Kecskeméti Lapok, 1929. január-június (62. évfolyam, 5-145. szám)

1929-01-06 / 5. szám

Klebeisberg kultuszminiszter szerint két nagy metropolisra van szüksége a nagy magyar Alföldnek, Debrecenre és Szegedre Ml lesz Kecskeméttel? Klebelsberg kultuszminiszter} az újesztendő alkalmából száz tagú szegedi küldöttség üdvö zölte. Az üdvözlésre adott vála­szában a miniszter a követke­zőket mondotta; »Kimondhatatlanul megszeret­tem Szegedet és megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy nem szabad a nemzetnek mindent egyetlen városra, Buda­pestre feltenni, hogy a nagy magyar Alföldnek legalább két metropolisra szüksége van, hogy Szegednek és Debrecennek igazán nagy várossá való tétele nagy nemzeti érdek Megerősödött bennem az a tudat, hogy az Alföldet nem tudjuk felvirágoztatni, ha magán az Alföldön nem fejlődnek ki az Alföld szellemében és szükség­leteinek megfelelően azok a nagy városok, amelyek képesek lesz­nek jóvátenni azt a nagy igaz ságtslsnsígot, amelyet « törté nelmi Idők követtek el az Alföl dön s amelynek utóhatásait ke­servesen érzik ma népesedési, gazdaság! és közműt e ődétl téren* Nyilatkozatának további részé ben azt mondotta a kulluszmi niszter, hogy Szegeden gyű mölcstermelési Irányú gazdasági népiskolát fog szervezni. Az a körülmény, hogy Kle belsbcrg kultuszminiszter Kecs kémét városának Iskolaépítése terén segítségére volt s remél­jük, hogy a jövőben is segitsé gére lesz.jnem ment föl bennünket az alól, hogy kötelességnek ne érezzük rámutatnia fentinyilatko­zat feltűnő és sérelmes hiányára. Azokat az igazságtalanságokat, melyeket a történelmi idők kö vettek el az Alföidön, Kecske­mét legalább annyira érezte, mint Szeged, vagy Debrecen. Népesedési és gazdasági téren évtizedeken keresztül még ke vésbbévolt részünk a kormányok gyámoiitásában, mint Debrecen nek, vagy Szegednek. A jelen legalább annyi fontos és elodáz hatatlan feladatot ró Kecskemét városára, mint a kultuszminisz­ter által metropolisokká fejlesz­tendő városokra. Az alföldnek arra van szűk sége, hogy Kecskemét is fejlőd­jék, erősödjék. A nemzeti érdek parancsa ez s ezért nem lehet a fejlődés és állami, támogatás csak egyirányú. Nemcsak a közművelődés terén érdemel Kecskemét, fokozott támogatást a kormány részéről. A gazda­sági vasútak megépítése, uj kór­ház létesítése aligha történhet meg megfelelő állami hozzájáru­lás nélkül. Mindenesetre sérelmes tehát Kecskemétrel ha az Alföld fel emelését célul kitűző kultusz­miniszter csak Szeged és Deb­recen nagy várossá tételét je lenti ki nemzeti érdeknek. Tud­juk, hogy ezek a városok, mint egyetemi városok szivéhez nőt­tek, amellett Szegedtől kapta a mandátumát, de minden városnak egyformán kultuszmi­nisztere, Kecskemétnek pedig díszpolgára is. Díszpolgárainkat pedig kérhetjük arra, hogy ami­kor a kormányzat az elhanyagolt A föld jövőjéről gondoskodik, emlegessék Kecskemétet is. Nem azért, mert díszpolgárok, hanem mert ez a város, se alföldi ma­gyarság legszentebb hagyomá­nyainak hűséges megőrzője, megérdemli, hogy haladását a kormány Is szivén viselje. kAA/\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Huszonhárom utca