Kecskeméti Ellenőr, 1939. február (3. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

Kecskemét, 1939. február 1.________________Ara 6 fillér._________________________Szerda III, évf. 26. szám KECSKEMÉTI^ lyCCCTUN FOUY9KA8 NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János utca 6 sz., Ivat- átjáró udvar, félemelet. Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Telefon: 745. Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyedévre 4.20 P, félévre 8 P. Ez: földreform! » Eckhardt Tibor javaslata a magyar földkérdés megoldására VII. Összegezés összegezve az 1-től 14-ig felsorolt birtokkategóriák kisajátítás alá eső föld­jét. az alábbi erecLménv adódik: 1. a külföldi tulajdonban lé­vő birtokokból 150.000 hold 2. zsidóbirtokból 385.000 » 3. hitelintézeti földbirtokból 85.000 » 4. rész vény társasé vesü­leti, társr.lati stb. földbir­tokból 80.000 » 5. kettős, vagy többes foglal­kozású birtokosok birto­ból 150.000 » 6. a kincstár tulajdonát ké­pező birtokból 50.000 » 7. községi, városi és törvény­hatósági földbirtokból 200.000 » 8. a köz- és magánalapítvá­nyi földbirtokból 150.000 » 9. a hitbizománvi földbirtok­ból 350.000 » 10. a római katolikus egyházi és iskolai földbirtokból 350.000 » 11. a ref. egyházi és iskolai földbirtokból 15.000 » 12. adóssággal terhelt földbir­tokból 970.000 » 13—14. rosszul művelt birto­kokból és tartósan külföl­dön lakó birtokaiból stb. 65.000 » ezer holdnál nagyobb, teljesen érintetlen kategóriájából még bőven lehetne meríteni. Erre előreláthatólag szükség is lesz. mert az 1-től 14-ig felsorolt birtokkategó­riák csekély mértékben ugy an, de részijén fedik egymást s így kétségtelenül lesznek olyan birtokok, melyek jelen javaslatom­ban kétszer vétettek számításba. Ilyen eset előfordul az adósisággal terhelt birtokkate­góriában, amely egyéb birtokká tegóriákblan részben már szerepel. A kétszeres számba­vétel azonban mégsem lehet jelentékeny és hozzávetőleges számításom szerint 150.000 hold alatt marad, mert javaslatom főleg a kotlátok forgalmú birtokokat óhajtja a földbirtokrendezés keretébe bevonni, ez a birtokkategória pedig aránylag csak igen csekély mértékben van kölcsönökkel meg­terhelve. Másik hibaforrás lehet az, hogy a kettős és többes foglalkozású földbirtoko­sok részben a zsidó birtokosok között is számításba vétettek. Ez a kettős számba­vétel azonban az 5. pont szerint kisajátí­tandó kettős és többes foglalkozású birtoko­sok földjének legfeljebb egy harmadára, vagyis 50.000 holdra terjedhet Id, s így számításom szerint legfeljebb 200.0Ó0 hold lehet összesen az a földterület, melynek rendelkezésre bocsátására az ezer holdon felüli tehermentes szabadforgalmú föld­birtokokat kell majd kötelezni. Minthogyr a 3000 holdon felüli szabad forgalmú latifun­dium szántóterülete egymagában 511.166 holdat tesz ki, nyilvánvaló, hogy bekap­csolva a szükséges mértékig a latifundium­nak ezt a kategóriáját is, a szükséges 3,000.000 hold föld bőségesen rendelkezés­re áll. Minthogy az ország egyes vidékein a különböző nagyságú birtoktípusok helyes arányát is biztosítani kell, nem is volna kí­vánatos, hogy a latifundiumnak ez a kate­góriája teljesen kihagyassék s nézetem sze­rint a szabadforgalmú tehermentes latifun­diumokat az egyes vidékeken netalán je­lentkező aránytalanságok megszüntetése so­rán kell majd bevonni, a mutatkozó szük­ség szerint, a földbirtokrendezés keretébe. (Folyt, köv.) Kossuth Lajos szobrának csak a városháza előtt lehet helye! Érdekes felszólalások az év első városi közgyűlésén Összesen: 3.000.000 hold I felhozható ellenvetések cáfolata A fentiek szerint nyilvánvaló, hogy a földbirtokpolitikai célokra szükséges há­rommillió hold föld rendelkezésre áll s ki­zárólag a kormányzati politikán múlik, hogy ez a földbirtokterület minden komo­lyabb ellenállás, vagy bárkinek a megkáro­sítása nélkül, a méltányosság és magántu­lajdon elveinek a teljes figyelembevételé­vel. kisbirtokok létesítésére tényleg fel is használtassék. Kiemelem, hogy javaslatom annál inkább garantálja a reformhoz szük­séges hárommillió hold földet, mert a nagybirtoknak egy egész kategóriáját telje­sen számításon kívül hagyja s azt kizárólag tartalékként állítja be arra az esetre, ha bármi oknál fogva valamelyik birtokkategó­ria az előre kon tempi ált földmennyiséget nem tudná rendelkezésre bocsátani. Az ed­digiek során nem esett ugyanis ezó az ezer holdon felüli tehermentes szabad forgatom birtokokról, holott az ezer holdon felüli sza­badforgalmú birtokok összterülete 1,932.562 hold. amiből a kisbirtok alakításra alkal­mas szántó, rét és legelő együttes területe 1.358.099 holdat tesz ki. Nyilvánvaló, hogy szükség esetén a nagybirtoknak ebből a? A törvényhatóság ezévi első közgyűlé­sét tegnap délután tartották meg meglepően nagy érdeklődés kíséretében. A karzaton az egyik leányiskola növendékei foglaltak helyet és hallgatták végig a gyűlés lefo­lyását. melyről iskolai dolgozatot kell majd írniok. Egynegyed öt órakor nyitotta meg a közgyűlést dr. Kiss Endre főispán. A de­cember hónap közigazgatásáról szóló pol­gármesteri jelentést Harkay Béla főjegyző olvasta fel. A jelentésben a polgármester bejelentette, hogy a IV. honvéd jegyes­dandár parancsnokság nevében vitéz llusz- kav tábornok, hadtestparancsnok köszönetét mondott Kecskemét város polgárságának az őszi nagy eseményekkor tanúsított maga­tartásáért. amikor nagy előzékenységgel, igaz magyar szeretettel adott szállást a sokszorosodott honvédség részére. A leg­főbb szolgálat nevében mondott köszönetét. A polgármester jelentésében hálatelt szavakkal emlékezett meg a Rongyos Gárda tagjairól, köztük a hősi halált halt Szabó Józsefről és Mészáros Ferencről. A kegye- letes szavakat a közgyűlés felállva hallgatta végig. Ugyancsak a város' közönségének köszönetét és háláját tolmácsolta az »illa- vai«-aknak is, majd Koncz József főhad­nagynak, aki életének feláldozásával tett tanúbizonyságot a magyar föld szeretetéről, Bejelentette továbbá a polgármester, hogy a kormányzó úr engedélye alapján a közeljövőben sub auspiciis gubematrros avatják doktorrá dr. Sántha Györgyöt, akinek személyében először ér ilyen magas kitüntetés kecskeméti fiút. A polgármesteri jelentéshez vitéz dr. Papp István szólalt elsőnek hozzá, aki ki­jelentette. hogy Kecskemét város polgár- mestere a múltban, úgy a jövőben is tel­jesíteni fogja történelmi feladatát és ha­zafias kötelességét. Annak a reményének adott kifejezést, hogy a IV. honvédhad- testparancsnokságtól elszakadt Kecskemétet katonailag tovább fejlesztik. Indítványára a közgyűlés köszönetét mondott vitéz Rusz- kav Jenő tábornok-hadtestparancsnoknak, valamint a kecskeméti tisztikarnak, amely a válságos, történelmi órákban atyai gon­dosságot tanúsított a legénységgel szemben. Dr. Horváth Ödön a Rongyos Gárda tagjainak mondott köszönetét és kijelen­tette. hogy Kecskemét városa soha sem felejti el. mit tettek a hazáért. Sándor István a polgármesteri jelen­téssel kapcsolatban szóvátette. hogy a fenn­álló törvény értelmében minden városién

Next

/
Thumbnails
Contents