Kecskeméti Lapok, 1928. január-június (61. évfolyam, 3-142. szám)

1928-01-04 / 3. szám

4. oldal, xmmsfn ixpöx 1929 január 4. Száraz új morzsolt TENGERI valamint árpa LEGOLCSÓBBAN Haász és Csapé gabonakereskedőknél szerezhető be, a leégett József malom telepén, Trom bit* utca 1—3 Telefon 253 Kívánatra házhoz szállítjuk Mielőtt 7002 ^^szükégletét bes zer ezn é, te­kintse meg saját készjtésű férfi-, női és gyermek- clpőraktáramet. KIVÉTELES OLCSÓ ARAK! UWCSLtíSSat ««3ÍSL IV., Hajdú-utca 2. sz. Valódi perzsaszőnyegek nagy raktára Ségner Lipót szőnyegháza, Nagykőrösi-utca 15. sz. — Bizonyára sokaknak okozta már anyagi romlását az a körülmény, hogy nem hirdettek lapunkban, mivel meg voltak győződve arról, hogy nagy ismeretségük mel­lett szükségtelen a hirdetés. — A mai ember nagyon feledékeny... — Lapunkat sokezer ember olvassa s bizonyos, hogy hir detései állandó Útmutatásul szolgálnak és jelentékenyen növelik minden üzleti forgal mát iBORT napi árban állandóan vásárolunk. MANDEL ÉS TÁRSA, Batthyány-utca 19. szám. I fflflfir-W os Siti KttikiraM! IKIrlapMaM- I, SlyMrfss-IBéuvéByUíruuág viliujtrör* berendezett kftayrajMUMJibu; — Nyomdavezető : Sebők Iß tv in Tlringer Ferenc mii-, épület- és vasszerkezeti! Magyarország aranykoszorús műlak&tosmestere, munkákat, gépjavításokat. Kecskemét, IV., Mikes-U. 3-5. Tel. 265 Autogénhegesztés és vágás. 1 Aprőbi?tí®iés áralak t Egyszeri kósíés IS »sóig . P —'SO Wittier! „ 15 „ . P 2 ‘20 KsroEasiorl „ IS „ P HB fetíadeö további ezó —.33 pengő. I Ház, SZŐLŐ és FŐL~| Eladó ház A II., Külső Szabadság-út 5. sz. ház (közvetlenül az új reáliskola mellett) eladó. Van benne 3 teljesen különálló lakás. Az egyik három nagy szobás, konyhás; a másik két szobás, előszobás; a harmadik szoba konyhás, mindegyik megfelelő mellékhelyiségek­kel. Négy lóra való istálló, nyári kony­ha, szőlővel befuttatott veranda, száraz pince, három padlás, stb., stb. Bővebb felvilágosítás a helyszínen nyerhető. 3194 Eladó szőlő. A Csáktornyái-hegyben, a Borbási-úti csőszház mellett, Móczár Gáb r szomszédságában 1 hold szőlő épülettel, jó vizű kúttal eladó. IV., Martinovics-utca 10 3224 Minden elfogadható áron, Bánify-u, 26. sz. ház, eladó. Bővebbet Mónus Sándor, Klapka-u. 36. sz a. 5 Eladd szőlő.^ika-istá 11 ó mellett 865 négyszögöl szőlő eladó. Értekezni lehet Ceányi-u. 5. sz. alatt. 3 Eladó szőlő. Helvécia! állomástól 5 percnyire 13 holdnyí jókarban levő gyümölcsös szőlő, Vágó István ingat­lana, a rajta levő három padolt szobás, üvegverandás lakás, »apáslakás, bor­ház, 500 hl bornak való pince és a hozzávaló felszereléssel, istálló, kocsi­szín, ólakkal, szabad kézből eladó. — Feltételek dr. Szabó Pál megbízott ügyvédnél tudhatok meg, Széchenyi- utca 9. sz. Telefon 430. 6530 Házhelyek a Műkert közvetlen szom­szédságában kedvező fizetési feltételek mellett eladók. Az egyik telken egy szobából, konyhából, kamrából és is­tállóból álló palatetős épület is van. — Feltételek megtudhatók dr. Sándor József ügyvéd Nagykőrösi-utca 18. sz, irodájában. 6839 Kádár-utca 13. szám alatti kifogás­talan állapotban levő ház, minden ké­nyelemmel felszerelt úrilakássai, ked­vező fizetési feltételek mellett eladó, vagy az egész ház hosszabb időre bérbe kiadó. Felvilágosítást ad Benkő István kereskedő 7228 Eladó III. kér., Nyíl utca 1. sz. ház Értekezni lehet ugyanott, vagy I. kér., Damjanlcs-utca 2. sz. a. 7254 Eladó Borbáson 32, esetleg 26 hold tanyásbirtok kedvező fizetési feltételek mellett. Értekezni dr. Szabó Pál ügyvéd Széchenyi-utca 9. sz. alatti irodájában lehet. 