Kecskeméti Ellenőr, 1939. szeptember (3. évfolyam, 197-222. szám)

1939-09-01 / 197. szám

Kecskemét, 1939. szeptember 1. Ara 6 fillér Péntek III. évf. 197. szám KECSKÉMÉYl^ rWCCETUN rOUTIKAI napilap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János-utca 6 sz., Kát. átjáró udvar, félemelet. Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Telefon: 745. * ■ ­Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyedévre 4.20 P, félévre 8 P. A feszültség mintha engedeti volna, de tovább tartanak a katonai intézkedések i Lengyelország mozgósított - Éjfélkor Berlinbe ért az angol jegyzék Válaszol-e Hitler? • Az összes függő kérdéseket rendezni kellI Nehéz mérlegelni a világpolitikai heh - zetet, elsősorban azért, mert nem tették még közzé sem Hitlernek az angol kor­mányhoz intézett, sem az onnan Berlinbe küldött jegyzék szövegét. Bizonyos kombi­nációk elhangzottak ugyan, ezeket azonban távolról sem lehet illetékeseknek tekinteni. Van egy francia megállapítás, amely felelős tényező részéről hangzott el és amely úgy szól, hogy Hitler leveléből nem lehet a fe­szültség enyhülésére következtetni. így bi­zony továbbra is tombol a bizonytalanság, ha a békítő kísérletek egymást is érik. A katonai készülődések pedig lázasan tovább tartanak, sőt már az a helyzet, hogy Lengyelország elrendelte az általános moz­gósítást. Vakok lennénk, ha ebből a tény­ből a helyzet enyhülésére következtetnénk. Parisból elszállítják a gyermekeket, Lon-> donban homokzsákokból torlaszokat emel­nek, a telefon-, vasútösszeköttetés a leg­több országban megszakadt. Róma, és Budapest, valamint Belgrád az a három pont, ahol a legteljesebb nyu­galom és rend uralkodik. Nálunk, mintha éreznék az emberek a magyar igazság tu­datát, távolról sem élnek háborús pszihózis- ban, úgy, mint a legtöbb ország népe él. Azt mondják, Hitler fogja megadni az utolsó szót. Lehet, hogy a béke mellett dönt a német nép vezére, lehet, hosy már hol­nap eldördülnek az ágyúk. Az emberek azonban nem adhatják fel a reményt, amely még mindig ott csillog az égbolton a kü­lönböző békekísérletek alakjában. Azt se felejtsük el, hogy Mussolini még nem je­lentkezett kísérletével, pedig eddig min­dig döntő volt a szava és ha felemeli és fel is fogja emelni, döntő lesz most is. Lengyelország mozgósított A tegnapi nap legfontosabb eseménye az a lengyel hivatalos jelentés, amely közli, hogy Lengyelországhan elrendelték az álta­lános mozgósítást. Negyvenéves korig min­den férfinak be kell vonulni. Ezt falraga­szokon adták tudtul a lakosságnak, amely, rendkívül fegyelmezetten és nagy lelkese­«léssel tesz eleget a parancsnak. Lengyel- országban összeszedik a lovakat, a géperejű járműveket, a kerékpárokat és mindent a hadsereg rertdelkezésére bocsátják. Német védelmi tanács A másik kimagasló esemény a berlini Az egész világ felfigyelt a Frankfurter Zeitung jelentésére, amely arról szólt, hogy szovjet haderők vonulnak fel Lengyelor­szág keleti határán. Svéd jelentés szerint a szovjet katonaság nemcsak Lengyelország határán folytat igen erős katonai mozdula­tokat, hanem a balti országok határán is. A hivatalos szovjet jelentés cáfolja ezt a híresztelést, de annyit elismer, hogy a Szovjet nyugati határán bizonyos védelmi Olasz félhivatalos körökben most le­szögezték Olaszország magatartását a kö­vetkezőkben : 1. teljes szolidaritás Német­országgal, 2. Olaszország nyugalommal szemléli az eseményeket, de felkészült min­den eshetőségre, 3? Olaszország a békéért dolgozik, de a béke csak igazságos lehet. jelentés, amely szerint birodalmi védelmi tanács alakult. Ennek elnöke Göring ve- zértábomagy. A védelmi minisztertanács törvényerejű rendeleteket bocsáthat ki, ha Hitler nem rendeli el külön ezen rendele­teknek a birodalmi gyűlés elé való terjesz­tését. intézkedéseket hajtanak végre. Berlinben az angol válasz A Reuter Iroda jelenti, hogy az angol kormány elküldötte válaszát Berlinbe, ahova válasz az éjféli órákban is érkezett. A válasz tartamáról nem tudnak semmit, csak annyit közölnek arról, hogy lehetővé teszi Hitler újabb levelét. Az olasz álláspont A Popolo D’Italia cikkében a Duce kezét látják. A cikk szerint el kell távolí- lítani a Versailles! szerződést teljes egészé­ben, ha azt akarják, hogy igazi béke le­gyen. Tehát az összes függő kérdéseket kell rendezni és a fájdalmakat nem úgy csil­lapítani, hogy csak kihúzzuk a beteg fogát. Paris pesszimista Daladier igen pesszimisztikus nyilatko­zatot tett. Szerinte talán csütörtök reggel látni fogja a világ, hol tart. Francia véle­mény szerint Hitlernek Angliába küldött válasza éppen olyan hosszú volt, mint ami­lyent Franciaország kapott és nem lehet abból a feszültség enyhülésére következ­téim. Párisban lázasan folynak a katonai in­tézkedések és tanácskozások, a nőket és gyermekeket fokozatosan vidékre szállítják. Újabb jelentések Újabb jelentések szerint Henderson lini angol nagykövet kevéssel éjfél után átnyújtotta Anglia válaszát. Hitlernek. Lon­donban remélik, hogy Hitler újabb vá­laszt ad. Németország köszöni a belga közvetítést p Németország hivatalosan bejelentette Belgiumban, hogy tudomásul vette a béke­közvetítést, amiért külön köszönetét mond. Az angol alsóházat előreláthatóan hol­napra összehívják. Londonban lázas ütem­ben hordják a homokzsákokat, az értékeket vidékre szállítják. Bulgáriában a súlyos helyzetre tekin­tettel betiltottak minden politikai gyűlést. A Bremen elindult Amerikából, de csak üzemanyagot visz magával, a Norman­die egyelőre ottmarad. Szovjet csapatok a lengyel határon

Next

/
Thumbnails
Contents