Kecskeméti Ellenőr, 1905. január (4. évfolyam, 156-169. szám)

1905-01-01 / 156. szám

POLITIKA. Boldog új évet a magyar­nak! A politikára nyomasztó titokzatos­ság nehezedett.. Senki sem tudja, mit hoz a holnap. Aggódva kérdjük egymástól, ki lesz erősebb: a törvénye, avagy Tisza István? Adja Isten, hogy az új év meg­hozza a törvény, a magyar alkotmány diadalát. Ugrón Gábor képviselőjelölt. Ugrón Gábor orszgy. képviselő, a függet­lenségi eszmék hírneves kitűnősége elfo­gadta az alsókerület ellenzéke által fel­ajánlott képviselőjelöltséget. Megválasz­tása igy bizonyosra vehető. 1 ä hírős városból, j. 1 9 0 5. Újra zökkent egyet az idő kereke s a naptári számitás isméi öregebb lett egy esztendővel. Csak halad, öregszik egyre az idő... Am az emberi társadalmak természeti folyamata fordított viszonyban áll a nap­tári idő természetrajzával. A naptárak évről év.'e öregebbek lesznek egy-egy vas­tag vörös betűs numerussal; viszont az emberi társadalmak annál inkább fiata­lodnak, mennél jobban öregszik a nap­tári keret, melyben a társadalmak élnek, mozognak és dolgoznak. Szakasztott úgy, akár csak a Balsac asszonyai. Nem na­gyon fontos: mennyi évszám nyomja a hófehér vállakat; az a lényeges: hány évesnek érzi magút az asszony . . . És évről évre újhodik, fiatalodik, izmosodik, nemesebbé lesz, tisztul a be­csületes társadalmakat mozgató Szeretet és Igaztág is. Ezért Újév: a Szeretet és Igazság újjászületési napja. Nem norma-nap még, melyen a .bevett*, vagy még „be nem vett“ val­lásfelekezetek makacs fanatizmussal, sou vérén felekezeti gőggel szigetelik el egy, vagy legfölebb is két confessió templo­mába az Istent. Nem. Ezen a napon minden felekezetbóli lélekben ott lakik az Isten. S nem dátum csupán az Újév, me­lyet kétezer év óta mathematikai pontos­sággal jelöl meg a kalendárium. Nem. Január 1: a modern civilizáció első vi­lágba lépését hozza emlékébe a minden eljövendő korok, emberöltők élő, szereplő embereinek. S hogy évről-évre Újév napján fel­gyújtjuk lelkeinkben az emlékezés lobogó fáklyáit s hálaadó áldozatunkat küldjük az Eszmének, a mely közel kétezer éve e napon indult pályájára: szikla-erős hit, sebeket heggesztő édes, vak bizalom fa­kad az emberek szivében, hogy nincs az a fékevesztett gyűlölet, melyet meg ne olvasztana egyszer a Szeretetnek^minde- nekbe átsugárzó, minden szivek fagyos kérgét elhamvasztó melege. És hogy nincs az a méltatlanul juttatott sérelem, nincs az az ártatlanul elszenvedett meg- hurcolás, melyet meg ne dicsőítene és fényesen ne igazolna a becsületes embe rek ítéletében: a minden gonoszt legyőző és minden ártatlant fölemelő hatalmas, isteni, nagy Igazság. Ez a Szeretet legyen a mi szentséges templomunk, a hová imádkozni járunk. S az Igazság legyen a mi hitünk, vallá­sunk, Istenünk, a ki előtt leborulunk. Ennek a Szeretetnek tüzénél, ennek az Igazságnak világosságánál melegedjünk Ujesztendő napján. Legyen mindörőkkön áldva, a ki szeretetet adott a sziveknek, igaz belátást az elméknek: hogy feledhessük a múlta kát s merjünk remélni a jövendőben. Keserű csalódá-ok kapuja mögött, büszke remények küszöbén, hivő bizoda- lommal köszöntünk: milliók fohászában élő, szivek-lelkek napsugaraiban becézett szépséges szép Megújhodás! Jöjjön el végre az Ígéret földje, melyben az emberi társadalomnak s kü­lönösen ennek a sokat hányatott, sze­gény magyar hazának ne csak remé­nyekre éhes „újév-napjai“, de beteljesült reményekkel gazdag, boldog esztendői is legyenek I Irgalmas reményekkel biztató