Kecskeméti Ellenőr, 1938. szeptember (2. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

2 oldal KECSKEMÉTI ELLENŐR 1938. szeptember 1. adatai kilókban: Ausztriába 48.320 szilva, 8273 csemegeszőlő, 9046 szőlő, 5500 sárga­dinnye, 2268 zöldpaprika, 4795 körte, 1440 őszibarack. Angliába 20.300 szilva, Német­országba 5000 görögdinnye. Lengyelország­ba 2500 szilva­VÁROSI MOZI Az első előadás mindig mérsékelt helyárral Jó idő esetén az utolsó előadást játssza a Kertmozi. Augusztus 31—szeptember 1. Szerdától—csütörtökig. Előadások: fél 5, fél bét, háromnegyed 9. Csak 16 éven felülieknek. Tökéletes házasság Van De Weide világhírű holland nőgyó­gyász felvilágosító filmje a szerelemről. Főszerepben: Olga Gsehova, Hilde Hilde­brand, Theodor Loos, Walter Jansen. Ottó Wallburg. — Magyar Hiradó. — — Tökéletes házasság. A Városi Mozi igen tanulságos filmet mutat be, melyet telt ház nézett végig tegnap. A filmben egy­szerű mese keretében a holland nőgyógyász orvosnak, Van De Welde-nek a szerelemről szóló felvilágosító tanítását, magyarázatát láthatjuk apró részletességgel, kitűnő ren­dezésben. A test csodás világa tárul elénk anélkül, hogy erotikát fedezhetne fel bárki a filmben. A pompás kis történet kereté­ben felépített film főszerepeit a német színjátszás nagyjai: Olga- Gsehova, Hilde Hildebrand, Theodor Loos, Walter Jansen és Ottó Walburg mesteri együttese játsz- sza. Kitűnő a Magyar Hiradó is. Holnap alakul meg az iskolaszék Nem választ tanítókat, nem történnek áthelyezések Áz iskolaszék holnap délután 4 óra­kor tartja alakuló ülését. Ez alkalommal csak az elnökválasztás és az egyes szakosz­tályok megalakulása történik meg. A holnapi iskolaszéki ülésen nem lesz­nek tanítóválasztások, sem nem történnek döntések az áthelyezési kérelmek felett. Sört ittak a szódások a gyűlésükön Fontos kérdésekét tárgyaltákhteg Népes közgyűlést tartott ma a magyar vidéki szíkvízszövetség kecskeméti csoport­ja. A közgyűlésen megjelent Czirják Antal orsizgy. képviselő, országos elnök. Englert József orsz. főtitkár, a várost Schira Mi­hály tb. tanácsnok és Ragi Lajos javad, üv. igazgató képviselte. Dr. Szondy Károly elnökölt a beteg Jávorka József körzeti elnök helyett, majd: Král Ervin terjesztette be titkári jelentését;, amit szaklapban tesznek közzé. Szilágyi Ist­ván pénztáros előterjesztése után elfogad­ták a zárszámadást és a költségvetést, az­után Steinherz Gyillát választmányi taggá választották. Czirják Antal mondta el pompás be­szédét, amire még visszatérünk. Értékes adgst tartott a szíkvíz-zártszámról és az örökösödési kérdésekről dir. Szondy Károly, Englert pedig az aktuális kérdésekről. Panaszok hangzottak el az üvegek rob­banására. Elfogadták Steinherz javaslatát, melyben az üvegek gyártásának megváltoz­tatását és gyári cégjegyzést kérnek. Ez is a szaklapba kerül. A közgyűlés alatt sörözés folyt.. . Az­után közebéden vettek részt. JELENTKEZZENEK a 4 és többgyerekes családok - Nem lehet addig segíteni, amig nincs meg a kataszter Az EPOL (Egészségpolitikai Társaság) elhatározta, hogy intézményesen segélyezi a sokgyermekes családokat. Most a követ­kező felhívással fordul a lakossághoz: Állítjuk, hogy a magyarság biológiai jövője a sokgyermekes családok ismeretlen hadseregén nyugszik. Célunk e hadsereget megerősíteni, létszámát felemelni! Az Egészségpolitikai Társaság minden egytes tagja vallja, hogy e küzdelem csak ákkör lesz eredményes, ha a sokgyermekes családok megkapják a nemzet részéről mindazt az intézményes anyagi és erkölcsi megbecsülést, mely őket a nemzetnek adott legdrágább ajándékért, az egészséges gver- mekekért megilleti! Az »EPOL« célja a sokgy ermekes csa­ládok erkölcsi és anyagi felemelése! Jelen soraival elindítja küzdelmét az