Homok, 1920. szeptember (1. évfolyam, 14-38. szám)

1920-09-16 / 26. szám

26. szán* Mi O Ifi O Mi Beterjesztették az állami költségvetést. Tíz milliárd a deficit. Báró Korányi Frigyes pénzügyminisz­ter a nemzetgyűlés tegnapi ülésén előter­jesztette az 1920—1921. évi költségvetését, amely kevés vigasztaló adatot tartalmaz. Az állam összes • kiadása 202 milliárd, a melyre a rendes bevételekből mindössze 8'8 milliárd, a rendkívüli bevételekből 1’44 milliárd a fedezet, úgy, hogy a fedezendő - hiány kerek 9'96 milliard korona. A rendes állampénztári kezelésben felesleg mutatkozik, azonban az államház- i tartás mérlegében a túlnyomó szerep a rendkívüli bevételeknek és kiadásoknak jut és a rendkívüli kiadások tulnagy összege idézi elő a nagy deficitet. Tájékozásul meg kell jegyezni, hogy a meg nem csonkított nagy Magyarország békebeli költségvetésében az összkiadás alig néhány millióval haladta túl a két mil- liárdot. A rendes kiadások fő tételei közül kiemeli a miniszteri jelentés a következőket: Az államadósságok törlesztésére és kamataira 3’46 milliárd koronára van szük­ség. A külügyminisztérium rendes és rend­kívüli kiadása 585 millió korona. A honvé­delmi kiadások 4 6 milliárdra, a karhatalom költségei 1'12 milliárdra és a nemzeti had­sereg első felszerelésének költségei 2'035 milliárdra rúgnak. A rendes bevételek között szerepel­nek a következő tételek: A Máv. bevétele 2.5 milliárd, a postáé 536 millió, az állami üzemeké 457 millió. Adókból a miniszter a következő bevételeket irányozza elő: Földadó 275 millió, házadó 56 millió, kere­seti adók 172 mitlió, vállalati adók 25 mil­lió, jövedelmi adó 200 millió, jövedelmi pótadó 147 millió, vagyonadó 100 millió, I fényüzési adó 15Ó millió, vasúti hadiadó 120 millió. Korányi miniszter a tisztvfselökérdésröl. Gaál Gaszton a tisztviselőkérdés meg­oldására azt a radikális módszert ajánlotta, hogy a felesleges tisztviselőket az állam bocsássa el szolgálatából, minthogy sze­rinte nem a csonka Magyarország, hanem a régi nagy Magyarország szerződött a tisztviselőkkel. Kijelenti a miniszter, hogy a tisztviselő nem cseléd, hanem szerződés köti az államhoz. Nem változott a magyar állam egysége azzal, hogy itt egy kis cso­port felforgató elem tönkretette az orszá­got és az ellenség fegyveres kézzel elra- j bőit belőle darabokat. A magyar nemzet becsülete is kívánja, hogy ezeket a szer- j zödéseket betartsa és állja, amig csak tudja. Tény az és ebben igaza van Gaál Gasztonnak, hogy összes állami intézmé­nyeink nagyok a mai megcsonkitott Ma­gyarországhoz képest, de ezeket egyszerre megszüntetni nem lehet. Hozzá lehet kez­deni a megszüntetésükhöz, de ehhez a köz­hangulat is szükséges. Én mindig védtem a tisztviselőket és amit ma meg lehet tenni érdekükben, megtettem. De meg kell érte- j niök a köztisztviselőknek is, hogy nem olyan munkaadóval álinak szemben, akitől csak fizetést várhatnak, hanem együttesen közösen kell dolgozniok. Elkövettünk min­den lehetőt, hogy a tisztviselökérdésben megtaláljuk a megoldást. A készpénzfizetés helyett behoztuk a természetbeni ellátást, ami eddig ugyan nem sikerült teljesen, de remélem, hogy mostantól fogva új alapokon végképp meg fogjuk oldani ezt a kérdést. Oroszország újjáépítése. A délorosz kormány vezetője, Wrän­ge! tábornok Párisban és Londonban élő orosz származású pénzemberek és keres­kedők egész sorát szólította fel egy szep­tember