Kecskeméti Ellenőr, 1938. szeptember (2. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

Kecskemét, 1938, szeptember 1. Ára 6 fillér.____________ Csütörtök 11. évf. 196. szám. KECSKEMÉTI/' vli Vp Vb pflr V% fyCCCTiCN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János utca 6, Kát. átjáró udvar, félemelet. Telefon: 745. Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyed évre 4.20 P, félévre 8 P. Elutaztak a lengyel kereskedők: Leesett a szilva ára! Elsősorban a kofák vesztettek rajta A rozs mostohagyerek marad. legalább erre az esz­tendőre. legalább a jövő aratásig. A kor­mány ugyanis az Ellenőr kezdeményezésére megmozdult gazdatársadalom kérését nem teljesítette, mert — amint ezt az elutasító határozat indokolja — a rozs árának mini- málizálása nem teljesíthető, mert az annak biztosítására szükséges intervenciós vásár­lások céljára’nem áll fedezet rendelkezésre. Ez a miniszteri határozat fájdalmasan érinti a város gazdatársadalmát és rajta keresztül a polgárságot. Lehet azonban kö­vetkezményeket leszűrni belőle, lehet ta­nulni abból. Ha a betűkből nem is, de azok értel­méből, a sorok közül kiolvasható, hogy a kormány nem zárkózik el ugyanolyan intéz­kedéseket tenni a rozsnál, mint amilyeneket faár tett a búzánál, de már nincs pénz hozzá. I la tehát a gazda társadalom meg­mozdulása továbbra is napirenden marad, a kérés jogosságának erejét nem csökkenti le az idő és a kényelem, akkor bizton re­mélhető, hogy az idejében előterjesztett kérelmet az államhatalom teljesíteni fogja. Teljesíteni is kell, hiszen nem lehet ebben az országban másod- és harmad­rendű polgárságot felállítani, nem lehet az egyiket megsegíteni, életét elviselhetővé tenni, ugyanakkor a másikat elbukni hagy­ni abban a h om ok földben, amely a sovány rozsot is csak szűkösen termi meg. A másik probléma, ami a miniszteri döntéssel kapcsolatban előtárul, az, hogy nem szabad az elutasító határozat után sem szabad prédává hagyni az idei rozster­mést. A spekuláció ördöge sohasem alszik, különösen nem alszik az olyan időkben, amikor bent és kint is eleven erők ütköz­nek. Kecskeméten a helyi hatóságok fel­adata. hogy a rozs ára körül mutatkozó spekulációnak gátat vessen, kellő eréllyel azzal szemben fellépjen. Mivel pedig az esetleges spekuláció a város határán túl is mutatkozhatik, sőt azt elsősorban külső tényezők idézhetik elő. kötelességük az illetékeseknek, a gazdatár­sadalom vezetőinek a kormányzatnál már fnost egy olyan lépést tenni, felhíván a máris mutatkozó veszedelemre a figyelmet, hogy intézkedjék az árspekuláeió országos megfékezésére. Ila ezek az intézkedések megtörtén- nek. remélhető, hogy különösebb megráz­kódtatás nélkül sikerül a rozstermelő gaz­dáknak is eltölteni a jelenleg bizonv na­gyon kegyetlennel ó telet. A mai gyümölcspiac szomorú eseménye volt a szilva árának feltűnő zuhanása. Az eddigi 30—35 filléres kilónkénti ár min­den átmenet nélkül 20—22 fillérre zuhant alá. Amint a Külkereskedelmi Hivataltól ér­tesülünk, ennek az az oka. hogy a lengy el kontingens kimerült, oda több szilvát szál­lítani nem lehet. Kachán és Adám keres­kedők, akik Lengyelországnak vásároltak, már el is utaztak a városból, ök tartották eddig a szilva szép árát, távozásukkal a Szabó Kálmán múzeumigazgató több napot töltött Kiskunhalason és megtekintet­te a város határában egykor fennállott Ár­pád-kori templom, valamint annak az öt­hat községnek a helyét, melyeket az első tatárjárás és a törökdúlás alatt pusztítot­tak el. Az igazgató igazolta, hogy a város határában érdemes lesz kutatni az Árpád­A gy enge minőségű, laza, száraz, me­szes, futóhomoktalajok egyik legértékesebb talajjavító és takarmánynövénye a kétéves somkóró, amely megterem azokon a talajo­kon is, ahol egy éb takarmánynövény nem termeszthető. Ez a növ ény a gyenge minő­ségű homoktalajt gyökér és szár részeinek beszán fásával nagymennyiségű szerves anyaggal látja el, nitrogéngyüjtő tulajdon­ságánál fogva az amúgy is szegény homo­kot nitrogénban gazdagítja, a láza homokot megköti, vízfelfogó képességét növeli s ta­lajerejét gyarapítva, a gyenge homoktalajt nagyobb termőképességre hozza. A kétéves somkóró az ilyen gyenge homoktalajon, mint zöldtrágyanövény és pillangós takar­mánynövény ma már nélkülözhetetlen. Ez­zel javítható meg leggyorsabban és elol- csóbban a homok ott, ahol megfelelő jó­szágállomány hiányában a gazda nem ren­delkezik elegendő istállótrágyával és szántó­talaját nem tudja erőben tartani. A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Ka­mara javaslatára a földművelésügyi minisz­front összeomlott. Érdekes, hogy a szilvának mai ár­esése következtében elsősorban a kofák vesztettek jelentős összegeket. Nem tudtak az eseményekről, ezért kapzsi módon még kora hajnalban 25 fillérért vásárolták a szilvát, amit a kereskedőknek nem tudtak eladni, csak 20 fillérért. Még nem lehet tudni, mi lesz a szilva ezutáni sorsa. kori magyar kultúra maradványai után. Az ásatásokat még ezen az őszön meg is kez­dik. A további terv az, hogy Kiskunhalas, mint a kunok által körülbelül 1290 óta la­kott hely, megalapítja a Kiskun Múzeumot. A református gimnázium régiségtárában máris nagyon értékes anyag van együtt. tórium a homoki gazdaközönségnek rend­kívüli árkedvezménnyel bocsát rendelke­zésére kétéves somkóró v etőmagot, még pe­dig kilogramonkint 55 filléres árban. Ez az ár magában foglalja a zsák árát is. A kamara felhívja a homoki gazdaközönség figyelmét a földművelésügyi miniszternek erre a nagy áldozatkészségére azzal, hogy ezt minél szélesebb körben vegyék igénybe. A vetőmag árát kilogramonként 55 fillér­rel számítva, a kamarához előre kell be­küldeni (Kecskemét, Rákóezi-út 17—19) és a vételár beérkezése után szállítják a vető­magot. Csak 18 vagon A MÁV kimutatása szerint tegnap csak 18 vagon volt az elszállítás. Ebből Ausztriá­ba 11, Németországba 2 (1 vagon vágott baromfi), Lengyelországba 1, Angliába 2, Budapestre 2 vagon ment. A Külkereskedelmi Hivatal részletes MW —!■! «■■■»Iliim IIIM !>■■■—■ ■■■■ll—lll Min—Hl Illlil 11» I «11111111 Ilii ■IIIIIIIIIIIW I II ■ I Hill A MÚZEUM NAGY ÁSATÁSAI HALASON Jelentős Árpád-kori emlékek vannak a földben A homokon nélkülözhetetlen: VESSENEK SOMKÓRÓT A GAZDÁK!- * -y Olcsón ad magot a gazdakamara

Next

/
Thumbnails
Contents