egészséges, sokgyermekes magyar családok jobb sorsá­ért, jobb jelenéért. — jobb jövőjéért! E küzdelmet — hogy seha el ne buk­hasson — áldozatos és fáradságos adatgyűj­tő munkával kell megalapozni! Legelső lépésként fel kell fektetni a magyar sokgyermekes családok kataszterét. Felhívjuk tehát a város négy vagy többgyermekes családfőit, szegényeket és gazdagokat: nevüket. lakcíműket, foglalko­zásukat. gyermekeik számának feltüntetésé­vel postán juttassák el az »EPOL« címére. Budapest, IV., Veres Pálné utca 9. Egy német autó elgázolt két kerékpárost Kiskunfélegyháza előtt A gépkocsi vezetőjét, egy berlini kereskedőt, a rendőrség őrizetbe vette Tegnap délután Kiskunfélegyháza kö­zelében a nemzetközi {betonúton egy német rendszámú kocsi, mely Kecskemétről Fél- egyháza felé igyekezett és amelyen ketten ültek, előzés közben elgázolta a kerékpáron haladó Magony József és Csűri Dániel pál- monostori Lakosokat, akik az útmenti mély árokba zuhantak. Csűri koponyaalapi törést szenvedett. Magony csak könnyebben sérült meg. Csu- rit a félegyházi 'szanatóriumban ápolják. A rendőrség a helyszíni szemle után a gépkocsi vezetőjét, egy berlini kereske­dőt. őrizetbe vette. A másik utas egy bres- laui orvos, visszautazott Budapestre, hogv jelentést tegyen a német követségen. Még mindig garázdálkodnak a besurranó tolvajok Tegnap is két helyen jártak és jelentős károkat okoztak A besurranó tolvajok még mindig ga­rázdálkodnak, noha a lakosság is jobban vigyáz már és a rendőrség is állandóan nyomoz. Ezek is bizonyítják páratlan vak­merőségüket. Tegnap Kósa Ferenc gazdálkodó pa­naszolta a rendőrségen, hogy Cserép utca 1. sz. lakásában besurranó tolvaj járt, aki a szekrényből 30 cm. hosszú aranyláncra erősített ezüst óráját lopta el. A gazda 100 pengő kárt szenvedett. Besurranó tolvaj járt id. Szabó Balázs- né Forrás utca 23. sz. lakásában is. Innen ruhaneműeket vitt el 40 pengő értékben. A váci püspöknek a tanítósághoz és ifjú­sághoz intézett szózatát felolvassák a kecskeméti temp­lomokban A váci megyéspüspük drámai hangú szózatot intézett egyházmegyéje tanítóihoz, nevelőihez és a tanulóifjúsághoz ,az új isko­laév küszöbén. A tanítók elé példaképül állítja Szent Istvánt, az ifjúságot pedig az önmegbeosülésre inti. A váci püspöki szózat leérkezett Kecs­kemétre. azt a Veni Sante misén olvassák fel az ifjúságnak. Öt póttárgy a kisgyűlés előtt A ma délután 4 órakor megtartandó kisgyűlés elé 5 póttárgyat (terjesztettek elő. Laczy Pál aljegyző előadásában: Ke­rekes Mihály hivatalszolga betegszabadsága iránti kérelme. — Garzó Sándor tanáesnok előadásában: A Homoki Legelőkísérleti Ál­lomás felállítása ügyében az Alföldi Zöld­mező Szövetséggel kötött megállapodás: Varga Főző Erzsébet kezelő nyugdíjazás iránti kérelme. — Dr. Beke Kálmán al­jegyző előadásában: a pusztai iskolákba állami kisegítő tanerők kiküldése. —Schira tanácsnok előadásában: A tűzoltótisztképZő tanfolyam költségeihez póthitel megállapí­tására polgármesteri javaslat. 2341/938. vb. Árverési hirdetmény. Dr. Lindner Oszkár Bp., V. Zrínyi U. 7. sz. ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Comp. rt. javára 116 P 31 fillér tőkekö­vetelés és járulékai erejéig árverés tűze­tett ki a kecskeméti kir. Járásbíróság Pk. 11020—1938 sz. jegyzőkönyvében 1938. évi június 18-án bírói zár alá vett s 1310 P-re becsült ingóságokra, Kecskemét, Nagykőrösi utca 10 alá, 1938. évi szeptember kilenc napján délnlőtt 10 órára, mikor a lefoglalt üzletberendezés, vegyészeti áru sf egyéb in­góságok a becsár kétharmada fölött a leg­többet Ígérőnek készpénzfizetés mellett pl­adatnak. Kecskemét. 1938. augusztus 6. Kerekes Tibor, kir. bsági vegr. A Kecskeméti Ellenőr egy hóra csak 1*40 pengő

Next

/
Thumbnails
Contents