Kecskeméti Lapok, 1923. június-december (56. évfolyam, 121-294. szám)

1923-06-02 / 121. szám

Az infláció titkaiból. Irta: Koncz Mihály. Az infláció ellentéte a defláció, vagyis a bankjegyeivonás a közfoigalomból. Ez akkor fordul elő, ha az államférfiak jóvá ai árják tenni a sok bankjegykibocsájtás által elkövetett hibájukat, ha — mint kife |ezni szokták — a normsl gazdasági viszo nyok már helyreálltak s a rendkívüli expe diensekre nincs szükség. Hogy a háború olazía gazdasági hely­zet szanálása végett melyik bankjegypoli tikát alkalmazzuk, az a viszonyoktól függ. Az inflációs politika is jó, a deflációs is, ha jó. Az infláció Németországnak, Ausz ti iának és Lengyelországnak nem ártott, mert ezek ipari államok, nálunk azonban határozottan rosszat tett. Az ipari államok­ban a pénzbőség a közgazdaság menetére hasznos, sz agrár államokban ellenben rósz hatással van. Mert az iparos, a kereskedő kénytelen forgatni tökéjét, hogy megél­hessen és pedig ;üiüti, a hozzá befolyt uj bankó tehát nála meg nem áll, hatiem teljesíti a gazdasági életre oly jótékony hatású körforgási szerepét. Az agrárállamokban éppen az ellenkező az eredmény. A pénz eiső sorban a fog ialkozásánál fogva is takarékossághoz és hosszú befektetéshez szokott földművelő elem kezéhez vándorol, ott, mert gazdája kiadni nem kényszerül, megakad, thesau ráltatik s csak arra jó, hogy az ingatlan árát fölverni segítsen. Az ipar, kereskede­lem jó része nem veszi hasznát, csak az, amely a nyerstermelővei érintkezik és ab­ból él, a többi pang és kínlódik. Magyarországon a magyar kereskedelem sem vette sok hasznát az inflációnak. Mert magyar tőke nincs. Ami volt, azt már rég kilopták külföldre. Ami nagy üzlet itt van, külföldi tőkével megy. Tehát 3z infláció csak a külföldnek hozza a hasznot. Én úgy vélem, hogy bennünket a külföld úgy csábított bele sz inflációba, mint ahogy cselszövénnyel belevitt a forradalmakba. Ezt még majd más alkalommal kifejtem, itt csak arra mutatok rá, hogy a legyőzőit agrárállamok, Bulgária és Törökország éppen nem kaptak az inflációs politikán. De mi szívesen kaptunk rajta, mert hasz­nált az uralkodó osztályoknak. Nálunk ugyanis évek óta, még a háború előtt sem volt demokratikus politika s a közgazda­sági politikát sem intézték demokratikusan, hogy az a nemzet minden rétegének egy­formán használjon, hanem a hatalmon levő osztály érdekei szerint. Szentül meg va­gyok győződve arról, hogy nem lett volna nálunk inflációs pénzügyi politika, ha ebből a politikailag erős osztályoknak kára lett volna. A bankjegyfelesleg ugyanis annak hasz­nál, aki a kiboesájtott bankót először kéz hez kapja. Mert akkor még van viszony la gos valutáris értéke. A kommunizmusban a kommunistáknak (Oroszországban, ná­lunk) az agrárdemokráciában a birtokos elemnek, Merkantil államokban, kapitalis­táknál a tőkének Mert mind a hátom osz­tály uralmi forma. Például ha a kereskede lem, vagy a földművelés kap sok milliárdra rugó hitelt, akár 40 százalékra, mai valutá­ban esupa haszon neki, ha ezt 3 hónap múlva 200 százalékkal rosszabodott pénzben fizetheti vissz?. (A nyereség 160 százalék.) Ez nem demokratikus politika, ez egy­oldalú közgazdászat, mely feitétlenüi az osztáiyegyensuly fölbomlására vezet. Mint­hogy arra is vezetett. Ez a meggondolat­lanul alkalmazott elosztási politika a kö­zéposztály teljes bukását vorta maga után S az ellenség éppen nem busul azon, ha nacionalista, hazafias középosztály, a ma­gyar művészet, tudomány, államszervezet gyöngül vagy tőnkre megy. Hisz éppen ez a célja neki. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Őszre lépteti életbe a kul­tuszminiszter az uj iskola- reformot. A nemzeii újraépítés egyik legfontosabb eseményének készül az a hatalmas iskola- reform, melynek előmunkálatai már a há ború utáni összeomlás szomorú dátumá­tól folynak és amelyet minden valószínű­ség szerint Klebelsburg Kunó gróf kul­tuszminiszter az ősszel életbe is léptet. — A hatalmas iskolareform úgyszólván teljesen készen van és így bizonyosra ve­hető, hogy a kultuszminiszter őszre élet beléptetheti. Rendelkezéseiről általában azt kell megállapítani, hogy egyrészt fedik szo­rosan az uj kor továbbfejlődési követeimé nycit, de visszanyúlnak a csonkaország termeszen és gazdasági helyzetéhez. Ez