Kecskeméti Lapok, 1926. január-június (59. évfolyam, 1-144. szám)

1926-01-01 / 1. szám

A város közgyűlése. A levente kérdéshez. Körülbelül két hónappal ezelőtt Eszter gályos János szociáldemokrata képviselő a newzetgyflésen támadást intézett a levente- egyesületek eilen, majd pedig tettetett naiv sággal, de nem minden célzatosság nélkül felvilágosítási kért a kultuszminisztertől azok célját illetőleg. A felszólalás akkor nem vert nagyobb hullámokat. A nemzetgyűlés tagjai közit nem akadt senki, aki védelmébe vette vorna a leventeinlézményt. Talán mert je ientéktelen epizódnak tekintették a felszó lalást, vagy mert inkább érdekelte őket az épen szőnyegen levő Cuza ügy, Gömbös Gyula fűlcibáló művelete, illetve Payer Ká roly ikrobatamutatványa. Azóta a levente oktatás ellen ismételten történtek kirohaná sok Hogy Kéthly Annáék, Biró Dezsőék előtt nem rokonszenves a leventeképzés, nagyon teimészete*. Ők az intézményben — elég helytelenül — a railiiarizmust lát­ják, aminek elvi ellenségei. Bizalmatlanok mindennel sznmben, aminek irányítása a polgári osztály kezében van. Különösen érzékenyek, ha a munkássággal rajtuk kívül mások ia foglalkoznak s az ő politikai ér dekeiket veszélyeztetik. Elfogultságukban tifeledik, hogy » leventeintézroényben az egész magyar ifjúság benne foglaltatik, te­kintet nélkül a foglalkozásra. % társadalmi és felekezeti tagozódásra. Minthogy pedig a magyar ifjúság egyúttal a magyar jövőt is jelenti, a levenleügyet nem lehet, de nem is szabad más, mint magyar nemzeti szem pontból kezelni. Ez nem az egyes pártok, felekezetek vagy társadalmi osztályok ügye. Ez a magyar nemzet ügye. Annál sajnálatosabb azonban, hogy el vétve a polgári osztályhoz tartozók részé ró! is hallatszanak ellene kifaksdások Sze relnők hinni, hogy az itt ott megnyilatkozó ellenszenv nem hazafiatlanságból fakad, ha­nem a még mindig le nem vetkezett önző materializmusból, továbbá abból, hogy az in­tézmény újszerű s a polgárság nincs kellően tájékozva nemes hivatása felől. Elismerjük, hogy mini minden uj dolognál, itt is for­dulnak elő kinövések, tulbuzgalomból eredő esetleges zaklatások. E jelenségek azonban teljesen eltörpülnek az intézmény magasz tos célja mellett, amit a fenköitgor.dolko dásu Mikes püspök igy fejez ki: »A levente egyesületek hivatása, hogy az ifjúság egész séges testi nevelése, férfias erejének fejlesz­tése és megőrzése mellett a hazának tiszta, romlatlan és ezért minden tekintetben meg­bízható, erkölcsös nemzedéket neveljenek.« Olyan szent cél ez, amely előtt minden igaz magyar embernek, legyen az munkás, kisgazda, iparos, kereskedő, vagy értelmi ségi, aég anyagi áldozatok árán is tnegkeil hajolni. Soha nagyobb szükség levente ne velésre nem volt, mint ms. A múltban nem sokat törődtek az ifjúság nevelésével. A világháború alatt és után pedig csak tovább hanyatlott. Testileg, lelkileg gyöngült, éré nyeiben, erkölcseiben, kötelességtudásban megfogyatkozott. Annakidején a katonai szolgálat jótékony hatása még érezhető volt testi és szellemi erejének harmonikus A város törvényhatósági bizottsága ma délelőtt tartotta meg ez évben utolsó ren­des havi közgyűlését a bizottsági tagok mérsékelt érdeklődése mellett. Kilenc óra után néhány perccel nyitotta meg s közgyűlést Fáy István főispán. Bol­dog ujesztendőt kivánt a törvényhatósági bizottságnak, majd bejelentette, hogy Pékár Gyula nemzetgyűlési képviselő meleghangú levélben mondott köszönetét a törvényható­sági bizottságnak az olasz királytól kapóit kitüntetése alkalmából tolmácsolt údvöz’e léért. Bejelentette még, hogy törvényadta jogánál fogva Ottó Sándor műszaki taná esőst tb. műszaki főtanácsossá nevezte ki. Az elnöki enunciációk után tiarkay Béla főjegyző terjesztette be a polgármesteri je­lentést a közigazgatás múlt havi áilrpotá ról. A jelentéshez I-ányosi Szabó László dr. szólt hozzá s a város* tisztviselők részére karácsonyra kiutalt eidleg kérdésével fog laikozott. Indítványozta, hogy az előlegként kiulalt összegeket segélyképpen Írják a vá­rosi alkalmazottak javára és ugyanolyan arányban a városi nyugdíjasokat is része­sítsék segélyben. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta. Francsek József. háziulajdonosok szö­vetsége eiriokénc tványái ierjeszíelte be ezután a fője, Az indítványozó a háztulajdonosok séieimeit ecseteli az indít­ványban és főleg azt tartja tűrhetetlennek, hogy a Iskáshivatal nem hajtja végre a biró ság éital elrendelt kilakoltatásokat, úgy, hogy a házíuiajdonosok úgy szól', án védte­lenek a lakókkal szemben. A bajok kutfor rását a lakásínségben látja és azt inditvá nyozza, hogy építtessen a város tizenöt rétiben egy, részben pedig kétszobás lakást. Az indítvány kapcsán dr. Márkus Ferenc szólalt fel és megtoldotta még azzal, hogy a város a maga hatáskörében intézkedjék aziránt, hogy az építtetni akarók a jelenle­ginél lényegesen olcsóbb áron juthassanak háztelkekhez, ami szintén jelentékeny segít­ség lenne a lakásínség enyhítésére. A köz gyűlés a módosított indítványt teljes égé. fejlesztésére. Trianon azonban ezt a neve lési lehetőséget is megszűntette. Mem ma­radt tehát szamunkra más ut, minthogy az uj éietre keltett levenkintézmény utján meg bizható, lelkes okfatók segítségével a test­edzés különböző ágaiban neveljük az ifjú­ságot fegyelemre, rendre, ember és tör- vénytisztdetre, önzetlen, odaadó hazaszere­tetre. Még élénken előttünk áll a nem rég megrendezett színházi ieventeünnepély, a különböző foglalkozást űző, más-más tár­sadalmi osztályhoz tartozó ifjak bot, fegy­ver és buzogánygyakorlataival, az a meg ragadó, szivekbe markoló élőkép, mely a régi, boldog Nagymagyarországot és a mai lecsonkitoít, szenvedő hont szimbolizálta. Lábuk e képen a rokka mellett szorgos kodó magyartuhás lányokat, sz arató, ka­páló, erőtől duzzadó föidmives ifjút, a szében magáévá tette és utasitotta a taná­csot, hegy ebben az ügyben a jövő havi közgyűlés elé terjesszen be javaslatot. Bizottságok újjáalakítása. A közigazgatási bizottság tagjaiul titkos szavazással újból dr. Szabó Iván, dr. ív. Szsbó László, Horváth Béla, Faragó Béla és Héjjas István választatott. Közfelkiáltással választatott meg a számon- kérőszék tagjaiul dr. Kiss János és dr. Szabó Iván, az igazoló választmány tagjaiul Dömötör Pál, dr. ív. Szabó László, dr. Kiss Kálmán, Pacsu Mihály ás Szappanos Elek, az állandó biráló választmány tagjaiul Csősz József, Kovács Sándor, dr. Sárközy Jenő, dr. Szabó Iván és dr. Zana Ferenc, a gyer­mekvédő menhely bizottságba dr. Horváth Mihály és Füredi Lajos. Az igazoló választ­mány elnökéül a főispán Faragó Bélát ne­vezte ki, tagok lettek dr. Győrffy Balázs, dr. Nagy Mihály és dr. Jámbor József. A választásokkal kapcsolatban viharos jelenetekre adott alkalmat dr. Nagy László bizottsági tag azzal, hogy az egyes bizott­ságokba külön iistával kérte a titkos sza­vazás elrendelését. Miután pedig ehhez 20 bizottsági tag Írásos kérelme szükséges, Fáy főispán a titkos szavazás mellőzesé­vel, felállással ejtette meg a szavazást. A listákkal dr. Nrgy László magára maradt s mi or ismételten uj tagokat ajánlott a régiek közfelkiáltással való megválasztása helyett, Fáy főispánnal való vitája miatt két ízben kapott rendreutasítást. Fáy főispán megemlékezett a tiszántúli nagy árvízkatasztrófáról és bejelentette, hogy földönfutóvá vált magyar testvéreink segélyezésére január első felében rendkívüli közgyűlést fog összehívni. Több kisebb fonlosságu ügy elintézése után Oiló Sándor, az újonnan kinevezett tb. műszaki főtanácsos letette a hivatali esküt a th. bizottság előtt, ami után az elnöklő főispán tizenegy óra előtt néhány perccel bezárta az esztendő utolsó köz­gyűlését. pöiölytverő, acélizmu kovácsot, a rabláncot széttépő magyar daliát, az oláhot, a rácot, a csehet, osztrákot kergető, régi határainkat visszahódító edzett leventéket. Mindmeg­annyi zálogai a szebb magyar jövőnek! Kár, hogy olyan kevesen láttuk s éppen azok hiányoztak, akiknek elsősorban ott keiiett volna lenni. Ha a pesti gáncsosko- dók végignézték volna a lélekemelő ünne pélyt, talán ők is más szemmel néznék a magyar leventét. Hiszem, hogy az uj esz­tendővel az eddiginél jobb napok virrad­nak a kecskeméti leventékre. A város tőle teihetőleg megtette a kötelességét. Most a társadalmon van a sor. Remélhetőleg meg­nyílik a szive s többet fog áldozni a ma gyár ifjúság nevelésére a szebb magyar jövő megvalósítása érdekében. Barcza József. izéUrintöössie* (KECSKEMÉTI FRISS ÚJSÁG) SÄÄS lg? kéupra 3I.MI F> FIJfiOFTI FN POF ITIk’AI NAPIT AP Saerkesztőség és kiadóhhata! Egy« »«« árt 1500 K _____________________fUUUElLEIN PULI FIIJAI ÍNArlLAr_______________________V. kér., Kéttemplom-kfr F»*zerkeszíő: Hankovszky Zsigmond. J Telefonszára: 141. | Felelős szerkesztő: Szabó Ambrus dr. ML tehess I sfiáa. Ára 1500 koron. Féltek, Íf2é. juuár 1. Ä m flnn AltAlrP W bor [9,Ö00 0 burgundi.(vörös) 16,000 Mi Uftlllv|l!7£&l ü 0 kadarka 12,000 Ó muskotály 18,000 ár.1:«elmérj ökbor.l nl« t: j rjz,ÍBg j4)QQQ Q Z. SZjlVáaÍ édeské* 20.000 * 10 liter vételnél árkedvezmény!

Next

/
Thumbnails
Contents