rendőrségben, már jóval előbbre tar tanárik a személy­éi vagyonbiztonság terén. Ezekhez a felelősségtudattal nem túlságosan áthatott számához csak ennyi a megjegyzésünk: A Független Kisgaedapárt Politikai Bizottsága helytelenítette, hogy egyes képviselők vidéken uszítanak a koalíció és a demokrácia intézményei elieu. Ki­jelentette, hogy véget vei ennek a* ál­lapotnak. Törő képviselő úr ezt nyilván úgy értelmezte, hogy a tárgyilagos bírá­latra nem vonatkozik. íme, igy néz ki egyes »demokratikus» iépvisolők «tárgyilagos» bírálata. A mi véleményünk az, hogy a de­mokratikus rendőrség gyengeségeit ér hibáit más módszerekkel kell kikü­szöbölni, mint ahogy azt Törő Józsii képviselő úr szeretné. Nem régi, ha­nem új sfcakemberekkpl. £ F. T. Iparos &®§ y§ySlás K«ctkométoii November 10-én Kecskemét és mész­áré környékére kiterjedő iparos nagy­gyűlés lese. városunkban a Kecskemét és Vidéke Ipartestület rendezésében. A kézművesiparosság ezen reprezentatív ünnepélyén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara teljes vezetősége és a vidéki ipartestületek kiküldöttein kívül részívesz Kelemen Gyula, az iparügyi minisztérium államtitkára és Gál Lász­ló miniszteri osztályfőnök. A nagygyűlésnek különös jelentősé­get ad, hogy annak keretében dr. Szé­kely Artur, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, aki a párizsi békedelegáció tagja volt, általános gaz­dasági helyzetképet ak különös tekin­tettel a békeszerződés várható gazda­sági hatásaira. Dr. Lipcsey Ádám kamarai titkár az Iparkamara nevében idős, érdemes iparosokat fog kitüntetni, ami után mód nyílik a kézművesiparosság kí­vánságainak előadására. Az iparos ankét, amely november 10-én délelőtt 10 órakor a városháza közgyűlési termében kezdődik, váro­sunk iparostársadalmának impozáns megmozdulása lesz és méltán tart szá­mot az egész város társadalmának ér­deklődésére. Városunk felszabadulásának 2. évfor­dulóján a város vezetősége a Nemzeti Bizottság és a pártok képviselői ünne­pélyes keretek között megkoszorúzták U hősi emlékműveket, titánná a város törvényhatósági bizottsága díszközgyű­lést rendezett, melynek keretében Balta Dömötör nemzetgyűlési képviselő mél­tatta a felszabadító Vörös Hadsereget. — Az utolsó 4-00 év alatt a nemzetet a német elnyomókkal szembeni ellen­állása. csaknem egészében tönkretelte. A német fasizmus egy olyan háborút kény szeri telt ránk, amelyet nem. a nép akart, amely a német imperializmus érdekeit szolgálta. A maroknyi magyar­ságot harcba küldték a világ egyik leg­hatalmasabb, legbékésebb nemzete, a A Dél-Pcstmegye több cikkben fog­lalkozott azokkal a lehetetlen állapo­tokkal, amelyek a dolgozók ruhaanyag ellátása körül varrnak. Több alkalom­mal szóvátettük, hogy amikor a dol­gozók számára szinte elér hetei lenné vált a textil neműek megvásárlás;!, ugyanakkor egyes textilesek fantaszti­kus vagyonokat harácsoltak össze a dolgozók kizsákmányolásából. Andrásffy Gyula, a Magyar Kommu­nista Párt megyei titkára eljárt az il­letékes tényezőknél, hogy a kecükeméii dolgozók elegendő jó és olcsó ruha­anyaghoz jussanak. Andrásffy Gyula kötelező ígéretet kapott, hogy a mos­A városi erdőhlviaíal eddig 5832 m. tüzelőt osztott ki hivataloknak, intéz­ményeknek és iskoláiknak. Az ellátottak sorában az egészségügyi intézmények 956, jótékonycélú intézmények 56, a* iskolák 1404, a különböző kulturális és más intézmények 279, az egyházak 160. a törvényszék és a fogház 470. a a mozik 130, a posták 225, a pékek, slb. 060, kisebb tételekben pedig kb. 70 mázsa tüzelőt utáltak ki. A belterületi lakosság ellátásának biztosítására jegyrendszert vezetlek be, u külterületi lakosság tüzelűiszükségle- tét kitermeléssel biztosítják. A fakiter­meléshez még nagyszámú munkanél­külit tudnának alkalmazni Pusztava- cson. akiknek ellátmányához azonkí­vül. hogy a kitermelést felesben vé­geznék, bizonyos fokig a városi köz- ellálás is hozzájárulna. Minden valószínűség szerint tehát fá­ban ezen a télen Kecskeméten nem lesz hiány. Teljes elismerés illeti az erdő- hivatal vezetőjét, Kalász László míi­Szovjetúnió ellen. Ez a Szovjetunió nagylelkűen megbocsátott és kitűzte ha­talmas véráldozat árán hazánkra a sza­badsáv. a demokrácia zászlaját. Balta Dömötör nemzetgyűlési kép­viselő beszéde után a Vörös Hadsereg képviselő je szólalt fel. Felszólította Ma­gyarországot, hagy építse tovább a népi