Kecskeméti Lapok, 1927. január-június (60. évfolyam, 3-135. szám)

1927-01-05 / 3. szám

Uj intézmények a mezőgazdaság érdekében. A Duna—Tiszaközl Mezőgazdasági Kamara nagyjelentőségű közgyűlése. A Duna—Tiszfcközi Mezőgazdasági Ka­mara állandóan jobban és jobban kezdi működését beágyazni a gazdatársadalom különböző rétegeiben, aminek élénk bizony sága az a rendkivüii nagy érdeklődés, amely a Kamara munkája iránt a legutóbb lefolyt közgyűlésen a tagok igen nagy »zárna részéről megnyilvánult. Purgly Emil elnöki megnyitója. A Kamara nagy területének minden ré szét képviselték a Karosra, közgyűlésén, amelyen Purgly Emil elnökölt s elnöki meg­nyitójában a Kamara működésének legkö zelebbi céljait vázolts. A mai gazdasági élet összes fontosabb kérdéseire kiterjedő elnöki megnyitójában, főleg az értékesítés kérdé­sével foglalkozott, melynek kapcsán a mi­nőségi termelést hangsúlyozta. Rátért itt | különösen a Kamara gazdakózönségét igen 1 közeiről érdeklő gyümölcstermelő: és érté kesités problémájára és az állattenyésztés és főieg az állatértékeaités nehézségeire. A mezőgazdasági hite! kspcsán óva intette a gazdaközönséget attól, hogy könnyelműen hiteleket vegyen igénybe, mert ma is már a gazdatársadaiom nagy eladósodásáról le­het beszélni. Majd hosszabban foglalkozott a e-jzd* társadalom tsnitásávai. neveié« megen _ *ezett a Kamara iskoláiról, tanfo- ! lycmaiiói s arról, hogy legújabban traktor- kezelői taníoíyamot szervez a Kamara, mely lyel a traktortulejdonosoknak kíván szolgá tatára lenni. Kérte különösen a mezőgazda- sági bizottságok vezetőit és tagjait, hogy a Kamarát támogassák munkájában és törek­véseiben, mert a cél az együttes munkával érhető el. Dr. Oesztelyi Nagy László igazgató jelentése. Dr Oesztelyi Nagy László igazgató tér jesztette elő ezután részletesen igazgatói jelentését, melynek elején főleg a gazda­társadalom közönyéről, részvétlenségéről emlékezik meg. Hangsúlyozta, iiogy a ma gyár gazdatársadalom csak a ma, ,a erejére támaszkodhat, ezért az összetartás gondo latát az eddigieknél is erősebben keli ápolni. A Mezőgazdasági Kamara nem lan­kad munkájában a gazdaközönség részvét­lensége következtében sem. Megemlékezik a körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet működéséről, továbbá a Talajtani Intézet­ről, amelynek működését a Kamara gazda- közönségének figyelmébe ajánlja. Részlete sen számolt be a Kamara mintagyümölcsö­sétől és gyümőlcskisérle i telepétől, mely a gyümölcstermelő gazdaközönségnek az érdekeit kivár.ja szolgálni és e tekintetben akar segítségül lenni. A mintagyümölcsös tanító céljai között elsősorban szerepel a gyümölcsfébetegségek elleni védekezés, szakképzett gyümöicskertészek nevelése, a legtökéletesebb gyümölcsféleségek bemula tása stb. Majd a Kamara állategészségügyi Intézményeiről emlékezik meg, mely leg­újabb intézménye a Kamarának s melynek célja a Kamara állategészségügyének vé delme, amely célt a rendelkezésre álló esz­közökkel kívánja szolgálni. Majd a Kamara szakoktatási intézményeiről számolt be s szomorúan állapította meg, hogy a Kamara nagy áldozatai mellett nem lehet sok he iyen téli gazdasági iskolába növendéket toborozni. A továbbiakban az állandó gaz davédelmi bizottságról s a Kamarának ez- irányú tevékenységéről számolt be, mely után a mezőgazdasági hitel, a kamarauzsora s a gazdik eladósodásának