Kecskeméti Ellenőr, 1939. március (3. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-01 / 49. szám

Kecskemét, 1939. március 1. Ára 6 fillér. Szerda III. évf. 49. szám KECSKEMÉTI^ r r ' J ír Ld L. L. _ 4 M Ifll Mi TaTTWTem Szerkesztőség és kiadóhivatal: Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Arany János utca 6 sz., Kát. átjáró udvar. Telefon 745 eS! félemelet. Előfizetési árak: y hóra 1.40 P. negyedévre 4.20 P, félévre 8 P. MEGEMLÉKEZÉS XI. PIUS PÁPÁRÓL a város kisgyüfiésén, mely kisebb Jelentőségű ügyeket tárgyalt A törvényhatóság tegnap délutáni kis- gy ülésén dr. Kiss Endre főispán elnökölt, aki kegyelete« szavakkal emlékezett meg XI. Pius pápáról és indítványozta, hogy ér­demeit jegyzőkönyvben örökítsék meg. Ez­után meleg szavakkal üdvözölte Marton Sándor igazgatót abból az alkalomból, bogy a kormányzó tanügyi főtanácsossá nevezte ki. Az üdvözlő szavakat meghatva köszön­te meg Marton Sándor. 16 házhely a kadafalvai iskolák között Dr. Nyúl Tóth Pál h. polgármester elő­adásában a kisgyűlés levette a napirendről dr. alvinczi Nagy László telekrendezési ké­relmét azzal az utasítással, hogy az ügyet a mérnöki hivatal pontosan vizsgálja ki. A kisgyűlés a kadafalvai iskolák kö­zött elhúzódó telket házépítés céljára ren­delkezésre bocsátotta. Itt 16 házhelyet (egy-egy 400 négyszögöles parcella) adnak el négyszögölenként 75 fillérért. 10 évi részletfizetéssel és azzal a kikötéssel, hogy a vételár 10 százalékát előre kell fizetni és egy7 éien belül fel kell építeni a házat. (Értesülésünk szerint a házhelyeket a kada­falvai legénygárda zeellérifjai akarják meg­vásárolni, akik úgy tervezték, hogy a par­celláért négyszögölenként csak 40—45 fil­lért tudnak fizetni. Szerk.) Igen fontos, állomáshoz vezető utat nyitnak meg a városföldi és a katonatelepi állomáshoz. A városföldi útnyitásnál 8, a katonatelepinél 6 föld-, illetve szőlőtulaj­donos érdekelt. A városföldi tulajdonosok­kal a megegyezés megtörtént (1440—1000 pengős holdankénti vételár, a kérdéses te­rület kb. 3 hold. míg a 6 katonatelepi sző­lőbirtokos közül kettővel kártalanítási tár­gyalást kell újból kezdeni. Tartó zás t ö rles: tések A kisgyűlés eltörölte özv. Csonka Edé- né 303 pengős lakbér. Kiss Imre és neje 1772 pengős telek- és téglaár tartozását. Dr. Tóth Endrénének és 36 társának meg­engedték. hogy városi illetéktartozásukat 36 havi egyenlő részletben fizethessék ki. Kisebb kérelmek teljesítése, elutasítása A Rákóczi-úti bérházban a régi bérlő által fizetett lakbérért bérbeadtak egy7 la­kásrészt dr. Lehóezkv Béla főorvosnak. Lesi István és neje a Belső Szegedi-út és a>; Árpád-kőrút találkozásánál fekvő 87 négy­szögöles városi telket meg akarták vásá­rolni, de a kisgyűlés a telket nem adja el. Egy most megüresedett városi kislakást 340 pengő évi bérért bérbeadtak dr. Ha­lassy Sándor tb. fogalmazónak. Nyári Ist­vánnak 560 pengő évi bérért bérbeadták a Ferenc József-laktanya melletti barak- kantint. Tóth Istvánná Reiszmann .Jolán man bejelentette, hogy Kecskemét váro­sának vezetőségét és közönségét felszólí­tották a szlovákiai Magyar Házak támogatá­sára. Ha valaki 2 ezer pengőt adományoz, akkor az épilendő Magyar Házban egy szo­bát, ha 3 ezer pengőt, akkor