Testvériség, 1888 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1888-01-01 / 1. szám

ÖtöcLUs éTrfoljram.. 1. szám. ZEEe estemét. 133S. jan. 1­keresztény társadalmi és vegyestartalmú képes hetilap. MEG-JELEIT ЪЛ11 IST 3E IE: 2ST VASÁE^TüP ES EU <3- C3- IE] L. Kiadóhivatal: ■ IV. tized, varjú-utca 235. sz. Minden pénzbeli kül­demény ide címezendő. Előfizetési ar: Egész évre ... 4 írt Félévre ............2 írt Negyedévre ... 1 írt Egyes szám ára 10 kr. Előfizethetni bármely postahivatalnál. Felelős szerkeszt ő és kiadó- tulajdonos : NAGY IMHE. Hirdetések és nyílt­téri közlemények jutá­nyos árakon számít­tatnak. Bélyegdíj 30 kr. minden bt iktatás után. ' Szerkesztoseg: IV. tized, varjú - utca 235. szám. Ide küldendő minden Írásbeli közlemény. Kéziratok nem adat­nak vissza. XIII. Leó pápa. Róma, az örök város képezi ma a keresztény világ figyel­mének és érdeklődésének egyik legfőbb tárgyát, hol a keresz­ténység fejedelme, a szent atya, a világ összes művelt népei­nek kegyelete, hódolata és szer* tete által körülvéve ünnepli papi pályájának ötven éves jubileumát. Nemzetek vetélkednek egymással a hála és szeretet nyil­vánításának mikénti kifejezésében; a világ minden tájáról özönlik a hívők serege az összes kereszténység szent attyának színe elé, hogy lerójják a kegyelet, adóját az egyház fejének, a ki nemcsak mint legelső papja a szentegyháznak, de mint korának egyik legnagyobb államférfin is, oly kiváló tapintat­tal állitá vissza rövid nehány év alatt az összerombolt pápai birodalom szellemi határait és nymbusát, hogy a legbüszkébb fejek is meghajoltak a nagy szellem atyai jóságtól, s mély böl­csességtől áthatott követelései és a szentszék kívánságai előtt úgy annyira, hogy ma már a legnagyobb és Lgmagasabb ha­talmi körökben is a pápai jogok reális megvalósításán gon­dolkodnak. Szegények és gazdagok, politikusok és egyházi szemé­lyek, egyszerű póremberek és koronás államfők, férfiak és nők százával, ezrével zarándokolnak Rómába, üdvözölni a pápát. Sőt még a nem keresztény uralkodók és nemzetek is sietnek az elismerés és kegyelet adóját le rónni. A szentséges atya látható örömmel és angyali szelídség­gel, jósággal fogad mindenkit, s nem késik a rölla megemlé- kezőkre apostoli áldását adni és küldeni. De legmeghatóbb volt a magyar mágnások tisztelgése a pápánál. Az aranytól, bársonytól és drágakövektől csillogó, fényes öltözetű magyar mágnások szép és festői látványt nyújtó csoportját, mikor a pápa maga előtt megjelenni látta, az öröm egész az izgatottságig erőt vett rajta, s mikor a délczeg, da­liás csapat háromszoros „éljen“ kiáltása és üdvözlése elhang­zott, a pápa szemében megjelentek az igaz érzelemből .fakadt könnyek, a nagy lélek és jóságos sziv szerelmének e kristály- tiszta, felséges jelei, s a szentatya, mint a ki életének legbol­dogabb perczét éli, — sírva fakadt a kitörő örömtől és a nagy meghatottságtól. Kedves kötelességet vélünk teljesíteni, midőn a keresz­ténység fejének híven talált arczképét mutatjuk be olvasóink­nak jelen képünkön, a következő dióhéjba szorított életrajzi adatoknak ismertetése mellett. A pápa családi neve: Pecci Joachim. Született 1810-ben, márczius 2-án Carpiuetóban, római területen. Már ifjú gyer­mek korában kitűnt éles rsze, tapintatossága, ügye1 sége és szivjósága által. A papi pátyán haladva XVI. Gergely pápa figyelmét is magára vonta a törekvő és lánglelkű ifjú, miért j is 1837-ben felvette őt házi prelátusai közé. s még ez év de- I czember 31-én fel,szenteltetett lelkésszé, majd Relieve t, Spo- I letó, végre Peiugia delegátusává neveztetett ki, kéöbb Rel- i gium nunciusává év Damiata érsekivé. 1846 ban pedig Perugia I tábornokává, s IX. Pius pápa halálával innét választatott meg j Szent-Péter székébe az egyház fejévé, pápává. Megválasztatása ! nagy örömmel fogadtatott az összes keresztény világ által, s i be is igazolta, hogy méltó a helyre melyet betolt,, mert en- I cvklikáinak szellemén csupa jóság és mély bölcsesség ömlik el.

Next

/
Thumbnails
Contents