7256 Eladó ház. Hunyadi-város 30. szám alatti modern ház, mely áll 2 szoba, fürdőszoba, veranda, konyha, élés­kamra és cselédszobából, (pince pad­lás), villanyberendezéssel, 620 négy­szögöles park, gyümölcsös és vete­ményessel együtt eladó. Felvilágosítást ad dr. Szívós Béla ügyvéd Nagykő- rösi-u 13. sz I. em. 33 | ADÁS—VÉTEL j Révai*lexikont veszek kötetenként is. Cim a kiadóhivatalban. Trappistasajt bász 1 kg. 2-20 Gyenes S. és Fiai f llnrla rpnrní 1 Eladó szecskavágő. Egy jókarban levő szecskavágó teljes felszereléssel eladó. Megtekinthető Szarkás 59. sz. a. a Szabó-féle Izsáki-űti szőlőben, érte­kezni lehet Szilágy Károly-utca 4. 3142 Eladó 1 pár lukszus szánkétaip és 150 kéve zsupszalma Értekezni lehet IV., Sárkány-utca 8. szám alatt. 30 Asztalosszerszám és bognárnak való szilfa eladó Ifi. kér., Hoffmann Já­nos u. 17. sz. a. 10 Teljes konyhaberendezés, csontszinű, jutányosán eladó, Munkácsi u. 16. — Rádúj asztalosnál. 8 r"ITÄ ÁS- ÜZLET*"] Irodának, vagy garzon lakásnak alkal- kalmas 2 szoba kiadó. Értekezni lehet Kőrősi-ucca 31. sz. dr. Szigethy Mihály fogorvosnál. 7073 Különbejáratú csinosan bútorozott udvari szoba azonnal kiadó. Halász Széchenyi-körút 27. 7250 Törvényszékkel szemben épülő bér­házamban üzlethelyiségek május 1-re kiadók. Dr. Markó ügyvéd, Ráköczi-út 2. sz 9 | ÁLLAST NYERHET J Jő jövedelemmel keresek rikkancsot (újságárust). Klein Győző ujságblzo- mányos. Vásári-utca 1. 3180 Irodista kisasszonyt felveszek, bútor­üzlet, Nagykőrösi-u. 7. 5 Kiszolgálóleányt felvesz Körösi János üvegkereskedő. 6 Egy ügyes fiút tanoncnak felvesz Kovács Sándor asztalosmester, II. ser. Kőhid-utca 28, 7 ) VBOYB8 j Darálásért kocsit díjmentesen küldők saját telefon 411. szám. Pontos, olcsó és jó kiszolgálás. - Szentkirályi Tóth Vince, Rákóczi-város 19. 6780 Színtartóbb lesz mint volt, ha színe- hagyott ruháit Szabó Imre műselyem, kelmefestő és vegytisztító intézetében eszközli. Kecskemét, V., Klapka-utca 5. Gyászruhák festését 8 óra alatt esz­közli. 3223 SINGER I varrógépek § rég bevált jó minőségben 1 Kedvező /metési feltételek SINGBR VA RRÓGÉP 8 É S Z vé XYTAESASAO | KECSKEMET Í92Ö év kezdetére tisztelettel felajánlok az igen tisztelt vásárlóközönség részére havi bevásárlási könyvel fűszer- és gyarmatáru cikkeimben. Pataki Albert Rákóczi-út 3. 4 Telefon 132 Eladó szőlő Helvécián. Helvécián, a vasúti állomástól 6 percnyi járásra eladó egy 57s holdas kiválóan termő nagyszerű szőlő, bőségesen beültetve kitűnő gyümölcsfákkal. Értekezni lehet Bercsényi-utca 6. szám alatt. — Nyomtat ványai! ízlésesen és olcsón készíti a Részvény-nyomda Kéttemplom-köz. 48222—1028. szám. - 35 Versenytárgyalási hirdetmény Kecskemét Ih. város közön­sége a városi hivatalok és üze­mek részére az 1929 évben szükséges papirneműek, iroda szerek és könyomdd enysgok szállítására nyilvános verseny- tárgyalást hirdet. Ajánlat tehető sz I csoportra (papirneműeh), a II. csoport» (Irodaszerek), a III. csoportra (kőnyomdai anyagok) kütön kű tön vagy mindhárom csoportra együttesen, esetleg két csoportra is. Az ajánlatra vonatkozó fel­világosítás a vátos központi irodájában (Városháza, I em. 11. sz) nyerhető, ugyanitt kaphatók a versenytárgyalási részletes fei» tételek, az ajánlat benyújtásához szükséges űrlapok, valamint azok a kimutatások is, melyeken a szállítandó anyagok minőségileg és mennyiségileg részletesen fet vannak tüntetve. Az ajánlatok az 1929. évi jtn. hő 21. napjának d. e. 10 órá­jáig nyújtandók be a város köz ponti Irodájában. A benyújtott ajánlatok a most mondott nspon d. e. 11 órakor nyilvánosan fog­nak felbontatni. Kecskeméten, a város tanácsá nsk 1928. évi november hó 26-ik napján tartott üléséből. Zimay polgármester, Schlra jegyző. Fizessen elő a Kecskeméti Lapokra. (Beretvás-szállodával szemben), ahol minden rendszerű varrógép tökéletes javítását fenti cégtuiajdonos 50 évi orvalrnrlnttal S7pnipivpfipn vporzl 1QSR

Next

/
Thumbnails
Contents