Homok, 1920. szeptember (1. évfolyam, 14-38. szám)

1920-09-01 / 14. szám

Kecskemét. 1920 szeptember I. Szerda 1. évfolyam. — 14-ik szám. —ncae—a—BKi^nwmrMn—t*nii»'«ii ii-iwi' —— Főmunkatárs: MARTON SÁNDOR Politikai és közgazdasági napilap Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Széchenyi-tér 6. Telefonszám 127. Egyes szám ára i Korona A Kecskeméti Kisgazda és Földműves Párt, a Gazdasági Egye­sület és a Szőlősgazdák Egyesületének hivatalos közlönye Felelős szerkesztő:' RAKÁCS LAJOS Előfizetési árak: Egész évre 240 Kor. — Félévre 120 Kor. Negyedévre 60 Kor. Egy hónapra 20 Kor. Dolgozni! (R) Hangzott a Kormányzó Kecs­keméten tartott üdvözlő beszédében. Dolgozni! Csonka országunkat körül­vevő ellenségeink és a belső, bujtogató destruktiv elemek vállvetve dolgoznak azon, hogy bennünket megfojtsanak és lerontsák a valutánk. Tudják jól, hogy ameddig koronánk két fillért ér, addig számunkra megfizethetetlenek állami létünknek életföltételei: a kül­földi iparcikkek. Ameddig csak bankót préselünk és ölbe tett kézzel várjuk sorsunk jobbrafordulását, helyzetünk csak rosszabbodik. „Területének egy harmadrészére zsugorított, kifosztott országunkban nyolc millió magva! él és ebből nyolc- százezer (családtagjaikkal együtt) a tisztviselő, — hangzott az ijesztő ki­jelentés a Kormárjyzó ajkáról — tehát minden tiz emberre jut egy tisztviselő ! Az iparában tönkre tett államban, ahol a földművelésen kívül minden terme­lési ág pang, abban az államban, amely a boldog béke időkben is, amikor még húsz millió kar dolgozott az ország boldogulásáért, nyögött az államadós­ságok súlyos terhei alatt. Most amikor természeti kincseinek legnagyobb ré­szét elvesztette, a régi adóságokon kívül nyakába zuhant az elvesztett háború rettenetes hadisarca.. Az elvesztett tizenkét millió dol­gozó kar helyett a nemzeti becsület örök terheit hordja vérveszteségtől el­gyengült vállain, a nemzetvédő harc szent áldozatait — a rokkantak ezreit. Ez a vörösek által feldúlt és az olá­hoktól kirabolt állam feltétlen össze- roskad a 800 ezer tisztviselő súlya alatt. Dolgozni! Szól tehát a jelszó a a tisztviselőkhöz is, akiknek meg kell érteni azt, hogy az az 'igazi úr, aki két keze munkájával keresi a kenye­ret és az az igazi hazafi, aki termelő munkával segíti a hazát. Szűnjön meg hát a protekció, ne tömjük és zsúfol­juk a hivatalokat éhező tisztviselőkkel, hanem azok, akik az állam szempont­jából feleslegessé váltak, cseréljék fel a tollat kalapáccsal. Dolgozni! Szól a jelszó a nyo­morgó vagonlakókhoz is, akiket ha­zájukból száműzött a zsarnokság. Har­colni a két kéz és veríték fegyverével. Ha termelő munkában görnyed majd a nemzet minden tagja, akkor visszafog jönni a boldog ... Nagv-Magyarország. Amerikának Szovjet-Oroszországgal közös akciót tervez Lengyel-, Francia- és szemben való magatartásában csakhamar Olaszországgal. Amerika és az európai nagy­fordulat áll be. Az Egyesült-Államok az követek ez irányban megkezdették a tárgya- eddigi tartózkodó magatartásával fel fog lásokat, azonban kérdés, hogy Olaszország hagyni és aktiv módon fog résztvenni a rávehető-e arra, hogy Oroszország ellen bolseviki-ellenes akcióban. Colbi államtitkár fegyveresen fellépjen. Csicserin szerint megverték a Kengyeleket. Lemberg vidékén csütörtök óta véres harcok folynak. Bialovstok —- hir szerint — ismét az oroszok kezében van. Ezt a hirt azonban nem erősítették meg. Bécs, aug. 31. Moszkvából jelentik, hogy Csicserin táviratot intézett Varsóba, amelyben a Wrangel-féle hadseregről a kö­vetkezőket mondja: „Wrangeltábornok had­serege megsemmisítő vereséget szenvedett. Wrangel a Krim félszigetre vonul vissza. Helyzete roppant válságos. Hadserege fel­bomlóban van. Néhány nap múlva Wrangel-féle had­seregnek nyoma se lesz.