Kecskeméti Lapok, 1918. január-június (51. évfolyam, 1-146. szám)

1918-01-01 / 1. szám

Az egész világ feszült várakozással lesi, hogy annak a tíz napnak leteltével, melyet a breszt-iitovszki békekongresszus az áníántnak arra adott, hogy a békefeltételek alapján a tárgyaláso­kon ő is résztvegyen, az ántánt minő vá­laszt fog adni. Az optimisták azt remélik, hogy az ántánt hatalmai meg fogják ra­gadni az alkalmat s hogy az orosz béke- tárgyalások végül is minden hadviselő ál­lamot egyesíteni fognak a békevágyban. De ezeknek az optimistáknak száma cse­kély s nagyon kevesen vannak, akik meg tudnák indokolni, hogy mire alapítják ezt a reménységüket. A nagy közvélemény, nemcsak nálunk, hanem Németországban is a másik szélsőségre hajlik s meg van győ­ződve arról, hogy az ántánt a tiz napot elhagyja múlni anélkül, hogy a béketárgya­lásokon való komoly részvételre hajlandó­ságot mutatna. A tíznapos meggondolást időnek tehát eszerint nem igen volna ér­telme s eszerint kár volt az Oroszország­gal kötendő béke létrejöttét azzal is halo­gatni, hogy az ántánt számára ezt a tiz napot engedélyezték. De az igazság ebben az esetben is a középen van. Nyilvánvaló, vagy legalább is minden valószínűség amellett szól, hogy az ántánt követei nem fognak tiz nap múlva elindulni Br«szt-Lit<>/?z.klx a« béketárgyskí- sokra, de az is nyilvánvaló, hogy az án- tántnak háborús fogadkozásai ma már sok­kal gyengébbek, mint voltak még csak he­tekkel is ezelőtt. Mert az orosz békefdié- telek előtt s főleg azután a válasz után, melyet ezekre Czernin adott, az ántánt nem érvelhet többé azzal, hogy nem ismeri a központi hatalmak háborús céljait s azokat a feltételeket, melyek mellett a központi hatalmak hajlandók volnának békét kötni. Az annexió nélkül és a kártérítés nélkül való béke ma már le van szegezve s Né rnetország és Ausztria-Magyarország ma már olyan bizonyságot szolgáltattak arról, hogy sem annexióra, sem hadikárpótlá'sra nem gondolnak, hogy az ántánt már csak rosszhiszeműen hirdetheti, hogy nem látja tisztán a mi háborús céljainkat. Arra ugyan nem számítunk, hogy Cie- menceau vagy Lloyd George egyszerre megváltoznak, de arra igenis lehet, hogy az ániánt-áliamok népe végre megunja mai vezetőinek lelketlenségéí, elsöpri őket s önmaga fogja a vezetőit megválasztani. Mert Oroszország példája megmutatta, hogy Ke- renszkivel nem lehetett békét kötni s Le ninnek kellett jönnie, aki nemcsak hogy megköti a békét, hanem ebben az egész orosz nép háláját és együttérzését is meg­szerezte a maga számára. Majd be fogják látni a franciák is, az angolok is, hogy ne­kik is meg kell találniok a maguk Lenin­jeit, ha békét akarnak. S akkor aztán hi/oa veri Sonnino az asztalt s hiába ordítja bde a képviselőház üléstermébe, hogy Trieszt nélkül nincs béke. Mert meglehet, hogy Lloyd George, Poincaré, Sonnino és Cle- menceau még tovább is uszítani akarná nak, de nem lesz, aki kövesse őket, mint ahogy Kerenszki is egy szép napon egye­dül állt a maga háborús programmjával. — A karácsonyi vakáció meg hosszabbíts sa. A vall. és közokt. minisz­ter ma rendeletet adott ki, melynek értel­mében a karácsonyi szünetet az összes állami, felekezeti és községi iskolákban 14 nappal meghosszabbítja, vagyis eszerint az előadások január 17-én kezdődnek. A mai