Kecskeméti Lapok, 1927. július-november (60. évfolyam, 150-260. szám)

1927-07-06 / 150. szám

Holnap reggel a döntő mérkő­zéseket játszák a sakkversenyen Ma megkezdődött a középiskolások sakkbajnoksága Ma az utolsó fordulót bonyo­lítják le a mesterverseny elődöntő csoportjaiban,holnap már a döntő mérkőzésekre kerül a sor. A teg nap délután eredményei a kö­vetkezők : Aljechin szenzációs győzelme Yates angol bajnok ellen a ver­seny egyik legértékesebb játsz­máját produkálta hétfőn délután. Ebben a játszmában a vasárnapi hét órai játék után nem történt döntés s így hétfőn délután kel­lett folytatni. Jatesnek vezére és 5 gyalogja volt, Aljechinnek 6 gyalogja, bástyája és huszárja. Mindketten finom manőverekkel és mély csapdákkal igyekeztek a nyerést kierőszakolni, de egyikük sem tudott áttörni. Végre Alje­chin lenyert egy fontos gyalogot, ezzel egy gyalogját szabaddá tette. Jates mindvégig elkesere­detten játszotí s még az utoisó lépés előtt is mattra állította Aljechint, aki azonban huszárnak vitte be gyalogját s ezzel mattot tudott adni. Ez a játszma rend kívül gazdag éles fordulatokban. A többi függőjátszma eredmé­nye a következő : Steiner nyert Berndtson ellen, Colle Vukovics ellen, Ahues Székely ellen. A verseny állása az elődöntő kilencedik, utolsó fordulója előtt: Első csoport: Aljechin dr. 7, Asztalos dr. ö, Kmoch 5 és fél, Óiig 5, dr. Tar- takower és Takács 4—4, Síinek- msnn 3, Yates 2 és fél, Müller 2, Sírközy 1. Második csoport: Steiner 7 és fél, Nimzcwitsch 6, Coile, Ahues és dr. Vajda 4 és fél, Orünfeld 3 és fél, Szé­kely, Vukovícs és Berndtson 2 és fél, Przepiorka 2. Az ifjú titánok harca is megkezdődött hétfőn délután az országos középiskolai baj nokság kisorsolásával. Ezen a versenyen a következő tíz részt­vevő indult: Kecskemétről: Sahin Tóth István, Kenyeres János és Kenyeres Géza, Budapestről: Tiszay Géza, Jacobi Arisztid, Dobrovszky István, Drucker Jó zsef, azonkívül Viola József (Szombathely). Friedmann Károly (Nyíregyháza) és Schiffert György (Kiskunhala*). Ezen versenyt is a Gazdasági Egyesület dísztermében bonyo­lítják le a nemzetközi mester­képző verseny döntőjével együtt. Ma délelőtt elkeredeiten finiseinek a mes­terek. A Takács—Brinckmann játék 17 lépés után remi lett. Igen érdekes volt a Steiner—Ahues játszma, melyben Steiner a nyerés érdekében bástyát áldozott. Ahues azonban olyan hősiesen véde kezett, hogy a parti remi lett. így Steiner Aijechinnal egy­formán, 8 ponttal fordul a dön­tőbe. Ma délelőtt ezt a két játszmát fejezték be. A többiben Müller jobban áll Kmochnál. Ha győz, a B) csoportba bekerülhet. AI jechlnnek csupán pozició előnye van Asztalossal szemben. Tarta- kower gyalogelőnyt könyvelhet el a végjátékban Yates ellen. A Gilg—Sárközy, Nimzowitsch— Colle és a Székely—Grünfeid játszmák még kiforratlanok. Vajda határozott előnnyel ját szik Przepiorkával ás biztos részt­vevője az A) döntőcsoportnak. A Berndtson—Vukovics játszma győztese lesz a B) döntő egyik résztvevője. Ezeket a játszmákat délután befejezik. Újabb adományok a nemzetközt sakkversenynek A nemzetközi s*kkverser;y ren dezősége hálás köszönettel nyug­tázza az alábbi szives adomá nyokat: Magyar Nemzeti Bank kecskeméti fiókintézete 100, Dá kány László h. polgármester 