egy termet keresztelnek el az adakozó kívánsága sze­rint. A kisgyűlés a polgármester indítvá­nyára a szlovákiai Magyar Házak építésé­ref. lelkész tartott rendkívül nagy figyelem­mel kísért igen érdekes előadást a zsidó­kérdésről, egyben beterjesztette saját, úgy­nevezett harmadik zsidótörvényjavaslatát, amelyet egyenesen a miniszterelnök Íróasz­talára szánt. Kemény kritika alá vette az eddigi zsidója vas latokat és kijelentette, hogy a második törvényjavaslatot teljes egészében elveti, átérezvén, hogy a liaza sorsában a ráeső hányadot boldogan és lelkiismerettel viseli. Részletesen vázolta, milyen lehetetlen helyzetbe hozza a magyarságot is a mostan tárgyalás alatt álló zsidójavaslat. Mindenki hátán végigfut a hideg és senkise tudja ma már »ama shakespearei hős drámai és di­csőséges bukása után«, hogy nines-e benne zsidó vér? Ma már igazolni kell a hét törzs egyikéig visszamenően, hogy nincs bennünk zsidóvér, mert ha már átöröklésről van szó, nemcsak a négy szülőig üthet vissza, rávágytéri benzinkútját ugyanazon fizetés­sel és feltételekkel átruházták Szentkirályi Tóth Vincére. Leskó Lajosnénak megen­gedték. hogy telek- és téglaár tartozását havi 50 pengőnként törleszthesse. Nyugdíjazások Özv. dr. Szabó Győzőné részére a kis­gyűlés 209.40 pengő havi ellátási díjat sza­vazott meg. özv. Domokos Józsefné. volt ny. polgáriruhás rendőr özvegye részére is engedély ezték a nyugdíjat, özv. Kovács Ee- renené nyugdíjas Erzsébet leányának pedig a nevelési járulékot meghosszabbították, te­kintettel arra. hogy színjeles főiskolai tanuló. nek támogatására 2000 pengőt szavazott meg azzal a kikötéssel, hogy társadalmi mozgalmat indítanak meg még egyezer I’ összegyűjtésére, hogy a Magyar Házban ne szoba, hanem terem viselje Kecskemét leg­nagyobb. halhatatlan fiának. Katona Jó­zsefnek a nevét és hirdesse tündöklő géniu­szát. A kisgyűlés a 2 ezer pengős támoga­tást egyhangúlag, nagy lelkesedéssel meg­szavazta. de fenyeget a veszély, hogy a fiú a tízezer nagyanya mellett a tízezeregyedikre üt v issza, aki pont zsidó volt. Éjjel is világ'os ablakú lelkészi hivatalokban volt és leendő miniszterek megbízottjai remegve búj ják az anyakönyveket, régi írásokat, halántékukat kiveri a verejték, hogy a 77. öreganyjuk esetleg zsidó volt. A zsidókérdés ilyen sze­rencsétlenül való megfogása teljes lelki és logikai anarchiába kergette a nemzetet. Senkise tudja igazolni, nincs-e benne zsidóvér. Sorsunk mint a légi utasoké, kik ködfelhőbe kerültek: a cilóta elveszítette tájékozódó képességét, hegycsúcsnak repül­je, a gép összetörik és a bentülők elpusztul­nak. Van átöröklés, van végzet, van pre­desztináció, azonban az apák. mikor nem­zenek. nem abban a rettenetben nemze­nek, hogy gyermekük esetleg Kainra, vagy a muiszkavezetőkre fog visszaütni, hanem a reménység azon szent deliriumában, hogy a fiuk a leventék leventéje lesz és ha vala­Katona József terme a szlovákiai Megvár Házakban - 1000 P előteremtésére* a város 2000 pengős adománya kiegészítésére* társadalmi gyűjtés indult A tegnapi kisgyűlésen dr. Beke Kál­A 3. ZSIDÓJAVASLAT Závor iß Etele etöadása a Miét ßöiiiör ben a miniszteretnötenete címezve A Hétfői Körben tegnap Závory lilék

Next

/
Thumbnails
Contents