Kecskeméti Lapok, 1917. július-december (50. évfolyam, 147-296. szám)

1917-07-01 / 147. szám

Ara; © if Bér. Vtsárnap, 190. Julius 1. A képviselőház néhány napos tárgyalásai nem biztatnak az­zal s reménnyé', hogy ez a parlament meg tudja oldani azokat a nagy feladatokat, me­lyeket a nagy idők, a történelmi váiság döntő napjai megkövetelnek tőié. A tör­vényhozás házában a számbeli fölényében eresebb munkapárti ellenzék és az eddigi ellenzéki pártokból összerakott kormány­párt numerikus kisebbsége küzd egymás­sal, inkább egymás ellen, mint az ország érdekében. Az indemnsíási javaslatnál a munka­párt ellenzéki többsége négy hónapos bi­zalmat előlegez a kormánynak, mert az hat hónapra kívánja, — a bírák helyzetének javítását nem engedi, akármennyire igazolja azt a bírák nyomorúsága. Ez a kötélhuzási komédia folyik napról-napra és folyhat is­ten tudja meddig, mintha sorsunk nem is a világháború kockájának végzetén forogna. Aki ma meg tudja őrizni pártatlansá­gát és objektív figyelője tud tenni a hely­zetnek, nem láthatja megnyugvással az ese­ményeket. Körülöttünk lángban állanak a határok, hajlékainkban gond, nélkülözés és szenvedés veiünkiáró társunk és felettünk a kormányzás, a politika urai személyes vetélkedésben folytainak olyan vitézi tor­fifif 27 í'CfP pl*«* v£7 Akármilyen rokonszenvve! és bizako­dással szeretnénk is az uj kcrmányban látni a kivezetőket e gonosz és mély kátyúból, a velük dolgozó parlament összetétele és kevés objektivitással dolgozó pártjai nem nyugtatnak meg a jövőre. Rengeteg szo­ciális orvosság receptjét adta a közvéle­mény a fiatal kormány kezébe, de az or­vosság papíron marad, mert így rendeli esetleg a többségével fölényeskedő párt akarata. És a választói jog nagyszerű gon­dolatáról nem kopik-e le az eszme színe, virága a kicsinyes harcban? Nehéz szívvel kell egy választás uj izgalmaira és szenvedélyességére gondolni. Ezzel is megviselni szabad-e a nemzetet és a távollevők — legjobbjaink — nélkül sorsunkról határozni? A jövő belső nyu­galma érdekében, ugv látszik, elkerülhetlen lesz a végső eszközhöz nyúlni. Németek sikerei Nyugaton Bertin, junius 38. Nyugati hadszíntér: Rupprecht bajor trónörökös had- seregharcvonala: Flandriában csak néhány szakaszon volt élénk a tüztevékenység. Heves harcok játszódtak le tegnap a labassei csatorna és a Scarpe között. Lenstől nyugatra és dél­nyugatra az ellenség felé kiugró azon terü­leten, amelyet mint harci terepet már ré­gebben feladtunk, nagy angol erőknek az Arras felé vezető ut mentén korán reggel előretörő támadása csak vakmenet volt. — Hulluch és Merycourt között és Fresnoy- tőí egészen Gavrelleig pergőtűz után este több hadosztály támadott. Hulluch mellett, valamim Loos és a Lens—Lievin-i ul kö­zött az ellenséget tüzűnkkel és ellentáma­dással visszüztük. Az ellenség egy újabb támadása Lenstől nyugatra előtéri csapa­tainkkal vívott heves harcok után nem ke­rült többé kivitelre. Avignon mellett külö­nös eréllyel keresztülvitt első rohama tel­jesen meghiúsult. Erősítések h cbaveiése után itt újból támadott. Tűzünk és ellen­támadásunk ezt a támadást is meghiúsí­totta. Fresney és Gavrelies között az ellen­ség támadó hullámai., amelyek tüzérségünk füzében kezdetben összeomlottak, folyto­nosan újabb csapatokkal táplálta. Elkese­redett közelharcok után az angolok Hoppy és a Gavrelles-i szé.malom között befész­kelték magukat legelső vonalainkba. Csa­pataink kitünően verekedtek. Kiválóan együttműködő védelmünkben és ember­ember elleni harcban az ellenség súlyos, véres veszteségeket szenvedeti. A német trónörökös hadsereg- harcvonaía: A Cnemin des Darneson a malmai- soni erőd mellett, Couriecontó! délre és Aiüetői délre westf.diai ezredeknek helyi előretörései, Cernytő! keletre pedig egy nagyobb vállalkozása teljes sikerrel járt. itt rohammal elfoglaltuk több mint ezer méter szélességben a franciák állását, továbbá egy szívósan védett alagutat. Heves ellen- támadással szemben megtartottuk azokat. Ezeknél a harcoknál összesen több mint 150 foglyot és néhány géppuskát szállítot­tunk be. — A Maas nyugati partján a 304 es magaslat nyugati lejtőjén egy pontosan elő­készíteti támadás került kivitelre. Poseni ezredek — rövid ideig tartó tüzelőkészbés után — erőteljes megrohanással a franciák állását a maiancour Bsnesi ut két oldalán Kétezer meter szesésMgben es száz méter mélységben elfoglalták. Az azonnal meg­indított ellenséges támadásokat visszaver­tük az etfogiait vonalak előtt. Ma reggel egy würitembergi ezred az avocourti erdő­ben rohammal elfoglalta a francia erődíté­sek egy 300 méter állásrészét. A két be­törési helyen