Kecskeméti Ellenőr, 1939. szeptember (3. évfolyam, 197-222. szám)

1939-09-01 / 197. szám

Si oktal KECSKEMÉTI ELLENŐR 1939 szeptember 1, Héjjas harisnyaház árúi elismerten legjobbak, árai pedig változatlanul legolcsóbbak! VÁROSI MOZI Az első előadás mindig mérsékelt helyárral 8 előadásra másra át nem ruházható bérlet­jegyeknél 25 százalék engedmény. Jó időben az utolsó előadás a Kertmozi-ban Ahol leszállított 2. hely 40, 1-ső hely 50 fill. Augusztus 31-én: Csütörtökön Előadások kezdete: fél 5, fél 7 és három­negyed 9 órakor. Myrna Loy, Clark Gable új filmje: Brazíliai kaland Két filmriporter és egy vakmerő pilótanő merész, vidám és izgalmas kalandjai. Sanghájtól a brazíliai őserdőkig. Ártok tökéletes MOLY és LÉGYÍRTÓ mindenütt Készíti Árpád drogéria laboratóriuma. Nagy edzés lesz ma. délután mindhárom futballfmlyán. A kecskeméti csapatok nagyban ké­szülnek a vasárnapi mérkőzésekre. Ma dél­után már 4 órakor megkezdődnek az edzé­sek, melyek után összeállítják a vasárnap szereplő csapatokat. A két I. osztályú csa­pat ‘tartalékosán tud kiállni. A KTE-ből Magyar katona, Tari külszolgálatos. V aló­színűleg Domokos és Bozsó III. helyettesíti őket. A KAC-ban Barakonyi nem játszhat, helyettese még nincs, lehetséges, hogy I. Tóth lesz a balszélső, a balszárny pedig közép felé húzódik. Egyébként vasárnap a KTE mérkőzés fél 5 órakor kezdődik, előtte KTE II.—KMAV játszik barátságos mérkőzést. TÖKÉLETES ISKOLA CIPÓK Kovács]enö cégtől Két kecskeméti generál­ajánlat a vasúti aluljáró építésére Még szeptemberben meglesz a döntés A MÁV augusztus 31-i hatállyal hirde­tett pályázatot a Szolnoki-úti vasúti alul­járó építési munkálataira. Mint értesülünjc, Kecskemétről három gén érái-ajánlatot nyújtottak be. Kibővítették a lakiteleki rkat. templomot Szeptember 8-án szentelik fel Az elmúlt hónapokban jelentős épít­kezések folytak a lakiteleki rkat. templo­mon. Az építkezés során kibővítették a templomot, mely már a lakiteleki hívők részére szűknek bizonyult. Körülbelül 2 ezer* pengős költséget jelent a kibővítés. A templomot szeptember 8-án, Kis-, boldogasszony napján szenteli fel Mihálovits Ernő esperes, kanonok és Vedres Pál fél- eSyhazi esperes-plébános a környék papsá­gának jelenlétében. A templomszentelésre Kecskemétről is számosán kiútaznak. A templomkibővítés előkészületeit Papp László plébános végezte lankadatlan szor­galommal. SaasasaSaBtES3S5asaSSSa55aa5SaB5aaSiaSSeic5a5i25S55BS5SaHS3S H55H BSB55B Rendkívüli segélyt kapnak és kedvez­ményekben részesülnek a bevonultak családtagjai A bevonult katonák rászorult család­tagjai, miként az év tavaszán, ezúttal is rendkívüli családi segélyben fognak része­sülni. A rendelet szerint, amely kiadás alatt áll, a segély összege a feleség részére havi 12 pengőben, a többi hozzátartozó részére személyenkint havi 8 pengőben lesz meg­állapítva. Bászorultság esetén ugyanazok a hozzátartozók fognak segélyben részesülni, mint akik tavasszal, vagyis a feleségen kívül a gyermek, a szülők, nagyszülők stb. A se­gélyért a hozzátartozóknak seholsem kell jelentkezniük, hanem az erre irányuló ké­relmet magának a bevonultnak kell kihall­gatáson előadnia, amire a csapatparancsnok- ság részéről külön is felszólítják. A segé­lyeket abban az esetben, h'a a családfő augusztusban vonult be. augusztus hóra fél­havi összegben már szeptember elsejétől, más esetekben pedig októbertől kezdve utó­lagos havi részletekben fogják fizetni. Nem ÚJ ELEGÁNS ŐSZI TELEFON 736. CIPÓK KOVÁCS JENŐ CÉG KIRAKATÁBAN -ÁRUFORG. BEV. HELYE tekinthető rászorultnak, ennélfogva nem ré­szesíthető családi segélyben az olyan család, amelynek havi jövedelme kis- és nagyköz­ségekben a havi 60 pengőt, megyei és tör­vényhatósági jogú városokban a havi 80 pengőt, Budapest székesfővárosban pedig a havi 100 pengőt meghaladja. Ugyancsak közvetlenül kiadás előtt álló rendelettel ki fognak terjesztetni a rendkívüli körülmények következtében tényleges katonai szolgálatra bevonultak, a rendkívüli fegyvergyarkoilatra behívottak, magánjogi kötelezettségei teljesítése tekin­tetében a múltban kiadott kivételes rendel­kezések, közöttük a bevonultak lakásának felmondását koilátozó rendelkezések is és így a rendkívüli körülmények következté­ben behívottak lakásának bérlését sem le­het majd a lakbér nemfizetése miatt rög­töni hatállyal vagy rendkívüli felmondással megszüntetni. Viszont még rendes felmon­dással sem lehet majd megszüntetni annak a lakásának bérletét, aki a lakbért pontosan megfizeti, vagy legalább szolgálati vagy al­kalmazási viszonya alapján élvezett lakás­pénzét, avagy lakbér céljára nyújtott köz­segélyét, illetőleg a rendkívüli családi se­gélyek egyötödrészét lakbértartozásának tel­jesítésére fordítja, vagy ha a bérbeadónak módjában áll, hogy nemfizetés esetén a most említett járandóságokat lakásbér-tar- tozás fejében levonja, illetőleg azoknak köz­vetlenül az ő kezeihez fizetését kieszközölje. Gumibélyegzők megrendelhetők a Hu n g á r i a-n yomdában cipőt »wawr™ Torna cipők! Intézeti harisnyák! Valószínű, hogy még szeptember hó­napban döntsenek a pályázatok sorsa felől, úgyhogy még ebben az évben megkezdhető lesz a nagyfontosságú építkezés.

Next

/
Thumbnails
Contents