Kecskeméti Lapok, 1936. július-december (69. évfolyam, 26-52. szám)

1936-07-28 / 26. szám

Vasárnap, 1936 július 28. Ára 10 fillér 69. évfolyam, 26. szám KEBIffiHHI MMK FÜGGETLEN POLITIKAI HETILAP « MEGJELENIK MIHDEN VASÁRNAP REGGEL m Pócsy Györgyné emlékezete Alig kondultak el a zúgó gyászharangok; ahg hangzottak el a búcsúzás szívbe markoló ak­kordjai; alig szikkadt fel a fájdalom és rész­vét könnye, mely friss hantjára hullott: máris nagy űrt érezünk körülöttünk. Nemcsak a for­rón szerető család nézi sajgó fájdalommal az örökre üresen maradt karosszéket: egész Kecs­kemét életéből hiányozni fog egy nemes szív, egy gazdag lélek, egy tevékeny kéz, egy Nagy­asszony, aki még az utolsó években is, betegen visszavonulva a közélettől, annyi szépre, jóra sugalmazó erőforrást jelentett. Pócsy Györgyné meleg, emelkedett szellemű családi otthoniban nevelkedett. Édesanyja pél­dája, — aki 8 gyermekének szentelte életét, — jelölte ki számára az önfeláldozás útját a maga nagy családjában. Édesatyja nemes példaadása pedig az önzetlen, áldozatos közéleti tevékeny­ségre serkentette. Élő bizonysága volt annak, ami ma oly gyakran vita tárgya: hogyan tölt­heti be a nő, a hitves, az anya családi hivatását tökéletesen ugyanakkor, amikor nemes eszmé­nyek szolgálatában időt, munkát, fáradságot “áldoz a közügyek oltárán is. Benne ez a kettős élet a legtisztább harmóniában olvadt össze, sőt egyik a másiknak erőforrásává vált. Mint alig 20 éves fiatalasszony ott áll az ak­kori jótékony egyesületek bölcsőjénél, amikor otthon is bölcsőt ringat. Később a Jótékony Nőegyletnek alelnöke, a Rongyos Gyermekeket Felruházó Egyesületnek elnöke lesz, majd a Protestáns Asszonykörnek is. Lelkes működő és választmányi tagja minden nemes célú helyi egyesülésnek már akkor, amikor az özvegyi fájdalom súlya és hét kis árva gondja neheze­dik fiatal vállaira. Évek hosszú során át éltető lelke minden hazafias megmozdulásnak, hűsé­ges, harcos őrizője a magyar hagyományoknak, mindenkor bátor ellenzője modern túlzásoknak: mindenütt első harcvonalban áll, ahol a küzde­lem cselekedetet, áldozatot, hősi kiállást kíván. A világháború véres napjaiban meleg asszo- nvi szívvel hajol a harcterek és kórházak szen­vedői fölé, gyengéd női kézzel segít enyhíteni a háború sokrétű nyomorúságát, pedig anyai szíve súlyos sebektől vérzik: egyik fia fagyos, teles Szibéria hosszú rabságának bizonytalan­ságában szenved, másik a kárpáti harcok hősi halottja. Midőn 1918-ban a nagy világháború gyászos magyar bukása, az összeomlás, a forradalmak, az országcsonkítás csapása súlyosodik nemze­tére: akkor találja meg igazi feladatát. 1919 ja­nuárjában életre hívja Kecskeméten a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, melynek 15 éven át lelkes, eszmetermelő, fáradhatatlan el­nöke, három éve — betegsége miatt visszavo­nulva örökös díszelnöke és utolsó percéig irányító szelleme. Az emberiség, főként a nők legnagyobb ré­sze a jelenben és jelennek él, legyen ez a jelen akár a család jólétének munkálása, akár — mint napjainkban sajnos! — az egyéni élet túl­ságos kiélése. Pócsy Györgyné csak annyiban élt a jelennek, amennyiben minden téren, min­den kötelességét híven teljesítette, de tettei­nek indítéka a múltban gyökerezve a magyar jövőt építő szándék volt. Minden cselekedeté­ben a nemzeti gondolat irányította. „Magyar századok fájtak benne...