Homok, 1920. október (1. évfolyam, 39-65. szám)

1920-10-01 / 39. szám

2. oldal HOMO M 39. sxtian Kecskemét, 1920. október 1. Ég a föld Renner alatt. Renner, a bécsi szemitizált szocializ­mus vezető politikusa idegeskedni kezd. Súlyos kirohanásokat intéz Magyar- ország ellen és légből kapott rágalmak, vádak zuhatagát zúdítja ránk. A fog­lalkozás nélküli ügyvédből vedlett de­magóg idegeskedése érthető. A tőlünk megszökött és Bécsben üdülő népbizto­sok tovább szállottak Renner vendég- szerető otthonából Oroszországba és igy elmaradt Renner fő jövedelmi forrása. Az Oroszország felé vitorlázó népbiz­tosok ugyláiszik, nem felejtették el ma­gukkal vinni a tőlünk harácsolt milli­ókat és igy annak kamatai nem ter­helik többé az osztrák szocialista ve­zér zsebét. Elhisszük ezek után, hogy \ Renner urnák szívébe nyilallott a fáj- ' dalom, hogy magyarországi cinkosai, de főleg azok milliói magára hagyták a jeles férfiút, — Hogy a keresztény \ Magyarországgal nem szimpatizál, az érthető, hiszen ez úgy is kölcsönössé­gen alapul, de vájjon mit szól Auszt­ria szimpátiájához, amely az ins- brucki keresztény-szocialista gyűlésen és a salzburgi földmives .gyűlésen vele szemben megnyilvánult és amelynek . képviseletét bitorolja. Bécsi betörőkből toborzott vörös ármádiájával Nyugal- magyarországot elfoglalással fenyegeti és nem veszi észre azt, hogy Ausztria : hazaszerető polgárai, földmivesei és keresztény-szociálistái fegyveresen el­lene gyülekeznek. Legjobban teszi a nemzetköziség politikájának eme vörös paprika-jancsija, ha mielőbb lelép ku­darccal végződő politikájának porond­járól és sürgősen jegyet vált Orosz­országba és elutazik kebelbarátja — Kun Béla után, mert a bécsi Práter fáinak kötélbiró ágai már csábítóan integetnek a jeles politikus felé. A pápa nem egyezik bele a cseh egyházi reformokba. Prága, szept. 29. Hambermann volt cseh miniszternek azzal a múltkori kijelen­tésével szemben, hogy a római kúria be­leegyezett a cseh egyház és állam elvá­lasztásába, a Czech konstatálja Habermann 'állításának teljes valótlanságát. A római kúria a cseh egyházi reformok kérdését egyáltalán nem is tárgyalta. Uj államtitkár. A kormányzó dr. beregi Papp-Ragány st ván miniszteri tanácsosnak saját kérel­mére történt nyugdíjaztatása alkalmából — a közszolgálat terén szerzett érdemei elis­meréséül — a helyettes államtitkári címet adományozta. Az ungvári zsidó ünnep. Ungvár, szept, 30. Az Ungváron megjelenő zsidólap szept. 6-án megjelent száma irja, Selichol egy napra, vagyis szept. 5-én a pesti és vidéki hitközség ösz- szes templomaiban a Horthy t#a!om alatt elesettekért tartottak emlékünnepet, melyet minden évben az ünnep első napján meg­tartanak. Kihallgatás a Kormányzónál. Budapest, IX. 30. A Kormányzó , ma délelőtt fél 11-kor külön kihallgatáson fogadta Csáky Imre gróf külügyminisztert; | 11-kor pedig a jugoszlávi telj hatalmi meg­bízottat, A fogadtatás minden különös cere- i mónia nélkül ment végbe. Nincs zár alá helyezve a tengeri termés. Számos régi kisgazdapárthoz tartozó képviselő Bottlik József vezetésével ma meg­jelent Vass József közélelmezési miniszter­nél, hogy a falusi lakosság ellátása, továbbá a tengeritermés zár alá