Kecskeméti Ellenőr, 1939. augusztus (3. évfolyam, 173-196. szám)

1939-08-01 / 173. szám

Kecskemét, 1939. augusztus 1. Ál*3 0 filler. Kedd III. évf. 173. szám KECSKEMÉTI/^ gll^ A A QHp ^Ap Vp S% FÜLLEPLEM VOUfIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János-utca 6 sz., Kát. átjáró udvar, félemelet. Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Telefon: 745. Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyedévre 4.20 P, félévre 8 P. 1100 mázsáról 300-ra zuhant a barackfelhozatal A vörös szilva tragédiája: ma eladatlanul vissza­vitték - Igen szigorúan vizsgál a kecskeméti növényvédelmi szolgálat-Kezdjék későbben a piacot — A Kecskeméti Ellenőr piaci tudósítása — A piac súlypontja a barackról áttere­lődött más gyümölcsökre. Amíg vasárnap még 1151 mázsa rózsabarackot hoztak fel. addig ma már csak 335 mázsa rózsabarack volt a piacon. Vasárnap meglehetősen élénk, üzlet alakult ki a barackból, az apróbb- szeműeket is vették, ma azonban már csak böngésztek) a kereskedők a barackot, mert a legtöbbnek már nincs szállítási engedélye, így jelentős tételeket vettek l'el szeszfőzési célokra, főleg a nagykőrösi Gschwind h-gyár mely most először jelent meg a kecskeméti piacon. A termelők előadása szerint még van barack a fákon, ha nem is nagy mennyi­ségijén. A minőség mindenesetre már nein a megszokott jó. Amint eltűnt már a piac­ról teljesen a kajszi, úgy fog lassanként eltűnni a rózsabarack is. de biztosra lehet venni, hogy még egy hét múlva is vásárol­hat«) lesz vagont megtöltő mennyiségben is. A vörösszilva tragédiája bekövetke­zett. Vasárnap főként a Leitner-cég vásá­rolta kilónként 5 fillérért és fel is vette a piacra hozott áru túlnyomó részét, a töb­bit is eladták az utolsó szemig a gazdák. A eég a szilvát olyan országba akarta kül­deni. hol növényvédelmi szempontból nincs vizsgálat, mégis a helyi növényvédelmi szolgálat nem engedte útnak indítani a 114 mázsa vörösszilvát, hiába volt minden ér­velés. Ez a körülmény teljesen rányomta bélyegét a mai piacra, amennyiben a ke­reskedők már nem vásároltak és a gazdák eladatlanul visszavitték a vörösszilvát. A szilva sorsa, műit már többször je­lentettük. teljesen bizonytalan. Súlyos sé­relem. hogy a nyári aszalót csak augusztus 10-től lehet kiszállítani, mert eddig az ideig az aszaló már nagyobb részben le fog érni. A későbbi szállítás is kétséges azért, mert a szilvát Németországban 30 márka autonóm-vám terheli a múltévá 10 márká­val szemben, így ha lesznek is kiviteli en­gedélyek. akkor sem fogja tudni használni a német importőr. Az illetékesek dolga közbelépni az igen magas vám leszállítása érdekében. Szilvára még nbicsenek kiviteli enge­délyek, viszont a szőlőre már megjöttek. Kecskemét egyik súlyos pénzügyi pro­blémája a városi tisztviselők és alkalmazot­tak illetményeinek folyósítása. A város ugy anis nehéz pénzügyi helyzete miatt csak kisebb-nagyobb (inkább nagyobb) késede­lemmel tudja fizetni alkalmazottait. Kecs­kemét város vezetőségének törekvése már évekkel ezelőtt arra irányult, hogy hitel­művelettel hidalja át a nehézségeket. Ezt azonban eddig különböző nehézségek mi­att nem lehetett megtenni. Most azután a Kecskeméti Magyar Kereskedelmi Bank rt. ajánlatot tett a városnak, hogy az illet­mények folyósításának céljára hajlandó köz­vetlenül a városnak kölcsönt nyújtani. Dr. Nyúl Tóth Pál h. polgármester A Béke Táborában felejthetetlenül szép az élet. Mintha a világjamboree sátoror­szága támadt volna fel, csakhogy a mókás, jókedvű fiúk helyett most mosolygó, bol­dog cserkészleányok kacagása kel verseny­de míg szilva lenne, szőlő még nhics olyan mennyiségben, hogy szállíthatnák. De ha lenne is, akkor sem tudnának mit kezdeni vele. mert a németek éppen még a szőlőre nem állapították meg az átvételi árakat. A kereskedők a fenti eseten kívül is panaszkodnak a helybeli növényvédelmi szolgálatra, amely most i,gen szigorúvá vált és előfordult, hogy barackot, almát sem engedett útjára. Ez természetesen nagy veszteségei je­lent és bizonytalanná teszi a kereskedelem kalkulációját, megdrágítja az exportot, anie Ívnek végeredményében a termelő látja a kárát. Ugyanezek a jelenségek kísérik azt; a körülményt is, hogy a németek rendsze­resen dobják vissza a szállítmányokat, már nemcsak a barackot, hanem az almát is. A piac kérését tolmácsoljuk, amikor indítványozzuk, hogy a piacot kezdjék már későbben. A felhozatal egyre kisebb lesz, ez sem indokolja a túlkorai kezdést, de ezenfelül több kereskedő csak reggel haj­landó átvenni a gyümölcsöt, amikor mái* nappali világításban láthatja annak minő­ségét. A piacnak hajnali 3 órakor való kezdése feltétlen célszerűnek látszik. ennek a kérdésnek a megbeszélésére érte­kezletet hívott össze, amelyen resztvettek a Kecskeméti Kereskedelmi Iparhitelintézet és Népbank, a Kecskeméti Magyar Keres­kedelmi Bank rt., a Kecskeméti Takarék- pénztár Egyesület és a Magyar Általános Hitelbank kecskeméti fiókjának vezetői, (akik a legnagyobb készséggel ajánlották fel ezolgálataikat Kecskemét városának. Hiva­talosan is fel fogják kérni az említett pénz­intézeteket, hogy Kecskemét városának az illetmények folyósítására 400.000 pengős kölcsönt nyújtsanak. Bizonyosra vehető, hogy szeptember 1-én a város a kölcsön folytán már abban a helyzetben lesz. hogy pontosan folyósíthatja az illetményeket. re a gödöllői cserkészerdő éneklíő madár- seregével. Edzett, lelkes, százszázalékig cserkész­lányok gyűltek össze. Huszonöt nemzet Leányai, akik első sorban a világ politikusai­400.000 pengős kölcsönt vesztei a város, hogy alkalmazottait zavartalanul fizethesse Kecskeméti cserkészlányok közt a Béke Táborában Elhozzák norvég és angol társnőiket lányaink, akiknek igen nagy sikerük van a világtáborban

Next

/
Thumbnails
Contents