Kecskeméti Ellenőr, 1939. július (3. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-01 / 147. szám

Kecskemét, 1939. július 1. M r fillér. Szombat III. évf. T47. szám KECSKE Má t I XT / lUCCCTlCN rOUTIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János-utca 6 sz., Kát. átjáró udvar, félemelet. Posta takarék! csekkszámla: 38.547. Telefon: 745. Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyedévre 4.20 P, félévre 8 P. Még mindig nincsen kiviteli engedélg barackra és uborkára A németek már megállapították az uborka árát - Hogyan bonyolítja le a szeszfőzde és a konzervgyár az intervenciós barackvásárlásokat — Az uborka ma is eladatlan maradt Bizonyos ígéretek alapján mind a ke­reskedők, mind a termelők mára várták a német kiviteli engedélyek megérkezését. Hogy hogyan nem azonban — és ezért is­mét fel kell vetni a felelősség kérdését — a kiviteli engedélyek még ma sem érkeztek meg. Minden órában várják azokat, vannak azonban olyanok, akik azt mondják, hogy csak hétfőn reggel lesznek Kecskeméten. Az uborkára a német irányárak már itt. vannak. Németország fizet ab határ július. 15-ig 13, aug. 1-ig 11 márkát. Ez kbr ugyanennyi pengőnek felel meg mázsánként. A inai piac igen vontatottan indult és kedvetlen hangulatban folyt le. Nyomta a kereskedők hangulatát, hogy a növényvé­delmi közegek az elmúlt napokban 2 vagon meggyet nem engedtek az útjára, mert a meggyben a megállapítottnál nagyobb szá­zalékban találtak kukacot. Nyomta a han­gulatot a német kiviteli engedélyek meg­érkezésének késése is. A kereskedők ennek ellenére vásárolták a kajszit 25 és a leg­szebbet 30 fillérért, — a szezon elejét te­kintve bizony elég alacsony áron, — mert remélték, hogy mára itt lesznek az enge­délyek. Érthető idegeskedésük, hogy az engedélyek mégsem jöttek meg, az áru. pedig a nyakukon van. A korai barackot csak a kofák vásárol­ták, a túlnyomó nagy részét visszavitték a termelők, illetőleg egy jelentős mennyisé­get a szeszfőzde vásárolt fel 6 fillérért. A szeszfőzde ezt a korai barackot továbbra is megveszi 6, a szebbjét 7 fillérért szesz­főzési célokra. A piacon ebből a fajtából már csak kis mennyiség értékesíthető, az, amelyiket a helyi, esetleg a pesti piacon lehet még kofálkodás útján forgalomba hozni. A barack intervenciós vásárlására vo­natkozóan megtörtént a miniszteri intézke­dés. Eszerint a kormány 800 vagon kajszi felvásárlására és feldolgozására kötött meg­állapodást a konzervgyárakkal és a szesz­főzdékkel. Ebből a mennyiségből a szesz­főzde 200 vagont, a konzervgyár 50 v agont fog felvásárolni Kecskeméten. A konzervgyár a szeplőtlen, exportké­pes. háromnegyedréiszben érett barackot vá­sárolja pül pt- készítésre, ami nagyon nagy munkát igényel. Ugyanis minden egyes sze­met kézbe kell venni, ketté vágni, a magot kivenni, dobozokba tenni és sterilizálni cu~ kor nélkül. A gyár 800 munkással fog dol­gozni, kibővítette üzemét és mindjárt meg­kezdte a vásárlást kilónként 15 fillérjével, mihelyt erre a piacon szükség mutatkozik, A 15 filléres árból 5 fillért az ijllam térít meg. A szeszfőzde akciójánál a termelőknek szerződést kell kötni. Az errev onatkozó elő­jegyzések máris folynak. A szerződésnél igazolni kell, hogy az illető termelő és kötelezni magát, hogy a