Kecskeméti Ellenőr, 1939. január (3. évfolyam, 1-24. szám)

1939-01-01 / 1. szám

1939. január 1. 2 oldal KECSKEMÉTI ELLENÜK a UiZtyüt vesz, vegye a legjobbat a „HAMERLIT“I é 11 a 8 - harisnyaházból! imelegv íztartály) 4600 pengőbe, a moso­gatókészülék és az egyéb konyhai beren­dezés 1500 pengőbe került. A konyha épí­téséhez és berendezéséhez a belügyminisz­térium tízezer pengővel járult hozzá, a még szükséges összeget a kórház költségvetésé­ben megtakarított pénzből fedezték. A tűzhely fűtéséhez naponként 120— 150 kg daraszenet használnak, míg a ré­gebbi tűzhely fűtésénél 4—5 mázsa fát égettek el, így naponként már a fűtéssel 12—15 pengőt megtakarítanak. A megtakarítás ellenére is a tápláló, élvezetes koszt adása a kórház vezetőségé­inek a jelszava. Az I.. II. és III. osztályú koszt pénteki közös étlapját szemléltetés céljából leközöljük: Húsleves, borjúhús be­csinált leves, gombaleves, rántotthal, zsír- bansült burgonya, zellersaláta, zöldbab fő­zelék, tükörtojás, tejbegríz. fánk ízzel, pis­kóta rolát, madártej. A kórházban naponként 220 személy részére főznek ebédet. A modern konyha Csorba Ibolya diétás néne vezetésével 2 szakácsnő és 5 kisegítőlány dolgozik. A tűz­hely mellett a kórházban ápolónői szolgá­latot teljesítő szentferencrendi apácák egyi­ke, Maura nővér főzi az ízesebbnél-ízeseíbb étkeket. A belsőkórház konyhájáról kapja az élelmet a közkórház többi osztálya: az Izsáki-úti és a járványkórház is. Az itt megfőzött és elkészített ételeket aluminium edényekbe légmentesen elzárva kocsin szál­lítják ki az egyes osztályokra. A kórház élelmezési gondjai Zana László élelmezési tiszt vállaira nehezültek. A péntekdéli sajtóbemutatót előételek­ből, gombalevesből, rántotthalból, fánkból álló ebéd követte. Az ebéden résztvett Liszka Béla polgármester is, akihez munka­társunk a következő kérdést intézte: — Ez a gyönyörű, modern konyha isejtteti, hogy itt, a belső kórház területén! épül fel Kecskemét új, modern, minden igényt kielégítő kórháza? A polgármester rövid gondolkozás utón válaszolt: — Igen! remélhetőleg itt és igen ha­marosan megépül az új kórház. Kérem eh­hez azonban a kórházi bizottságnak, első­sorban dr. Cserey Pechány Albin igazgató úrnak további segítését és a sajtó támoga­tását. Hálók, ebédlők, konyhák kombinált bútorok legolcsóbban szerezhetők be a KECSKEMÉTI BÚTORIPAROSOK áruértékesítő r.-t.-nál Nagykőrösi-utca 22. szám. Szilveszterre bort, likőröket, rumot és pezsgőt legolcsóbban vásárolhat a Rákóczi úti FILLÉRES SÖNTÉS és BÜFFÉBEN Szilveszterkor egész éjjel nyitva. Kitűnő káposztaleves, házi kolbásszal, kormos bableves, malacpörkölt és malac sült a menü. Szives pártfogást kér: özv. Serley Lepény Mihályné Lajosmizse kanonok-plébánosa a vádlottak padján Érdekes tárgyaláson felmentették a vád alól Bonyolult főjegyző-választási kortes­história és az azt követő állandó községi képviselőtestületi torzsalkodás előzték meg azt a járásbírósági tárgyalást, amelynek Mihálovics Ernő c. kanonok, Gulyás Lajos lajosmizsei főjegyző és Mizsei János föld- birtokos voltak a vádlottjai. A sértett dr. Eiler Nándor községi alkalmazott, jelenleg ügyvédi irodai tisztviselő