helyezése tárgyá­ban tőle felvilágosításokat nyerjen. Külö­nösen a falusi ellátatlanok kvótájának gabonában való kiadását, továbbá a lisztárak szigorú ellenőrzését sürgették. Vass Józzef miniszter a lisztárak ellenőr­zése tekintetében teljesen megnyugtató vá- ' laszt adott, lejelentette továbbá, hogy a tengeritermés nincs zár alá helyezve, csak a forgalma van korlátozva addig, mig a törvényhatóságok a rájuk kivetett kontin- j genst a közélelmezés céljaira be nem szol­gáltatják. Mihelyt ez megtörténik, a gazdák j tengerijüket szabadon szállíthatják. A leül- ! döttség a minisztertől megnyugvással tá- | vozott. Vérbe fejtették a tortát paraszílázadasí. A Neue Freie Presse jelenti Rómából: Trieszti távirat szerint a horvát paraszt­lázadást a jugoszláv kormány véresen el­nyomta. Az egész országban kihirdették az ostromállapotot és ahol már életbe lépett korábban, ott szigorították. Októberi tennivalók a méhesben. Elmúlt a nyár, kedves méhecskéink j készülődnek a téli pihenésre, hogy szorga­lommal berendezett fészkükben nyugodtan várhassák újra a tavasz eljöttét. Bár a méhecskék csodálatos ösztö- j nükkel a legtökéletesebb gondossággal ren- I dezik be lakásukat -s ezen a téren is ta- | nulnunk kell tőlük, a gondos méhész még- j sem hagyja magukra őket és téli előkészü- ! létükben segítségükre siet, mert itt-ott bi- | zony sokszor szükség van erre és ha az j őszi átvizsgálásnál hiányokat talál, azt pó- j tolni fogja, ha pedig rendben találja őket, megnyugvást szerez magának arra nézve, hogy kedvencei biztosítva vannak a tél vi­szontagságai ellen hosszú fogságuk idejére. Itt az ideje tehát annak, hogy méh- családainkat átvizsgáljuk. Az átvizsgálásnál megállapítjuk, hogy van-e anyja, elegendő népességgel és éle- ; lemmel bir-e? Az anya jelenlétét akkor is megtud­juk, ha nem keressük meg, mert ilyenkor még van hasítás s ha hasítás van, rend- 5 szerint anya is van. Biztonság okából azon- I ban megkereshetjük az anyát, ami most | már nem oly nehéz, mint nyáron, mert a népesség kevesebb. A népesség elegendő, ha 7 — 8 lép- i közötti területet megtölt. A téli élelemszükségletre 11—12 kg.- nyi lépesméz elegendő, amely 8—9 egye­sületi kiskeretnek felel meg. Ha azt tapasztaljuk, hogy a kiszedett fészekben a felső sorban legalább nyolc mézzel telt keret van, az alsó sorban pe­dig a hasításon kívül félig mézzel telt ke­retek vannak, a méhek 7-8 léputozát betöl­tenek s anyjuk is van, rakjuk vissza abban | a sorrendben, ahogy voltak, mert ez a csa- j Iád rendben van s májusig el van látva. Ha nincs elegendő élelem, akkor a I félretett inézeslépekből pótoljuk a hiányt, | vagy A fenti mértéknél gazdagabb csalá- | dóktól nyert mézeskereteket használjuk fel s úgy rendezzük el, ahogy azt a most leirt rendben levő családnál találtuk. Az anyátlan családokat a szomszédos vagy valamely gyengébb családdal egyesít­jük, még pedig ugv, hogy az anyátlan csa­ládot átrakjuk a szomszédos vagy a felerő­sítendő gyengébb család mézürébe, előbb Vörös visszavonulás Ukrajnában. Bécs, szept. 30. Hágai jelentés sze­rint a vörösök visszavonulásukkor Kam. Podolszkban a hidakat és telefonvezetéke­ket szétrombolták. Merénylet Pasics ellen. Budapest, szept. 