lekötött mennyisé­get be is szállítja. Ä szeszfőzde 13 fillért fizet a fán megérett és kézzel szedett ba­rackért, amiből 4 fillért az állam térít meg. Ezen akción kívül a szeszfőzde termé­szetesen a rendes cefrét is vásárolni fogja, de magától értetődően lényegesen alacso-. nyabb áron. / A termelők tehát csak a príma árut !i hozzák a piacra. Szesz főzési célokra a ki^* maradt, leszedve érett barack alig haszná 1- ható. A szerződések megkötése céljából a szeszfőzdénél kell jelentkezni. Az uborkapiacon ma ismét nagy fenn­akadás volt. A kereskedők kiviteli enge­délyek hiányában nem vásároltak, így a termelők az uborkát visszavitték. Az uborka 2—3 napig leszedett állapotban is eltart­ható, ezert nem éri károsodás a termelőket, ha a kiviteli engedélyek rövidesen meg­érkeznek. A kecskeméti piac sorsa most teljesen a kiviteli engedélyektől függ. Már eddig is nagy károsodás történt, remélhetőleg azon­ban az engedélyek megérkeznek. Az inter­venciós vásárlások várható eredményével és jelentőségével lapunk legközelebbi számá­ban bővebben foglalkozunk. Kecskemét kárpátaljai testvérközségei Turjaremete, Nagyturjaság, Kisturjaság, Hárs és Szolyva A város kiküldöttei: Szabó Jenő ta­nácsnok, dr. Müller Frigyes városi orvos és dr. Beke Kálmán aljegyző visszatértek Kárpátaljáról, megtekintették azokat a köz­ségeket, amiket a kárpátaljai testvérközség mozgalom keretében Kecskemét városa test- véréül akar választani. A tanulmányút eredményét a kisgyűlés tagjai előtt a Budapesten tartózkodó Szabó Jenő tanácsnok helyett dr. Beke Kálmán aljegyző ismertette. Előadta, hogy két köz­ség-körzetet tekintettek meg, 1. a Fúrja— Remete és köré csoportosult Nagyturjaszög, Kisturjaszög és Hárs községeket, 2. Szolyva nagyközséget. Turja-Remete körjegyzőség (a három községgel) rendkívül szegény, a népe elha!- gyatott, környéke azonban gyönyörű, ha­sonlóan kiesfekvésű Szolyva nagyközség is. ahol a község lakossága már kissé rendezet­tebb, jobb életmódban él. A tanulmányút ismertetése után a vá­ros kisgyülése mind az öt községet testvér- községül fogadta és a felmerülő esetleges költségek fedezésére 2000 pengőt szavazott meg, amit a pusztaszeri földek árából ha­sítanak le. A barack sorsa a kisgyűlés előtt Söröli Pál megelégedett... A szerdán délután megtartott rendes havi kisgyűlésen napirend előtt kért felszó­lalást dr. Horváth Ödön. Az elnöklő főis­pán, kijelentv én, hogy erre bár nincs pre­cedens, megadta a szót a felszólalni kívánó bizottsági tagnak. Dr. Horváth Ödön a kecskeméti gyümölcs és zöldségtermelők aggódó helyzetét vázolta, az export tragiku­san lassú és súlyos következményekkel járó kibontakozását írta le, majd hangsúlyozta, hogy tudja a v áros vezetőinek készségét és lankadatlan segíteni akarását, mégis meg­nyugtató hivatalos nyilatkozatot kért. Dr. balásfalvi Kiss Endre főispán nyi­latkozatában kijelentette, hogy nem tartja valószínűnek a 2 napon belüli változást a barack és uborka ügyében, mert csak jú­nius 30-án adják ki a németországi hevi ■* teli engedélyeket. Kijelentette azonban, hogy az addig felhozott és kimaradt áru­kat majd későbben értékesíteni, elhelyezni lehet. — Kecskeméten 220 vagon hűtőtér áll rendelkezésre. Tavaly a kereskedők hasonló

Next

/
Thumbnails
Contents