volt. A tárgyalás előzményeihez tartozik, hogy Lajosmizse képviselőtestülete a köz­jutalmat szavazott meg. Ezt a megszavazást ségháza alkalmazottjai részére ezer pengő jutalmat szavazott meg. Ezt a megszavazást dr. Eiler Nándor írásbeli beadványban fel­lebbezte meg és hivatkozott arra, hogy te­temes adósságai vannak a községnek, vá­dolta a főjegyzőt, aki szerinte protekciós úton került a lajosmizsei főjegyzői székbe. Amidőn a fellebbezést a képviselőtestület előtt felolvasták, általános és nagy felhá­borodást váltott Id. Itt hangzottak el azok a kijelentések, amelyek miatt Eiler becsü­letsértésért feljelentette a falu főjegyzőjét, plébánosát és egyik legtekintélyesebb gaz­dáját. A most lezajlott tárgyaláson Mihálo­vics Ernő c. kanonok előadta, hogy három évvel ezelőtt jegyzőválasztásra került sor a községben s amikor látta, hogy a község­ben és a környékben nem található alkal­mas ember, személyesen kereste feiPreszli főispánt és kérte, hogy ajánljon egy a la­josmizsei íőjegyzőségre alkalmas férfiút. A főispán Gulyást ajánlotta, akiben La­josmizse rátalált igazi főjegyzőjére. Csak az a párt nem tudott Gulyás megválasztá­sába belenyugodni, melynek más jelöltje volt. Ezek az agilis és sok alkotást kivívott főjegyzőt állandóan gáncsolni akarták. Ha­sonló volt ez az eset is, mely nemcsak őt de egész képviselőtestületet annyira felhá­borította, hogy általános nagy zaj és fel­háborodás fogadta az amúgy is sértő hangú fellebbezést. Az elhangzott és inkriminált kifejezésekre és kijelentésekre vonatkozólag megjegyezte a kanonok, hogy nem a fel­jelentő személye, hanem az eljárása ellen irányította a »szemtelenség« szót. A fő­jegyző és a földbirtokos hasonlóképpen adták elő védekezésüket. A járásbíróság megállapította, hogy a kifogásolt és a vád tárgyát képező kijelen­tések egy viharos "képviselőtestületi gyűlé­sen hangzottak el, melyen a közhangulat volt az irányító és a kijelentések éle inkább eljárás, mint személy ellen irányultak, ezért a vádlottakat a vád és következményei alól felmentette. Dr. Eiler Nándor fellebbezett, így a törvényszék lesz illetékes eldönteni, pregsértette-e valóban a plébános, a fő­jegyző, földbirtokos a volt községi alkal­mazott ügyvédi írnokot. Kedves újévi ajándékok ÁRPÁD DROGÉRIÁBAN nagy választékban beszerezhetők az Kálvin tér. SZŰCS MUMKáK! legújabb divat szerint, szolid árak mellett. Luther-udvarban Ginder Károly Nőikabát különlegességek Kemény József nagy választékban, szolid árak mellett cég Nagykőrösi-utca 10. sz. »Áruforgalom.« Ünnepi is Szih A rkat. temph kor lesz évzáró ist« lomban Kovács Sí mond szentbeszédei A ref. templo' dr. Vass Vince, dé tessy Kálmán hirdf Az evang. tem kor prédikál Fried után 5 órakor évz beszédet mond Fri A rkat. nagyi órakor csendes mis szentmisét mond plébános. A többi kát. t« sarnapi istentiszte A ref. temp Igét hirdet dr. oszt dr. Hetessy Igét hirdet Orosz Az evang. tér istentiszteletet tart kányr Béla főesper Boldog Uj( tisztel kedves Kocs Alfö Steinhe bornaj Vale íűsz< »Izsik« üz Körű, Özv. Gerle Filléres Buczk St Hó és javitását és legjobb legs;

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents