Kecskeméti Lapok, 1934. január-június (67. évfolyam, 1-145. szám)

1934-01-03 / 1. szám

©T. ÉVFOLYAM sukat sokszor bízta az időre. A £%cskeméti Lapok e zordon időkbe^ is megőrizte független­ségét.. Uj megjelenésében foko­zottabban óhajt élni e független­séggel, mert ez a szabad és bátor kritika fegyverét a kezébe adja. Vállaljuk a küzdelem atmoszfé­ráját — a lelkiismeret iránytűjé­vel. Életünk rugói töredeznek össze a gazdasági és társadalmi válság terhei alatt. Földi javakat nem lehet maradéktalanul át­menteni az elkövetkezendő csen­desebb esztendőkre, az egyéni­ség színét, a kritika jogát, a sza­badság szeretétét azonban meg kell őriznünk. Földi életünk állomásain is meg kell olykor állnunk. Mérle­gelni a múltat, számot vetni a jelennel és vizsgálni a szétágazó utakat, melyikre lépjünk. A Kecskeméti Lapok életében a veggeli megjelenés olyan határ­kő, amelynél az elvek magaslatá­ról kellett szólni az öntudatos olvasóhoz. A Kecskeméti Lapok hűsége­sen tájékoztatja az olvasót és érdekeiért kész a harcra is,- Nem szerénytelen, ha mindezért bi­zalmat és szeretetet kér a LXVJI. évfolyam küszöbén. Mától kezd­ve lapunk első vendége lesz a háznak és szívből örvendeznénk, ha legtöbbször jókedvvel,, jóhír­rel köszönthetné az olvasót. Éjfél elmúlt, itt a lapzárta. A szedéssel végeztünk, a gép né­hány perc múlva indul. Alig pár óra és már kopogtatunk a Kecs­keméti Lapok minden barátjá­nak _Jó_ reggelt! Szebb jövendőt! A férjszabdaló alagi szörny isegyáltoztatta beismerő vallomását Véletlenül sült el a revolver? — A Kecskeméti Lapok telefonjelentése — MI UJJTSÄ.G Legújab! Horogkeresztes tüntés Bécsben > \ A bécsi nemzeti s :ial isták az este nagy tüntetést ndeztek az Opera előtt vezérükne Freuenfeld városi tanácsosnak ziabadlábra- helvezése alkalmából Kiabálták: „Heil Hitler!“ és énekék a Horst I Wessel-indulót. A rdőrség eré­lyesen lépett fel, a uinibotokat használta és számos taiióztatást eszközölt. Általános nyomda-sztrájk Lembergb Bérköveteléseik mii Lemberg- hen a nyomdászok rájkba lép­tek. aminek következtén a kedd déli lapok már nem entek meg. A kisantant enzi a Népszövetség formját A k'sántánt zágrábiongresszu- sát január 8-án prramszerűen Bognár Istvánnénak, az alagi férjszabdaló szörnynek kihallgatá­sát kedden este kezdte meg a vizs­gálóbíró. Az asszony megváltoz­tatta önvédelmet célzó vallomását és a következőiként beszélte el a szörnyű éjszaka történetét: Dulakodott férjével, akire rá­dobta a dunnát. A hentes mester ekkor kiejtette kezéből a pisztolyt, mely elsült és halántékon találta. Bognárné reggelig ült férje holt­teste mellett és ezután’ határozta el, hogy felszabdalja holttestét. Ez a munka 3 órán át tartott. A kihallgatás tart. Az éjszaka hirtelen meghalt egy ember az Eötvös-utcában A hirtelen halál egyes részletei még homályosak és minden különösebb ok nélkül rátámadt viadházastársára. Ütlegel­ni, fojtogatni kezdte, úgyhogy az asszony segítségért kiáltott és a se­gélykiáltásokat meghallották a ház- beliek is. Az asszonynak sikerült megszabadítani magát Szarvas Pál kezei közül és ellökte vadházastár- sát, aki elterült a díványon'. Leg­nagyobb megrökönyödésére azután a kőműves nem kelt fel többé: meghalt. így beszélte el a történteket a kőművessel együtt élő asszony. Az eset körülményeit esetleg a bonco­lás fogja földeríteni. 4482 védett birtok A kecskeméti törvényszék területén 5184-en kérték birtokuk védetté nyilvánítását — Csak 255 esetben tagadták meg a kérelmet — 115 száz holdon felüli védett birtok A kecskeméti törvényszék elnökének utasításába a területén levő járásbíró­ságok most jelentésbe foglalták a vé­dett birtokok statisztikáját. A jelenté­sek szerint a kecskeméti törvényszék, az ország egyik legnagyobb területű törvényszékének területén 5184 gazda nyújtott be kérvényt, melyek közül1 4482-őt kedvezően ítéltek meg és csak 255 esetben tagadták meg a védetté V... -’mjmm--- - --- 3- " ‘ V'AF" ' 7' '•'/ /7T 7*''. ■ 'rJH ~~ v~- _.umj , ., Szerda, 1934 január 3. ________________________Ára 8 fillér___________________________ 67. évfolyam, 1. szám. FÜGGŐIÉN POLITIKAI NAPILAP # MEGJELENIK HÉTFŐ KIVÉTELÉVEL MINDEN REGGEL