kérdéséről em lekezelt meg. Az állati' nyésztés fejlesztése terén megemlékezett » közelmúltban a megszervezett tejelés! ellenőrző egyesüle tekről s az állattenyésztési kívánja szol­gálni mimaiegelők léte. (lésével is. Majd a Kamara termelési és rlűirágyázási kísérte leiről emlékezett meg s hívja fel arra a gazdakőzönség figyelmét. Felszólalások. Flóris Rudolf kecsk méii áilaiegészség ügyi főfelügyelő a méfeiykór nagymérvű elterjedésére hlvia fel a Kamara figyelmét. B. Szűcs József makói kisgazda bz ottani gazdatársadalom bajai; tette szóvá, mig M.:dveczky Károly üd özőlte Purgly Emil elnököt kiiűntetése alkalmából. Üdvözölte a Kamarát is nagyszabású alkotásaiért. Majd a Duna—Tisza-.csatorna fontosságát ismertette a Kamara gazdaközönségének szempontjából, a cukorrépa forgalmiadó ellen nyilatkozik r> a mérleghitelesítések gondosabb keresztüivi'eiét sürgeti. Balogh Sándor hódmezővásárhelyi gazdasági egye­sületi sldr.ok köszönetét mond Oesztelyi Nagy László igazgatóink a tanyai kultúra érdekében kifejteti működéséért. Az adó egy szel űsitése melleit foglal állást és a jövedelem fokozásán« , a szükségességét hangsúlyozta. Berta M hály hódmezővásár­helyi földmunkás a mezőgazdasági mun kások nehéz helyzetét ecseteli s a köz- mn-Mo sCr£& m-£rtj‘Uá3£i kéri. Dr. Kégl János a gazüaíársadalom adó zási viszonyait tette szóvá és főleg az adó egyszerűsítését sürgette. Hosszasabban be­szélt a mezőgazdasági munkások kérdésé­ről, j,épen azért sürgette a Duna—Tisza csatorna létesítését, amely munkaalkalmat ieremtene a mezőgízdasagi munkások szá mára. Kukla Béni kisgazda a tanyalátogatá­sok további fenntartását kérte, Tóth Arisz­tid a gazdatiszt kart ajánlotta a Kamara figyelmébe. Kiss József csongrádi tanító a Kamara tanyai munkájáért fejezte ki elis­merését s az alföldi és a tanyai problémát a Kamara vezetőségének figyelmébe aján lőtt*. Az elhangzottakra az elnök adta meg véleményét, miután a közgyűlés letárgyalta a költségvetést, amelyet több olda ú fel­szólalás után egyhangúig telt magáévá. /UWX/VXA/WXAAnnAA/VtfUWVWNAAAAnAA A ref. tanitónőképző irtíerná- tusának felavatási ünnepélye. Hirt adtunk arról, hogy a kecskeméti ref. ianitónőképzőintézet uj internáíusl épü Setének felavatása ünnepélyes keretek között történik meg folyó hó 9-én, vasárnap. A felavatási ünnepségen — mint már jelez­tük — résztvesz dr. Ravasz László püspök is, aki az uj internáíusl felszenteli. — Va sárnap reggel az istentiszteleten dr Kovács J István ref. theol. igazgató prédikál. Dél­előtt fél 11 órakor a Tisza István-kollégium dísztermében ünnepély lesz a következő műsorral: 1. Osál Ferenc: Fohász. Előadja ajtanitónőképző énekkara. 2, Megnyitó beszé­det mond dr. Hetessy Kálmán lelkész. 3. Szaval Haiti Jolán V. é. t. k. n. 4. Előadást tart dr. Ravasz László püspök. 5. Szaval Joó Sarolta V. é, t. k. n. 6 Mozart: Oh atyánk és vezérünk. Előadja s tanitónőképző intézet énekkara. Belépőjegy 1 pengd 60 f, (20,000 kor) Az ünnepély jövedelmét a tanitónőképző berendezésére fordítja a ren dezőség. — Az ünnepély után az iníerná tus épületében presbiteri ülés keretében dr. Ravasz László püspök fogja felszentelni az uj egyházi intézményt. Délben ünnepi ebéd lesz a Prot. Egyesületben, A felsőházi tagsághoz. — Levél a szerkesztőhöz. — Tiszteit Szerkesztő Úr! Dr. Jámbor József ügyvéd úr, Kecskemét város törvényhatósági