Kecskeméti Ellenőr, 1939. június (3. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-01 / 123. szám

Kecskemét, 1939. június 1. Ara 6 fillér. Csütörtök III. évf. 123. szám KECSKEMÉTIG' / rÜCCETlEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János-utca 6 sz., Kát. átjáró udvar, félemelet. Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Telefón: 745. Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyedévre 4.20 P, félévre 8 P. A PONTOS EREDMÉNY A választási biztosok a kisgazdapárt javára eszközöltek kisebb változtatásokat, igy dr. Révész László előnye még jobban megnőtt ■ Ki lesz Kecskemét kormánypárti képviselője? - Lemond a főispán ? - Dr. Révész Lászlót éltette a tömeg az eredmény kihirdetésekor - Az ellenzék most is közel annyi szavazatot kapott, mint legutóbb - A kisgazdapárt helyi sérelmei A választás befejeződött, az ered­ményt hivatalosan kihirdették, a pünkösdi ünnepek alatt történtek azonban olyan mély nyomot hagytak a lelkekben, hogy azokra még sokáig vissza fognak emlékez­ni. V kisgazdapárt joggal panaszkodik sé­relmekre és valóban a teljes diadalát hir­detheti, hogy az adott körülmények között is győzelmet tudott aratni. Ellenzéki sérelmek Elsősorban sérelmezni kell a Kecske­méti Ellenőr lappéldányainak ismételt el­kobzását és azt a módszert is, amellyel az elkobzás történt. A tanyákon a szegedi csendőrkerületből hoztak csendőröket, akik nemcsak az ingyenes lappéldányok kihor­dóitól vették el az újságokat, hanem el­kobozták a tanyákon talált egyes példányo­kat is. A városban előre megállapított terv szerint történt az elkobzás, az összes rend­őrök és detektívek járták föl s alá az utcá­kat és fogták el az ingyenes példányok kéz­besítőit, holott a törvényből világosan ki­tűnik, hogy csak a lapárusítók kötelesek igazolványt szerezni. A Kecskeméti Ellenőr elkobzásai miatt kellő" felvilágosítás nélkül maradtak a vá­lasztók, akik csak a kormány bombasztjait hallgathatták,, így nem is csodálható, ha meginogtak. A második sérelem a tisztviselők rá­szabadítsa a választópolgárokra. Ez olyan arányban történt, amire eddig még soha­sem volt példa. A jelenlegi kecskeméti helyzetre jellemző, hogy máskor az ellenzék közbelépése a tisztviselői kortéziával szem­ben, ha nem is teljes, de némely ered­ménnyel járt, most azonban ennek éppen a fordítottja történt. A kormánypárti kortéziába azután be­leavatkoztak olyanok is, akiknek a napi politikától távol kellene államok. Teljes erővel a küzdelembe vetette magát a front­harcosok szövetsége, melynek a főispán az elnöke, a IIONSz helyi csoportja és több társadalmi egyesület isA amelyeknek pedig csak a vezetőjük, de nem a tagjaik teljes számban a mindenkori kormány hívei. Negyvenegynéhány pártirodát állított fel a választásra a kormánypárt, az ellen­zék csak egyet akart, ezt sem engedték. A korteskedés a szavazás tartama alatt is meg nem engedhető módon folyt. Egy úri - asszony panaszolta, hogy amíg az utca sar­kától a szavazatszedő bizottságig ért, 14 kormánypárti kortes fogta meg és még a szavazatszedő bizottság ajtajában is befo­lyásolni igyekezett. Mit csinálhattak az egy­szerű emberekkel, ha az úriasszonyokkal is így bántak el? Nem lehet megengedhetőnek tartani azt sem, hogy a szavazócédulákat pontos másolatban előre kinyomatták és ezeket is korteskedésre használták fel. A törvény vi» lúgosán kimondja, hogy a szavazócédulák­ból 2—2 példány közvetlenül csak a sza­vazás megkezdése előtt bocsátható rendel­kezésre, így felmerül a kérdés: nem tör­tént-e súlyos indiszkréció és ki részéről történt a szavazócéduláknak a kormánypárt részére való korai, törvényellenes rendel­kezésre bocsátásával ? A helyi kormánypárt nem tartotta be Az ellenzék győzelmének nagysága lát­szik abból, hogy a kormánypárti berkek­ben ugyancsak nagy a lehangoltság, amiből a teljes csatavesztésre lehet következtetni. a MÉP országos vezérének, a miniszterel­nöknek utasítását és ugyancsak alaposan el­kalandozott az ígéretek mezején. Elsősorban kihasználták a súlyos pótadó alatt nyögő polgárság ilyenirányú elkeseredését, amikor beígérték a pótadónak a pénzügyi állam­titkár által való leszállítását, holott minden kortesnek tudnia kellett volna, ha más­honnan nem, az Ellenőr felvilágosításából, hogy a pótadó leszállítása hatalmi szóval nem, csak megfelelő városi gazdálkodás útján lehetséges. Nem akarunk utalni arra a csinnadrat­tára, a hatalom utcai fitogtatására és a tengernyi pénzre, amit a választási harcba beledobtak, nem akarjuk megemlíteni, mi­lyen fromákban történt a megfélemlítés, jutalmak kilátásba helyezése és egyéb je­lenségek. csak megállapíthatjuk, hogy a mostani választási harc bizony az elefánt és a szúnyog harca volt — a szúnyog tel­jes győzelmével. Városszerte beszélik, hogy dr. balásfalvi Kiss Endre főispán rövidesen lemond állá­sáról, mert távolról sem látja beteljesülve vérmes reményeit. Kavarodás Szász Lajos körül Súlyos helyzet előtt áll a "helyi kor­mánypárt, mert nem tudja, hogy az el­nyert mandátum ellenére ki lesz a kor­mánypárt kecskeméti képviselője. Az bi­zonyos, hogy a külügyminiszter Sopron egyéni mandátumát tartja meg, miként a kormány valamennyi tagja az elnyert egyé­ni mandátum birtokosa lesz. Dr. Szász La­jos államtitkár Miskolcon is mandátumot kapott és legalább jelenleg az a helyzet, hogy ezt a mandátumot tartja meg. Mis­kolcon ugyanis körülbelül ugyanaz a hely­zet, mint Kecskeméten. Ha ott az állam­titkár lemondana, Molnár Dezső helyi épí­tészmérnök lépne a nyomába. Miskolcon is, mint Kecskeméten pedig azt hangoztatták, hogy befolyásos politikusra van szüksége a városnak. A kecskeméti kormánypárti képviselő személyét illetőleg tehát teljes a bizonyta­lanság. Értesülésünk szerint ma délben olyan tanácskozások kezdődnek, amelyek­kel még remélik, hogy dr. Szász Lajos államtitkárt meg lehet szerezni a városnak. Elképzeljük MÉP-ék idegeskedését. Mi tör­ténne itt, ha a kormánypárti lista két első helyezettje félrevonulna? ... A végeredmény Kecskeméten egyébként tegnap este 7 órakor megállapították a választás végső eredményét. Harkay József és dr. Bátyka Elemér választási biztosok bámulatosan precíz munkát végeztek, szinte minden té­telt átvizsgáltak. A munka azért tartott ilyen hosszú ideig, mert az új választójogi törvény most nyert először alkalmazást és mivel nagyon körülményes eljárást ír elő, a Szavazatszedő bizottságok a már tegnap említett kivételen kívül csaknem mindenütt vétettek apróbb hibákat. Lemond a.főispán?

Next

/
Thumbnails
Contents