végén Sebasztopolban összeülő ér­tekezleten való részvételre, melynek tárgya Oroszország gazdasági és közigazgatási újjá­építése. Egy krisztiániai távirat szerint egy orosz kereskedelmi bizottság készül Angliába, ha ugyan számukra a beutazást megadják. H ifi Üli Él részére hirdetéseket IVB W 1% felvesz akiadóhivatal: Széehenyi-tér 6. szám alatt. Telefon: 127: Magyar filmvállalat városunkban Értesülésünk szerint Kecskeméten egy filmvállalat fog alakulni. A vállalatnak nagy jövőt jósolnak azért, mert komoly célt tűzött ki, és azért is, mert a legszebb szellemi erők és nagy tőkék állanak mögötte. A filmgyár csak nemzeti irányú darabokat dol­goz fel és célozná a magyar művészetnek külföldön való elterjesztését is. A vállalat neve „Petőfi Filmvállalat Rt.“ Nem tenden­cia nélkül való a név megválasztása ennek előmozdítására, — mivel lánglelkö költőnk iránt az egész világ nagy elismeréssel van. NAPI HÍREK. Kecskemét, szeptember 16. — A közigazgatási bizottság f. hó 21-én, kedden délután 3 órakor tartja szeptember havi ülését. — Halálozás. Bódog Mihály tekin­télyes gazdálkodó, törvényhatósági bizott­sági tag kedden délután hosszas szenvedés után 62 éves korában elhunyt. Temetése szerdán délután 4 órakor volt a Horváth Döme-utcai gyászházból. Munkás és becsült tagja volt gazdatársadalmunknak. — Dr. Réthey Ferenc főispán. Városunk fia, jogakadémiánk volt tanára, utóbb kassai menekült jogakadémiai tanár, tegnapi lapzártakor leadott közlésünk sze­rint Mosonvármegye főispánjává neveztetett ki. Örvendünk előmenetelének. — Palotás ezredes előadása. A Délpestvármegyei katonai parancsnokság propaganda bizottsága e hó 16-án csütör­tökön délután 5 órakor a Katona József színházban hazafias előadást rendez. Az előadás szónoka Palotás Fausztin ezredes. Belépés díjtalan. Az előadás célja: Élesz­teni a hazaszeretet tüzét. Kérjük a höl­gyeket lehetőleg magyar ruhában jelenje­nek meg. — Az orvostanhallgatókhoz. Fel­hivatnak az összes orvostanhallgatók, akik­nél gyüjtőiv van, hogy elszámolás végett folyó hó 16-án délután 5 órára a jogaka­démián feltétlen jelenjenek meg. — A vadásztársaság folyó hó 24-én pénteken délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési termében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy : Dr. Papp Dezső és társai fe- lebbezése a nyúl vadászata tárgyában ho­zott választmányi határozat ellen. — A dalárdákhoz — úgy a Városi, mint a Polgári Dalkör tagjaihoz azt a ké­rést intézik illetékes elnökségeik, hogy a mai napon fél 5 órakor Palotás Fausztin előadására teljes számban megjelenni szí­veskedjenek az Iparos-Otthon nagytermében. — A Duna-bizottság székhelye. Párisból jelentik: Mint a Matin jelenti, Mil- lerand elfogadta Take Jonescunak azt a javaslatát, hogy a Duna-bizottság székhelye időről-időre másutt legyen, hogy senkin se essék bántódás. (M. T. I.) 3. oldal — Hatan pályáztak a főgépészi állásra. A városi főgépészi állás Konkoly Dezső nyugdíjaztatása folytán megüresedett, melyre pályázatot hirdettek. Összesen ha­tan pályáztak csak, köztük 2 vidéki. A hely­beli pályázók között van Balogh István is, ki jelenleg Konkoly helyettese. — A szinügyi bizottság tegnap délelőtt tartott ülésén foglalkozott a szín­ház válságos helyzetével. Mivel valószínű­nek tartja, hogy a közönség a drága hely­árak miatt nem látogatja a színházat, ja­vaslatot tett a városi tanácsnak, mely sze­rint a vigalmi