Kecskeméti Közlöny, 1920. szeptember (2. évfolyam, 200-224. szám)

1920-09-16 / 212. szám

1920. Szeptember 16. KEeiKKMCTf «emeu»»* « — Vitézi telkek. Mikor a kormányzó íiagy horderejű elhatározása nyilvánosságra jutott a vitézi telkek alapítása ügyében, a budapesti sajtó többszörösen hivatkozott Kecskemét példájára, mint ahol a város már ■előzőleg felajánlott földet e célra. Hallgatni -voltunk kénytelenek, miután akkor az ügy siálunk még csak a jószándék stádiumában ■volt. Azóta a tanács foglalkozott az üggyel ■és a vitézi telkek felajánlása a folyó havi közgyűlésen kerül tárgyalásra. A felaján­landó terület nagyságára és kijelölésére a tanácsban még nem alakult ki egységes vé­lemény, hisszük azonban, hogy a tanács és közgyűlés e téren olyan példáját statuálja ai áldozatkészségnek, amely Kecskemét hír­nevéhez, vagyonához s különösen ahhoz a súlyos véráldozathoz méltó lesz, amelyet Kecskemét vitéz fiai a 38 as közös, a 29 es honvéd- és népfölkelő gyalogezredben, a 13 as huszároknál és a monarchia összes katonai alakulatainál, a hosszú háború min­den idejében a haza javára hoztak. — A Szemere bizottság kedden dél­után tartotta meg céllövészeti kirándulá­sát a lövöldéhez, a helybeli közép iskolák felső osztályú tanulóinak, valamint az ifjúsági- és sport egyesületek néhány lelkes tagjának részvételével. Sajnos ez utób­biak igen gyér számban jelentek meg, pe dig a nagy odaadással és szakértelemmel rendezett tanulságos és érdekes szemléltető ■előadás megérdemelte volna az iskolán kí­vüli sportkedvelő ifjúság teljes számban való jelenlétét. Ismételten hangsúlyozzuk, mert sohasem domboríthatjuk ki eléggé a céllö­vészet rendkívüli jelentőségét, különösen pe­dig a mai súlyos időkben, a magyarság jövő gigászi küzdelmében betöltendő fontos ■szerepét, amit meg kell érteni minden gon­dolkodó magyar főnek, át kell érezni min­den igaz magyar léleknek. Reméljük, hogy a közel jövőben megkezdődő sportszerű cél­lövészet gyakorlásánál társadalmunk fiatal­ságának nagyobb megértésével, intenzív munkálkodásával fogunk találkozni és hogy a kiváló szakerők önzetlen fáradozása nem lesz hiábavaló. — Bonyodalom négyszáz vagon fa körül. Nemrégiben megírtuk, hogy az or­szágos fakormánybiztos 1200 vagon fát utalt ki Kecskemétnek, melyből 400 vagont tar­tozik Szegednek szállítani. A kiutalás idején ebben az ügyben némi ellentétek merültek áel Kecskemét és Szeged között, ezek azon­ban csakhamar elsimultak. Most, mint a Szegedi (Jj Nemzedék Írja újabb fordulat ál­lott be. A szegedi főispán nyilatkozata sze­rint ugyanis : a fakormánybiztos Ígéretet tett, hogy végső esetben karhatalommal fogja Kecskemétet rákényszeríteni a fa leszállítá­sára. Az egész ügyben az a legérdekesebb, hogy a fakormánybiztos ilyen kijelentést tesz, mikor az általa kiutalt 1200 vagon fa — mint a városi fa- és szénüzemből érte­sülünk — még meg sem érkezett Kecske­métre, sőt talán még vagonokba sem rakták. — A Városi és Polgári Dalárda tag­jait felkéri az elnökség, hogy csütörtökön d. u. fél 5 órakor az Iparos Otthon emeleti termében teljes számban megjelenni szives kedjenek. — Mostanában többször előfordult, hogy egyesek állítólagos hazafias célú gyűj­tések sikere érdekében Horthy Miklós Ő- Főméltósága részéről való megbízatásukra hivatkoztak. Minthogy pedig a kormányzó Ő Főméltósága gyűjtéssel senkit, semmi féle célra meg nem bízott s az ország te­rületére jogositó gyűjtési engedélyt csak a belügyminiszter adhat, figyelmeztetem a város lakosságát, hogy ha valaki országos gyűjtéssel a belügyminiszter engedélye nél­kül foglalkozik, az visszaélést követ el és az ilyen egyén a hatóságnak azonnal fel­jelentendő. Hasonlóképp feljelentendő az is, ki valamely hazafias célra, illetőleg ily célú propaganda költségeire bizonyos titok- szerűség látszatával gyűjt, ha erre vonatko zólag hatósági engedélyt felmutatni nem képes. Tormássy, r.-tanácsos. — Talált pénztárca. Egy pénztárcát találtak a Csongrádi-uton, kisebb mennyi­ségű pénzzel. Igazolt tulajdonosa átveheti .szerkesztőségünkben. — Emelkedik a borkivitel. A Gaz­dasági Tudósitó jelenti: Az Országos Bor­kiviteli Szakbizottság legutóbbi ülésén 27 ezer hl. kivitelére adott engedélyt, ami az előző hónapokkal szemben emelkedést mu­tat.1 Illetékes helyen azt remélik, hogy a legutóbb kiadott rendelet, amely a borkivi telt ideiglenesen szabaddá tette, a kivitelre serkentőleg fog hatni. — „Fehérterror“ Lajosmizsén. Van ilyen is? — kérdi az olvasó. És Schwartz Miksa lajosmizsei lakos tettekkel bizonyítja, hogy igen is van. De lássuk a tényt. E hó 10 én Schwartz Miksa a fehér terrortól való rettegésében nagyobb nyilvánosság előtt fajtájától kitelhető szörnyű szidalmakkal és átkozódással szidta az Ébredőket. Az átko- zódásnak fültunuja volt Katona Sándor lajos­mizsei végrehajtó is, aki emiatt rendre- utasitotta Schwartzot. Makszi a rendreuta­sítást nagyon komolyan vette s túltengő faji önérzetében szó nélkül botjával kétszer főbe suhintotta Katonát, aki menten el­szédült és összeesett. Három napig feküdt eszméletlenül. A napokban jelentkezett a tisztiorvosi hivatalban, ahol két hatalmas ütéstől eredő sebet találtak a fején. A fe­hérterrort e kézenfekvőén bizonyító esetre még jellemző, hogy Schwartz papa e sza­vakkal tüzelte harcra Makszi fiát: „Vágd fejen, hogy dögöljön meg!“ — Nagy élénkség a borpiacon. A Gazdasági Tudósitó jelenti: Az utolsó hé­ten a borpiacon nagy élénkség tapasztal­ható. A szüreti kilátások kedvezőtlenebbre fordulása miatt a óborok iránti kereslet je­lentékeny mértékben megélénkült, úgy, hogy az óborárakban emelkedés következett be a minden oldalról megnyilvánuló kereslet kö vetkeztében. Az ujborok iránt is nagy a kereslet, amellyel szemben azonban a tér melók még tartózkodó álláspontot foglal­nak el. Ha az időjárás ezt hátrányosan be­folyásolni nem fogja, a szüreti üzlet is igen élénknek mutatkozik, amihez hozzájárul az a körülmény is, hogy hordóval a legtöbb vidék el van látva. — Baromfipiac a járdán. Úgy lát szik, hogy az uj-kollégium előtti tér már szűknek bizonyul baromíipiacnak Ha nem is nagy a felhozatal, de a kofaasszonysá gok terpeszkedése miatt, akik különösen hetipiacok alkalmával a járdát is megszáll­ják. Természetesen ott helyezik el élő por­tékájukat, a baromfiakat is. Ezek azután ott hagyják mindazt, amit ktkinoznak be­lőlük, ami ellen köztisztasági szempontból alapos kifogás emelhető. A rendőrség figyel­mét mindezideig elkerülte. Azt hisszük, ezek után intézkedés történik. — Kik voltak hatadópártiak háború előtt? Erre a kérdésre csatlanós feleletet ad egy Kecskeméten, 1914. március 18 án kelt bejelentés, amelyben a II. választókért let „független haladópárti polgárai“ a városi th. bizottsági tagválasztásra Moór Károly zenetanárt nevezik meg bizalmiférfinak. Ez volt az első szárnypróbálgatása a kecske­méti radikálisoknak vagy, ahogyan magukat nevezték, ha'adópártiaknak. A nagy Jászi Jakabovics Oszkár eszméi azonban csak bi­zonyos faji rétegekben találtak visszhangzásra. Ezt bizonyítja, hogy az emiitett bejelentést a következők Írták alá: Zeisler Adolf, Er­dősí?) Salamon, Deut-ch József. Úgy hisz- szűk, ehhez nem kel! kommentár. — Kérelem a szőlő és kerttulajdo­nosokhoz, kik megbizbató éves, feles, átaljás, vagy havifizetéses szőlőkezelőt, munkaveze tőt, előmunkást, kapást vagy konyha , disz- és faiskolakertészt óhajtanak felvenni, szí­veskedjenek ezirányban Horog utca, 10. sz. alatt vasárnaponként 10—11 óra között a fentiek szakcsoportjához fordulni, ahol a közvetítés díjtalan. Elnökség. — A kommunista hajlékok már me­gint panaszra adnak — szagot. Mondják, hogy mikor az est mesélni kezd, nem kel­lemes még az uj kollégium fás környékén sem sétát tenni, mely egyébként csábitólag hat. Oka pedig ennek az, hogy a gödrök szinültig telvén, ki kicsapnak. Sajnos, hogy a nagy nyilvánosság előtt kell erre a ta­nács figyelmét felhívnunk, de legalább igy lesz foganatja. — Felhlvatnak az összes