Kecskeméti Ellenőr, 1939. december (3. évfolyam, 272-294. szám)

1939-12-01 / 272. szám

Kecskemét. 1939. december 1. Ára 6 fillér. Péntek. Hí. évf. 272. szám. KECSKEMÉTI^ / VÜCSCTlfN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Előfizetési árak: Arany János-utca 6. sz. Kát. átjáró udvar, Telefon: 745. egy hóra 1.40 P. negyedévre 4.20 P, félemelet. félévre 8 P. Orosz ultimátumra lemondott _____- _____I___________________________________________________*___ a finn kormány Hadüzenet nélkül kezdte meg hadműveleteit a Szovjet, melyet Moszkva először tagadott, most pedig elismert és megindokolt r Óriási felháborodást keltett világszerte az orosz támadás, nagy visszhangot Csáky cáfolata - Angol jelentés Magyarországról ( I Kecskeméti Ellenőr háborúval kap­csolatos és katonai vonatkozású minden közleménye a MTI hivatalos jelentésein alapszik.) Megtörtént, amitől mindenki rettegett, de aminek bekövetkezését mégsem hitték: a Szovjet megtámadta Finnországot. 24 órával vagyunk már a fegyveres össze­tűzés után, de még most sem lehet még- eisak sejteni sem, mik lesznek a következ­mények. Megelégszik-e Oroszország azon pontok elfoglalásával, amelyeket követelt? Egymagákba n maradnak-e a finnek, fagy segítséget kap­nak g világ többi pontjáról? Ezek azok a kérdések, amelyekre senki sem tud fele­letet adni, A Szovjet magyarázata Tegnap Moszkvából olyan hírek érkez­tek, hogy Moszkva semmit sem tud a tá­madásról. Ezt a moszkvai rádió többször is bemondotta, végre este a moszkvai rádió paár azt jelentette, hogy ismételt újabb li a társé rtésekre. amelyeket a finnek az oro­szok sérelmére követtek el, volt kénytelen a fegyverhez nyúlni. Ez a moszkvai jelen­tés már fel is sorolta, hogy hol. milyen harcok vannak s milyen előnyomulást haj­tottak végre a szovjetcsapatok. Nagy felháborodás világszerte A Szovjet fegy veres fellépése nagy fel­háborodást keltett világszerte. Az összes amerikai lapok mélyen elítélik az esemé: ny ékét. Amerika vezetői gondosan tanulmá­nyozzák a helyzetet. Az olasz sajtó keményen elítéli a tá­madást, a legélesebb álláspontot a V atikán lapja foglalja el, amely azt írja, hogy a Szovjet nemcsak Finnország függetlenségét veszélyezteti, hanem a kommunista veszély terjedését jelenti egész Európában. A lap szerint egész Észak-Európa sorsa Finn­országtól függ. London, Párizs sajtója is felháborodott hangú. Hollandiában pedig beverték annak a szov jetbarát lapnak az ablakait, amely azt írta. hogy a finn támadások váltották ki a Szovjet katonai lépését. Németország megértést mutat a Szovjet lépése irányában. Amint a MTI jelenti. »Berlinben megértést mu­tatnak a szovjetorosz szükséglet iránt, amely veszélytelen nyílt tengeri utat akar magá­nak biztosítani a keleti tengeren.« Finn jelentés a háborúról Tegnap éjszaka a finn Távirati Iroda részletes összefoglalásban jelentette az ese­ményeket. A jelentés szerint az oroszok északon és délen támadtak, a finn katona­ság mindenütt ellenállt a szovjetcsapatok­nak és vagy visszavetette azokat szov jet te­rületre, vagy megállította előnyomulásuk - A finnek négy tankot zsákmányoltak, négy orosz repülőgépet lelőttek. A légi bombá­zásoknak nagyon sok polgári áldozata vau, köztük sok asszony és gyermek, az utób­biak közül kettő nyolc éven aluli. Még később érkezett finn jelentés sze­rint »csütörtökön este finn területen sehol sem állanak szovjet katonák«. Ultimátum és kormánylemondás A finn körök Molotov beszédéből azt vették lei, hogy a Szov jet a finn kormány lemondásában látja a megoldás egyetlen lehetőségét. Éjjel érkezett jelentés szerint a finn országgyűlés az este kétszer is ösz- szeült és mindkétszer teljes bizalmat sza­vazott a kormánynak. Ma hajnalban vettük azután azt a bel­li Csáky-nyilatkozat világvisszhangja sinki-i jelentést, hogy a finn kormány le­mondott, mert a Szovjet ultimátumot in­tézett. hogy a kormány lemond ás elmaradása esetén az egész vonalon megindítja a tá­madást. A jelentés beszámol még arról, hogy máris megalakul az új kormány és feltehető, hogy azonnal tárgyalás indul Moszkvával. Az olasz lapok rendkívül feltűnő be­állításban foglalkoznak gróf Csáky István nyilatkozatával, amelyet Gafencu ' román külügyminiszter beszédére azon melegében tett. A lapok leszögezik, hogy Olaszország hű marad ahhoz a jelszóhoz, amelyet a Duce már évekkel ezelőtt kiadott és amely végül is győzni fog: Igazságot Magyarországinak! A német lapok is közlik Csáky nyilat­kozatát. a párizsi lapok pedig kiemelik, hogyr Magyarország a nemzetközi ítélőszék igazságérzetére« és döntésére tett célzást Gsáky’ erélyes és öntudatos hangnemben ki­fejtett érvelésével. Az amerikai lapok azt írják, hogy Ro­mánia nem maradhat az igazságtalan béke egyetlen nyerészkedője. A bolgár lapok sze­rint Magyarország és Románia között nem jöhet létre addig közeledés, amíg Románia el nem ismeri Magyarországnak azt a jo­gát, hogy természetes határai között egy­ségben és teljes szabadságban éljen. Eckhardt Tibor szerepe A svájci lapok megállapítják. hogy Románia húsz év alatt semmit sem tett az erdélyi kérdés rendezésében. A magyar délszláv viszonyra vonatkozóan azt írják, hogy' az igen kielégítő és Eckhardt Tibor szorosabbra fonta a két ország közötti fo­nalakat. Angol hang a magyarokról Az angol parlamentnek van egy cso­portja, a Birodalmi Politikai Csoport, amelynek két megfigyelője nemrég Buda­pesten járt. A megfigyelők jelentését most tették közzé. Eszerint Magyarország hely-

Next

/
Thumbnails
Contents