adó, fűtési költség és a külön fizetett bérösszeg engedtessék el ideiglene­sen. A városi tanács valószínűleg minden lehetőt el fog követni e téren. Csodálatos, hogy épen mostan, mikor a színházat egy ■ olyan társaság kapta meg, mely a legjobb erőkből áll és melyet a közönség még a múlt hónapban nem is remélt, nem láto­gatják. Ha ez továbbra is igy marad, le kell mondanunk arról, hogy ezen igazán jó társulat továbbra is működjön városunkban. Reméljük, hogy a jövőben a közönség sű­rűbben látogatja majd a színházat és min­dent megtesz, hogy a társulatot Kecskemé­ten tartsa. — A népjóléti minisztérium el­látásba veszi a kórházakat. A népjóléti és munkaügyi minisztérium felhívást inté­zett valamennyi elöljárósághoz, hogy a vi­déki állami és közkórházakat, rokkantinté­zeteket, valamint a nyilvános jellegű ma­gángyógyintézeteket és gyermekmenhelyeket folyó évi október hó 1-töl kezdve jegyhez kötött élelmiszerekre (liszt, só, cukor)" vo­natkozólag közvetlen ellátásba vette. Ennél­fogva felhívja a polgármestert, hogy a ha­táskörébe tartozó fenti intézményeknek liszt­cukor- és sókészletét a szeptember 30-iki állapotnak megfelelően a pénzügyigazgató­ság mellé rendelt számvevőség közbejöt­tével haladéktalanul leltároztassa és egy­idejűleg közölje a fenti intézetekben ér­vényben levő fejkvótát, az intézet beteg- és személyzet létszámát. — Dr. Gyenes Sándor ügyvéd hadifogságból visszatérve, működését Kis- faludy-utca 13. szám alatt újból megkezdette. — Hirdetmény az oroszországi szov­jet uralmi területről származó hadifoglyok hazaszállítása tárgyában. A magyar kormány és az orosz-ukrán szovjet-kormány a hadi­foglyok kölcsönös kicserélésére vonatkozólag szerződést kötött, mely szerint kölcsönösen kötelezettséget vállaltak aziránt, hogy a visszamaradt hadifoglyokat szabadon bo­csátják s amennyiben hazájukba visszatérni óhajtanak, az ország határáig továbbítják, a hazamenetelt nekik lehetővé teszik. Ezen megállapodásra tekintettel a magyar kir. belügyminisztérium 3831—1920. szám alatt kiadott körrendeletével elrendelte az ország területén még tartózkodó orosz hadifoglyok összeírását s aziránt leendő megkérdezését, hogy óhajtanak-e hazájukba visszatérni. Miért is felhívom a város bel- és külterületén tar­tózkodó orosz hadifoglyokat, hogy össze- iratásuk és megkérdezésük végett folyó évi szeptember hó 26. napjáig jelentkezzenek a város katona, illetőségi és .kórházügyi osztályánál (városi székház I. emelet 40. ajtó.) Figyelmeztetem az orosz hadifoglyo­kat, hogy nevük és lakásuk tudva van s aki a jelentkezést elmulasztja, a városból eltávolittatik, hazájába fog továbbittatni még az esetre is, ha hazatérni nem óhajtanak. Kecskeméten, 1920. évi szeptember hó 11-én. Dékány László helyettes-polgármester. SZÍNHÁZ. Előkészületen a „Hajdúk had­nagya“. E héten pénteken, szombaton és vasárriap kerül színre Rajna—Czobor le­bilincselő regényes operettje, a „Hajdúk I hadnagya.“ Lázas izgalommal és ambicóval készül derék társulatunk e darabra, hogy azt elsőrangú kiállításban és előadásban í hozza színre. Magukat a szereplőket is el- ! ragadja a hév és a próbatermekben örökös a tanulás. A főszerepeket Hampel, Antal, Harsányi, R. Tóth, Pataky, Vetéssv és Su- 1 gár játszák. iHozgóképh áz Szerdán és csütörtökön: ; PlUVRA olasz szerelmi tragédia. Péntek, szombat, vasárnap A tenger leánya elbűvölő filmrománc.

Next

/
Thumbnails
Contents