Kecskeméti Lapok, 1876. július-december (9. évfolyam, 27-53. szám)

1876-07-02 / 27. szám

hirdeti, noha az útasok a nyugati láthatáron nem látnak semmit, nemsokára megjelenik a kikötő vezérdereglyéje; hogy bekalauzolja a hajót a kikö­tőbe, melyet dobogó szívvel pillantanak meg az útasok a távolban. Hajónk bátran szeli a hullámo­kat, hogy Eszakamerika száraz földére szállítson és ha északi szél nem hátráltat, a kikötést megelőző szertartások után bevág a 6 mértföld széles Dela­ware öbölbe, mely nem egyéb, mint a Philadelphiát keresztül metsző Delaware folyamnak óriási torko­lata. Oly mélységgel (10 méter) bir ez, hogy a tengeri hajók a még 20 mértföldnyire fekvő városig eljuthatnak. Akadály esetén partra szádunk Lewis révében, mely 500 méter hosszú jégtörő és 1100 méter hullámtörö sarkantyúval van védve. Innen } gözkocsin a tárlat városába, melyet alapitója Penn Vilmos „testvérszeretet“ (ezt jelenti a görög Phila­delphia szó) városának nevezett. Elértük tehát útunk czélját, de ha útközben sem viharral, mely imádkozni megtanít, nem találkoztunk, sem tengeri betegséggel, mely béketürés erényének igazi isko­lája, küzködnünk nem kellett: marad mégis egy megütközni valónk, az t. i. hogy midőn Philadel­phiába déli harangszókor bevonulunk, a mi óránk esti 6-on felül még 18 perczet mutat, mely 1/i napi idökülönbségnek korán sem Voelker úr az oka, kinek ügyes keze óránkat ez útra chronome- teri pontosságig hozta rendbe, hanem azon földrajzi helyzet, mely földünk gömbölyüsége által van feltételezve és mely tengely körüli forgása követ­keztében szüntelenül váltakozik. Ha Philadelphiá­ban dél van, akkor ott az emberek feje oly irányban van az ég felé, mint nagy tornyunk keresztjén a villámfogó rúd, mi pedig ugyanakkor oly helyzetben vagyunk, mint a nagy toronyból a vasúti indóház felé kidugott zászlónak nyele. Mely visszásság és meglepetésből nemcsak azt a vigasztalást meríthetjük, hogy 1/i nappal ifjabbak lettünk, mint azok, kik velünk ez útra el nem jöttek, hanem hogy a vén Európa ha egyébben nem is, de időben bizonyosan előbb van Ameri­kánál. TANÜGY. Tekintetes szerkesztő úr! Alulirt igazgatóság évenként szokta a vezetése alatt álló róm. kath. főgymnasium élet-mozzanatai­ról az iskolák iránt érdeklődő közönséget értesíteni; ily tartalmú értesítésnek tehát most is e becses la­pokban helyt kér. I. Már e tanév elején köztudomásra hozatott azon fensőbb intézkedés, melynél fogva ezentúl va­lamennyi a közoktatási magas Ministerium közvet­len rendelkezése alatt álló gymnasiumok- és reál­tanodákban az évi nagy szünidő július és augusztus havaiban fog tartatni. Ezen intézkedés következté­ben a jelen tanév csak kilencz hónapig tartott, hogy e miatt az oktatás hiányt ne szenvedjen, a tananyag úgy osztatott be, hogy azt a különben rendes tanév folyama alatt tartatni szokott szünna­pok megszorítása mellett fel lehetett dolgozni. II. Az év elején I. osztályra fel volt véve: 63, II. osztályra: 40, in. osztályra: 17, IV. osz­tályig: 23, V. osztályra: 23, VI. osztályra: 19, VII. osztályra 29, VIII. osztályra: 25; összesen: 239, Jehát 17-tel több tanuló mint a múlt évben. Évközben kimaradt I. osztályból: 5, H. oszt.: 5, III. oszt.: 2, V. oszt.: 1, VII. oszt.: 2, meg­halt: 1, VIH. oszt.: 3, meghalt: 1; összesen: 20. Az év végéig maradt I. osztályban: 58, II. oszt.: 35, III. oszt.: 15, IV. oszt.: 23, V. oszt.;: 22, VI. oszt.: 19, VH. oszt.: 26, Vili. oszt.: 21; összesen: 219. Vallás szerint róm. kath.: 181, gör. kel.: 1, ág. vall.: 2, izraelita: 35; összesen: 219.