kövezésére tizen két ajánlatot nyújtottak be a városhoz A város toiyó évi kövezés! programjában, mint már jelentet- tettük, 23 utca szerepel. A ház­tulajdonosok arányos hozzájá­rulásával kövezik ki: a Csöng rádi-, KasZsp-, Erdőssy Imre-, Budai-, Bm-, Mezei-, Klapka, Csányi, Verbőczy-, Nádssdy-, Mátyássy-utcákat és a Tatay- közt, egészen a háztulajdonosok költségén az Érttel , Kádár-, Bocskay-, Tompa M hály-, Bol dog , Katona József, R gó-, Fecske és Fráter-utcákat é3 tel­jesen e várc-s költségéi « Szem- háromság temetőhöz vezető ulat, A kövezési munkákra a város december elején hirdette meg a pályázatot s határideje ma dél ben járt le. A munkákra tizen­két ajánlat érkezeit a városhoz. Pályáztak: Magyar Kerámia Rt., Szobi Kőbánya Rt, Magyar Asz fai! Rl, Strasser Vilmos Rt, Kő- szinbánys és Téglagyár Rí, Lakos M-kiós, Tó'h és Sebestyén Rt, Építőipar R . Hirsch Mihály Rt, R'i- enbaum A. cég, Heller Viktor és Korek E. cég. Az ajánlatokat még ma délben fc oor.toiták és átszámítás, vala- tuftil véleményezés véged kiadták a mérnöki hivatalnak. Nagy küzdelem után Kecskemét sakk­csapatának újabb győzelme remélhető Vasárnap délután: Kecskemét—Szentes A Pálfy-kupáért fo ytaioit küz delmek során Kecskemét sakk csapatát a sorsolás vasárnap Szentes sakkcsapatával hozta össze. Ez a mérkőzés igen heves küzdelmet ígér. Szentes város csapata nagy játékerőt képvisel, Szijjártő Szabó és dr. H nnyei mestererejű játékosok, de nagyon jól játszik dr. Csergő alispán, a Kecskeméten is jól ismert Kiss és a többi játékos is. A kecskeméti sakkcsap«! ősz szeállltása a következő: Balázs I;nác, Tóth László, ifj, S-hin F renc, Kenyeres Oízs, Pataky Ferenc, dr. Bodst Kálmán, Lukács László. Kenyeres J*nos, Hajdú Ernő és id. S»hin Tóth látván. Ez a sakkcsapat számottevő já tékerőt képvisel és reméihetőleg újabb győzelmet fog aratni a ’óíkomlősi, hódmezővásárhelyi és orosházai diadalok után. A verseny vasárnap d. u. 3 órakor kezdődik az Otthon fél­emeleti különtermében, melyet ez alkalomból betűiének. Belépő dij nincs, önkéntes adományt) kát azonban a Sakkör elfogad. Tóth Ittván, Z vory El k R sfcó — kAAAAAAAAAA/WWWWkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfk/WW Tiz milliárdra tehető az a kár, amit a csaló Sílbersteinék a gazdáknak okoztak A törvényszék legnagyobb Qgydarabja 400 sértettel és eddig egy métermazsa iratcsomóval A nagykőrösi Sitbersleln-há- zsspár bűnügyének vizsgálata gyors tempóban halad előre. Hévizy József vizsgálóbíró a nagykőrösi sértettek kihallgatását már befejezte és ugyancsak vég zett bárom nap alatt a kocsérl sértettek kihallgatásával Is. Ezek nek a sértetteknek a száma a 300-at is túlhaladja. Ezek után kerül sor a kecskeméti és a többi vidéki károsultak meghall gatásárr, így a sértettek végső száma 400 fö é fog emelkedni. Az okozott kár az eddigi megállapítások szerint 300000 pengő, mivel azonban S bcr- steinék ellen—érthetetlen okok nál fogva — a károsultaknak esik a Teletett feljelentést, a kár összege » 600.000 psmgöt meg- hkiadja. Ehh z az összeghez kell számítani a csőd folytán elő­állott kárt, amit főleg fővárosi kereskedők szenvedlek, Így a