hivatalos jelen tések. Budapest, december 31. Olasz hadszíntér: Helyenként fokozott tüzérségi tevékenység. Keled hadszíntér: Fegyverszünet. A vezérkar főnöke. * * * Berlin, december 31. Nyugati hadszíntér: Az Ypern-hajtásban, a Scarpetől délre és a Maa& keleti partján időnként fokozó­dott a tüzérségi tűz. Az angol arcvonalon és az Argonneokban kisebb felderítő har­cok folytak. Keleti hadszíntér: Nincs újság. Délkeleti hadszíntér: Macedóniai harcvonal: Monasztiríól északra és a Dóira n-tó mellett átmenetileg feléledt a tűz. Olasz hadszíntér: A Tómba-hegyháton és a Piave-sza­kaszban, Pederobba mindkét oldalán dél­után heves .üzérség éj aknavető küzdelem fejlődőit ki. Ladendorff, első főszállásmester. Polgármesteri jelentés. A rekvirálás. — Szénhiány és az áramszolgáltatás. — Füvessy Imre .• kitüntetése. I. Bekell a tekintetes közgyűlésnek jelen­tenem, hogy a Közélelmezési Hivatalt vezető Nagyméltóságu Miniszter Ur 150,000/1917. számú körrendeletével elrendelte a búza, rozs, kétszeres, köles, tatárka, borsó, bab, lencse, lóbab, takarmányborsó, árpa, zab és tengerinek és ezek őrleményeinek rek- virálását és a város közönsége által e cik­kekből beszállítandó mennyiséget 60,000 métermázsában szabta meg. E rendeletben foglalt intézkedések egy része olyan, hogy az gazdasági éle­tünknek elviselhetetlen kárt nem okozhat, másrésze azonban az országos viszonyo- tói sokban lényegesen eltérő helyi viszo­nyok következtében a gazdasági munkák elvégzését veszélyezteti; azokra nézve a jelentésemhez mellékelt előterjesztés nyújt bővebb felvilágosítást. A rekvirálást nem­csak hivatali, de hazafias kötelességérzetből is a kitűzött határidőben, 1918 január 3 án meg fogom kezdetni s lelkiismeretes foga natositását a hasonló érzésektől áthatott tisztviselőkkel és más megbízottakkal biz­tosítani fogom. Miután azonban kétségte­lennek látszik előttem, hogy a legmesszebb­menő kötelességtudással foganatosítandó rekvirálás is csak töredékét eredményez­heti a városunkra számítás alapján kivetett mennyiségnek, ez esetben pedig a rende­letből kiteiszőleg a fejkvóta leszállítása — még pedig nálunk nagymérvű leszállítása — lenne a rendelet szelleme szerint elke­rülhetetlen ; miután továbbá iiyen leszállítás nemcsak nehéz nélkülözésekre, hanem a gazdasági munkálatok elvégzésének komoly veszélyeztetettségére és állattenyésztésünk­ben, különösen egyes állatfajoknál, legki­vált a nálunk annyira fontos baromfitenyész­tésben máris mutatkozó nagymérvű hanyat­lást sülős gazdasági rázkódássá fokozhatná : első sorban e várossal, de közvetve a ha zával szemben is kötelességem, hogy e veszélyekre reá mutassak s a 'ekintefes köz­gyűlésnek azt javasoljam, hogy e bajok megelőzését a Miniszter urnák helyzetünk­ről való felvilágosításával lehetőleg meg­előzni méltóztassék. A törvényhatóságokra meghatározott mennyiségben beszolgáltatandó gabona- és hüvelyes mennyiség kivetése ugyanis sta­tisztika, — jelen esetben a rendeletből ki- tetszőleg a bevetett terület és a termés­átlagok összehasonlításán alapuló számítás, másfelől a szintén statisztikailag megálla­pított lélekszám és szükséglet alapján tör­ténik. Ámde a háborús viszonyok okozta munkáshiányból eredő nehézségek követ­keztében úgy a termésterület, mint a lélek­szám összeírása a legjobb