—Nem­zetiségre nézve mind magyarokul Íratták be ma­gukat. A bejegyzett tanulók vallás-erkölcsös nevelé­sével s oktatásával 12 kegyes tanitórendi s 5 világi tanár foglalkozott. A tantervben s a tantárgyakban az idén semmi változás sem történt. Az előadások október hó első napjaiban vették kezdetöket. Mi az előmenetelt mind a szép erkölcsökben, mind a tanulmányokban illeti, 183 helyeslést nyert tanuló között 63-at tesz azok száma, kik dicséret­tel s kitűnő előmenetellel futották meg ez évi pá­lyájukat; 35-en vannak azok, a kiket vizsgálatok alatt egyben vagy másban gyengéknek találtunk. — Rajzot a négy alsó osztályon kívül, hol az kötelező tantárgy, 31 felgymnasiumi növendék tanult, fran- czia nyelvet 10, gyorsírást 24, müéneket 71, ze­nét 22, tornászatot a folmentetteken kívül az ösz- szes tanuló ifjúság. Érettségi vizsgálatot 21 nyilvános tanuló állott ki, 8 kitüntetéssel, 13 egyszerűen érettnek nyilvá­níttatott; 13 lép szerzetes-tanári, 1 papi, 1 tanári, 3 jogi, 1 mérnöki s 2 gazdászati pályára. III. A némileg önálló tanulmányozás előmoz­dítására már évek óta fennáll e tanintézetben olyan intézmény, mely nem csekély befolyással van arra, hogy a mit az ifjú hall, tanul s olvas, azt Írásbeli dolgozataiban helyesen fölhasználni tudja. Ezen ön­művelési eszköz a szokott évi pályázatok, melyekre a felgymnasiumi ifjúság ez évben is fölhivatott. a) Kecskemét város tek. községtanácsa által alapított Széchenyi-dijra (30 frt. o. é.) a következő magyar történelmi kérdés választatott: „Soroltassanak el a török hatalom hanyatlásának okai a 17-ik században, s adassák elő hazánk fel- szabadulása annak járma alól.“ A kijelölt határidőre három e nemű dolgozat érkezett, , melyeket a bírálók általában jóknak ta­láltak. Érdem szerint legjobbnak Ítéltetett Biró János, 8. oszt. tanuló műve s jutalmul a Széchenyi- dijt nyerte. Második helyre érdemesittetett Dékány László, 8. oszt. tanuló müve, jutalma tek. Machleid Alajos gyógyszerész úr 2 db. aranya. Dicséretre méltónak Ítélte a bizottság Rabesá- nyi István 7. oszt. tanuló munkálatát is. b) A kaszinói dijra (20 frt. o. é.) történelmi beszély tűzetett ki: „Péter király“ czimmel. A beérkezett 2 pályamű közűi Bauer Lénárd, k. r. p. n. 8. oszt. tanuló beszélye nyerte el a kaszinói dijt. c) A néhai Zsiga Alajos, kegyesrendi tanár által alapított dijra (25 frt. o. é.) következő pálya­kérdés tűzetett ki: „Mutattassék ki a történelemből példákkal, hogy a népek erkölcsi romlottsága országok buká­sát vonja maga után.“ A beérkezett két pályamű közül minden te­kintetben helyesnek s jutalomra méltónak találtatott Karsay János, k. r. p. n. 8. oszt. tanuló dolgozata. d) Tek. Kada Elek ügyvéd és Tassi Pál jog- akademiai tanár urak által fölajánlott 2 db. arany­ból álló jutalomra két beszély érkezett be, melyek közül jutalomra érdemesittetett Szabó Ferenez, 6. oszt. tanuló beszélye. e) Költői dolgozatul kitüzetett: „A halottak estéjén“ czimű tárgy. A beadott 6 pályamű közűi jutalmaztatott Breán Kázmér, k. r. p. n. 7. oszt. tanuló költeménye a tek. Dömötör Sándor kir. közjegyző és tek. Fekete István ügyvéd urak által átszolgáltatott 2 db. aranynyal. Ross Gyula, 8. oszt. tanuló költeménye pedig t. S. Kovács László úr 5 o. é. forintjával. f) Szépészeti fejtegetés tárgyául Vörösmarty Mihály „Az árvízi hajós“ ez. balladáját tűzte ki a bizottság. Beérkezett 2 pályamű s mindkettő jutalomra méltónak