“ Ritkaság nőknél az a nemzeti öntudat, az a történelmi érzék, a ha­gyományoknak az az áhítatos tisztelete, mely benne élt és hatott; ritkaság asszonynál az a forró fajszeretet, mely egy célt ismer csupán: fajtáját kiválóvá, gerincessé, nemzetét erőssé, boldoggá tenni. Ezért hajol szeretetével elha­gyott gyermekek, sok gyermekes anyák felé; ezért siet cserkészek, leventék, tanuló ifjúság támogatására; szegények, rokkantak, munkát keresők gyámolítására, de a segítő kéz nem alamizsnát nyújt: a szociális cél mellett maga­sabb eszmei célt munkál, a faji összetartozás, a nemzeti öntudat s a magyar jövő építésének nagy gondolatát. Ez a gondolat vezette, midőn féltékenyen óvta a magyar irodalmat, színházat, mozit a rombolás szellemétől, lelkes asszonytábort ne­velt a MANSz irodalmi délutánjainak állandó­sításával, sőt kultúrelőadásokkal felkereste a tanyák asszonyait is. Lelkes apostola volt a magyar dal, a magyar tánc, magyar szokások, erkölcsök ápolásának s ezekkel, valamint a ma­gyar ruha viseletével külsőleg is óhajtotta a faji összetartozást hangsúlyozni, a faji önérzetet emelni. Nemes díszmagyar ruhájában ő maga volt az élő propaganda. A magyar termelés és nnrrTnnnnnnnririp.amnannmnmDmmrYTnnr magyar ipar támogatására mindenkit buzdított s ebben is maga járt elő jó példával. Az általa szervezett MANSz szövőműhelyben magyar kéznek nyújtott munkaalkalmat, magyar árut termelt magyar vásárlónak. Erős meggyőződés­sel küzdött idegenektől eredő szokások, a laza erkölcsiség ellen: a magyar nő puritán, nemes, méltóságteljes magatartását az ő példája szem­léltette. Szeretetet sugárzott maga körül s ez a sze­retet visszasugárzott reá. Erkölcsi bátorság az elszántságig; erő és kitartás lehetetlennek lát­szó feladatokkal szemben is; fáradhatatlanság egészen a csoda határáig, önzetlenül eszmékért, másokért: ez jellemezte Pócsy Györgyné egyé­niségét és életét. Az a nemzedék, mely őt ismerte, tehát sze­rette és tisztelte: példáját követi, áldott nevét örökre szívébe zárja. Márványszobornál mara­dandóbb emlékjele pedig eszméinek győze- delme legyen! özv. Faragó Bélárté xnaxitxnximoaDDaxoaDEXEaDODcnxiGi Biztosra vehető a Tassy-csoport győzelme az orvoskamarai választáson Már végétért az a nagy röpirat-hadjárat, ami az orvoskamarai választásokat megelőzte és iz­galmassá tette, sőt megkezdődött már a vidéki orvosok szavazása is. Szombat estig a vidéki orvosoknak kétharmada leszavazott már. Cse­kély kivétellel minden orvos leszavazását vár­ják, hiszen 100 pengő bírsággal sújtható, aki a szavazástól igazolatlanul távoltartja magát és ez a pénz a mai világban orvos: körökben is nagy összegnek számit. A vidéki orvosok postán érkező szavazatát kedden délig fogadják el érvényesnek. A hely­beli 65 orvos hétfőn reggel 8 órától este 8 óráig szavaz. Kedden este fejtik le a szavazatokat és mindjárt ki is hirdetik az eredményt. Az előjelekből ítélve biztosnak látszik, hogy mint Budapesten, Kecskeméten is a megegyezé­ses-csoport, a Tassy-párt fog a választásból győztesként kikerülni, esetleg a választmányba