Sílbersteinék által okozott kár nagysága a tlzmiilíárdot meg haladja. A S iberstein-ügy egyébként a kecskeméti törvényszék legna­gyobb ügydarabjává fejlődött és rengeteg dolgot fog adni a vizsgálóbíró után a könyvszak­értőknek, az ügyészségnek és az Ítélkező bíráknak is. Az iratok súlya eddig az egy métermázsát is meghaladja, de ez a súiy még növekedni fog. Február 9-én lesz a Jogász-estély Kecskemét ifjúságát két ha­gyományos alkalom szólítja a mulatságra. Az egyik: a tavaszi diákmajális, a Műkert tavaszban éledő fái között a fiatalabbaknak ad alkalmat egy kis mulatozásra, a másik: a jogászok mulatsága az Úri Kaszinó pompás termei­ben a' serdültebbeke! vidítja fel hajnalig tartó, gondtalan vidám­ságban. A jogászok ez évi mulatságá­nak Időpontját február 9 ében állapította meg a jogászreedező- sép, mely teljes agilitással fogott hozzá a rendezés körültekintő, nehéz munkájához Az idei jo- gászmub.t«ág annyiban fog el­térni elődeitől, hogy nem a »Jogászbált, hanem a »Jogász-es- iéíy< nevet viseli,amivel azt akarja kifejezésre juttatni a rendezőség, hogy az idén az ifjúságtól nem mindenben veszik szigorúan a bálák szabályainak megtartását és a gondtalan mulatozást semmiféle bilinccsel sem akarják rendsza­bályozni. így például a hölgyek alacsonyabb d-kollázst és hosz- sz?bb üjjakat viselhetnek selyem ruháikon, a férfiakra pedig nem azigoiúan lesz kötelező, hotry a frakk és a szmoking kényelmet­lenségeibe bujtassák magukat. A rendezőség még egyéb meg­lepetéseket is fart raktáron a mulatság résztvevőinek számára, igy bizonyosra vehető, hogy a február 9-i jogász-estély nemcsak eléri, de iúl is szárnyalja a múlt hagyományosan jól sikerült jo­gász mulatságait. Ország-Világ Pesthy Pál miniszter bejelen­tette lemondását a kormányzónak és a minisztertanácsnak. — A Nemzeti Bank váltótárcája tgy év alatt 85 millió pengővel emel­kedett. — Tizenegy pengővel olcsóbb a buzs, mint aratáskor volt. — Negyenkét fokos meleg­forrásra bukkantak Mazőberény- ben. — A harminc millió pen­gős állami útépítésre 281 aján­latot ídtak be. — Sztboky Ala­jos pénzügyi államtitkár minisz­teri ranggal az átszervezendő Statisztikai Hivslal elnöke lesz, Mayer miniszter u Hangya veze *ését veszi át. — Magyarország 1928-ban ötvenmillió pengővei tóboet fizetett osztrák iptreik- kékért, mint 1927 ben. — A műit év végén a bankjegyforgalom meghaladta az ötszázmillió pen­gőt. — Budapesten tízezren jelentkeztek szellemi szükség- munkára. • Szovjetoroszor3zág kétmillió do Jar értékű gépet és ipari cik­keket vásárolt Ausztriában. — O utassal 69 órája van a leve­gőben egy amerikai repülőgép. — Olaszországban óriási hóvihar dühöngött. Előfizetési ár helyben Iff IBBf ffljUBBÉ 18 1BSOB5B fff mg wk tsa g& Megjelenik minden nap házhoz hordva »tiF ICT jg IIT ISM |j[wj£ fjL gt p ii gp mj? A lap szellemi és any»g' ré­vidéken postán küldve 1% U H II 1ÜÉ11 ,lét íriBt6 küWen,é*-P IlkMIlkl llsll HM VIA Fél évre ■ p « <•»' (KECSKEMÉTI FRISS QJSÁG) Egy hónapra 1-60 P • P • Egyes szám ára oi2 p fÜQGETLEN POLITIKAI NAPILAP Telefonszám: 141 01. évfolyam 5. szám. Ara 12 fillér. Vasárnap, 1929. január 0.

Next

/
Thumbnails
Contents