Kecskeméti Lapok, 1881. január-június (14. évfolyam, 1-26. szám)

1881-01-02 / 1. szám

Az olvasó közönséghez. Lapunk a jelen számmal a tizennegye- gyedik évfolyamba lép, a mely alkalom­mal nehány őszinte szót kívánunk intézni az olvasó közönséghez. Lapunk valamint a múltban czéljául ttízte ki a helyi ügyek taglalását, törvény- hatósági életünk figyelemmel tartását, úgy a jövőben is szorosan ezen tárgyakhoz tartja magát, mert úgy vagyunk meggyő­ződve, hogy törvényhatósági életünk eléggé bonyodalmas szövezetével, az állam által ráruházott sokoldalú feladatával, önkor­mányzati teendőivel, sok megoldásra váró kérdéseivel legméltóbb tárgya egy vidéki lapnak s pedig annál is inkább. mert az országos politika, legkülönbözőbb árnya­lataiban is elég szócsőre talál a fővárosi napi sajtóban, mig a vidéki helyi érdekek képviselése nem tartozik szorosan azok tárgykörébe, hanem természetszerűleg utalva van a vidéki sajtóra. Midőn lapunknak ezt tűztük ki legkö­zelebbi czéljául, azon hitben tettük ezt, hogy Kecskemét város polgárait legközvet­lenebbül érdekeli az, a mi Kecskemét tör­vényhatósági életében előfordul, mert sorsa ezzel áll összefüggésben, az ebben alakult társadalom tagja, ez nyújtja első sorban a culturalis és materiális haladásának , fejlő­désének tényezőit. Igaz, hogy a tisztán helyi ügyek iránti érdeklődés nem fejlődött még oda, hogy az egyéni törekvések rugóit a községi ügyek körül pusztán ez érdeklődés tartotta volna mozgásban, s ha látunk csoportosulást a tö­rekvésekben a községi ügyek körül, e tö­rekvések félreismerhetlenül magukon hord­ták a pártjelleget, mintha minden ügy a külömböző politikai pártok mérkőzésére nyi­tott tér lenne s a pártok actióját hivná fel a megoldásban, s ha nagy ritkán a törek­vések pártjellege elhomályosodik, az elho- mályosodást az ügyhöz fűzött személyes érdek közrejátszása okozza. Röviden szólva, a helyi ügyek intézé­sénél is országos politikát játszunk, s a személyi érdekek nehezékül használtatnak fel azon mérlegnél, hol a közjó szempont­jából merített indokok s meggyőző érvek játszhatnának csak jogosult szerepet. Nem akarjuk azt mondani, hogy az or­szágos politikával való foglalkozás soha sincs helyén s előfordulhatnak a törvény- hatóság ügyintézés körében is oly kérdé­sek, melyeknél a politikai nézet is érvé­nyesülhet, sőt elismerjük azt is, hogy az országos politikával való foglalkozás vezet­het egy igazán egészséges politikai közvé­lemény érlelődésére, de ennek is megvan a maga természetes korláta, a maga folyam­medre , a melyen ha átcsap, elposványitja azon talajokat, a melyen a községi élet virágzásra emelhető , mert téves irányba tereli a népszellemet, fogékonynyá azt csak az iránt tevén, a mibe a hazafiság keblet dagasztó kérdései beolvasztatnak. Ez idézi aztán elő, hogy a pártoskodás befolyása alatt taglalt törvényhatósági ügyek nem nyerhetnek oly megoldást, mely a községi élet izmosodását előmozdíthatná. Hiányozván az egészséges községi élet leg­első feltétele az erkölcsi eszménykép, mely szerint az önkormányzat activ részeseinek az önigazgatásban függetlenül a politika által nem befolyásolt véleménynyel kell hogy részt vegyenek ; nagyon természetes , hogy nem az tartatik győzelemnek, ha a közjó mozdittatott elő, hanem az, hogy ha egyik vagy másik párt győzött, vagy ha a kielégítésre várt egyéni érdek betöltetett. Ez baj s kiirtását méltán lehet azon feladatok sorába helyezni, a mely a cso­portosulást megérdemli. Mi a jövőben ez irányban kivánunk hatni, s igy