bizottságának tagja i Kecskemét és \idéke vasárnapi számában hosszú vezércikket irt e címen: Kik legye­nek Kecskemét városában a felsőházi tat-ok? Ismerve c K. L, ilietve Szerkesztő Urnák pártokon felüláliókorrekt lojalitását,^amennyi­ben a helybeli pártok és férfiak objektiv vélemény-nyilvánításának helytatíoit és ad, kérem Szerkesztő Urat, hogy jelen soraim­nak lapjában teret adni szíveskedjék. S2Óbanforgó cikkben JámborjJózsef ügy­véd úr Így ir: > . .. nem lehet kétség egyetlenegy bízott• sági tagtársamban sem, hogy a diszes fel­sőházi tagságra kizárólag és egyedül Révész István pápai prelátus a méltó. . .« Révész István papai prelátus érdemeit beszédesebben méltatják a tények és alko­tások mint huszonnégy sóiban egymásra halmozódó, közhelyekké vált jelzők. Tact- tusi tömörséggel elég ehhez ennyi: A látóknak ott yannak az áliaia Istennek di­csőségére fundált zárdák, iskolák, templo­mok; a hallóknak ragyogó hazafias szó­noklatai ; az olvasást kedvelőknek húsz éves jubileuma alkalmával kiadott diszes emlékkönyv. Jámbor József ügyvéd úr egy kissé elírta magát. De mégsem a méltatás­ban, hanem e két szóban : — »kizárólag és egyedül. ". .< Hagy Kecs­kemét felsőházi képviseletére Révész Ist­ván prelátus Öméltósága kizárólag és egye­dül méltó. Nem gondolnám, hogy Jámbor József \A f fenti két szót hosszú, virrasztásos éjsza- ,v\ kákon át tartó lelkiismereti harcok, vivódá- sok után és ezeknek következményeképen —­irta volna le. Mert ha a felsőházi tagság / y komoly kérdsének az eldöntésére felény1~/ időt fordított volna, mint cikke megírását#^: ^ derűs mosollyal jött volna rá a nágy gazdagságra, hogy Kecskemétnek legalább V egy tucat férfia van, csendes, vagy heves, de eszes, aki Kecskemétet az alsó , meg a felsőházbsn is méltóképpen képviselhetné. Ügyvéd tollából szokatlan meggondolat­lanságra vallanak és megdöbbentenek Jám­bor József következő sorai: ■»Nem adhatja tehát egy törvényhatósági bizottsági tagtársam sem szavazatát másra, mint Révész István pápai prelátusra, hacsak J nem akurja megtagadni városunk ízig vérig ! keresztény voltát és országosan elismert hazafiságát. < Tisztelet Révész István pápai prelátus- nak, városunk kiváló főpapjának, kiben megvan bő mértékben mindaz a kvaiitás, mely predesztinálja arra, hogy ő is méltó­képen képviselhetné városunkat a felső- házban. De már afcrban kételkedem, hogy meg nem választása esetén megtagadnánk városunk izig-vérig keresztény keresztyén voltát ás országosan elismert hazaszerete­tét. És ha Jámbor József mégis ezt Írja, keményen arcába vág annak a tizenkettő talpig férfinak és magyarnak, aki szintén méitóságossn képviselhetné városunkat a felsőháziján, akiknek felsőházi tagsaga ese­tén is érintetlen voina és maradna váro­sunk Ízig vérig keresztény keresztyén volta és országosan elismert hazafísága. De arcába vág egész Kecskemétnek is, mert az ember halandó. Meg kell halni Révész István prelátusrak is, meg a ms élő nemzedéknek is, sőt még Jámbor Józsefnek Is és mégis megmarad ez a város keresztény keresztyénnek és ma­' , t * ■ . 59 étfolystu 3. siáns, Ára 8 fillér (1000 K). Sierde, 1927 jsmir 5.-sár KcrWFMFTI liflPAK er“ neunerlei i utirun JJ“Hrl “ , kaáéWv. ti »én Mfesáil i«,™!.,. «r r (KECSKEMÉTI FRISS ÚJSÁG) 1" r FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP TÉM.; UL

Next

/
Thumbnails
Contents