Kecskeméti Ellenőr, 1939. május (3. évfolyam, 98-122. szám)

1939-05-02 / 98. szám

Kecskemét, 1939 május 2. _____________Ara 6 fillér.___________________ Kedd III. évi. 98. szám KECSKEMÉTI^ lyCCifUN PO LITI« as NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János-utca 6 sz., Kát. átjáró udvar, félemelet. Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Telefon: 745. Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyedévre 4.20 P, félévre 8 P. Telekiék Berlinben A tárgyalások a legbarátságosabb meder­ben folynak - Európa felfigyelt a berlini tárgyalásokra Szombaton délután a rádió is közvetí­tette azt a meleg fogadtatást, amiben a hi­vatalos Németbirodalom részesítette a Ber­linbe érkezett gróf Teleki Pál miniszter- elnököt, gróf Csáky István külügyminisz­tert és kíséretét. A fogadtatás már a ha­táron megkezdődött, ahova hivatalos ve­zetőférfiak utaztak a különvonat elébe. A berlini pályaudvaron Ribbentrop külügv- Ininiszterrel és élén nagy küldöttség fo­gadta a magyiar államférfiakat, akik a vas­útállomásról lobogódíszbe öltözött utcákon át vonultak szállásaikra. Hitlernél Már szombat délután meglátogatta a magyar küldöttség Ribbentrop külügymi­nisztert, Hitler kancellárt, Göring miniszter- elnököt és Hess minisztert. Hitler kihall­gatása tartott a leghosszabb ideig. Este Hit­lernél volt vacsora. A német sajtó megállapítja, hogy már a szombati tanácskozások a legbarátságo- sabb mederben folytak le és kétségkívül eredményesek lesznek. Vasárnap a magyar államférfiak meg­koszorúzták a Hősök emlékművét, az össze­gyűlt óriási tömeg lelkesen éljenezte a ma­gyar minisztereket. Később a berhni vá­rosházára mentek Telekiék, ahol a főpol­gármester fogadta őket. Teleki beírta ne­vét a város aranykönyvébe. Lapjelentések A német lapok szerint Magyarország nem érzi, hogy a német nép nagysága és hatalma veszélyt jelentene, a két nép igen jól ismeri egymást. Magyarország politi­káját a tengelyhatalmak politikájához iga­zította. A tárgyalások iránt a külföldi sajtó is igen behatóan érdeklődik. A Reuter Iroda hogy Olaszország nem gondol támadásra. Gafencu körül Párizsban Rómába való elutazása előtt kijelentette Gafencu, hogy románia végre­hajtja a német-román kereskedelmi szerző­dést, de nem szándékozik Németországgal újabb egyezményt kötni. Gafencu párizsi tárgyalásai nem hoztak közvetlen ered­ményt, Románia még mindig aggódik a Szovjet támogatása iránt. Amerikai jelentés szerint május 10-éri francia katonai misszió utazik Bukarestbe. Gafencu Rómából Belgrádba utazik, ahol a miagyar-jugoszláv viszony kérdését is sző­nyegre hozzák. Amint lapunk más helyén írjuk, a füg­getlen kisgazdapárt országos választmánya tegnap rendkívül lelkes hangú ülést tar­tott Budapesten. Az ülésen Kecskemétről megjelent Sándor István orszgy. képviselő, dr. Révész László ü. v., elnök, Luszka Emil főtitkár és Hajdú Ernő, az Ellenőr főszerkesztője. Az ülés után vármegyénként megtár­gyalták az elkövetkezendő választásokra a jelöléseket azzal, hogyha vita lenne, az országos elnökség dönt. Szóbakerült a kecskeméti jelölés is, amikor Eckhardt kö­zölte, hogy legőszintébb sajnálatára a kecs­jVarsó nem enged Varsói jelentés szerint Beck külügy- húniszter beszéddel fog válaszolni néhány