kerül az EPOL-ból egy-két tag. Az orvosok tervbevették, hogy a választások előtti izgatott kedélyek lecsillapítására a Hírős Héten ismerkedési napot rendeznek. A gyümölcsértékesítés egyelőre zavartalan és rekordforgalmat ígér Az első ár-hullám szerencsésen elcsendesült — Kecskemét ez évben fokozott mértékben növelni fogja az export terén kivívott vezető szerepét A hajnali gyümölcspiacra szegeződik most napról-napra minden kecskeméti szem; terme­lőé és kereskedőé, vasúté és postáé, városé és bankoké egyaránt. Mindenki a gyümölcs meg­felelő értékesítéséhez fűzi a talpraállás, meg­erősödés és adósságtörlesztés reménységeit. Az árak alakulását más időkben is izgalom leste, most a katasztrofális esztendő után, fokozott ez az izgalom. Hiszen ha a gyümölcs árával egyenest vásárolni lehetne menni, vagy cse­kélyke hányadát tartalék gyanánt elhelyezni?! De minden termesztőt nyomnak a kis és nagy gondok, apró adósságok és nagy tartozások, el­maradt részletek és kamatok, a késedelem miatt szaporodó közterhek. Ezer helye van minden bevételnek, különösen elejében. Ez a magyarázata a gyümölcspiac izgatott hangula­tának, minden legkisebb áresésnél. Túl egyszerű lenne az alacsony árért a keres­kedőt felelőssé tenni. A probléma, különösen most, a megkötöttség idején, sokkal bonyolul­tabb: közrejátszik a forgalom lebonyolításá­nak sok-sok akadálya, a felvevő országok részé­ről megszabott irányárak, kiosztott kontingen­sek és korlátozott átutalási lehetőségek. örömmel szemléltük a héten a gyümölcspiac első izgalom-hullámának gyors lecsillapodását. Kiss Endre dr. polgármester nemcsak a piac helyzetét és hangulatát tanulmányozta fáradha­tatlan érdeklődésével, hanem a vezető expor­tőrök részéről alaposan tájékozódott a kivitel lehetőségeiről, a felmerülő kockázatokról és az ! Üralakulás döntő tényezőiről. Üdvös és ered- I ményes volt ez a megbeszélés, amelyet a sze­zon alatt nem ártana néhányszor megismételni, hogy a felesleges izgalmak kiküszöbölhetők le­gyenek. Mindent egybevetve: a piac biztató, az árak egyelőre megnyugtathatják a termesztőket. A mennyiség örvendetes, exportunk rekordtelje­sítményeket ígér termesztők és exportőrök ré­széről egyaránt. A cseresznye után kitűnő pia­cokat hódított a meggy. Ennek árát erőteljesen javította a Benedek-cég francia számlára tör­ténő vásárlása. Biztató a barack sorsa is, bár a német átvétel mennyiség és ár tekintetében még meglehetősen tisztázatlan. A barack svájci piacát sikerült nemcsak megtartani, hanem nö­velni is. Igen nagy jelentősége van a szeszfőzde által érett barackra biztosított 15 filléres árnak is, amelyet június 30-ig történő megállapodás ese­tén fizet a termesztőknek. Ez az átvételi ár a kecskeméti barack átütő sikerét jelenti. A kecskeméti barack problémájáról külön­ben hosszabb riportot ír helyszíni tapasztalatai alapján Az Est szombat délután megjelent szá­mában Bakos Ákos. Rámutat a cikk arra, hogy más esztendőkben a primőr barack ára pengő körül járt, míg most 30—40 fillér körül. A ter­mesztők tehát aggódnak, hogy mi lesz a barack ára dandárjában, ha már indulóban így áll a helyzet. Az Est közli Kiss Endre dr. polgár- mester alábbi nyilatkozatát is:

Next

/
Thumbnails
Contents