Kecskeméti Ellenőr, 1938. december (2. évfolyam, 272-296. szám)

1938-12-01 / 272. szám

Kecskemét, 1938. december 1. Ára 6 fillér Csütörtök II. évf. 272. szám KECSKEMÉTI^ Nemzeti kibékülést és összefogást! Ezt indítványozza a független kisgazda­párt — A miniszterelnök három beszéde ■ A belpolitikai helyzet kezd tisztulni, és inár bizonyosra vehető, hogy a Ház csütör­töki, nyitó ülésén a kabátzsebben maradnak a szenvedélyek. Jelenleg minden remény meglehet, hogy sikerül olyan légkört te­remteni, amely méltó a magyar parlament­hez és amely előfeltétele a nyugodt munká­nak. Azon remény is fennállhat, hogy a Ház nyugalmát átveszi az utca is, bár e pont körül erélyes kormányintézkedéseket is várnak. Az élre ismét a független kisgazdapárt állt, mely átérezvén az idők súlyát, most is eszmei magaslatra tudott helyezkedni, amennyiben kezdeményezőnek lépett fel egy teljes nemzeti kibékülés létrehozása ér­dekében. A miniszterelnök erre a kezdemé­nyezésre nyílt választ nem adott ugyan, de kijelentette, hogy »az egyéni bosszú visz- szás érzése nem él benne.« E szavakból remélhető, hogy a kor­mány is a nemzeti kibékülés felé tör, amit tíz egész ország közvéleménye óhajt, azok kivételével, akik a felelősséget nem ismerik vagy nem akarják ismerni. Ezek azonban jiem fogják tudni elviselni a történelem ítéletét. Imrédy három beszéde Imrédy Béta miniszterelnök tegnap három beszédet is mondott, az felsőt a NÉP értekezletén. Kifejtette, hogy pártja megtisztulva alkudozások nélkül tör a cél felé, de távolait tőle az egyéni bosszú visz- azás érzése. Ennek az országnak a népe a jobboldali korszerű reformok politikáját akarja követni és a kormány az elveiből >iem enged egy tapodtat sem. Később a miniszterelnök fogadta a so­roksáriak küldöttségét, akik előtt azt fej­tegette, hogy most arról van szó, hogy a magyar hazát, a magyar hajlékot átépítsük. Lehetetlen, hogy az emberek egy nagy ré­sze félreállva közömbösen nézi, mit csinál a többi, maga pedig csak kritizál. Azt sem lehet tűrni, hogy hangoskodó csoport jár­káljon a ház előtt s anélkül, hogy bármi - kép is bizonyította volna, hogy ért a ház­építéshez, azt mondja, hogy majd én meg­csinálom. Szükség van erősen jobboldali, intranzigens, keresztény, népi reformpoliti­kára, amelyet azonban hozzáértéssel, fele­lősségérzettel kell végrehajtani. A harmadik miniszterelnöki beszéd a E írt vacsorán hangzott el, amikor Melczer illa köszöntötte a miniszterelnököt. Im­rédy megköszönte a magyar nőknek, hogy a kritikus napokban mellé álltak. A kisgazdapárt akciója A független kisgazdapárt kedden kép­viselői értekezletet tartott, amelyen a kor­mányzói döntés következtében előállott po­litikái helyzetet vitatta meg. A pártértekez­letről a következő jelentést adták ki: — A független kisgazdapárt keddi képviselői értekezletén egyhangúlag úgy határozott, hogy a párt kereteinek kibő­vítésére irányuló tárgyalásokba bocsátkozni ezidőszerint nem óhajt. — A független kisgazdapárt a meg­oldásra váró népi átalakulás érdekében már eddig is szükségesnek tartott egy nagy nem­zeti -összefogást s ezt a mai helyzetben még fokozottabban szükségesnek tartja. Ennek az összefogásnak a tárgyi alapjait a képvi- eelőház november 23-iki ülésén Eckhardt Tibor és Imrédy Béla lényegileg azonos célokban és programpontokban jelölte meg. A Kormányzó Ur Öfőméltósága a kibonta­kozás személyi részét legfelsőbb döntésével elintézte, egy ben kéziratában rámutatott ar­ra is, hogy a sürgősen megvalósítandó re­formok tekintetélven nincs tárgyi ellentét a képviselőház többségét alkotó pártok között. 