Homok, 1921. március (2. évfolyam, 49-72. szám)

1921-03-02 / 49. szám

Kecskemét 1921! március 2 if. étrfoSfam % 49. szám POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI NAPILAP uh Szerkesztőség és kiadóhivata!: III. kerület, Széchenyi-tér 6. sz. Telefonszám: 127. FELELŐS SZERKESZTŐ: SZIGETHY JÓZSEF A Kecskeméti Kisgazda és Föidmives Párt, a Gazdasági Egye­sület é6 a Szőlősgazdák Egyesületének hivatalos közlönye Előfizetési árak: Egész évre 240 K. Fél évre 120 K. Negyed évre 60 K. Egyes szám ára: 1 K A franciák taktikája. Nem volt elég a hires franciának Magyarország megcsonkítása, nem érte be azzal, hogy kötelet dobott a ma­gyar nemzet nyakára, hogy lehetet­lenné tegye gazdaságát, kereskedel­mét, hogy hosszú időre megbénította gazdasági életét avval a hitvány rongy­darabbal, melynek békeszerződés a neve. Nem volt elég, hogy a sima modor s a behízelgő hang megté­vesztette a becsületére mindig büszke magyar nemzetet, hanem most az utolsó megélhetési eszközt is ki akar­ják csavarni agrár országunk lakói kezéből. Ezek az álbarátok, kik ki akarták sajátítani vasijainkat, kik meg akarták venni gépgyárainkat, mely számításukat szerencsére idejekorán megakadályoztuk, most ez a francia egy érdekcsoportot állított össze s egy magyar vállalatai szövetkezve 122,000 kataszteri duna-tiszaközi hold belvíz­nek levezetésére tett ajánlatot. Van a franciáknak esze, mikor arra gondolt, hogy ez az érdekcso­port, hogy ez a belvíz levezetés meg­történjen, már előreláthatólag gondos­kodott ezen munkálatok elvégzéséről is. Mert e munkát francia munkások és mérnökök végeznék, csupán á ku­bikos munka maradna magyar mun­kásoknak, de természetesen idegen ve­zetés mellett. Ennek a ajánlatnak az elfogadása egyenlő volna az öngyil­kossággal, mert ez a belvíz levezetés nem jelentene egyebet, mint másfél évi izedre szóló gyarmatszerü lekötött­séget mezőgazdaságunk számára. A munkálat elkészítése előtt nem kívánnak semmi ellenértékét, csak a munka befelyezése után 12 éven ke­resztül 1000 — 1000 vagon búzát ad­janak a magyar gazdák, melynek Franciaországba való kivitelét bizto­sítsák. Eltekintve attól, hogy a magyar mérnöki kart, melyet az egész külföld szívesen iát, megfosztanák a munka- alkalomtól, tehát valóságos merényle­tet követnénk el keresetük ellen, de arra a 122 ezer hold földre a birtok­reform helyes végrehajtása érdekében nekünk is feltétlen szükségünk van. Ezekből a tanulságos előrelátásokból le kei! vonni a konzekvenciát és meg­érthetjük, hogy a franciáknak kifize­tődik a magyar földön való buzater- uiőhely muukáiása, mikor ezt a viz- lecsapolást a hazai szellemi tőkén kívül hazai anyagi tőkével is elvé­gezhetjük, mert 12 esztendőn át az 1000—1000 vagon gabona árából akár az egész Alföldön belvíz leveze­tést csinálhatunk. Szíj. TELEFONJELENTÉS. Budapesti tudósítónktól. Politikai helyzet A külügyminiszter a nemzeti minisztérium vezetője lett. G r á t z Gusztáv dr. aki a tegnap megbízatást nyert a nemzeti ki­sebbségek miniszté iumátiak vezetésére, tegnap délben megjelent a minisz­tériumban, ahol a tisztviselőkhöz intézett beszédében többekközt a kővetke­zőket mondta: Legfontosabb Nyugatmagyarország kérdésének megoldása, amely természetesen hatással lesz az ott élő fél milliónyi németség helyze­tére is. A nemzetiségi minisztérium legfőbb feladata, minden erővel arra tö­rekedni, hogy a területeinken élő nemzeti kissebségek politikai, nemzetiségi és gazdasági érdekeit teljes mértékben megóvják. Meggyőződésem, hogy ennek a feladatnak megoldásában a magyar közélet minden tényezője támo­gatni fogna«. A nyomdász-sztrájk. Műegyetemi ifjak mint nyomdászok. A tárgyalás, melyet tegnap délután a Főnök Egyesület a Szakszervezettel foly­tatott eredmény nélkül megszakadt. A sajtó nélkül maradt ország közönségének tájé­koztatása végett a kormány élt kivételes törvényben lekötött jogával és a Pallas részvénytársaság nyomdáját igénybe vette. A kormány intézkedése alapján a katonai városparancsnokság arra a célra kivezényelt munkaérői, akik tulnyomórészben műegye­temi hallgatók, azonnal munkához láttak és az összes napilapoktól delegált hírlap­írókból szerkesztőség alakult, amely a hirlapirást vállalta magára. Ennek a vállvetett munkának erejével jelenik meg a ..Reggeli Hírek," valamint testvérlapja az „Esti Hirek,“ hogy addig helyt álljon a hírszolgáltatás terén, amig a nyomdászok táborában a a hazafias kötelességtudás, az anyagiak józan belátása felül nem emelkedik. A nyomdász-sztrájk előkészületeiről már vasárnap tudomást szereztek a polgári és katonai hatóságok. Ennek megfelelőleg a katonai városparancsnokság azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és mindenekelőtt a műegyetemi csendőrzászlóaljat riadózta. Tegnap reggelre a zászlóalj nyomdászkülönitménye teljes létszámban megjelent a mű­egyetemen, ahonnan 10 órára átvonult a Pallas-nyomdába. Délután folyamán Rájner Micsonai János ezredes a zászlóalj parancsnoka felülvizsgálta a működést és megállapította, hogy a zászlóalj teljes odaadással áll munkába. Ungvári föidmives kongresszus. Kassa. Mint ismeretes, a felvidéken a kisgazdák és kisiparosok pártja február 22-én nagyszabású kongresszust tartott Unevárott. A gyűlés eseménye Szentiványi József beszéde volt, aki többek között a következőket mon­dotta : — Elitélem és helytelenítem azt a külpolitikát, amelyet Benes követ. Nem tartom megengedhetőnek és a demokrácia helyzetével összeférőnek azt a külpolitikát, amely más államok belügyei >e avatkozik. Felhívom Benes figyelmét arra, hogy a győztes joga a legyőzött felett megszűnik a békeszer­ződés jogerőre emelkedésével. Csak egyenlő jogú államok vannak és csak ezen az alapon lehet külpolitikát irányítani. — Ezután felhívja a magyarságot közös és egyetértő munkára. Szerda

Next

/
Thumbnails
Contents