Kecskeméti Lapok, 1944. január-december (77. évfolyam, 2-22. szám)

1944-01-09 / 2. szám

dntal István katatmas beszéde o* bcíisn '.' - '. >; ..; . . ,; . v| áttörési kísérletei „A snagycsrsűgnali a s^ereíel gegyefeeí mozgató erejére van szíi&sége a teljes közelségből lenyelető történelmi Dióiban" A jubiláns néma bál iránt foko­zott érdeklődés mutatkozott. Pont' ban hat órakor szólalt me« Budin- szky Sándor, a kiváló rádióriporter, j hogy közvetítést adjon a vároháza J díszterméből. A közönség lelkesen ; köszöntötte az ünnepi szónokot, i Antal István nemzetvédelmi propa- ! gand'aminisztert és a vendégek élén Szfaz Lajos országgyűlési képvise­lői. Kovács Sándor pápai prelátus i megnyitójában elmondotta, hogy a I szeretet fuvallatára hogyan valósult j meg Kecskeméten a szervezett sze- j génygondozás és a szeretet párán- j •csára hogyan valósult meg a- néma j bál gondolata. Lendületes beszédét j a szeretet diadalába vetett rendű- I letten hit hatotta át. Koncz Mária mély átérzésü sza­valata után Antal István megragadó beszédben világította meg a sze­génység és nyomor elleni küzdelmet és szociális segítés problémáját. Meggyőzően fejtegette, hogy a sze­génység nem elkerülhetetlen velejá­rója az emberi közösségnek, ellen­ben a haladás és szegénység együt­tes jelentkezése korunk nagv rej­télye, amit meg nem oldani anny*. jelent, mint elpusztulni. A szegény­ség és nyomor ellentétben áll a Mindenható akaratával s követkek- ménye annak, hogy az emberiség nem tudott kiegyenlítő társadalmi és gazdasági berendezkedést terem­teni. A szereíetre mindenkinek szük­sége van, különösen a, magvarság- nak, melyet teljes közelségből fe­nyeget a történelmi vihar. Idézte Antal István Ravasz László könyvé­ből az írás szavait: A keresztyén élet hazugság, míg az árvák éheznek. Ila szeretetlen összeforrunk, meg­maradunk, a szereíetre épített kö­zösség nélkül elpusztulunk. Le­gyünk és maradjunk egyek a sze­retetten, a magyar szeretetlen s m mindabban, amit ez a szeredet pa­rancsol: a szolgálatban, a fegyelem­ben és áldozatkészségben. Befejezé­sül a néma bál krisztusi célkitűzé­seit kötette a hallgatóság szivére abban a reménységben, hogy ami­kor a világ felett felragyog a béke szivárványa, lepattan majd a néma bál lakatja is és felzendül szerte a világon: Dicsőség magasságban az Istennek", e földön békesség a jó- akaratú emberekhez. Szabó Klára közvetlenül előadott verse után Búd inszik y Sándor mon­dott nehány meleg szót a néma bál fölemelő hangulatáról. A gyengél­kedő Hetessy Kálmán dr. záró be­szédét Kovács Bálint .lelkipásztor mondotta el. A záróbeszéd a szere­tet erejéről szólt, megragadó erővel és költői szárnyalással. A néma bálon megérdemelt szép sikerrel működött közre a Polgári Daloskor Kremán Sámuel karnagy vezetésével. Hatvani Lafos hecefai lelkipásztor a református nöneveEő intézet és leánygimnázium új vaüásianára Népiskolai vallílslanitú lelkészt állási szervezett a presbitérium Kovács Bálintnak Vass Vince lel­kipásztor örökébe történt megvá­lasztásával a református nőnevelő intézet és leánygimnázium vaMisía- nári állása megüresedett. Az igaz­gatótanács javaslatára a presbité­rium szombat délelőtti gyűlése ezt az állást Hatvani Lajos beeefai lel­késszel töltötte be. A nagyképzett- ! ségű új vallástanár munkássága elé nagy várakozással tekint az egyház és két leány intézete. A népiskolai vallásoktatásra kü­lön lelkészi állást szervezett a pres­bitérium. Ezzel a feladattal az állás végleges betöltéséig Ulakcsay Anta'f s. lelkészt, okleveles vallástanárt 1 bízta meg. ' Súlyos harcok a keleti gyújtópontokon A legfrissebb rtímc; hgdíjeleú'és (gv hangzik: Kimvgj'ád környékén és a városban heves harcok cáaak erős ellenséges ciapaéókkak A páncélosuk u várostól ; északra vlsszavőtattfik a bolsevistákat és j fontos magaslatot hatalmukba ej lestek, j IvjevtőS détn i' és BenKcáevnét a súlyos i harcok nem csökkenő erővel tartanak. A szovjet áttöréséé tegnap is meghiúsí­tó: Iák. Egyes betöréseket étreteszelteik, íves céltól és Propoljskjóil délnyugatra a bolsevik.