Kecskeméti Lapok, 1924. július-december (57. évfolyam, 149-298. szám)

1924-07-01 / 149. szám

főszerkesztő: H&ükovszky Xtigmond. TEXBFOHSSUíXrjrK : liZäSKSS7,T0Saü ......... |il ATOMIJA KIADÓHIVATAL Felelős szerkesztő: Almássy Sándor. Visszatér lassan * gazdasági élet az aranyszá«ilásra. A köz- tisztviselők araryparitáscs fizetése, a vasút ataxy számítása az első lépések a vissza­térés utján. Az a hatalmas probléma, amit a háborúval megváltozott uj gazdasági vi­szonyok vetettek fel, most állítja elénk a Ugmehezebb tennivalókat: átidomulni ah­hoz a reális és szilárd szellemhez, mely r.épes iesz visszavezetni a világot a béke boidog, nyugalmas életéhez. A legszeren­csétlenebb következményekkel járna azon­ban az a politika, amely az aranyszámilást bthozná az egész vonalon — a kötelezett­ségek, a terhek viselésénél, ellenben mere­ven elzárkóznak attól, hogy a munka, a fizikai és szellemi teljesítmények értékelésé­nél nem veszi át az uj számítást. Nem csupán egyes osztások létkérdése ez, de btkkrpcsoiódik ennek jelentősége a gazda- s;gi élet egész komplexumába) közelről érintve kereskedelmet, ipart, mezőgazdasá got egyformán. A kereskedő, az iparos, a gazda s maga áruihoz és termeléséhez piacot k*res, fogyasztó közönség kell, ame­lyik vásárolni tud, amelyiknek igényei van­nak és azokat ki akarja és ki is tudja elé­gíteni. — Nem szabad túlzott igényekről beszélni, uem várhatja senki, hogy máról- holnapra begyógyuljon minden sebe annak a dolgozó társadalomnak, amely hosszú esztendők óta a szenvedések nehéz ország­iját járja. Ar.nak az időnek azonban mi­előbb el kell következni, hogy a becsüle­tesen végzett munkának is aranyértéke le­gyen és kulturemberi módon élhessen mindenki, aki keze, vagy agya munkájával dolgozik a kenyérért. A munka arayértékelése nem állhat meg egyes kategóriáknál és nem rögzíthetik meg az elvet annál a követelésnél, hogy az adózó polgárság aranyban réjja le a közterheket. Rengeteg magántisztviselő és munkás várja a jobb időkbe való fordu last, ami a munka megbecsüléséi fogja elhozni. Nagy válságokat és eleségekethoz ez az átértékelés és a gazdasági élet meg megroppanása áldozatokat fog kívánni. Ez azonban csupán átmeneti lehet, mert a reális, komoly vállalkozások, ha a veszte­ségekkel is, de egészségesen és a jövő küzdelmeire megerősödötten kerülnek ki ebből a krízisből, amely végső eredmé­nyében tisztultsbb légkört és nyugadtabb megélhetést hoz. Nehéz idők következnek tehát és minden oldalról mély emberi be­látásra, józan mérsékletre, önfegyelemre van szükség. A gazdasági harc döntőjében vagyunk. Kölcsönös jóakarattal, egymás megértésével és támogatásává] lehet ezeket a súlyos problémákat megoldani. A tőke aészérői áldozatkészség és szociális szel­lem, a másik tábor józan mérséklete adják a megoldás lehetőségét. Érdeke ez ma az egész gazdasági éret­nek, kereskedelemnek, Iparnak Is mező- gazdaságnak is. Mert ez áru, a termelés csupán úgy juthat. piachoz, ha középosz­tályt felemelik a ierom ottságából és alkal­massá teszik, hogy igényekkel éljen. Dr. Baltazár Dezső a politikai helyzetről. Dr. Baltazár Dezső püspököt, aki mint érettségi egyházi biztos időzött Vásárhe­lyen, meginterjúvolta a Vásárhelyi Nspió munkatársa az általános politikai kérdések­ről. A püspök az újságíró kérdésére a kő­vetkezőket válaszolta : — A politikai helyzetet megnyugtatón..': nem találom, mert sem a külfölddel való viszonylatunkban nem tudtuk azt az ered­ményt elérni, ami a velünk szemben ter­mészetszerűen barátságtalan ántánt hatal­makat meggyőzte volna kulturális, politikai és gazdasági fölényürurő! a hazánk elrsb lőtt területeit megszállt utódállamok felett és mert a belső konszolidáció sem jutott még távolról sem ad d g a tavaslatig, ahová pedig a Iiberáli?rm,s ■? demokrácia nem­zeti, társadalmunkat a forradalmak előtt eljuttatta. — A kiutat annak az útnak az újra velő járásában látom, amit 1918 október 31 óta mindidáig elhanyagoltak az egymásután jövő irányzatok és kormányzatok. Es min­denek felelt a forradalmi állapottal való minél gyorsabb szakításban. < — A polgári társadalomnak politikai egy­ségbe foglalása minda ddig jogosult és szükséges marad, amig a szociáldemokrácia ragaszkodik a külön szervezetéhez. De nem tartom helyesnek, mihelyt a polgári társa­dalom a szociáldemokrácia ellen aggresz- szive szervezkedik; mert én úgy az egyes emberek, mint pártok, fetekezelek, népek és országok között békét akarok. Békét, ami nélkül az egyetemes emberi boldogság eszményéhez nem közelíthetünk. — Meg vagyok győződve, hogy Bethlen István gróf jót akar, Hazafiságában nem szabad kételkednem. Azt azonban nem he­lyeslem, hogy nem tudja magát cselekede­teiben elhatározni szoknak a konzekven­ciáknak a levonására, amelyek az általa uyilian is elfogadott és vailoti liberalizmus­ból folynak. Lehet, ha be lennék avatva annak az akadályoknak az ismeretébe, ame­lyek még mindig nem engedik a becsüle­tes liberálizmust érvényesülni, akkor módo­sulna a véleményem a miniszterelnök poli­tikája felől Különben a politika iránt igen kicsit érdeklődöm, a kíváncsiság e tekin­tetben nem izgat. AAéWWWWW^^AAAAA/WVWWAAAAA — A hadigondozottak kifizető pénz­tára értesíti az ellátásra igényjogosult hadi­rokkantakat, hadiözvegyeket és a hadiárvák gyámjait, hegy a juiius havi dijak kifizeté­sét a pénytár intézkedés hijján egyelőre nem eszközölheti. A kifizetés megkezdését közölni fogjuk. A KAC súlyos veresége a Szegedi AK tói. A nagyhírű szegedi csapat alapot reván- sot vett tegnap délután a KAC-on azért a vereségért, amit saját otthonában mért rá tavaly bajnokcsapatunk a vidéki bajnokság középdöntőjében. A KAC tegnapi A : 0 ás veresége tagadhatatlanul súlyos, amin nem segít az sem, ha megállapítjuk, hogy az eredmény realitásához erősen szó fér. A futbr.liszerencse forgardóságának tipi­kus példája a tegnapi eredmény, amely távolról iSpP fejezi ki a két csapat erővi­szonyait. ATjözdelmet a KAC «ár az első félidő első negyedórájában eldőnthette voina, ha sikerfii értékesíteni azt a két három gólhelyzetet, amik helyett a KAC- védelem súlyos.* hibájából a szemfüles SzAK csatársor rágott hirtelen három gólt. Ezzel azután ePjs^döit-a »mérkőzés sorsa. A KAC, mely egészen a harmadik gólig nagy fölénnyel játszóét és a mérkőzés biz­tos fivoritjának látszott, teljesen vissza­esett. A SzAK naie most már kinnyi dolga volt. A sport tolvajnyelvén szólva úgy játszottak a KAO-cal, mint az »apa a fiá­val«, amiben nagy segítségükre volt a KAC hátvédeinek és halfsorának fejvesztett kap­kodása. A SzAK a második félidő kézepén még egy gőiiai biztositolta be az ered ményt, ami változatlanul meg Is maradt, bár a mérkőzés végén újra összeszedte magát a KAC a »becsületgól« ért, a tömö­rölt SzAK-védelem azonban önfeláldozóén vert vissza minden támadást. A mérkőzés legnagyobb részében mula­tott játék alapján a SzAK győzelme feltét­lenül megérdemelt volt s ha góljait fölénye alatt érte volna el, az eredmény realitása »sem volna kétségbe vonható. így azonban a szerencse javára kell elkönyvelni a nagy gólarányu győzelmet. A győztes csapat Mindvégig egységes, bizíos együttesnek mutatkozott, amelyben főleg a közvetlen védelem és a csatársor Megyery—Mártó nossy—Eőrdőgh balszárnya látta el hibát­lanul feladatát. A KAC csapatáról, leszámiiva az első negyedórában mutatott, elismerést érdemlő teljesítményt, nem sok jót mondhatunk. Báthory a gólokat nem védhette. Aszódi II. gyenge volt, Korb még gyengébb. Közös hibáikból született meg a SzAK góljainak javarésze, nagy része van azonban a gó­lokban a halfsornsk is, amelyben egyedül Farkas mutatott ha nem is kielégítő, de szemrevaló játékot. Baltás kecses lépések­ben szaladgált őssze-vissza, Veroszta pedig indolenciájával magaslott ki messze a me­zőnyből. Iiy körülmények között a magára hagyott csatársor tehetetlen volt és amint az eredmény mutatja, nem végzett túlságo­san sikeres munkát, összevetve az egé­szei, a csapat utolsó mérkőzésein már erő­sen meglátszottak a fáradság jelei, ami a jól megérdemelt pihenőt épen eléggé indo­kolttá teszi. nA/WUWUVWWUWWUVWUUVA/WA/VUVWAn Fölhívás a kiscsalánosi földbérlet ügyé­ben. A városi tanács nemes áldozatkész­sége újra a hadirokkantak, hadiözvegyek és árváknak kívánja juttatni a tavaly bérbe­adott 68 hold földet. Ezért felhívom az összes igényjogosultakat, akik ezen földek­ből bérletet elnyerni óhajtanak, azok saját érdekükben juiius 5 én szombaton délután 2 órakor az Iparos Otthon gyúléstermébtn föitétlen megjelenni szíveskedjenek. Dr. Ujjady, Haüröá elnöke. S LrB*«p*íí\ mrkmUség fagyéi évre ___60,100 } (KECSKEMÉTI FRISS ÚJSÁG) küldendőit. ágy hónapra 26,000 K * í„ru..Maí, é. ki.áéhiut. fin*«*■*•»loooi FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP n. »yjí..,-,(C.i Cfövecfeeteciiik évfolyam 149. síim. * Ára 1000 korona Kedd, 1924. juiius 1.

Next

/
Thumbnails
Contents