50, dr. Alföldi Béla országgyűlési képviselő 30, Garzó Sándor vá rosi tanácsnok 25, dr. Dömötör | Lajos városi tanácsnok 25, Ré vész Sándor városi tanácsnok 25, dr. Kiss János ny. törvény széki elnök 24, Maresch Géza árvaházi igazgató 20, dr. Szebó Győző orvos 20, Sárkány- Béla főesperes 20, Lázár János gaz aálkodó 20, dr. Donáth József ügyvéd 30, dr. Fehér Zoltán orvos 15, Kozma Endre, dr. Z«na Ferenc, Szabó Sándor építész, dr. Dömötör István, Dús Lajos, dr. Hajnóczy Iván és özv. Gye- nes Mihályné 10—10, Révész Imre 8, Vörös József, öílős Sa­rolta és K. Kovács Gyula 5 —5 P. Imre Gábor készíti el Baracsi László emlékművét Ismeretes, bogy a nyugat­magyarországi harcokban hősi halált halt Baracsi László emlé­kére a város Ágfalván emlék­művet akar emelni azon a helyen, ! ahol halálos lövés érte a kecs­keméti fiatalembert. A költségvetésben az emlékmű céljaira 50 millió koronát vettek fel s még a tél fólyamán meg­hirdették a pályázatot. A pályá­zat, amelyen három budapesti iparművész vett részt, meddő maradt, mert a tanács a beér­kezett pályaművek közül egyiket sem találta elfogadhatónak. Az eredménytelen pályázat után a tanács Imre Gábor kecskeméti iparművészt kérte fel, aki tiz tervezetet készített. A tiz munka közül a tanács kiválasztotta a legmegfelelőbbet és legutóbbi ülésén megbízta a jeles ipar­művészt az emlékmű elkészíté­sével. Az elfogadott pályamunka sze­rint az emlékmű négy és félméter magas, fehér kőből készült osz­lop lesz. Felső részéből kettős kereszt magaslik ki, alatta pedig Egészmagyarország képe diszlik olyképen, hogy az alatta levő Kecskemét domborművű kecskés címeréről egy ökölbeszorított kézből kiálló törött kard beléje nyú ik. A címer alatt egy babérágas rohamsisak domborodik, alatta a bevésett felírással: »Emelte Kecskemét th. város Baracsi László emlékére, 1027.« Felül az integer Magyarország képe alatt félkörben ez a szó húzódik: »Emlékezzünk.« A város címerének, az ökölnek és kardnak, valamint a roham­sisaknak reliefje bronzból készül. A szobor végleges helyének megállapítása végett a hét folya­mán dr. Nyúl Tóth Pál és dr. Szalontay Barnabás tanácsnokok a tervező művésszel együtt el­utaznak Ágfalvára s ezt követő leg Imre Gábor hozzáfog a monumentális emlékmű elkészí­téséhez, amelyet darabokban fog­nak felállítása előtt Ágfalvára szállítani. A Mű pártoló Egye­sület közgyűlése Vasárnap, július 3-án délelőtt fél 11 órakor tartotta évi rendes közgyűlését a Kecskeméti Mű- pártoló Egyesület dr. Joó Gyula ügyvezető alelnök elnöklete alatt. Elnöki megnyitóbeszédében lel­kes szavakkal rajzolta az egye­sület első évének történetét és azokat a célokat, melyekre a leg­közelebbi időkben törekedni fog. Az első év azt tanúsítja, hogy a kecskeméti közönség megértő szeretettel karolja fel a képző- művészeti kultúra ügyét. Az egye sütet minden kiállítása nagy ér­deklődés mellett folyt le. Szinte azt mondhatni, Kecskemétnek már vernissage-kőzönsége is van, olyan élénk részvétel mellett zajlott le a kiállítások megnyitása. Az egyesület tervbe vette a kecs­keméti művésztelep és Műpártoló Egyesület tagjainak munkáiból vidéki kiállítás rendezését és mó­dot keres arra, hogy a fővárosi nyilvánosság előtt is bemutatja azokat. Az elnöki megnyitó után Ka