Kecskeméti Lapok, 1928. január-június (61. évfolyam, 3-142. szám)

1928-01-04 / 3. szám

A GAZDÁK ÉS A RÉGI fÖ IDŐK Sehol se emlegetik oly sű­rűén a régi jó időket, mint gazdakörökben. Nigy kérdés azonban, hogy jogosult-e ré­szűkről az az óhaj, hogy bárcsak visszatérnének a régi idők. Lehetséges, hogy nyu godtabbak voltak azok, de azért még sem gondoljuk, hogy boldogok és megelége­dettek lennének a gazdák, ha visszatérnének a régi viszo­nyok közé. A világ folyását ugyanis megállítani nem lehet, a kultúra állandóan terjed, evvel kapcsolatban az igények növekszenek, nekünk tehát a növekvő igényeknek megfe lelően kel! életűnket bérén dezni. Nagyobbak lévén a szükségleteink, ennek klelé gitésére többet kell produ­kálnunk ; másrészt minden té­ren érezhető lévén a bel' és külföld versenye, arra is keli törekednünk, bogy olcsóbban produkáljunk. Ha viszont va­laki a régi viszonyokat és munkálkodás! módokat akarná gazdaságában visszaállítani, az biztosra vehetné, hogy előbb utóbb nem birja a futamot a modern gazdikkal szemben és nemcsak lemarad s ver senyben, de esetleg tönkre is jut, mert az, aki többet, job­bat és olcsóbbat tud produ kálni, diktálja a piaci árakat, melyek feltétlenül kisebbek,' mint az ósdi gazda termelési költségei. AAAAAA/W\AAAA/>AA/>AAAá\AAA — A Gazdasági Egyesü­letben a tóidmiveslskoia tan­testülete a téii idényben több gazdasági tárgyú előadást fog tartani. Az első előadást a nó vénytermeiés köréből vett tárgy- gyal Pichler Ferenc tartja január 6 án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor. Az előadásra felhívjuk m gezdaközönség figyelmét. — Az Izr Jótékony Nöegy- let téli vásárja. Az Izr. Jóié kony Nőegylet dnöktége ezúton hivja meg az összes tagosat családjukkal és vendégeikkel a január 6-án délután a kultúr­teremben rendezendő téli vá­sárra, melyre külön meghívót nem bocsátanak ki. A háziasz- szonyi teendőkre vállalkozott hölgyeket kéri ez elnökség, hogy a terítés és rendezés munkája ban a közölt időben kőzremű kődnl, s természetbeni adomá­nyokat pedig január 6 án reggel 9 órától kezdve szíveskedjenek a Kultúrterembe elismervény el­lenében beküldeni. — A pékek leszállították a kenyér- és felemelték a péksütemények árát. A helyi pékiparosok vasárnap tartott ülé­sükön elhatározták, hogy január 1 ével leszállítják a kenyér- és felemelik a péksütemények árát. A kenyér uj ára: fehér kenyér 52 fillér, félbarna 40, barna 36 fillér kilónként. A péksütemény ára darabonként 6 fillér. — Hőmérséklet. A Föld- mlvesiskoia jelentése szerint az eimult 24 órában a hőmérséklet maximuma árnyékban 1 C°, minimuma — 2.C0, a reggeli hőmérséklet — 1 C°. Csapa dék 14-2 mm. — Kevés az 1 és 2 filléres. Panaszkodnak a pénzintézetek, hogy 1 és 2 filléresekben nagy a hiány, Hir szerint a pénzügy­miniszter további 10 millió drb. 2 filléres kiverését rendelte ei. A bankok véleménye szerint ez sem fogja megszüntetni a hiányt s ezért 5 filléresek kibocsátását tartanák célszeiűnek. így a szá­molás Í3 gyorsabban menne és csökkenteni Icbeine az 1 és 2 filléresek forgalmát. * Kedvezmény. Tekintettel a nagy érdeklődésre, meghosz szabbitottam a legkedvezőbb fényképezési alkalmai. 6 leve lező lap 6 pengő. (Egy színes) Felvételek bármely Időben. Va­sárnap egész nap nyitva. Fantó Upót szemüveg és fotócikk ke reskedése. Modorn fotószalonja a Luther-pslola Szabadság téri frontján. * Igazolvány-fényképét azon ntsl megkapja Ön, nem keil vár nla. Dirabja 1 pengő. Fantó Lipót szemüveg és fotócikk ke reskedése. Modern fotószalonja a Luther-pslota Szabadság-téri frontján. * Ami mindenkit érdekel! Hölgyek és urak ruházati szük­ségleteiket, ruhe és kabátszöve­teket, vásznakat, stb. a mai ne­héz viszonyokban gond nélkül beszerezhetik, mert nemcsak kész pénzért, hanem készpénzáron ked vezö havi törlesztésre is folyó számla-hitelt n>újtok. Tísztvise löknek nagy kedvezmény. Potom, lehetetlen árakat nem hirdetek, de mindenben garantált legjob­bat adom, ami mindig a leg­olcsóbb. V. »Hunnia Divatáru ház«, Csornák j., Arany János u!c* 4. sz. 6981 — NYOMTATVÁNY-renda lés előtt kérjen ajánlatot lapunk nyomdájától: Részvény nyomda Kéttemplom köz Telefon 141 «AAAAAAAAAM^AAAAAAAAAAAAá Anyakönyvi kivonat Születések; Szabó József és Drmásdl Zsófia leánya Zsófia rk. Balaton Erzsébet leánya Margit rk. Ver dung János és Karazsia Juliánná fia Lajos rk. Tégla Kovács Ist­ván és Rózsa Mária fia Sándor József rk. Korpácsi Anna fia Mihály rk. Nigy István és Ko­vács Anna leánya Mária rk. Szabó Ferenc és Ficsor Mária fia Lajos Pál rk. Jfvorka László és Bodócs Mária leánya Klára rk. Vilkai János és Dúgár Z'uzsánna fia István ref. Tőiók Etelka fia László tk. Házasságok: Oere Sándor és Cseh Ilona, (tanúk Oere Lajos, Oere István), Keresztes István és Varga Jolán ( anúk Keresztes István és Kéri Ferenc), Gíspár József és Varga Sára (tanúk 0*:pár Autal és Varga Gyűlt), Dsnyi Ádám és Tamás Ilona (!anúk Bóbán Mi­hály és Bogdan Ignícz). Halálozások: Czár István rk. 4 hónapos, Váczi Sándor rk. 2 hónapos, özv. Tószegi Lajosné sz. Kocsis Zsu- zsánna ref. 83 éves, Borbély Lajos rk. 43 éves, özv. Pád Mihályné sz. Bakó Mária rk. 47 éves, Illés Sándor rk. 9 hónapos, Ooiupkov Kataiin rk. 17 napos, Borsodi Imre rk. 22 éves, Szabó László ref. 72 éves. Hirdessen a Kecskeméti Lapokban. * Elrontott gyomor, béiza- varok,émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes »Fe­renc József* keseiűviz gyorsan, biztosan és kellemesen bat. A gyakorlati orvostudomány iga­zolja, hogy a Ferenc József viz használata a sok evés és ivás káros következményeinél Igazi jótéteménynek bizonyul. Kapható gyógyszertárakban, dro­gériákban és füszerúzletekben. A^A/WW\AAAAAA/WAAAAAAAA Mozgóképszínház. Csütörtök—péntek Va7 és Va9 kor Huszárcsiny. Vidám történet a régi jó békevilág katonaéletéből 9 felvonásban. Főszerepben a tragikusan elhunyt Werner Pittachau, Dina Grállá és Albert Psulig. Lasszó királya. Bohózat 2 felvonásban. Aff, az erkölcs őre. Bohózat 2 felvonásban. Csütörtök—péntek: Huszárcsiny,tör­ténet a régi jő békcvilágból. Szombat—vasárnap i Harry Piel új­donság : Férfi férfi ellen. Hétfő—kedd : Párduchercegnö. RÁDIÓMŰSOR Csütörtök, január 3. _2‘30. Hirek, közgazdaság. 