orvostan­hallgatók, akiknél gyüjtőiv van, hogy a ter­mészetbeni adományok elszámolása végett f. hó 16 án d. u. 5 órakor a jogakadémián feltétlen jelenjenek meg. * Szüreti mulatságot rendez vasár­nap az Otthon dísztermében a Kossuthvá- rosi Sport Ciub, amelynek jövedelme a fia­tal egyesület sportcéljait szolgálja. Belépő­jegy vigalmi adóval együtt 20 kor. Jegyek előre válthatók Gy. Papp József kereskedé­sében a Mezei-utcán. Egyben kéri a klub vezetősége a tagokat, a csőszlegényeket, hogy ma, szerdán este 6 órakor az Otthon­ban a törzsasztalnál jelenjenek meg. * Piovra. A mozgóképház műsorán szerdán és csütörtökön este egy nagysza­bású olasz tragédia, a „Piovra“ szerepel, főszerepében a világhírű Francesca Berlini­vel. Ami izzó szenvedélyt az élet csak pro­dukálni tud, azt az olasz Vittorio Bianchi mind összesüritette e roppant mozgalmas cselekményü szerelmi tragédiában. A fil­men elsőrangú olasz művészek játszanak. A megrázó realizmussal megjátszott film­tragédiát a mozgófényképcenzurabizottság határozata értelmében csak 16 éven felüliek tekinthetik meg. — A hét végén „A tenger leánya“ című romantikus filmköltemény van műsoron. * Elveszett VI. kér. Mezei-utca 18. szám alól egy kéthónapos him fokszli, „cunci“ névre hallgat. Fekete- és fehér-tarka szeme felett és a hasa körül sárga foltok láthatók. Aki a fenti cimre visszaadja, illő jutalomban részesül. * Di*. Gyenes Sándor Ügyvéd hadifog­ságból visszatérve, működését Kisfaludy utca 13-ik szám alatt újból megkezdette. — Meghívó Szabó László oki. tánctanitó növendékeivel 1920. évi szept. hó 19-én, a Városi Vigadóban szüreti mulatsággal egybekötve zártkörű táncestélyt rendeznek. Belépődíj szemé­lyenként vigalmi adóval együtt 20 korona. Kezdete este 7 órakor. — Gyümölcsből ezen estélyen befolyt összeget az állami rendőrkonyha javára fordítjuk. Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy a jótékony- célra szánt szőlőt és csümölcsöt 18-án, reggeli 8 órá­tól a Vigadó helyiségében köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. Jó zenéről, étel- és Italról gondoskodva van. Laptulajdonos és kiadó: ür. Xi<s* Estdr». SZÍNHÁZI HETI MŰSORs Szerda: Mozgófényképek (páratlan bérlet 5.) Csütörtök: Mozgófényképek (páros bérlet 7.) Pentek Hajdúk hadnagya (páratlan bérlet 6.) Szombat; Hajdúk hadnagya (páros bérlet) Vasárnap d. u.: Magdolna (bérletszünet) Vasárnap este: Hajdúk hadnagya (bérletszünet) Hirdetmény az oroszorsz gl S20tjet uralmi területről származó hadifogjok hazaszállítása tárgyában. A magyar kormány és az orosz ukrán szovjet ■ kormány a hadifoglyok kölcsönös kicserélésére vonat- ! ko/.ólag szerződési kötött, mely szerint kölcsönösen kötelezettséget vállaltak az iránt, hogy a visszamaradt hadifoglyokat szabadon bocsátják s amennyiben ha­zájukba visszatérni óhajtanak, az ország határáig továbbítják s hazamenetelt nekik lehetővé teszik. Ezen megállapodásra tekintettel a m. klr. Bel­ügyminisztérium 3831/1920. szám alatt kiadott kör­rendeletével elrendelte az ország területén még tar- tózKodó orosz hadifoglyok összeírását s aziránt leendő megkérdezését, hagy óhajtanak-e hazájukba vissza­térni. Miért is felhívom a város bel- és külterületén tartózkodó orosz hadifoglyokat, bogy összeiratásuk és megkérdezésük végett folyó évi szeptember hő 26. napjáig jelentkezzenek a város katana-, illetőségi- és kórházügyi osztályánál. (Városi Székház, I. em. 40.. ajtó.) Figyelmeztetem az orosz hadifoglyokat, hogy nevük és lakásuk tudva van, s aki a jelentkezést el- mu!asz:ja, a városból eltávolittatlk, hazájába fog továb­biitatni még az esetre Is, ha hazatérni nem óhajtanak. Kecskeméten, 1920. évi. szeptember hó 11-én. Dr. Dömötör h. polgárm. NYILTTÉR. (E rovatban közöltekért nem vállal felelősséget a szerk.) Figyelmezletek mindenkit, hogy fele­ségemnek S. Tóth Istvánnénak senki ne hitelezzen és kölcsön pénzt ne adjon, mert helyette egy fillért sem fizetek. S. Tőtlta István vendéglős.

Next

/
Thumbnails
Contents