Kecskeméti Ellenőr, 1938. augusztus (2. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

Kecskemét, 1938. augusztus 1. Ára 6 fillér. Kedd 11. évf. 172. szém. KECSKEMÉTI/' EKEI A Ep Ep Ep Ep ^^p IE El VÜECCTliN fOLI VIKAI NAmAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János utca 6, Kát. átjáró udvar, félemelet. Telefon: 745. Postatakaréld csekkszámla: 38.547. Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyed évre 4.20 P, félévre 8 P. Megtartható a jövő­hétfői állatvásár Bugaeon — a főállatorvos szerint — nincs száj- és körömfájás Hetényi Dezső m. Idr. főállatorvos közli az alábbiakat: »A bugaci közlegelőn levő szarvasmar­hák között fellépett ragadós száj- és köröm­fájásról elterjedt hírek nem bizonyultak va­lóknak, mert a miniszteri kiküldöttel kiegé­szített állategészségügyi bizottság f. évi jú­lius hó 30-án a helyszínen megtartott vizs­Í álatok alkalmával a megbetegedett állato- on nem fertőző természetű, hanem feké- lyes szájgyúlladást állapított meg, melyet a legelőn nagy tömegben előforduló tüskés Sokan panaszkodnak a városban, hogy az egyik náthából kigyógyulva esnek a má­sikba. Valóban nagyon sok a náthás ember. Kérdést intéztünk a tisztiorvosi hiva­talhoz, hogy mivel magyarázható ez a jár­ványszerű nátha. Dr. Szentendrey Mihály tisztiorvos el­mondotta, hogy ez a nyári nátha nem egyéb, mint az ú. n. szénaláz, melynek ideje ösz- szeesik a kánikulával és leggyorsabban a szárazon megbolygatott szénaféle felszálló pora idézi elő. A nyálkahártyák ugyanis a nagy melegben nedvesebbek, kitágulnak, így A kereskedők 4—5 filléres áron csak igen kis tételben vásárolnak uborkát, mégis két nap alatt 9 vagonnal szállítottak el. A szombat—vasárnapi elszállítás adatai: A MÁV kimutatásában szombaton: 2 vagon 100 mázsa barack, 2 vagon 258 má­zsa alma, 2 vagon 210 mázsa zöldpaprika Német-Ausztriába. 1 vagon 50 mázsa ba­rack, 5 vagon 500 mázsa uborka, 2 vagon 105 mázsa dinnye Németországba, 2 vagon 100 mázsa szilva Csehországba. Vasárnap 3 vagon 246 mázsa barack, 1 vagon 63 mázsa alma, 1 vagon 71 mázsa növények felsebzése okoz. így a Bugacmonostoron a ragadós száj- és körömfájás gyanúja miatt elrendelt óv­intézkedéseket a hatóság azonnal hatályon kívül helyezte. Az augusztus 8-iki állatvásár tehát megtartható olyan korlátozással, hogy a ■megfigyelési területté nyilvánított V. és VI. állategészségügyi kerület kivételével, a vá­ros egyéb területéről hasított körmű álla­tok is felhajthatok.« érzékenyebbek, mint egyébként. De nem­csak a szénapor, hanem a virágpor, sőt az utca pora is okozhatja. A lefolyása könnyű kimenetelű, egy hét alatt, sőt gyakran észrevétlenül sokkal előbb is elmúük. A járványhoz semmi köze és nem azonos a nyáron vigyázatlanságból is megkapható hűléses náthával. Mindeneset­re kellemetlen és az általános közérzet le­romlásával jár. Vigyázzunk tehát a szénára, de még inkább a porra. Csak lehet-e az utóbbi ellen éppen Kecskeméten védekezni? uborka, 2 vagon 177 mázsa zöldpaprika, 1 vagon 50 mázsa dinnye Német-Ausztriába, 3 vagon 300 mázsa uborka Németországba, 1 vagon 100 mázsa szilva Csehországba, 2 vagon 65 mázsa