30. Jugoszláv la­pok szerint Pasics ellen merényletet kísé­reltek meg, amely a lyoni rendőrség éber­ségén hiúsult meg. NAPI_HIREK. Kecskemét, Október 1. — Rubinok kereskedelmi minisz­ter betegsége. Rubinék Gyula kereske­delmi miniszter ‘Rétég. Tegnap kisebb mű­tétet hajtottak rajt végre, amely sikerrel járt, azonban láza miatt szobáját még el nem hagyhatja. — Öt óráig vesznek fel csoma­got. A posta okt. 1-től kezdve az aján­lott leveleket és csomagokat csak 5 óráig vesz fel, a későn kezdődő világítás miatt. — Ötszörösére emelték a fuvar­levelek illetékét. A vasúti szállításnál szükséges fuvarlevelek bélyegilletéke folyó év október 1-től az eddigi illeték ötszörö­sére lett felemelve, azaz az eddigi 30 fillér helyett 1*50 fillér s az eddigi 1*20 fillér helyett 6 korona. A bélyegilleték összege a fuvarlevél árában benfoglaltatik s mind­addig, mig az uj bélyegilletékkel nyomta­tott fuvarlevelek forgalomba nem jönnek, illetőleg ezen eljárás megengedve van, bélyeg­illeték különbözeié megfelelő kincstári ok­mánybélyegek felragasztásával pótlandó. azonban egy felsődeszka helyére rostaszö­vetet teszünk, hogy egyszaguvá legyenek s másnap kivesszük a rostaszövetet és ha a méhek egyesültek, leszorítjuk a költőtérbe. Az olyan többes kaptáraknái, amelyek­nek közfalán egyesítésre szánt nyílás van, ezt a nyilast este a szomszédos családhoz szabaddá tesszük s reggelre áthúzódik az anyátlan nép és az anyátlan család kaptá­rát kiürítjük. A betelelés maga ennyiből áll s ez­után, ha a mézkoturát kiürítettük a Hannc- mann rács helyére fedődeszkát, a fedő- deszkákra nehány lap újságpapírt teszünk, az ablakot is pár újságpapírral beborítjuk s betesszük az ajtót. Ajánlom még, hogy a kaptár letisz­tított fenekére egy vastagabb papírlapot tegyünk, hogy a lehulló törmeléket s holt méheket tavasszal az ablak alatti nyilason kihúzott papírlapon megvizsgálhassuk. Ek­kor megláthatjuk, hogy a kaptárnak mely részén telellek s vannak a méhek, nincs-e a lehullott méhek között az anya s február végén a kidobott hibás fiasitásokból meg látjuk, hogy fiasitás, tehát anya is van. A kijáró nyílást ne szűkítsük meg, mert a levegőre szükség van, hanem ké­szítsünk egy ritka fogú, fésűhöz hasonló védőeszközt a kijáró nyilása elé egy véko­nyabb lécbe 1—1 centiméternyi bevert sze­gekből s erősítsük ezt oda a kijáró nyí­lásra, Ingy a kártevőktől a méheket távol­tartsuk. A kasok betelelésének elvei ugyan­azok. Anya, elegendő népesség és méz. A kas telelőképes, ha kasostól együtt I legalább 15 kg.-mot nyom. Ha nehezebb ! az még jobb. A gyengébb családokat nem érdemes telelni. Ezeket kidobjuk, vagy leszéditjük salétromfüsttel és gyengébb családok fel­erősítésére használjuk fel, előbb azonban az anyát kikeressük s elvesszük. Ha van elegendő mézeskeretünk, a lekénezésre ítélt családokat megmenthetjük úgy, hogy az üres kaptárt 8 mézeskerettel telelőre lépekkel felszereljük, a kast kidob­juk, vagy leszéditjük a méheket s a kap­tárba helyezzük. Ezt az eljárást, valamint a tartaléklépek, üres kaptárak gondozását stb. legközelebb közöljük s ha méhésztársa­inknak tanácsra volna addig is szükségük, for­duljanak a szerkesztőséghez. Kolumbán S.

Next

/
Thumbnails
Contents