számítunk azok támogatására, a kiket hasonló meggyőződés vezérel, szá­mítunk azoknak anyagi támogatására, a kik belátják, hogy a pártoskodásnak nincs jogosultsága minden nyilván ügynél, s szá­mítunk azoknak szellemi támogatására, a kik jóakarattal közreműködni óhajtanak ama czél elérésére, melyet lapunk jövő pálya­futásának tűztünk ki. . Jelentés Kecskemét sz. kir. város törvényhatósági bizottsá­gának 1880. évi deczember hó 29-én tartott rendes havi közgyűléséről. Méltóságos főispán úr, tekintetes polgármester úr kíséretében 9 óra után pár perczczel a tanács­teremben megjelenvén, mivel a bizottsági tagok közűi még alig voltak jelen 6-an, a gyűlés meg­nyitását elhalasztotta addig, mig mintegy 20 perez múlva annyian összegyűltek, hogy azt érvényes tanácskozásra meg lehetett nyitni. Az értekezlet első tárgyát szokás szerint a polgármesteri jelentés képezte, mely a következő- kép hangzik: „A f. évi október hóról elintézetle­nül maradt 295 ügydarab, novemberben beérke­zett 1000, összesen 1295, a hátralékból elintézte- tett 136, a folyó ügyből 878, összesen 1014; elintézetlen maradt a hátralékból 159, a folyó ügyekből 122, összesen 281. Az elnökséghez beér­kezett 6 db., elintéztetett. A városi közpénztár bevétele volt: október havi pénztári maradvány 13,842 frt. 83 kr., no­vember havi bevétel 41,370 fid. 42 kr., összesen 55,213 frt. 25 kr. Kiadás volt 51,818 frt. 55 kr., pénztári maradvány november 30-áról 3394 frt. 70 kr., gyümölcsöztetés végett a takarékpénztárba helyeztetett 10,994 frt. 25 kr. Királyi adó czimen befolyt Kecskemét adó- községből 40,371 frt. 72ya kr., kamat 486 frt. 22 kr., végrehajtási költség 687 frt. 67 kr.; Bu- gacz-Monostorból adó 1176 frt. 28% kr., kamat 6 frt., végrehajtási költség 7 frt. 37 kr.; Felső- Pusztaszerből 273 frt. 947a kr. adó, 6 frt. 44% kr. kamat és 6 frt. 59 kr. végrehajtási költség. Kamarai dijban 27 frt. 15 kr. Hadmentességi dijban 1547 frt., összesen 44,796 frt. 40 kr. Bé­lyeg és jogilleték czimen 6529 frt. 22t/í kr., ka­mat 188 frt. 5472 kr., költségekben 115 frt. 83 kr., összesen 6833 frt. 60 kr. A rendőrkapitány által beadott hivatalos jelen­tés szerint november hóban a személybiztonság egy esetben sem, a vagyonbiztonság pedig két lopási esettel volt veszélyeztetve, ugyanis: 1. Szabó László 9. tizedbeli szatócs-boltjából november 23-án, kora reggel, még pedig személyes jelenlétében, 5 frt. értékű lisztje lopatott el; a tolvaj kinyomoztatott, és a bíróságnak átadatott. 2. Özvegy Kónya Sándorné 2. tizedbeli lakos nőtől álkulcsok használatával nagyobb mennyiségű gabona lopatott el; a tolvajok kézre kerültek, sa kár nagyobb részben megtéríttetett. Az egészségi viszonyok november hóban ma­gában , de különösen az előző haviakhoz viszo­nyítva, úgy a betegülés, mint a halálozás tekinte­tében kedvezők és kielégítők voltak. A beteg-moz­galom és a halálozás jelentékenyen csökkent, és feltűnőbb gyakoriassággal egy kór sem fordult elő. Fertőző kórok közűi észlel tetett ugyan a vörheny ezen hónapban is, de már ritkábban és elég sze­líd lefolyással. Az óvodákban és alsóbb elemi iskolákban a gyermekek között az egészségi állapot folyton ki­elégítő volt. A polgári kórházban gyógykezeltetett 25 beteg. Ezek közűi férfi 12, nő 13. Ezek közűi: gyógyult 7, javult 3, meghalt 2, ápolás alatt maradt 13. Az elhaltak közűi egy haldokolva hozatott a kórházba. A szegény menházban teljes ellátásban része­sült 61 szegény, a házon kívül élelmeztetett 46, összesen 107. Az élelmezés körül rendetlenség nem fordult elő. Statisztikai kimutatás szerint október 31-től novemher 27-ig bezárólag: élve született 163 gyer­mek, meghalt 124 egyén, mihezképest a szülöttek száma 39-ezel múlta fölül az elhaltak számát. A hasznos házi állatok között ragályos, avagy járványos kór nem mutatkozott.