szilva Lengyelországba, 1 vagon 76 mázsa alma, 4 vagon 138 mázsa zöldpaprika Budapestre ment. A Külkereskedelmi Hivatal részletezett export-kimutatása szombatról: 20,323 kg. barack, 5,787 kg. szilva, 11,318 kg. alma, 187.50 kg. paprika, 108 kg. sárgadinnye, 630 kg. paradicsom Német-Ausztriába, 55.00 kg. barack, 40.75 kg. sárgadinnye, 15.60 kg. alma, 15.50 kg. paprika, 60.000 kg. uborka, 32.70 kg. paradicsom Németor­szágba, 80.00 kg. szilva, 20.00 kg. para­dicsom Csehországba, 11.88 kg. szilva Len­gyelországba. Vasárnap 169.86 kg. barack, 86.40 kg. alma, 55.52 kg. szilva, 33.83 kg. sárga­dinnye 133.34 kg. paprika, 24.60 kg. ubor­ka, 25.42 kg. körte, 10.15 kg. görögdinnye, 14.68 kg. paradicsom Német-Ausztriába, 500.00 kg. barack, 300.00 kg. uborka Né­metországba, 63.00 kg. szilva, 37.00 kg. paradicsom Csehországba, 122.14 kg. szilva Lengyelországba. Eordögh Gyula 1863-1938 Munkára és védő cselekvésre egyaránt kész hazafit vesztett lászlófalvi Eordögh Gyulában Kecskemét, különösen Szikra. E puszta szép jövőnek megálmodója, a fej­lődés kezdetének kimunkálója: id. Mura- közy Imre, neveltje volt. Munkájában se­gítő társa. Családi kötelékekkel is kétszere­sen hozzáfűzött. Színes egyéniség, találé­kony, gyors cselekvésre is kész polgár. Múl­tak hagyományainak ápolója, ereklyéinek gyűjtője. Különösen a 48-as nagy idők ha­gyományai és emlékei foglalkoztatták. Az 1849-iki véres és hatásában is nagy jelentőségű szolnoki csatát megelőző napot és éjszakát hős Damjanich Eördöghék tisza- földvári kúriájában töltötte, öhőmmel és büszkeséggel látott vendégként. Mikor ma­ga is a csatatérre indult, emlékeket ha­gyott szíves házigazdájánál, Eordögh Gyula édesapjánál. Ezeket, közöttük Damjanich lovaglópálcáját, Eordögh Gyula mindvégig fiúi és hazafiúi kegyelettel és büszkeséggel őrizte. Mint polgár a Muraközy-család tagjai­val együtt odaadóan dolgozott a maga gaz­daságának és Szikrának fejlesztésén. Jutal­mul megérte a két vasút, a két kövezett út építését, Lakitelek benépesülését, a nagy jövőt ígérő tiszai híd megvalósulását, Szik­ra lakosságának és értékének megsokszoro­zódását. Természetes, hogy mindenki is­merte, tehát sokan szerették. Küzdelmei, tehát veszteségei is voltak. Egyik fia a világháború hősi halottja. 1919- ben a vörös uralmat megdönteni akart ú. n. szentkirályi ellenforradalom fegyveres részese volt családjával együtt; utána so­káig a vörösök foglya. Életét csak az a sok­félül érvényesült erőfeszítés mentette meg, a többiekével együtt, amely az érdekelt hazafiakért minden útat, minden módot igénybevett s szívósságával megszabadulá­sukat elérte. Ez sem riasztotta vissza, hogy amikor Budaörsnél a haza érdekét kockáz- tatottnak látta, újra fegyvert fogjon. Azután dolgozott tovább gyermekei és családja jóvoltáért, Szikráért, Kecskemétért, hazájáért. Lelki kialakulására a 48-as nagy idők emlékei adták az indítást. Azután részese volt alkotó idők nagy és eredményes mun­„SZÉNALAZ” Enyhe lefolyású nátha kellemetlenkedik Kecskeméten Az uborkának nincs ára, mégis 9 vagonnal szállítottunk el A két napi elszállítás s 38 vagon

Next

/
Thumbnails
Contents