annyit jelent, hogy a továbbfejlődés szol gálatára bevezetjük a mindenütt hasznosan bevált reálgimnázium tipusát és a nagy mezőgazdasági területeken a középfokú mezőgazdasági iskolát. A reformtervezet azonban szűk pén-ügyminiszteri kalkulációk korlátjai közt készült, amiért csak erősen megcsonkult állapotban kei ülhet végrehaj tásra és igy részletintézkedésnek tekint hető csupán. — A reform egyébként három csoport- rendeletből áll: a középiskolák, a közép fokú mezőgazdasági és a népoktatás re­formjából Általánosan ismert, hogy a középiskolai reform uj típusa osztja fel az eddig meglevő reál és gimnázium tipusu középiskolákat. Eszerint lesz hu­manisztikus gimnázium, amely klasszt kus tananyagával a tudományos pályákra fogia nevelni az ifjúságot; a reálgimná zium, amelynek tananyagában a reális tár­gyak és a modern nyelvek dominálnak és ameiyek a praktikus pályára készítenek elő; végül a reáliskolák megszigorított maíema tfkai, mértani, vegytani és rajzanyaggal, a melyek a magasabb műszaki, mérnöki stb. pályára nyújtanak majd biztos bázist. — A középfokú mezőgazgasági iskolák eiszaporitása igen fontos újítása a reform nak. Ezek felsőbb mezőgazdasági szakok­tatásban részesítik majd a növendékeket. Vidéki városok kapnak egyelőre ilyen intézményt, amely négyosztályu polgári iskolák fölé lesz emelve és a többi közép­iskolákkal lesz egyenjogú. A hűség és a munka jutalma. A Gazdasági Egyesület tegnap délelőtt megtartott igazgató választmányi ülésén osztoita ki a két kecskeméti mezőgazdasági munkás között a földmivelésügyi miniszter jutalmát. Az egyik ünnepelt munkás O. Polgár Sándor betegsége miatt nem jelent meg, helyette fia vette át a jutalmat, id. Almássy Sándor pedig személyesen jelent meg az ünnepélyen. //„„ ' rt H Az ülést Kovács Sándor gazdasági egye* sületi elnök nyitotta meg. Kifejezést adott ^ f ^ ama őrömének, hogy mint a gazdatársada- lom legelső emberei ünnepelhetnek két ki- t . váló munkást, akik hosszú idő óta hűség í ' * gél, szorgalommal és becsületességgel e2t a kitüntetést kiérdemelték. Az Isten áldását és segítségét kérte, hogy minél hosszabb*; • f ideig teljesíthessék hivatásukat. Ezután a főispán meghaló szavak kere­tében osztotta ki a földmivelésügyi minisz­ter jutalmát 1000—1000 koronát és egy díszoklevelet. Felolvasta a földmivelésügyi miniszter leiratát. Az ország súlyos hely- í zetében nagyobb anyagi áldozatot nem hozhat, azonban a miniszter fölötte szük­ségesnek és kívánatosnak tartja, hogy a kitüntetés nagy jelentősége külö .ősképen kifejezésre jusson a jutalmak kiosztásánál. Beszédében rámutatott arra, hogy a munkát csak a kereszténység idejében kezdték megbecsülni, az ókorban csak a rabszolgák dolgoztak. A tisztességes mun­kát és a szorgalmat akarja felvenni a kor mány, amikor kiemeli és például állítja e két kiváló munkás embert Kívánja, hogy családjaik is az ő nyomdokukon ha­ladva, töltsék be azt a hivatást, hova a sors állította őket. A főispán szavai után melegen ünnepelték a két kitüntetetett, kik­nek nevében gazdájuk köszönte meg az ünneplést. B t ... , . . e Mmden törött, kopott, szakadt, repedt, kimart, kilyukadt vas, acél, Vősfcri-Utca 3* öntöttvas, réz, bronz, aluminium, nikkel, stb. tárgyakat és géprészeket OllrAU Telefon: 252. BOT AUTOGÉNNEL HEGESZT. *G| Hegesztés minden Időbeni Sürgős munka soron kívül azonnal készt Minden munka jótállással! Előfizetési ár K mtaa m am amma ima ....... is 8 mm Ha m « _ Megjelenik minden nap, tüiyben házhoz hordva P M P® P® 8® P W P® PMfi I» k ü 0 IPs fnü «Ft® ff M hé,fS----------------------------lka ff % KM L Ifi || Hl |i II H rn IW ünneputáni nap kivételével .idék.n postán küldve f% g~ (_ \ Hl T 1H £" 3 | U §§ ír fj ft < .......... Egész évre ___ — K |8 PÜ HUSwl B H B fi Hű fi 5 B9 Síi ” 1 fi írinW M­pg ^vre _ g demeiiyefc a szerkesztőség M «•» - - '»* (KECSKEMÉTI FRISS ÚJSÁG) ,,,!, 1Ä" "”’íre lat hónapra _ #30 K J------ ...... Szerkesztősig és kiadóhivatal Sgyes szám ára 30 K FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Ili. k.r. ir.Bv !í»o.-uie.S»i T’Tr.T.'piyoiff pyj Amttwit . Főszerkesztő: Hankovsiky Zsigmond. kudöhívatal 141. Felelős szerkesztő: Oroszlány Gábor Otvenhatodik évfolyam 121. szám. Ára 30 korona. Szombat, 1923. június 2.

Next

/
Thumbnails
Contents