Kecskeméti Lapok, 1918. július-december (51. évfolyam, 148-298. szám)

1918-07-02 / 148. szám

// L'T Z ^" ^ f / 6*7 ^ i y ,,. r Me 1 ‘ U.. tvhrlyMn. 148 kául $ I ‘ y 4ffa : 1V fillér.- ­____________________fttdtl., -9.E. jahas 2. Älä ár SV # I lej-jelen mindennap “ Kecskeméti Lapok -•­Vidékre; restin küldvef _________^________ ___-i - Alep szeUeiniés anyagi •ggfe. ^ Ifa plMsKiX hK ipit rti2lrí vonatkezó fssze* teö: :: ”^ FÜGOETLfLN POLITIKAI NAPILAP. A tarltesztéséri felelős: Holló syJános. Teleionszáairl-íl. I Lapíuíaidonos: a Nyomdarészvénytársaság. I ) I /-f-v / FJSv / C—v / / / w ► , I TS I / I >/ if f / i k ötödik háborús termés fölhasználásának módozatairól pénte­ken- és szombaton négy kormányren­delet jelent meg. Az elmúlt négy é\r tapasztalatai nyomán a kormány a ter­mésnek rögtön a cséplőgépnél történő lefoglalásának útjára tér. Sőt voltakép­pen ezen túlmegy, amennyiben a még lábon álló gabonát jelenti ki lefoglalt- rial; A rendelet legnagyobb része az­zal foglalkozik, hogy mi módon ellen- őriztessék a kicsépelt gabona mennyi­sége, mi módon lehet megakadályozni, hogy a termés a közfogyasztásra való igénybevétel előtt eltűnjön. • Nincs helyünk arra, hogy részle­tesen ismertessük a cséplési eredőié-' nyék ellenőrzésére létesített szervezetet, amely átvételi bizottságokból, a csép- lesi eredmény mindennapi bejelentésé­ből, z cséplőgéptulajdonos naponta ve­zetett hiteles cséplőkönyvéből stb. áll. A kormány próbálkozik a jutalemrend- --zerre?; ?- rendelet ezt mondja: A községek részére minden > leg leszállított métermázsa termény u 1 korona jutalékot állapítok meg. A község ezen jutalékban csak akkor fog •részesedni, ha a község területéről az „összes terményfolösleg tényleg le. fog szállíttatni. Amennyiben ez ne# törté­nik meg, a község jutalékban egyálta­lában nem részesül. Az összeg két­ötöde az átvétel sikeres lebonyolításá­nál közreműködő községi közegek (nem hatósági kiküldött) jutalmazására, a. fen* maradó háromötödöt pedig az átvétel­it.! kapcsolatos költségek föd őzé se után községi közcélokra kell fordítani. A rendelet nagyon messzemenő fölhatalmazást ad az átvevő' bizottsá­goknak. így, ha az a gyanú merni fel, hogy‘a gazdák benhagyíák a csépiéi­nél a szemet a szalmában, a bizottság elrendelheti az ujracsépiést. Fontos része a rendeletnek a fej­adag megállapítása.' A rendelet idevo­natkozó szakaszai a következők: Rendszeres őstermelői munkát végződ 15 éven felüli férfi- vagy női munkásra- minden gabonanemüből együttvéve havonként és fejenként lő kilogramm, —- családtagok, valamint ~TE> even aluli őstermelő munkát vég­zők részére havonként és fejenként, 12 kilogramm oldható fel. Mindenki reszcre, aki mezőgaz­dasági munkát nem végez, fejenként es naponként 240 gramm Siszímennyi- ségeí állapítottak meg. Ez tehát a gol- gári lakosság fejadaga naponként, vagyis návöfifa 7:2 kgr. liszt. Gazdasági szükséglet címén fel­oldható, tfféivé yasá*of5a:ó': komrnen- "ti’óra, időszaki .munkások részére, arato- reszre. csen főrész re.' vetőmagra,., hizia-. ’ fásra ~ Vetőmag kaiasztráiis holdanként búzánál 100, rozsnál ! 10. árpánál 100.; zabnál 00, kölésne: 20 kilogrammot meg nem haladhat. ígáslóra 7 mázsa zabhál rendsze- - ríni több nem számítható. Ménióra 12 métermázsa, két éven aluli csikóra 3 mázsa áiiapíttatik meg. Két éven fel üli csikóra abraktakarmr tv. számításba nem vehető. Zabot, égés- évre csak hágó- mének és-esikók :a»: ármányozására sza­bad igény bevenni. • cás lovak részére csak az 1918. t'- november hó végéig. ­Szarvasmarná. ■ kecske resztre árpa vagy,zab srr dásba nem vehető. Kivétel a hágóbika, melynek részére 7 métermázsa, továbbá azjj even aluli borjú, melynek részére egy mázsa,' az ~ ig’as ökörnek ‘T ’mázsa oídhatoj fel, illetve vásárolható. Tenyészkos részére ! 