Uj­esztendő: jövel 1 Krix—Krax. A Z R A. — Politikai paródia. — Fel s alá jár a Lloyd-klubban Tisza István szomorúan, A fejében sok rögeszme S a szivében tenger bú van. Idegesen tépi bajszát, Pár szálát már ki is tépte, A termekben visszahangzik Odöngő és nehéz lépte. Meglátja őt egy új párt tag, Aki ép ott heverészett S igy szól: Ugyan mond meg, pajtás, Neved és a születésed 1 S szólt a válasz: Tisza vagyok, Mint fővezért, tisztelj, csodálj! És családom az az Azra, A mely enged, hogyha muszáj 1 Frank Ernő. ÚJDONSÁGOK. Boldog iíj®évet !;{J “ " ^Kecskeméti Ellenőr“ t j szerkesztősége és kiadóhivatala. — A” főispán üdvözlése. A városi tanáos ma az évről-évre szokásos formá­ban üdvözölte Beniczky Ferenc főispánt, mint a helyi ^közigazgatás kinevezett fejét. — Vámos Béla lemondása. Vá­mos Béla r.-főkapitány benyújtotta 3 hó­napi szabadság iránti kérelmét. Lemon­dási szándéka tekintetében akkor fog végérvényesen határozni, amikor visszlér szabadságáról. — Uj pénzintézet Kecskeméten. Múlt számunkban ily cim alatt megjelent hírünkre vonatkozólag helyreigazítással tartozunk. — Annyiban tudniillik, hogy nem a Földhitelintézet, hanem az Álta­lános Hitelbank szándékozik városunkban fiókot nyitni. — Eljegyzés. Felelős szerkesz­tőnknek galánthai Fekete Mihály urnák szeretetreméltó leányát: Vilmát eljegyezte Miklóssy Gyula marosújvári terménykeres­kedő. Kedves kötelességet teljesít a szer­kesztőség, a midőn legjobb szerencseki- vánatait fűzi a kölcsönös vonzalmon ala­puló frigyhez. — Csillaghullás. A karácsonyi elő- éptetések folyamán a kecskeméti szüle­tésű ifjak közül Aszódi Mihály vasúti livatalnok és Fekete Béla mérnök terta- ékos hadnagyokká, Kozacsek József várási tb. fogalmazó pedig hadapród- tiszthelyettessé neveztetett ki. — Halálozás. Papp Sándor hely­beli építészt csütörtökön este hirtelen rosszullét fogta el- és pár órai vívódás után 35 éves korában kimúlt. Ma temették nagy részvét mellett. — Tisstujitás. A Polgári Kör f. hó 6-án, Vizkereszt napján d. u. 3 órakor tartja egyleti helyiségében évi tisztújító közgyűlését. — A fényképészeti ipar diadala. A nagykőrösi utcának pár nap óta nem közönséges művészeti látványossága van. Fantó B. elismert nevű fényképészünk legújabb kirakata méltán kapja meg a nézők érdeklődését. Figyelmébe ajánljuk mindeneknek, magunk is rátérünk alka­lom adtán. — Ápolók kerestetnek. A városi kórházban megüresedett egy ápolói és egy ápolónői állás. A két állásra, melyek fejenként 480— 480 korona évi fizetéssel, továbbá szabad lakással, fűtéssel és vilá­gítással javadalmaztatnak, csakis házas­társak pályázhatnak. Jelentkezések dr. Kecskeméti Lajos városi tiszti főorvosnál eszközlendők. SZÍNHÁZ. Heti műsor; Vasárnap d. u.: Koldus diák. (Főlhelyárakkal.) Este: A bajusz. (Bórletszünet.) Hétfő : A titok. (Páratlan bérlet.) Kedd : Apajune. fPáros bérlet.) Szerda: Apajune. (Páratlan bérlet.) Csütörtök; A titok. (Páros bérlet.) Péntek d. u.; A korneviliei harangok. (Pél helyárakkal.) Este; A bor. (Főlhelyárakkál. Szombat; Aszfaltbetyár. (Páratlan bérlet.) Vasárnap: Aszfaltbetyár. (Páros bérlet.) Ballett betét Apajune-ben. A kedden szinrekerülő Apajune előadásának bizonyára kiváló érdekessége lesz az a ballett, melyet társulatunk ambiciózus tagja: Láng Lajos szerzett. A ballett oláh motívumokon épült fel és 3 részből áll. Egy kettősből, egy hatosból és egy együt­tesből. A ballettet a szerző tanítja be. 1905. január 1 KEC SKEME TI ELL EN ŐR 2. oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents