Homok, 1921. május (2. évfolyam, 78. szám)

1921-05-01 / 78. szám

Ára 2 kor Gr^.'ZlDJ^sJl-GrX HETILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: í Felelős szerkesztő: szigethy József Előfizetési árak: III. kerület, Széchenyi-tér 6. sz. Egész évre ...........................80 K (Németh-nyorada irodahelyisége) A Kecskeméti Kisgazda- és a Földimves Párt Fél évre ................................50 K Telefon 127. és a Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye Negyedévre ...........................30 K QMKmunayWHlliBMfct Kecskemét, 1921. május 1. II. évfolyam. — 7ffiik szám. i Vasárnap. 1 A mezőgazdaság vagyonváltsága. Az érzelemnek bizonytalanságtól dacig hul­lámzó megnyilatkozásával tárgyalják a gazdák a vagyonváltságról szállongó feltevéseket. Ha ezen tárgyalások tanulságát megfigyel­jük, azt tapasztaljuk, hogy az alapvető gondo­latot, amely körül a tanácskozások forognak, mindenkor ez a kérdés képezi: miért nem tisz­tázódik mindenekelőtt az a körülmény, hogy mily arányban fogja viselni a vagyonváltság terhét a háboruelőtti vagyonállag és milyen arányban a háborús szerzemény? Lássuk hát, jogos-e ezen kérdés és meny­nyire terjed annak jogosultsága? Rendezett gazdasági körülmények között a kölcsön visszafizetésének terhe tudvalevőleg azt sújtja,, aki a kölcsönt felhasználta. Az állam háborús eredetű terheinek tör­lesztésénél tehát a megoldásra váró kérdés úgy tehető fel, hogy ki használta hát fél ezen köl­csönöket, ki itt az adós? A válasz oly igen egyszerűnek látszik. Ezen kölcsönöket az állam a nemzet ösz- szeségének érdekében vette fel, tehát annak visz- szafizetése a polgárok összességét egyformán terheli. Ne feledjük azonban, hogy ezen szabály csakis a rendezett gazdasági körülmények kö­zött létrejött kölcsönökre vonatkozik és nézzük meg, hogyan történik egy olyan 100 koronás kölcsönnek visszafizetése, amely 100 koronás váltóért — rossz koronáért — az adós csak 10 koronát kapott. Ha az állam az adókat ma kivetve, hol­nap behajthatta volna és a ruha-, a bakancs-, a kenyér-, az ágyú stb. szállítókat holnapután már kifizethette volna, a háborús beszerzések újabb államadósság nélkül is elláthatók lettek volna. Mivel azonban az adószedésnek ilyen tem­pója lehetetlen, az állam pedig beszerzéseivel nem várhatott, szorultságában kénytelen volt az újabb pénzek kibocsájtásához folyamodni és ugyanazon belértékű árúkért a pénz szapo­rodásával lépést tartó, napról-napra emelkedő árakat fizetni. Tiz K kölcsönökért 20, 100, 2000 koronás váltókat adott. Ezen álláspont helyességét fényesen iga­zolják az értékpapírok árzuhanásához fűzött váltságkövetkeztetések, melyek szerint a rész­vénytársaságok’ vagyonváltságánár a december huszadiki árfolyam mérséklését kívánják azon megokolással, hogy ezen árfolyam „túlhajtott“ volt. Egy másik határozat pedig a „rideg ka­matozású“ papírok teljes váltságmentességéí kívánja és pedig azon helyes oknál fogva, mi­vel ezen zálogleveleket tulajdonosai „jó koronáért“ vásárolták. Ezen álláspont érvényesülését kívánjuk mi a mezőgazdaságra vonatkozólag. A vagyonok jelenlegi értékelésének nin­csen semmi alapja, semmi célja. Az állam háborús terheinek csökkentése végett nem „értékeket“, hanem a kibocsátott „rossz koronák“ bizonyos tömegét kell bevonnia. Vagyis a vagyonváltság kérdésénél különb­séget kell tenni a „pénzbőség“ és „az állam- terhek“ csökkentésének feladatai között. Magyarország egyedüli valutajavitó forrása a mezőgazdaság. így tehát az ország gazda­sági feltámadását a jelenlegi tétovázó bámult- ságából a fenti kérdések tisztázása és a sza­badforgalom visszaállításával érhetjük el. A kormányhatalom minden érvényesíthető eszkö­zének felhasználásával kell, hogy késztesse a termelőt a termélőképesség legmagasabb foká­nak kifejtésére. Amerikai rokonok ingyenes felkutatása. Az Amerikai Vörös Kereszt Egyesület Magyar Osztálya teljesen díjtalanul áll rendelkezésre mindazoknak, akik amerikai rokonaik vagy ismerőseik címét keresik. A keresett egyén pontos nevét, születési helyét és évét és a neki szóló levelet erre a cimre kell küldeni: American Red Cross, Hungarian Section, 15. West. 37th Street, New-York City.

Next

/
Thumbnails
Contents