találtatott. Az első jutalmat tek. Bogoss Endre törvényszéki biró s t. Tassi László urak 2 db. aranyát Karsay János k. r. p. n. 8. oszt. tanuló nyerte. — A második dijat t. Tóth László nyomdász úr 1 db. aranyát Ross Gyula 8. Oszt. tanulónak itélék oda a bírálók. g) Nt. Budaváry kai. József, kegyes tanitó­rendi áldozár, nyitrai kath. fogymnasiumi tanár 1 db. aranyat ajánlott föl ily czimű költeményre: „Dr. Horváth Cyrill vigasztalására Toldy Ferenez jó barátja halála fölött“, melyre 2 pályamű érkezett be; a jutalmat Bauer Lénárd, h. r. p. n. 8. oszt. tanuló költeménye nyerte. — Ross Gyüla 8. oszt. tanuló műve pedig dicséretre méltattatott. IV. A szegény sorsú tanulók számára az örök eml. gr. Koháry István s más nemeskeblű jótevők által letett alapítványok kamatjaiból 16 tanuló ka­pott 5—5 forintnyi segélyt. Ugyané kamatokból 52 frt. s 12 kr. értékű tankönyv a tanév elején osztatott ki. Mária Terézia-féle nyilvános ösztöndijt kapott Szent-Gály Gyula 4. oszt. tanuló. 0 nagyméltósága Peitler Antal váczi püspök úr 50 forintos ösztöndíját Járvás József 6. oszt. ta­nuló élvezi. Mgs. Horváth Döme úr ösztöndíját Révay László 2. oszt. tanuló kapta. Bold. eml. Hoffmann János prépost, kecske­méti lelkész ösztöndíjának részese jelenleg Rabcsányi István 7. oszt. tanuló. Fektor József prépost, volt kecskeméti lelkész által alapított ösztöndíjban részesül Szabó Ferenez 6. oszt. tanuló. Bold. eml. Major János alapítványának (40 frt.) kamatja Gömöry Sándor 4. oszt. tanulónak adatott. Ipacs Szabó Imre és H. Kovács Anna által alapitott ösztöndíj Kiss József 4. oszt. tanulónak adományoztatott. Ngos és főt. Bogyó Pál apát, esperes és plébá­nos úr szívességéből két példás viseletű s valamint a hittanban úgy a többi tantárgyban kitűnő előme­netelt tanúsított növendék jutalmaztatott s pedig Gö­möry Sándor 4. s Hajagos Béla 5. oszt. tanulók. Tek. S. Kovács József kir. járásbiró úr által j megajánlott 20 forintból 5—5 forintot kaptak Biró János 8. s Acsay Antal 3. oszt. tanulók a latin nyelvben tett kitűnő előmenetelért; — 5—5 forintot Váczy János 5. és Szabó Pál 3. oszt. növendékek | mint példás viseletű s kitűnő tanulók. Főt. Dr. Csősz Imre, kegyestanitórendi áldozár s nyitrai fogymnasiumi igazgató úr aranya Kovács János 3. oszt. jeles tanulónak adatott. Tek. Kovács József, kir. törvényszéki biró úr 5 forintját Katona János 4. oszt. tanuló mint jeles rajzoló kapta. Tek. Dr. Kocsis József úr 5 forintját pedig Rab­csányi István 7. oszt. tanuló a mennyiségtanban tanúsított kitűnő előmenetelért. Tek. Horváth Béla kir. alügyész úr által föl­ajánlott 2 db. ezüst tallér s 1 db. huszas Váczi János 5. és Gömöry Sándor 4. oszt. tanulóknak ítéltetett oda a német nyelvben tett kitűnő előmenetelért. V. A tanodái segédszerek és szerelvények ez évben is részint a megszerzés, részint az ajándé­kozás útján gyarapodtak; a gymnasiumi könyvtár­nak a tek. magyar Akadémia, tek. Dömötör Sándor kir. közjegyző úr s többen mások számos nagybecsű müvet ajándékoztak; az ifjúsági könyvtárt pedig mgs. Horváth Döme kir. táblai tanácselnök úr több igen becses művel gyarapította. Mindazon neraeskeblü uraknak, kik a tanuló ifjúságot szives adományaik által szellemi munkás­ságra s az annyira fontos önképzésre serkenteni, továbbá az intézet tanszereit és gyűjteményeit gyara­pítani szíveskedtek, nemkülönben tek. Dr. Schwarz László úrnak, ki már több év óta szívességből a gyorsírást szép sikerrel tanítja, a nevelés s az ok­tatás sz. ügyének