kében kifejteni jónak látott. A vi­lággazdasági helyzet javulást mu­tat, csak mi csúszunk tovább a lej­tőn. Ezt a pusztulást az eddigi kor­mányzati politikával megállítani nem lehet. A revizió érdekében sür­geti Eckhardt Tibor a titkos vá­lasztójog megvalósítását. Akik javulást remélnek Az államférfiak újévi nyilatkoza­tai a gazdasági válság enyhülését jósolják. (Mussolini a háborús ve­szélyt a jelen pillanatban kizártnak látja. Az angol király szerint nö­vekvő bizalommal nézhetünk az új esztöfícfő elé. Francia vezető körök hangsúlyozzák, hogy az emberi észbe,és jószándékba vetett hitün­ket nem szabad elveszítenünk. Amerika kereskedelmi minisztere szerint a helyzet biztató, a nemzet­közi L- „í...kertelem I'nroftliriQ élénk ill. v iselők pótlékát teljesen megvon ják. Győr költségvetését már letár gvalták s az 57 százalékban elő­irányzott pótiadót 50 százalékrE csökkentették. Simon és Mussolini tanácskozása Simon angol külügyminiszter re­pülőgépen Rómába érkezeit. Szer­dán és csütörtökön tárgyal Musso- liniivel. Megbeszélésüket Páris fe­szült izgalommal várja1. Eckhardt Tibor a mai kormány­zati politika ellen Eckhardt Tibor, a független kis­gazdapárt vezére újévi beszédében éles támadást intéz a mai kormány­zati politika ellen. Kárhoztatja azl a megtévesztő propagandát, ame­lyet á kormány a nemzeti munka­hét cégérg alatt saját pártja érde­küszöbét lépi át a Kecskeméti Lapok jelen számival. Idők sok­sok vihara mögött, történelem­mé lett krónika ht évtized ha­sábjain, a haladó időhöz való alkalmazkodás jetnében és a megújulást biztató reggeli meg­jelenésében. Csendes már a város éjfél­tájon. Korán kelő, korán fekvő a mi népünk. Szoli életrendjén nem szívesen váltotat a modern világ kedvéért sen A megszo­kás pihenőre inti a újságírót is, ma mégis ébren a Kecskeméti Lapok szerkesztőséé. Napjaink komorak, a láthatá borús, a kö­telességek fokozottk és a korai nyugovóra-térést e kell temet­nünk, ha eredményesen akarjuk szolgálni a hü olvastábort, Kecs­kemét minden rend polgárát. Tizenkét óra feléialad az óra­mutató és csak rhány perce vettük fővárosi szeresztőségünk teíefontudósítását a utolsó órak eseményeiről. A bceévek nyu­galmában talán eróazarlás lett volna az éjszakai sz-kesztés, ma parancsa a mozgalns jelennek. Újat és frisset kelladni, válto­zatosat és színesetméltót 1934 újságolvasójának igiyeihez. Törekvéseink a rdek: gondos hirszolgálat mellett lemzeti és városi érdekek szoálata. Évek során burjánzott föaz a káros hiedelem, hogy eza szolgálat eredményes lehet akritika nél­kül. Az egyéniség isszaszorult az élet és az irodain terén, el­szürkült, sokszor aígderekabb is elhallgatott. Az uig sem volt ment a kor hibáitólAz eszmék­1 1 " ------/fo ortvolncnlá­Éjjel 10 órakor jelentették a rendőrség központi ügyeletén, hogy az Eötvös-utea 6. sz. alatti házban hirtelen meghalt Szarvas Pál 37 éves kőműves. A rendőri bizottság Balázs István dr.-ral nyomban megjelent a helyszínen, ahol a kő­művessel együtt lakó asszony val­lomásából a következő tényállás derült ki: Az asszony szerint a kőműves súlyos maláriában szenvedett, me­lyet a harctérről hozott magával. Emiatt a szivére is panaszkodott. Este fél 7 órakor feküdtek le, de 9 óra tájban a kőműves fölébredt megtartják Titulescu és Benes rész­vételével. Illetékes helyen hangsú­lyozzák, hogy a 3 napos tanácsko­zás legfőbb pontja a Népszövetség tervezett olasz reformja. A kisán- tánt eltökélten védeni fogja a Nép­szövetség mostani szervezetét és nem járul hozzá ahhoz, hogy a ta­nács hatáskörét néhány nagyhata­lom vegye át. A román vasgárda minden vezetőjét letartóztatják A romám kormány keddi tanácsa elhatározta, hogy a vasg'árda min­den vezető tagját letartóztatja. — Titulescu visszavonta lemondását és tagja marad a kabinetnek. A városok költségvetése A pénzügyminisztérium és a bel­ügyminisztérium most veszi vizsgá­lat alá a városok 1934. évi költség- vetéseit. Értesiilésünk szerint a bel­ügyminiszter a pótiadót 50 száza­lékra akarja csökkenteni s ezért a miniszterközi bizottság igen jelen­tős változásokat javasol az egyes városok költségvetésében. A tiszt­N M

Next

/
Thumbnails
Contents