demokráciát, fűzze szorosabbra a baiátságot szomszédaival, hogy ez­által megteremthessék a világ szabad­ságszerető népei az örök békét. í A törvényhatósági bizottság tagjai nagy tapssal és éljenzéssel köszönték meg a baráti szavakat, majd a pártok képviselői méltatták a nap jelentősé­gét. tani állapotot rövidesen megszüntetik és az illetékes tényezők gondoskodni fognak róla, hogy a kecskeméti dol­gozók textilnemű-szükségletét biztosi t- *ák és megteremtsék a lehetőségét an­nak, hogy minden dolgozó keresetéhez mért áron meg is kapja a maga és csa­ládja részére szükséges cikkeit. Feltétlenül bizonyos, hogy ez a tex- tilanarchta letörését célzó közérdkeű ak­ció még december közepére befejezést fog nyerni, a kecskeméti dolgozók te­hát már karácsonyra birtokában is le­ijeinek a részükre olyan fontos köz­szükségleti t<sz í ilnaműeknek. szaki tanácsost, aki minden lehetőt el­követett, hogy a város lakosságának tü­zelőellátásában fennakadás ne történ­jen. Arról, természetesen nem Kalász tanácsos tehet, hogy az elviselhetetle­nül magas lüzelőáraklatt a dolgozók kép­telenek megfizetni. Feltétlenül szüksé­ges lenne a tüzelőárak olyan szintre le­szállítása, amely arányban áll a dol­gozók keresetével. A közigazgatási tanfolyamot a Szak­szervezet kezdeményezésére a belügy­miniszter engedélyével, maga a Szak- szervezet hozta létre és támogatta egész idő alatt. A tanfolyam ápr. 1-én indult indult meg Hórák Jenő tanár vezetésé­vel. 207 jelentkezőből 53-an vizsgáztak le. A 6 hónapos kurzus célja az új tisztviselői osztály kiképzése, demokra­tikus szellemben. E^agsi jsitsaate Gerö Ernő közlekedésügyi miniszter vasárnap Pécsett mondott beszédet. Ge­ro Ernő beszéde első felében a béke­szerződéssel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott, majd a stabilizáció után bekövetkezett gazdasági helyzetről be­szélt. örömmel állapította meg, hogy mind a bányászatban, mind au ipar­ban emelkedik a termelés. A közvetítő kereskedelemről sző Ív* hangsúlyozta, hogy túlsók kereskedője van ennek a kis országnak. A iközokta- tásügyi problémáról Gerő miniszter azt mondotta, hogy változtatni kell azon, ami a közoktatásban jelenleg folyik. A randéraég tetten ért két botorét Kedden este 9 óra körül jelentést tett la lúd i Jenő kecskeméti lakos a rend- őrsé;.' központi ügyeletén, hogy l’első- székión a házát ismeretlen tettesek tel­törték. Faludi az ügyeletes nyomozóval n tett színhelyére sietett, aíhol tettenér- ték a két betörőt. Fazekas Antalt és Konc Mihályt. A betörőket azonnal a rendőrségre kisérték, ahol megállapították, hogy Fazekas és Konc valószínűleg gyanú­sítható k az eiharapódzoitit többi kuny­hófosztogatásban is. A nyomozás fo­lyamatban van. Elfogták a cfigáay vezérét Nagy Tibor, Lendvay Sándor, Lé- vay István kecskeméti cigányok netor- tek Horváth Márki oeglédi lakos la­kásába. Lendvay és Lévay az utcán őrkötitek addig, amíg Nagy Tibor be­ugrott aa ablakon és'alt a isuiakrénj ék­ben lévő összes holmit összecsoma­golta. Munkájukban az éppen hazatérő Horváth Mária megsavarta őket, igy az összecsomagolt batyu/t otthagyva, elfutottak. A három cigány ezután Bajmay Pé­ter lakásába tört be, ahonnan több értékes holmit összeszedtük. Mielőtt va­laki is észrevette volna őket, az abla­kon keresztül megugrottak. A rendőrség bravúros nyomozás után még aznap este elfogta a cigány-betörő­banda vezérét. Nagy Tibort, akit már át is szállítottak az ügyészség foghá­zába. A bandavezér megszökött bűntársai­nak kézrekeritésére erélyes nyomozás indult. Hiíelmegszoritások! A pénzügyi kormányzat, a Gazdar sági Főtanács és a Nemzeti Bank kö­rében az utóbbi időben tárgyalások folytak a hitelkeretek megszűikitéséről. A tárgyalások befejeződtek. Értesülé­sünk szerint a meglevő hitelkereteket jelentő igényeket megszorítják és az egyes bankok kénytelenek lesnek rövid­lejáratú hiteleiket felmondani. A gya­korlatban ez pénzszűkét eredményez, amelynek jótékony Íratása nyilván je­lentkezni fog a piacon. Iiricstiira elegen# ji és elem ícillirfilM jiíaal a kccskcntli é@ü@i@i Véget vertnek a textilesek garázdálkodásának Szállítsák I® a faárakét I DEL-PESTMEGTE Főszerkesztő: DEMOKRATIKUS LAP Felelős szerkeaz VADÁSZ FERENC MEGJELENIK HETENKÉNT KÉTSZER ANDRÁSFFY GYULA Kecskemét, 194S. november S, vasárnap Ara 30 fillér !• évfolyam, 51. szám

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents