Kecskeméti Ellenőr, 1938. április (2. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

2. oldal KECSKEMÉTI ELLEN OH 193». április 1. Tavaszi divat különleges­ségek megérkeztek 1 Héjjjas Harisnyaházba ■ Városi Mozi Az első előadás mindig mérsékelt helyárral! Március 31—április 3. Csütörtöktől 4. fél 7. 9 órakor. Vasárnap délelőtt 11 órakor, délután fél 2 órakor filléres helyárakkal 20—70 fillérig. Vasárnap 4. fél 7. 9 órakor. L j magyar film. Örök titok Filmre írták: Gzapik Gyük és vitéz So- mogyváry Gyük. Zeneszerző Koudela Géza. Főszerepben: Fedák Sári. Harsány! Rezső. Gárday Lajos. Makkry Zoltán. Sulyok Mária. Ezenkívül csütörtöktől kezdve a legfrissebb Fox és Paramount Híradó. — Örök titok. Méltán vonzott nagy há­zakat a Városi Mozi műsora. Egy pap tra­gédiájáról szól a darab, akit gyilkossággal vádolnak. Először halálra, majd életfogy tig­lani {’egyházra ítélik, pedig gyónás útján tudja, ki a gyilkos. A lélekbemarkoló drá­ma vitéz Somogy vary Gyula és Gzapik Gyu­la mesteri tollából eredt. Kendek Géza finom zenéje színesen festi alá a magasztos jelenetsort és a drámai erőt növeli. Ilar- sányi Rezső papja. Fedák Sári buzgó falusi gazdasszonya csupa jellemző erő. Garday Lajos, Makláry Zoltán. Sulyok Mária is kiválóan érzékeltették akkjaik jellemét. Már hivatalosan is: Ref Egyesület Apr. 3-án közgyűlés, 18-án tombola­est Tegnap megérkezett a belügyminiszter helyben hagyó leirata, mely szerint a Prot. Egyesület és filiái a Református nev et hasz­nálhatják. — így a Prot. Egyesület most- már hivatalosan Református Egyesület. A Ref. Egyesület vasárnap, április 3-án délelőtt fél 11 órakor tartja évi rendes köz­gyűlését székházában. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést, tekintet nélkül a meg­jelent tagok számára, április 10-én. vasár­nap délelőtt fél 1 1 órakor tartják meg. Április 18.-án, husvét másnapján a Ref. Egyesület és a Ref. Asszonykor a székház dísztermében nagyszabású tombolaestet ren­dez. Újból lehet kérni a Károly-csapatkereszlet A kérvényezési határidő december 31 Tekintettel arra. hogy a Károly csapat- keresztet igen sok jogosult nem szerezte meg, a miniszter most ezek részére is le­hetővé teszi, hogy 1938 április 1-től. 1938 deoember 31-ig utólag kérvényezhessék a csapatkereszt igazolványt. Az eddig ki­adott és megszerzett csapatkereszt igazol­ványok érvényben maradnak. Nemsokára (megjelenik a tűzharcos törvény végrehaj­tási utasítása is. A Károly csapatkereszt igazolványát azok a volt gyalogsági, tüzérségi, honvédsé- i, I lovassági stb. kötelékbe tartozó volt ajtársak igényelhetik, akik legalább 12 heti frontszolgáíatot tudnak igazolni. Utászoknak és a többi technikai csapatkeretek volt tag­jainak legalább 84 fronton eltöltött na­pot. a haditengerészethez tartozóknak a ha­dihajókon eltöltött 12 hetet kell igazolni. A légi haderő volt tagjai csak abban az esetben jogosultak a Károly csapatkereszt viselésére, ha legalább 10 felszállást tudnak igazolni. A Károly csapatkereszt igazolványokat kérdőívek alapján adják ki. Ezeket a kér­dőíveket a polgármesteri hivatalban vagy c :.x- 1 r—rv t~z—» g-ar-vy~] t—r-r—, r-»—., Hitler Becsbe vonulásának napján, már­cius 13-án az egyik kecskeméti állami tiszt­viselő feleségének életerős fiúgyermeke szü­letett. akit özv. Köves ????? sz. Nagy Ró­zsa tartott a nagy templom keresztvíz alá. A boldog apának, aki lelkes újságol­vasó és igen élénken érdeklődik a külpo­litikai események iránt, az jutott eszébe, hogy a Nagy németbirodalom vezérét. Hit­ler Adolfot kéri fel kisfia keresztapjának. Gondolatát elhatározás követte és már el is ment a felkérő levél Berlinbe. — Illetve a budapesti német követ­séghez. amelyet megkértem, hogv a Vezér­hez intézett levelemet sürgősen juttassák el Berlinbe. Egy-két hét. megkapom a vá­laszt — magyaráz a tisztviselő. Tisztviselőtársai élénk mosolygással hallgatják interjúnkat a boldog apával, aki bizonyos dolgokra tekintettel szigorúan ra­gaszkodik ahhoz, hogy nevét addig, míg a választ meg nem kapja Berlinből, ne kö­zöljük a nyilvánossággal. Beszélgetésünk közben az egyik tiszt­viselő megjegyzi: baj lesz a ke reszt apaság­gá I. maga katolikus, viszont Hitler evan­gélikus .. . — Nem igaz. Hitler igenis katolikus! Ez a pláne az egészben, hogy az evangé­likus Németország vezére — katolikus! — A kisfiámat már megkereszteltet- tem, a keresztségben László György nevet kapta. Ha a Vezér válasza megjön, akkor a ■ plébánia keresztkönyvébe kérni fogom keresztapaként bejegyeztetni Hitler Adolfot. Az állami tisztviselő hét lakat alatt őrzi azt a lévé I foga Ima zványt. melyet Hitlerhez küldött. Hosszas rábeszélés után mutatja csak meg nekünk. Szemelvények a level­iről : »\ ezérem! — kezdődik a levél — 1848 március 13-án volt az osztrák forradalom napja. 90 év múlva: 1938. március 13-án történt meg a nagy Németország és Ausz­a népgondozó kirendeltségnél lehet díjmen­tesen beszerezni. A megfelelő szolgálati időt tanúkkal, katonai iratokkal, tábori levelező­lapokkal stb. lehet igazolni. A kérdőíveket és a megfelelő okmányokat a kérvénnyel együtt a honvédelmi minisztérium hadi- gondozási osztályához Budapest. Honvéd utca 28—30. sz. alá kell küldeni. ,—»—»/—*—y-n—«—a—»—■g—;mmm tria szerencsés és igazságos egyesülése al­kalmával az ön diadalmas 1 levonulása V lenbe. Pontosan ugyanezen a napon: 1938. március 13-án született az én első fiú gy er­mekem is. Ez a szereltei és v életlen és közös öröm- ünnepünk indított arra az óhajra, hogy új­szülött fiamnak olyan keresztapát válasz­szák. aki neki örökre emlékezetes lesz. Mélv hódolattal és elveink azonossá­gából folyóán kérem önt. Nagynémetország Vezérét, hogy elsőszülött László fiamnak a keresztapai tisztségét elvállalni szívesked­jék.« A levél további részeiben az állami tisztviselő bebizonyítja, hogy árja. még az apja és anyja, sőt a félesége is. felsorolja személyi adatait, hivatali állását, fizetését stb.. majd így zárja be levelét: »hódolója, követője és tisztelője — aláírás.« Amint ilyenkor szokás, a kollégák ug­ratják az állami tisztviselőt: »Na. hogy van a Hitler-Jugend ?« — kérdezi az egyik. »Irt-e már a komád?« ... — kérdezi a másik. — Gsak másfél hét múlva hozhatják ki a nevemet az újságok, nehogy valami kellemetlenségem legyen a hivatalomban. — Ugyan, ne félj. majd meg védelmez a komádurad! — biztogatta egy harmadik tiszt viselőtársa. A boldog apa pétiig visszafojtott öröm­mel várja, hogy Hitler Adolffal, minden németek kancelláréval — komasági viszony­ba kerülhessen. Laptulajdonos és kiadó: SÁNDOR ISTVÁN Felelős szerkesztő: HAJDÚ ERNŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Hungária-nyomda, Kát. átjáróudvar. Az ágasegyházi vadvizek környékéről jelentik: Megjöttek a gólyák és a fecskék Bugac környékén is feltűntek a gólyák Állandóan tart a madárvonulás fecskék már vígan szelik a levegőt az ágas­egyházi vizek környékén. Pompás, lebilincselő látványban része­sülhet az ágasegyházi vizek környékén bo­lyongó ember: állandóan tart a madárátvo- nulás. szebbnél szebb ritka madarak rajai pihennek meg. hogy azut;in tovább húzza­nak az északeurópai országok felé és min­denütt bejelentsék: itt a tavasz... Az ágasegyházi gazdák jelentik, hogy négy nappal ezelőtt, pontosan Boldogasz- szonv napján feltűntek az ágasegyházi vad­vizek körül a gólyák és láttak nagy sereg, átvonuló fecskét is. Az egyik gazda mondja, hogy a gólyák már a vadvizek tájékán szét­oszlottak. míg a fecskék rövid pihenő után észak felé vették irányukat. Az Alföldön letepült villásfarkó fecs­kék még nem érkeztek meg. de a parti qaaaaaciaaaaaaaaaaaaaaaaQaooapaPaP Hitlert kérte keresztapának egy kecskeméti állami tisztviselő, akinek első gyermeke Hitler Becsbe bevonulásának napján született

Next

/
Thumbnails
Contents