“? Oroszország fenyegető jegyzéket küldött Angliának. Kamenew átadta az angol kormánynak az orosz kormány újabb jegyzékét. Az uj j jegyzéket elsősorban az angol munkások végrehajtó bizottságának szánták. Az orosz jegv- ! zék a következőket állapítja meg: 1. Oroszországgal való rögtöni végleges békére vo­natkozó valamennyi angol feltétel közzététele. 2. Angol nyomás a Lengyel kormányra, ! hogy elfogadható békét kössön a szovjetkormánnyal. Egyébként elmondja, hogy Orosz­ország katonai helyzete a legutóbbi napokban lényegesen megjavult és hogy a szovjet hadseregek nemcsak arra képesek, hogy Lengyelországot megsemmisítsék, hanem a front másrészén kezdjen támadást és hogy fegyveresen erőszakolja ki a békét, kamenew angol | hívei azzal a hirrel akarnak nyomást gyakorolni az angol kormányra, hogy az angol kormány I elutasító vagy kitérő válasza végleges szakítást idézne elő Anglia és Oroszország között. Ausztria lőszert csempészett Oroszországnak. Bécsújhely melletti Enzesfeldi lőszer­gyár vezérigazgatóját és a gyár többi ve­zető személyzetét letartóztatták és Bécsbe kisérték. Megállapították azt, hogy hét mil­lió korona értékű fegyver és lőszer hiány­zik a gyárból, melyet Oroszországba csem­pésztek ki. A vörösök előnyomulása Breszí-Lltowsk és Grodno vonalon. Bécs, aug. 31. Varsóból jelentik, hogy Breszt-Litowszk és Grodnó között véres har­cok folynak. Az oroszok erősítést kapva benyomultak a lengyel állásokba. A varsói lapok megerősítik, hogy a vörösök a Grodnó— Breszt-Litowszk vonalat átlépték. Felvilágositó nyilatkozat a tanítótestület tagjaihoz Magánúton értesültem, hogy a községi tanítótestület legközelebbi ülésén a testü- j letnek egyik tagja a tanítóság közös sérel­mévé kívánta avatni a Tóth László pörben I tett tanúvallomásomnak következő részle­tét: „Kezdetben passzív rezisztenciával hall­gattuk az átképző előadásokat; mikor azon­ban a nagyfokú történelem-hamisításokat lát­tuk, attól tartva, hogy ezek a történet-böl­cseleti hamisítások káros hatással lehetnek az aránylag alacsonyabb képzettségű taní­tóságra, néhányan idősebb tanárok elhatá­roztuk, hogy helyreigazító ellenészrevétele­ket teszünk.“ — Magam is tanító fia lévén és negyedszázados közéleti pályámon szó- I val és tettel mindenkor a tanítói pálya meg­becsülését hirdetvé% távol állott tőlem min­den sértő vagy kis^^^^^^^J^ A képzettség tekintetében azonban, valamint én, a középiskolai tanár, elisme­rem az egyetemi professzorok szellemi fölé­nyét, azonképen a tanítóság is megenged­heti, hogy vannak a képzettségnek külömböző fokozatai, főleg a történet-bölcseleti elméle­tek felfogására nézve, amelyekkel a népis­kolai tanító hivatásszerüleg nem köteles foglalkozni. Ha pedig ennek szerény meg­állapítása mégis sértés-számba megy, akkor sérelmes lesz Haller közoktatási miniszterünk rendelkezése is, amely a képezdei évek kiter­jesztésével és a már megszerzett képesítést kibővitö tanfolyamokkal kívánja emelni a tanítóság színvonalát — szerintem ugyan helyesen, közérdekből is, de főleg a tanítói pálya becsületének növelése végett. Marton Sándor, gimn. tanár Az orosz-lengyel béketárgyalások. Amerika beavatkozik az orosz háborúba. Minkszi tárgyalást félbeszakították. A lengyel békedelegáció tagjai tegnap este 10 órakor Minkszből jövet, Brest-Litovszk előtt 8 kilométerre átlépték a frontot és 11 órakor len­gyel területre értek, ahol Sapieha külügyminiszter fogadta őket. Az orosz delegáció Moszkvába utazott. Biztosra vehető, hogy a további tárgyalásokat semleges helyen fogják folytatni.

Next

/
Thumbnails
Contents