több mint 150 foglyot szám­láltunk össze. A zsákmányt még nem álla-' pitottuk meg. Albrecht Württemberg! herceg vezértábornagy hadseregharcvonala: Különös esemény nem volt. Keleti és délkeleti hadszíntér: A helyzet változatlan. Ludendorff, első főszáüásmester. * * * Bud&p&st, junius 30. Keleti hadszíntér: Galíciában fokozott harci tevékenység. Délkeleti hadszíntér: Macedónia! harcvona): Nincs jelenteni való. Olasz hadszíntér: Görztőí délkeletre és a Plöcken - sza­kaszon az ellenséges tüzérségi tűz élén­kebb volt. . , , ... A vezérkar főnőké. Német tengeralattjárók úja bb sikerei. Berlin, jun. 30. Az angol csatornában, az Északi-ten­geren és az Atlanti Óceánon tengeralatt­járóink ismét eisülyesztettek 24.000 tonnát, még pedig: két ismeretlen feifegyverzett angol gőzöst, az Anglián nevű 5532 ton­nás muníció- és darabáruszáiütó gőzöst, amely angol kikötő felé tartott, a Wilhelm nevű angol vitorlást, amely szenet vitt Franciaországba, a Beriía nevű angol vi­torlást, a Bidartaises francia vitorlást és egy nagy feifegyverzett angol gőzöst, amely kéményének jelzéséről ítélve s V. Thomas­vonal tulajdona. Elsülyesztettünk továbbá egy középnagyságú gőzöst, amelyet a ki- sérőhajók közül lőttünk ki és egy nagy négyárbocos bárkát, amely lobogó és jel­zés nélkül haladt rombolók védelme alatt. Egyik tengeralattjáró naszádunk az Atlanti Óceánon több ízben észrevett föltűnően nagymennyiségű hajóromot és fagyasztott húst. Ugyanez a tengeralattjáró naszádunk hazatértében ágyuharcot folytatott egy el­lenséges tengeralattjáróval. Áz ellenséges V * . naszád lemerüléssel menekült ei tenger- \r. eW alattjárónk tüzelése elő!. A tengerészeti vezérkar főnöke. . A főispán búcsúja. Megható, szivet indító, meleg búcsút veit ma Kecskemét város törvényhatósági bizottsága a távozó főispántól, gróf Ráday Gedeontól. Ez a búcsú egy csöppet sem volt sablonos. Nem volt olyan, amilyenek rendesen szoktak lenni az ilyenfajta bucsu- zások: ünnepélyesek, de hidegek, szép, vi­rágos, de keresett szavakkal teljesek. Érezni lehetett a közgyűlési teremben, hogy az az érzelem, mely a főispánt és Kecskemét né­pének képviselőit összefűzi, méiy és igaz, őszinte és egyenes. A közgyűlés többségét éles politikai válaszfal választotta el a fő- iSDántói, de azért öreg függetlenségi emhe- rek könnyeztek a főispán búcsúszavai után. Ha a politikáját nem is követte, a nobilis, gavailéros egyéniségét pártkülönbség nél­kül tisztelte mindenki. Mikor gróf Ráday nem sokkai 9 óra után a terembe lépett, a terem minden ol­daláról viharos taps fogadta. A polgármes­teri jelentés felolvasása után, a tárgysoro­zat megkezdése elptt bejelentette a főispán, hogy állásáról a beállott kormáuyváiiozás következtében természetszerűleg lemondott. De mivel az uj kormány még nem men­tette fel, alkalma nyílt itt, a hét esztendei együttműködés székhelyén személyesen bú­csúzni ei a város közönségétől. A búcsú fájdalmas, mert lehetetlen azokat a szálakat széttépní, amelyek hét esztendei együttműködés alatt keletkeztek, mely idő alatt sok kellemes és sok fájdal­mas órái értünk át együtt. Bizik a kecske­méti népben lévő igaz magyar őserőben, amely átsegít a megpróbáltatásokon. Kö­szönetét mond a város kitűnő polgármes­terének, aki hét évi főispánsága alatt a leg­nagyobb odaadással támogatta, köszönetét mond a városi tanácsnak és a város kö­zönségének. kéri, tartsáK meg jóindulatuk­ban továbbra is s az Isten áldását kívánja Kecskemétre és népére. A főispán beszédét szűnni nem akaró üdvözlő taps követte, mely után Sándor István tolmácsolta meghatott és mélyen át- érzett szavakkal a város minden polgárá­nak háláját és köszönetét a főispán és neje iránt, akik minden bajunkban szószólóink és segiíőink voltak, akikhez sohasem for­dulhattunk anélkül, hogy a legnagyobb jó­indulatot és odaadást ne tanúsították volna ügyeink iránt. Dr. Horváth Mihály országgyűlési képviselő a függetlenségi és 48-as párt nevében, Faragó Béla z munkapárt nevében tolmácsolták a főispán politikai ellenfelei­nek, illetve páríhiveinek tiszteletteljes elis­merését. Ezután Ráday gróf néhány meg­hatott búcsúszó s percekig tartó tapsvihar és éljenzés után, átadta az elnöki széket Sándor István polgármesternek. * * * ~ÍT sí ^7 L Kvfoiysin. 147. tűm, j / [ Y7t. Höfiseíéá ár üli # lejeién mindenn«p if f 1@ jSS Pl Älf i »ért«é* sfe s iftOKEnETI UAPOK “ «üli., ,,n«*íp r á lap uellemi és anyagi ^ MEffiETl FRISS ÜJSASi FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. 2&4TÄ á szerkesztésért felelős: HoHósy János, j Telefonszám: 141. Laptulaidonos: a Nyomdarészvénytársaság.

Next

/
Thumbnails
Contents