30 kgr., bárány részére 10 kgr. zab jár. I - -'’Sertés eltartására árpa es zab nem í használható. Tenyészkannak 2 mázsa, i ienyészkocának 3 mázsa, süldő serié- i sek számára fél mázsa árpa vehető számításba. Házi és gazdasági szükségletre hizlalt sertések részére 6 mázsa árpa vehető számításba., Oly TéroieTőné!,' , akinek tengeritermése fs van,' árpából La , hízók , részére 2 mázsa csupán Irpi f. vehető számításba­í 'BáToínftáfiomány eltartására csak ocsu vehető számításba.- í ■A rendelet megtiltja, hogy bárki bármely címen közvetlenül a termelő­től gabonát vásárolhasson-; a termelő- ! nek megtiltja, hogy másnak, mint a Haditermény Rt. megbízottjának egyet­len szem gabonát, is eladhasson. A jövő^a-zdasági évben tehát teljesen , lehetetten lesz, hogy bárki nemtermelő I ősszel biztosíthassa egész évi szükség­letét. Az’ellátás rendje a .kővetkező: 1. A termelők, beleértve a részes I aratókat és cséplőmunkásokat is, a sa­ját házi szükségletüket — kellő ellen­őrzés mellett — saját termésükből Te- dezik. 2. Az ellátatlanokat a község kö­teles összeírni. Ezeknek az ellátásáról a hatóság gondoskodik. Megengedi _ azonban a rendelet, hogy azok, akik nemtermelők, azok részére a községi elöljáróság (polgármester) beszerzési utalványt . adjon, amely utalvány elle­nében a Hadi terménytől, amennyiben - a'község területén termett és még ott tároló készletek fölött rendelkezik, az illető házi és gazdasági szükségieíére búzát, rozsot, kétszerest és árpát vá­sárolhat. A községi elöljáróság i (pol­gármester) a beszerzési utalványokat kizárólag csak az 1918. szeptember 30-ikáig terjedő szükségletre állíthatja ki. A beszerezhető mennyiség szemé­lyenként csak napi 240 gramm, vagyis fejenként és'havonként 7 2 kg. lisztnek megfelelő havi 10 kg. termény lehet. Ez az utolsó nyoma a nem termelők közvetlen ellátásának és ezt is jobb lett volna nézetünk szerint mellőzni. T A közvetlen ellátásban része­sülők-' bizonyos intézmények (beszél zési csoportok, nagyobb bánya, ipari és közlekedési vállalatok) a hatósági ellátásból kivéve, közvetlen ellátásban részesülhetnek. A rendelet erősen küzd a kettős ellátás lehetősége ellen. Meghiúsult - mu támadások. Budzpest, Juiitis l. Kési hadszíntér: A Hétközség fénsikján lévő állá­saink tegnap reggel 3 óra óta a leg­nehezebb ellenséges tüzérségi tüzelés alatt állottak, amelyet néhány óra múlva végrehajtóit erős gyalogsági támadá­sok követtek. Néhány helyen sikerült az olaszoknak elkeseredett közelharc ; után első vonalunkba behatolni, azon­ban-a 131-ik magyar gyalogezred s a 16. várasd* ezred zászlóaljainak ellen- - támadása által kiüzetfek. További tá-. madások tüzelésűnkben összeomlottak. A VEZÉRKAR- FŐNÖKE. Tüzérségi tevékenység a nyugati hadszíntéren. Berlin, Julius 1. ffyag&ti £iEtls2Íiitl£J: A Lystői északra és az Aisnéfol délre fekve szakaszon egész napon fokozott volt t tüzérségi tevékenység, D« rack ni ^ bármiféle gyümölcsöt legmagasabb áron átvesz 1LK11 aFRUKTUS R-T. csirke-telepi görbe vasúti raktárában ha,naít 4 órától'este 7 óráig; azonkívül Tóth Károly-féle házban (Belső Széchényi-cica 15. sí.?. Símata János- tfázisán (Npgyvásári-utca 13. szám), fizv. Almássy Lajos-né \Bdso Széchenyi-utca 14. szám), Tóth Zsiigmond (Simonyí-Cica),-Kováé® Jóxsef’ (jókaí-níca) hajnali-4 órától délig, ■ délután 4 órától este 9 óráig.

Next

/
Thumbnails
Contents