nap múlva Hitlernek. Varsó nem akar hal­lani Danzig átadásáról, a lapok egy szót írnak: Nem! Az olasz sajtó viszont leszö-' gézi, hogyr Danzig német város. Újabb jelentések Újabb jelentések szerint a magyar államférfiak tegnap Ribbentropnál vacsoJ ráztak, ahol már pohárköszöntők is elhang­zottak a legnagyobb szívélyesség jegyében. Kunder kereskedelmi miniszter ma reggel Olaszországba utazott, ahol öt na­pot tölt el és a gazdasági és kereskedelmi miniszterekkel fog megbeszéléseket foly­tatni. Rómában nagy érdeklődéssel tekinte­nek Gafencu látogatása felé, melyéről biz­tosra veszik, hogy7 tisztázza Róma és Bu­karest viszonyát. Olaszországot az albániai események óta rendkívül érdekli a Balkán. Londoni jelentés szerint lényegesen megerősítették az olasz hadsereget válaszul a nyugati hatalmak bekerítési terveire. keméti jelöltséget nem vállalhatja, mert már három ilyirányú kérelemnek eleget tett és a törvény szerint egy jelölt csak há­rom helyen léphet fel. Eckhardt Tibor ezen rendkívül saj­nálatos elhatározását tegnap táviratban is közölte a kisgazdapárt helyi szervezetének választmányával. A helybeli kisgazdapárt vasárnap dél­előtt fél 11 órakor vezérlőbizottsági ülést tart, amelyen összeállítják azt a listát, ami a képviselőválasztáson küzdelembe bocsát­kozik. Eckhardt Tibor nem vállalja a kecskeméti képviselői jelöltséget Megígérte részvételét a kecskeméti jelölt programbeszédére szerint a berlini látogatás udvariassági és hivatalos jellegű, főcélja a magyar-német viszonylatok szorosságának kimutatása. Harc Törökország kegyeiért A kairói francia lapok feltűnést keltő híre szerint a sziriai francia mandátum terület északi részét, Aleppot és környékét rövidesen Törökországhoz csatolják. A fel­tétel: Törökországnak csatlakozni kell a nyugati blokkhoz. Londoni jelentés szerint angol-török garanciaszerződés készül, ami kölcsönös lesz. A szerződés értelmében Törökország megnyitja a Dardanellák kapuit az angol haderők előtt. A kairói olasz követ királyi levelet nyújtott át, amely biztosítja Egyiptomot, Héjjas István földbirtokos Kecskemét gazdatársadalmának, de a város egész társadalmának is mélységes gyásza van: 83 év#s korában tegnap dél­után örökre lehunyta szemeit Héjjas István földbirtokos, a város egyetlen nagybirto­kosa. Az elpusztíthatatlan, az anyaföldért élő, verejtékező, alkotó magyar fajta tipikus képviselője volt, azé a fajtájé, amely a földért minden áldozatra kész, azt nem­csak hasznothozó darabnak tartja, hanem a haza egy szent részének, amelyhez sírig ragaszkodni, érte szenvedni, áldozni első kötelesség. A mai generáció Héjjas Istvánt mái* úgy ismerte, mint a gazdatípus kiváló kép­viselőjét, aki csizmás pantallójában, ősa hajával, becsületes tekintetével mindenki­nek tiszteletet parancsolt. Áldozatkész fér­fiú volt, mindig készen állt nemcsak pél­dát mutatni gazdatársainak, hanem áldo­zatot is hozni azok egyetemes érdekeiért. Mintagazda volt, aki 90 hold földön kezd­te és most már 1100 holdas birtoka van. ö volt Kecskemét egyetlen nagybirtokosa. Nagybirtokát a kisgazdák ötletével kezelte, azon pompás gazdaságot vezetett, nemcsak gabonaföldjeit, hanem állatjait is meg­csodálták. Hatökrös szekér-sorait, amikor

Next

/
Thumbnails
Contents