4. Ráüíóelöadássorozat. 4 45. Időjelzés. 515 Rádió Szabad Egyetem. 6 15. Szalon-trió hangverseny. 6 50. Angol nyelvoktatás. 7 20. Az Operaház elő­adása szereplőinek közlése. 7 30. Az Operaház előadása. 8 20. Időjelzés. 10 30. Időjárásjelentés. Utána szalon­zene. Péntek január 4 9 15. Cigányzene. 9-30. Hirek. 9 45, A hangverseny folytatása. 12, Déli harangszó. 1220. A Temesváry—Ker- pely—Polgár-trió hangversenye 1. Idő­jelzés. 2-30. Hírek. 4 Kertész József novellái. 4*45. Időjelzés. 5 10. Versek. 540. Szórakoztató zene. 7. Német nyelvoktatás. 7-40. A Magyar Rádió Újság félórája. 8 15. Hangverseny 9 45. Időjelzés. 10. Oramofonhangverseny. 11. Cigányzene. wwwwvw/vwwwwvwwv — Kereskedőnek, iparosnak egyformán nélkülözhetetlen a hirdetés — Hirdessen lapunkban és figyelje meg az eredményt. TŐZSDE Búza új 77 kg-os tlszavldékl 25 30— 25 45, felsőtiszai 25-25 -25-40, fejér­megyei, egyéb dunántúli pestvldékf és bácskai 25-10—25 25, ro« peetvidéki uj 23 05-23-20. egyéb uj 23 05-23 20, árpa I. uj 27 00 28 50, repce —•—- —•—, zab elsőr, 25-50 -26 00, másodr. 25-25—25 50, tengeri tiszántúli — •—- —-, egyéb 31 00-31 50, Korpa 18-75 — 19 00 pengő. A Magyar Neasanti Rank 7»)Btaje)catö£e t Angol lont 27-90— 00 00, be iga frank 79 85-00-00, cseh korong 000—17 015 dán korona 000 00—153 10, dinár 000 -10-C6, dollár 572 50-000 00, francia frank 00 00-22'60, holland torin! 000-00 —230 35, lengyel zloty 64 40- DO 00, lel 0-00—3-475, leva 0-00- 0-00, líra 30-10-000, német márks 136 875- 000-00, osztrák shilling 00 00-60-75 norvég korona 000 00—153 10, «vájd frank 110 625—03 00, svéd korona 000-00—153-45, pezeta 00 00—92 80 P. A mai zürichi nyitás : Zürich Budapest 90*53 AJÁNDÉK-1 KÖNYV I ^ L TARTALOMMUTATÓ: # (\> Naptár. Az 1928. év története: A magyar fe támadás, A köz* I élet eseményei, A Q, világpolitika, Az év ! halottai, A Nobile­expedíció, Kataszt- ró ák naplója, Bal- ij->-K esetek és drámák. MolnárFerenc;Len- esés. Herczeg Fe- ^ J renc: Mozgósítás. GO Heltai Jenő: A hű h-H gramofon. Surányl L—J Miklós : Marika. Zi­'S i4 lahy L: Örök mese, l, 0 o ♦ r~ | Szakácskönyv. Dlé­tás konyha. Kozme- tika. Törvénykezési szünet! napok. Az § olimpiász esztende- H-4 je- Postai tájékoz­bzdO tató. Pénzügyi ille- E tékek. Csillagászati és kortani tudniva- Ph r“H lók. Névnapok és vásárok jegyzéke. jfi ♦ h"» Harmincöt oldalon I—H a legjobb kecske­eh cs: tnéíi cégek hirdetése | S H W GO o H ◄ Tömérdek klisével tarkított, gazda g tartalmú karácso­nyi ajándékköny­vünket megkapják az új előfizetők is /WWVWVAAAAAA^AAAAAAAAá FIGYELEM Negyed évi előfizetésre 3 (15 szavas Egy havi előfizetésre 1 „ kizárólag apróhirdetést közlünk. Az előfizetés lejártáig igénybe nem vei hirdetési jog elvesz! A hirdetési jog nem ruházható át másrs Kiadóhivatal a Kéttemplom-közben WWWVWWWWWWWWVW«' ? «látót mrkcsitS; ár. Sk5k tMferai. UyUiajásasi ás aUát u (isi iHiktBÜl Blrlapzliáé- él lysBác Bíanésy társasát, * -'1 f 1928 január 4. % KECSKEMÉTI LAPOK 3 ólam.

Next

/
Thumbnails
Contents