“ A közgyűlés a polgármesteri jelentést, mely még Tóth István helyettes polgármester úr 'Ital volt aláírva; tudomásul vette. A polgármesteri jelentés tudomásul vétele után tekintetes Lestár Péter polgármester úr fölemliti, hogy sajnálja, miszerint az ügyrendtartás 126. §-sa , mely a számvevőszék megalakítását elrendeli, mind­eddig elmellőztetett, és kéri a közgyűlést, hogy alakítsa meg a számvevő széket 4 bizottsági tag megválasztása által, s tegye kötelességévé, hogy a tisztviselők működését figyelemmel kisérvén, arról időről-időre jelentését a közgyűlés elé terjeszsze be. A közgyűlés örömmel fogadván polgármester úr óhajtását, a bizottsági tagok közűi idősb Bagi László, Muraközy József, Kresztes János és Papp Sándor urakat jelölte ki a számonkérő szék tagjaiul. (Folytatása következik.) A „Jótékony Nőegylet“ karácsony-fája. Kedves ünnepély volt deczember 24-én dél­után a Ferenczrendiek zárdája mellett levő elemi ] iskolai épületben. Ugyanis a helybeli jótékony Nőegylet karácsony-fát állított e napon 50 szegény és szorgalmas elemi iskolai tanulónak. A szép fa, melyből el is kellett vágni, hogy beférjen az egyik tanterembe, csak úgy ragyogott az aranyozott diók- és almáktól, s valóságos fényárban úszott, midőn a számtalan apró gyertya meggyújtatott rajta. De épen úgy ragyogtak a szegény gyerme­kek szemei is az öröm-, bámulat- és meghatott­ságtól, midőn e rájuk nézve valószinűleg ritka dolgot szemlélték, tudván, hogy a sok aranyos dió, alma, sütemény, szentjánoskenyér stb. mind az övék lesz. Es ezzel a gyermekek öröme bizonyára teljes lett volna, de a Nőegylet nemes lelkű hölgyei tar- tósabb örömet is szereztek a szegény gyermekek­nek az által, hogy ruhaneműekkel is megajándé­kozták őket azon „Jézuska“ születésének emlé­kére, ki a felebaráti szeretetet főkötelességül tűzte ki. A leányok egy része egy-egy pár czipőt kapott kendőkkel, másik része réklit és szoknyát; a fiúk részint csizmát kaptak, részint felső ruhát. Vala­mennyien részesültek azon ennivalók- és csecse­becsékben is, melyek a karácsony-fát a gyermeki szív előtt oly kedvessé teszik. Délután 2 órakor megjelent gróf Vasquezné, a Nőegylet alelnöke és ez ügyben megbízottja, ki valóban nemes szivének egész szeretetével igyeke­zett azon, — fáradtságot nem kiméivé, — hogy A Tizennegyedik évfolyam. 1. szám. Január 2. 1880. KECSKEMÉTI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. fg * ■ 3 Előfizetési dij: Megjelen hetenként egyszer, Szerkesztő- és kiadó-hivatal: Hirdetési dij : Eposz évre 5 frt., félévre 2 frt. 50 kr., VASÁRNAP. B IJ I ) AI - N A ö Y - ü T C Z A 184. SZÁM. 3 hasábos petit sor egyszeri hirdetésnél 5 kr., negyedévre 1 frt. 50 kr. ------ I 1 többszöri vagy terjedelmes hirdetéseknél ár­Az előfizetési pénzek , E lap úgy szellemi, mint anyagi részét illető leengedés adatik. Az előfizetés nz év folytán minden hónapban úgy a hirdetések is „Tóth László könyvnyoni- minden küldemény a szerkesztő- és kiadó­megkezdhető. dójának“ ezimzendők. hivatalhoz intézendő. Bélyegdij minden beigtatásért SO kr. & _______________ ' --------- - ----------- - ------------------------- ------------------------------*-------------------------------------__________m

Next

/
Thumbnails
Contents