ék több helyit támadása ered­ménytelen maradt. Vitebsziől északra indítóéi, támadás következtében az eileií- égnek rendkívül! nagy vesztesége volt. X.-veitől! északra a megismételi;: támadá­sik összef ik. A-légierő is beavat­kozott a íc-idön dúló harcokba és az e!- ieiiséguek nagy és veres veszteséget okozcfli Az elmúlt éjjel) a szovjet u’-án- péltáshíiik hét vonalját szétrombolták, kilenc vonatot súlyosan megrongáltak. Dél-0!aszcrszágban az ellenség nagy erőikkel folytlaiíta támadásait. Az arc- vonal egyes részeim a *map áltálában nyugodtan, telt el. Angol és amerikai gépek bombázták Ludwlgs'haíent és Manniheianet. Zavaró gépiik a iáijnnmenli wesitfáliai vidéken dot eik le bombákat. Az ellenség 33, iúlnyomórészfc négymotoros bombázót vesztett. Ha; német gép nem tárt vissza. A brit-amerikai légierő 1944. első Iveié­ben 262 gépet vesztett, köztük 231 n ágyai o te ros bombáz óit. Xh'ni::, tvitena: mrgáltnpÚ­ják, begy a szev.j ‘:U5pá:;;k léi t.un-.- ('a :.'n-Eoár teljesen kibcni'ákoitőbr.rt v..m. A ; érne'- hadrez?ö-\ig xí idei i'fi hál -éi . .i i í helyezi. •'« i ü tör tökön i< • i jr*Hkt az ellen­ség erős tüzérséggel és pánAk.-se'k'kai íániGg.jt.o::. több támadása. Az ő. ame­rikai hadsereg kötetekéi Hl behavazott magaslati al? ásóké; l harcolnak, azonkí­vül San ViioTe birtokáért folyik a küz­delem, A helységben ucai harcikra került a ser, sőt az egyes házak birto­káért is ettu -eredete közelharcok vol­tak. X Az angolsz.’i-zuk az 1 [Légik á ború pro- pateaadahad. járatát a Blikáma is kiter­jesztették. Egyé;] k" ::l a Balkánon újabb vereség érte a partizánokat: Tito-köte­lékeinek ki kelteit vonulniok azokból, n banjatukai városrészekből, ahova síké. íült behatoMok. A nyugati l'.yibáboiá során ezúttal Délnyugat-Németország ölé repültek b - amerikai repülőerődök és Liberatcr- gi'pdk, amelyeket angolszász vadász­gépek kísértek. Folytatódott a légit á- m ad ásó k sorozása Ész ak-Francia őrs z ág célpontjai «elkn« is. Nyugat-Németcr- szág és Észak-Franciaorrzág fölött éj­szaka jártaik Moszkitó-géppk. Huszonöt év a mezőpszdastg szolgálatéban A Körzeti Hifeiszövetlse^et jubileuma Huszonöt esztendeje fejlették ki az Or­szágos Központi Hitelszövetkezet kötelé­kébe tartozó hitelsizövetkezetek a falu né­f péiniek gazdasági megerősítésiét és felemel­kedését célzó áildiásos és nem/etmentő munkásságukat, amikor a magyar ország­gyűlés megalkotta az 1923. év,i XXXIII. törvénycikket. Ennek a! törvény­nek 5. szakasza abból a célból, „hogy az Országos Központi Hitelszövetkezet eddigi hivatásának fokozottabb mértékben meg* felelhessem, és hogy a kisebb mezőgazdasá­gok hitelszükségleteinek kielégítésén felül általában a mezőgazdasági hitelszükségle­tek kielégítésében tevékenyebben közre­működhessék“ -— hívta életre a nagyobb körzetekre terjedhető hatáskörrel bíró, úgynevezett körzeti hitelszövetkezeteket. A törvény megalkotásának időpontjában «a gazdaság; étet minden terén az úgyne* vezeti konjunktúra terpeszkedett el. Az első világháborút követő szörnyű korona- romlás az árak tekintetében, csillaga szín ­számokat eredményezett ugyan, Je ez a gazdasági életire csak káros cs romboló hatással járt, s mind az egyén, mind pe­dig a közösség elszegényedésére vezetett Hiába kapott a gazda soha néni álmo­dott magas árat terményeiért, ha gazda­ságában a háború okozta; hiányokat, pusz­tításokat pótolná, helyreállítani nem volt képes. Saját tőke hiányában1 pedig mit te­hetett a mezőgazda, hogy a termelés foly­tonosságát, zavartalanságát biztosíthassa, ; — külső tőke, hitel után volt kénytelen nézni. A megoldás kézenfekvőitek ' lát­szott, ám a kivitel annál nehezebb volt. A vidéki hijthlszervezetek többéi-kevésbé maguk is pénzhiánnyal küzdöttek, a nagy bankok — kevés kivétellel — tőkefeles­legeiket inkább a jövedelmezőbbneK látszó ! «kereskedelmi vagy ipari vállalkozásaikban m&t*' m «5* —f v w .- k / \ , vi..’ -Y KECFÄ! ÜLtAM! LEVten fecskémét, 1944 január ö. ^ra 18fÜSÉI < KossutU^J, ^C^rfT 77« évfolyam, 2, .szóm fi fMÉTI LAPOK fÜCEEIlCH POilTlKkl WCTIUP • MtEIEItHIK HIHDIM mí»i«P BtEGIt

Next

/
Thumbnails
Contents