11 v körülmények között a függet­len kisgazdapárt azt várja, hogy a közösen vallott re form-programot a miniszterelnök úr. mint erre illetékes tényező alkotmá­nyos eszközökkel haladék nélkül munkába vegye és elvárja evégből, hogy a közóhaj­nak is megfelelően megteremtse az őszinte nemzeti kibékülést és összefogást. Sztranyáék is. ■. A NEP-ből kilépett képviselők is han­goztatják, hogy szükség van nemzeti kibé­külésre. de ezt olyan férfiú irányítsa és vezesse, akivel a béke megteremtésére al­kalmas volna, szándékainak őszintesége két­ségbevonhatatlan. A kilépett képviselők el­határozták. hogy' további lépéseiket a kar- faién v teendő intézkedéseitől teszik füg­gővé. Kilépnek, belépnek A NEP-be egyébként. 3 képviselő visz- szalépett: Putnoky Móric, Bánó Imre és Marastoni László, viszont kilépett 3 felső­házi tag: Preszly Elemér, Bakovszky Iván és Szilágyi Lajos. Dr. Rátz Kálmán a NÉP volt sárospataki képviselője, akit kerülete lemondásra hívott fel. lelépett a nyilasok tá bóráivá. A kisgyűlés bizalmáról biztosította a miniszterelnököt Megemlékezés a felvidék visszacsatolásárél és Csősz József haláláról A th. kisgyűlés tegnap délutáni ülését dr. Kiss Endre főispán nyitotta meg. ör­vendező szavakkal szögezte le. hogy az el­múlt napok eseményei lehetővé tették egy - faiillió, régen várt magyar testvérünk kö­zénk érkezését. A nemzet még nagyobb vá­rakozással tekintett Észak felé. de a döntő pillanatokban bizonyos zavaró momentumok jöttek közre, úgyhogy ezek a nagy remé­nyek nem valósulhattak meg. »Állapítsuk tneg lvoklog hálával a Teremtő iránt, hogy ezek a zavaró momentumok már meg van­nak szüntetve — úgymond — és á nemzet egyedüli vezére meghozta az összhangot a parlamentben.« A főispán szavaira a th. kisgy űlés tág­jai lelkesen éljenezték a kormányzó úr őfőméltóságát és Imrédy Béla miniszterel­nököt. A főispán ezután kegyelete® szavakkal emlékezett meg Csősz Józsefről, akivel értékes polgára dőli ki meg Kecskemét egyik a sorból. Élete, pályafutása bizonyítja, hogy Kecskeméten egyedül a becsületes munka az. amelyikkel érvényesülni lehet. Indít­ványára a kisgyűlés Csősz József érdemeit jegyzőkönyvben örökíti meg. A polgármester döntését közölték ez­után. miszerint az elhunyt Csősz József he­lyére dr. Nóta István ügyvédet hívta be a kisgyűlésbe. , A napirend előtt dr. Magyar József szólalt fel. A parlamenti eseményekkel kap­csolatosan leszögezte, hogy a magyar nép józansága, a vezetők bölcs belátása elsi­mította a zavarokat és, a helyes útra terelte a nemzet ügyét. Kecskemét e válságos na­pokban az elsők között volt, akik megmu­tatták az óitat, melyen haladni kell. hogy a nemzeti egységet helyreállíthassuk. A par­lamenti zavar nemcsak a nemzet ellenálla­sán. hanem a kormányzó ór őíőméltósága bölcsességén is megtört: megtaláltuk a he­lves ótat! Rádöbbentünk. hogy össze kell

Next

/
Thumbnails
Contents