Kecskeméti Ellenőr, 1939. november (3. évfolyam, 247-271. szám)

1939-11-02 / 247. szám

1939. november 2 Ára 6 fillér. Csütörtök III. évf. 247. szám KECSKEMÉTI/ r lytcmtN roa.Bva«(jve MAS>BLAB> 1 Szerkesztőség és kiadóhivata: Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Előfizetési árak: Arany János-utca 6. sz. Kát. átjáróulvar, félemelet. Telefon: 745. egy hóra 1.40 P, negyedévre' 4.20 P, félévre 8 P. * • Molotov újból hangsúlyozta Oroszország sem Iegességét A Szovjet külügyinépbiztosa váratlanul nyilvánosságra hozta a finn-orosz tárgyalsok eddig bizalmasan kezelt anyagát - A finn kormány majdner visszahívta a Moszkva felé útban levő küldött­séget - Nagyrányú átszervezés az olasz kormányban Nagy izgalom tz északi államokban és a Balkánon a Szovjt-befolyás terjeszkedése miatt (A Kecskemeti Ellenőr háborúval >. csolatos és . katonai vonatkozású min közleménye a MTI hivat a*os jelentei alapszik.) Korlátlan háború a tengeren és levegőben A világpolitika jólértesültjei a rr folyó hetet már előre a <1 (intés hetének vezték el. Abból a tényből, hogy Nem a‘ ország korlátozta a külföld felé a távi szelő forgalmat, azt a következtetést ve ták le. hogy a birodalom néhány napon h lül támadásra készül. A nyugati sajtói) es egymás után láttak. napvilágot olyan vei * ménvek, hogy a koncentrikus német tárniVí dás célpontja nem a Maginot-vonal leser hanem Svájc Hollandia és Belgium vosia62 Ián rohanja le a német hadsereg a szövet?* ségeseket. A német sajtó hűségesen reg'sz’-1 Irálta is ezeket a híreket, de sem mifél i° kommentárt nem fűzött hozzájuk. Voltak íe külföldi sajtóban olyan hangok is, amelyek éppen Hitler hangsúlyozott ígéretére tá­maszkodva kétsógbevonták a semleges ál­lamok elleni támadást, de valamennyien megegy eztek abban, hogy a döntés hetében valaminek történnie kell. A legáltalánosabb nézet az. hogy Németország a közeljövő­ben korlátlan tengeralattjáró és légi har­cot kezd Anglia ellen, iparkodik megtörni a blokádot és érzékenyen megsebezni az angol flottát, nemkülönben a szigetország katonai, tengerészeti, repülésügyi és hadi­anyaggyártás szempontjából fontos góc­pontjait. A józan ész is azt diktálja, hogy Né­metországnak nem érdeke tétlenül bevárni, míg ellenfelei az amerikai hadiipar segít­ségével olyan fölényre tehetnek szert, amely a küzdelem egy későbbi időszakában eset­leg végleg eldöntheti a háború sorsát. Né­metországnak a cselekvés az érdeke és erre mutat az is. hogy Hitler a nyugati főhadi­szállásra érkezett és Godesbergbei ütött szállást. Oroszország semleges marad Világszerte nagy érdeklődés várta Mo­lotov orosz külügyi népbiztos október 31-i beszédét, amelyhez előre széleskörű kom­binációkat fűztek. Várták többek között azt is, hogy Németország a népbiztos be­szédén keresztül újabb békeoffenzív át indít meg. Ez elmaradt, ellenben Molotov beje­lentette Szovjetoroszország semlegességét és igen erőteljes hangon a szövetségesekre há­rította a háborús felelősség vádját. Nyugtalanság északon és délen Nagy izgalmat váltott ki Finnországban s a skandináv államokban Molotov beszé­lnék az a része, amelyben váratlanul oyil- ánosságra hozta a Finnországgal szemben melt orosz követelések pontjait, noha zeket eddig bizalmasan tárgyalták. Fel- mlítetle, hogy néhány finn sziget átadásán ívül Eenmgrád körül területi kiigazító - )kra is igényt tart a Szovjet és egyebek­en nagy súly t helyez a Finnországgal való (szomszédi viszonyra. A finn kormány tolotov beszéde után nyomban összeült és tárgyalás hajszál híjján azzal az ered- énnyel végződött, hogy a már útbanlévő , ldöttséget visszahívják a finn fővárosba. , utolsó pillanatban elejtették ezt a szán­dékot, de szükségesnek tartották hangsú­lyozni, hogy Finnország változatlanul ki­tart eddigi álláspontja mellett, Igen nagy nyugtalanság észlelhető a Balkánon is a Szovjet és Bulgária viszo­nyának újabb alakulása miatt. Különösen Olaszország figyeli élesen az új helyzetet, mert Szovjetoroszország balkáni terveinek első sakkhúzását látja az orosz-bolgár vi­szony újabb fejlődésében. Olasz körökben egyre általánosabbá válik az az a felfogás, hogy Magyarország, Olaszország és Jugo­szlávia jóviszonya az a biztos háromszög, amelyre a kontinens c részének békéjét fel lehet építem. z olasz kormányban őrségváltás történt Az olasz politikai életnek egyébként Í igasió eseménye volt az elmúlt ünnepi kban az. hogy Mussolini az olasz kor- y több tagját kicserélte. Távozott he­lyéről többek között Starace és Alfieri is. Ä hadsereg vezérkari főnöke Graziam tá­bornok. a legendás hírű abessziniai had­vezér lett. tvább folynak a háborús előkészületek V svájci szövetségi tanács körlevelei itt a kantoni kormányokhoz és a la- > * számára utasításokat adott arra az , ha Svájc háborúba keverednék, A él arra szolgál, hogy a lakosságot felvilágosítsa jogairól és kötelességeiről, ha az országot idegen hadsereg részben, vggy egészben megszállná. Hollandia határvidékének egy részén elrendelték az ostromállapotot és nagyará-

Next

/
Thumbnails
Contents