igyekezet d. cára sem rendelkezik még a szokásos megbíz­hatósággal sem. Valószínűleg nem vétetett a mellett figyelembe szántóföldeink mint­egy háromnegyedrészének a háborús viszo­nyok következtében 3 év óta tartó felüle­tesebb mivelése által fokozott rendkívüli silánysága, tavaszi vízkáraink és a termés- eredménynek ama csökkenése, mely még a városunkkal közvetlenül szomszédos köz­ségekkel szemben is mutatkozó csapadék- hiány következtében állott elő. Másrészt valószínűleg legalább részben figyelmen kivül maradt az a körülmény is, hogy e város határában fekvő kiterjedt szőlőterü­letek, valamint a jelentékeny zöldségterme­lés mily rendkívül nagymennyiségű nap- v /• számot emészt s ennélfogva a gazdasági ^ szükséglet a munkások élelmezésének elen- gedhetlensége folytán kenyérmagvakban, • • ' valamint száraz főzelékben, továbbá zsiráf dékban, szalonnában s ennélfogva a hizia- fírz k%1' láshoz szükséges árpában és tengeribejirailoBli levitát milyen nagymértékben emelkedik. E körüT"" ----V~ mények kellő mértékű figyelembe vétele néiküi ugyanis nem képzelhető el, hogy vá­rosunk ily rendkívül nagy mennyiségű ga­bona és száraz főzelék beszolgáltatására kö­teleztetek volna. De reá kell mutatnom arra is, hogy a gabona átvételt f. évi október 29 napjan kezdtük s a később érkezeit 123,000/1917. sz. rendejet, valamint az eleve teljeses* med­dőnek tekinthető burgonya rekviraiása foly­tán és szétszórt 6000 tanyával betelepített óriási határunk miatt, végül a lelkiismeretes munkára való törekvés következteben még ma sem fejeztetvén be, immár 60 napon át 18 fogatot, 25 hatósági rendészeti köze­get, 25 tisztviselőt és tanítót vagyunk kény­telenek hivatásuktól elvonni, a város köz­élelmezési alpjának mintegy 22,000 korona kiadást okoztunk. 17 iskolában (osztályban) 60 nap óta szünetel a tanítás mintegy 1000 gyermek szellemi és erkölcsi fejlődésének nagy kárára s órindezen bajok és károk e rendelet folytán megkétszereződnek, holott nagy részük elkerülhető, illetőleg megtaka­rítható lett volna, ha a gabona átvétele, illetőleg rekviraiása már 1915-ben megtett javaslatunknak megfelelően a csépléssel kapcsolatosan megtörtént volna. És ha e bajok nagy része már nem szüntethető is meg, e városnak a katonák és hadi munkások szolgáltatásában hozott, a hadikölcsönök jegyzése körül önként tel­jesített, a póttestek elhelyezésében nyílva nuló s a sebesült katonák érdekében és más háborús jótékonycelok érdekeben öröm­mel viselt, az átlagost jóval tu haladó ha­zafias szolgálataira hivatkozva, főispán ur Öméltóságának és országgyűlési képvise­lőinknek közbemaiását Kizárva, méítoztas- sék a Miniszter Ur Őnagyménósagától e kivetés mellőzését, vagy legalább a számi jn j A / / * U-' • —'— i / ^„K"^****0^ ' B ­Ll. évfolyan, 1. szám. ____________,_______________Ára: 6 fillér._____________________________Kedd, 1918. január I. Előfizetési ár MWj 91 * ^e2Íelenrainden nap r-t Kecskeméti Iiapok —- ­Vidékre, postán küldve: .n^.r 4 Alap szellemi és anyagi Egész évre ____20 kor. fRESS OJKAÖ? részére vonatkozó összes Segyedévre 5 kor. 1F"0 Cl €j I“ f^O L ITí IC A. I MA F* I 1LAJP« kiadóhivatalba intézendök. A szerkesztésért felelős: Hollósyjános. j Teiefonszám: 141. I Laptulajdonos: a Nyomdarészvénytársaság.

Next

/
Thumbnails
Contents