tona József műtáros számolt be az egyesület kiállilásaiiől, mely bői kitűnt, hogy az első eszten­dőben rendezett négy kiállításon eladott műtárgyak összege két- százhuszonötmiiiiő korona. A kiadásokat minden esetben fe­dezték, sőt túl is haladták a belépődíjakból befolyt összegek. Az évenként szokásos műtárgy sorsolást ez év februárjában tartott választmányi ülésen ejtet ték meg, mely alkalommal cca tizenkétmillió értékű festményt, rajzot, kerámiai dísztárgyat sor­soltak ki. Főnyeremény volt Ré­vész Imre festőművész, képző- művészeti főiskola tanárának egy végtelen bájos tanulmánya öt­millió korona értékben. Az egye süietnek jelenben három értékes festménye és hat majolika dísz­tárgya van, melyek a műiáros lakásán tároltatnak. Székely Sándor pénztáros jelen­tésében bemutatja a múlt évi, szabályszerűen elkészített zár számadást, melyből kitűnt, hogy az egyesületnek, az 1927 ik' évi tagdíjakon kívül 4.000,000 K vagyona van. Jelenti továbbá, hogy minden kiállítás rendezése anyagilag Is fényesen sikerült. Indítványozza, vásároljon az egye­sület a helybeli művészek mű­veiből és azokat sorsolja ki tagjai között. Szunyoghy Farkas egyesületi titkár jelentésében rámutatott arra, milyen fontos nemzeti ér­dek fűződik ahhoz, hogy a ma gyár képzőművészetet a mai vál­ságos időkben istápoljuk. Meg­emlékezett azon megértő támo­gatásról, mellyel a helybeli társadalmi egyesületek, az Ipar- testület, Kecskemét város része­sítették a Műpártoló Egyesüle­tet, melyet a közgyűlés hálás köszönettel vett tudomásul. Halottjai Is voltak az egyesü­letnek. Szabó Antal és Dajka Antal festőművészek, kikről ke- gyeletes szavakkal emlékezett meg a titkári jelentés. Dr, Gergely Oyörgy elismeré­sét fejezte ki az egyesület mun kája felett s egyben Indítványozta, hogy az elhunyt Dajka Antal műveiből rendezzen az egyesület emlékkiállítást, mely indítványt a közgyűlés az elnökséghez tett át, figyelmébe ajánlván ezt a jövő évi programjába beilleszteni. Ország-Világ A kormány megegyezett a ház- tulajdonosokkal a lakások fel­szabadításának megoldásában. A Háztulajdonosok Szövetsége kö­telezettséget vállalt, hogy mérsé­kelten és fokozatosan emeli a házbéreket. — A pénzügyminisz­térium nem ad ki a jövőben kor­látolt italmérési engedélyeket.— Szepes Béla magyar atléta meg­nyerte Anglia gerelydobó baj­nokságát. — Pénteken drágasági ankét lesz a népjóléti miniszté­riumban. — A főváros az ősz folyamán leszállítja a gáz- és vil­lanyárát. — Dán tanárnők és amerikai orvosok érkeztek Buda­pest meglátogatására. — A hétfői gabonatőzsdén 25 fillérrel olcsób­bodott a búza. A francia hadsereg békelét­száma 530000 fő lesz. — Olasz­országban es Ausztriában elha­lasztották a lakások felszabadí­tását. — Középeurópában kö­zepes lesz az Idei bortermés.— Prágában nemzetközi kongresz- szust tartottak a dohányzás ellen. üüéflzitisl ár iuiybei llpflipi IPMPVI la M Rl II Megjelenik niudn uy kézből hordva Iff La LT LjP rang MWfi fra| i 8 11 MM mw § II Mm 1 lap iieilemlii aayagi rá­slkUmEIIE 11 Untvli EX (KECSKEMÉTI FRISS ÚJSÁG) “iTT Ívj hónapra WO P „ ___ Ion Lámára o 08 P FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Teklonszám: HL 59. évfolyam 150. szám. Ar« 8 fillér. Szerda, 1927. jatim 6.

Next

/
Thumbnails
Contents