nevében legmelegebb köszönetét mond Kecskeméten, 1876. évi június hó 30-án a r. kath. főgymnasium igazgatósága. KÜLÖNFÉLÉK. — Ifj. Sz. Nagy Károly, helybeli reform, kántor-orgonista és zenetanár június 24-én saját lakásán zártkörű házi hangversenyt rendezett, me­lyen a nevezett zenetanár úrnak alkalma nyilt közönségünk előtt sokoldalú képességét minden irányban bemutatni. A takarékpénztári palota dí­szes és tágas termeiben szép közönség gyűlt egybe, a zeneértök és zenekedvelők köréből, mely nagy figyelemmel és érdeklődéssel kisérte a fiatal művész fárasztó előadásait s meggyőződhetett róla, hogy a felőle hallott dicsérő nyilatkozatok korántsem múl­ták felyül a valót. A változatosan összeállított programm ének-, hegedű-, zongora- és harmonium- részekből állott, melyek mindegyikében hangver- senyzö nemcsak szép technikai jártasságot, hanem alapos iskolázottságot is tanúsított; mely okból különösen ajánlhatjuk öt mindazok figyelmébe, kik a zene bármely ágában alapos oktatást nyerni óhajtanának. Az egyes részek közül különösen szép hegedüjátéka s a zongorán Thalberg egyik nagy phantasiájának szabatos előadása ragadta meg a zeneértök figyelmét, mihez járult még hangver- senyzönek csak nemrég Bécsből érkezett Ehrbar- féle kitűnő zongorája, mely városunkban jelenleg a maga nemében unicümot képez. Mellette zongo- rakisérettel közreműködtek még itt időző fivére Sz. Nagy Kálmán és Szeless József, a vezetése alatt álló dalárda néhány tagja pedig szívességből egy férfi négyest adott elő. A közönség vidáman és megelégedetten távozott s mi úgy hisszük, hogy a jelenvoltak átalános helyeslésével találkozunk, midőn Sz. Nagy Károly úrnak köszönetét nyilvání­tunk az élvezetes estéért. — Június hó 25-én tartotta meg a ref. főiskola zárünnepélyét a főiskola rajztermében, hova az ünnepély érdekes programmja sok, az ifjúság iránt érdeklődő vendégeket vonzott. A terem zsúfolásig megtölt s még a folyosónak is jutott a közönségből, a mely a forróságtól izzadva bár figyelemmel végig hallgatta a programm részleteit, melynek élvezetessé való tételére a főiskolai zenekar az új zenetanár vezetése mellett jelentékenyen hozzájái'ult. Volt ügyes szavalat is, fűszerezve a főiskolai énekkar összhangzó dalai által. Az ünnepélyt toinászati mutatványok fejezték be, a melyeknek azonban már a szeszélyes idő nem kedvezett s megzavarta az újoncz acrobaták erömutatványait. — A szinügyi bizottságba Madarassy László kilépett tag helyett a közelebb tartott városi köz­gyűlésen Szeless Kálmán választatott meg. Ennek folyán a bizottság következőleg alakult meg: elnök: Lestár Péter, alelnök: Horváth Béla, pénztárnok: Katona Zsigmond, jegyző: Katona Béla. A bekö­vetkezendő színi idényre nézve a bizottság az álta­lános óhajtásnak megfelelöleg akként intézkedett, hogy a színház bérbeadása iránt Völgyi György színigazgatóval érintkezésbe tette magát, további egyezkedéstől tétetvén függővé, vájjon egész, vagy | csak fél idényre történjék-e a szerződés. — Egyszers­mind a bizottság részéről két műkedvelői előadás ! rendezése határoztatott el augusztus és szeptember hónapokban, minek kivitelével Horváth Béla és Szeless József bizottsági tagok lettek megbízva. — A kecskeméti dalárda június 29-én d. e. 10 órakor Sz. Nagy Károly úr lakásán rendkívüli | közgyűlést tartott. Ez alkalommal a választmány következőleg alakíttatott meg: elnök: Madarassy | László, alelnök: Kiss Lajos, titkár: Hoskó József,

Next

/
Thumbnails
Contents