Kecskeméti Polgár, 1919. február (2. évfolyam, 26-49. szám)

1919-02-01 / 26. szám

TELEFON — TÁVIRAT. A Kecskeméti Polgár budapesti és bécsi tudósítójának telefonjelentései: Csehország tudna adni szenet. Budapest, jan. 31. Märisch-Osztrauban az amerikai bizottság megállapította, hogy Cseh­ország el tudná látni Német-Ausztriát és Magyarországot szénnel. Mivel len­gyel csapatok már nincsenek cseh te­rületen, nem állhat meg a cseh kor­mány ama kifogása sem, hogy a len­gyelek miatt nem adhat szenet. A cseh kormány kijelentette, hogy csak akkor ad szenet Ausztriának és Magyaror­szágnak, ha Amerika hajlandó Cseh­országot élelmiszerrel és nyersanyag­gal ellátni. Pártprogram m. Budapest, jan. 31. A Károlyi-párt intéző bizottsága ma este ülést tart, melyen a párt programmját tárgyalják meg. Gellért Oszkár kinevezése. Budapest, jan. 31. A kormány Gellért Oszkár sajtó­főnököt miniszteri tanácsossá nevezte ki. A csehek hadikárpótlást követelnek. Budapest, jan. 31. Bécsbői jelentik, hogy a párisi békekonferencián Benes cseh külügy­miniszter kijelentette, hogy Csehország képviseltetni akarja magát a hadikár­pótlásokat megvitató bizottságban, mert Csehországot roppant nagy anyagi kár érte a visszaözönlő csapatok részéről. Követeli továbbá Benes, hogy a vasu­tak és viziutak bizottságában is helyet kapjanak Csehország képviselői, mert Csehországnak szüksége van a tenger­hez vezető utakra. Dunai konföderáció, Budapest, jan. 31. Franciaország minden áron meg akarja alapozni a Duna menti államok konföderaciáját. Ez az államalakulat a volt Habsburg monarchiát keltené élétre. Bajok a békekonferencián. • Budapest, jan. 31. Parisból jelentik, hogy a német gyarmatok kérdésében angíia és szö­vetségesei között az ellentétek kiújul­tak Emiatt Wilson annak a lehetősé­géről beszélt, hogy kénytelen lesz esetleg elhagyni a békekonferenciát. Az amerikai sajtó már nem is bízik a konferencia eredményében és követeli Amerika erélyesebb közbelépését. A tárgyalások nagyon lassúak, ennek oka az, hogy Franciaország igyekszik azon, hogy mennél jobban elnyúljanak a tárgyalások és ez által a német fegy­verszünetet ujjra meg kelljen hoszszab- bitani és újabb megszorításokat alkal­mazhasson Németországgal szemben. Letartóztatott orvosné. Budapest, jan. 31. A szolnoki államügyész letartóz­tatta dr. Kanis orvos feleségét, mivel az a vád ellene, hogy Lusztig Gyula festő művészt megmérgezte. Kanisné és Lusztig között barátság állt fönt, azonban összevesztek. A festő most beteg volt és Kanisné ebédet küldött neki, amelyben arzént kevert. Románia a boisevikiek ellen. Budapest, jan. 31. A román nagyvezérkar jelenti, hogy Beszarábia északi részében a bolseviki bántják ellen sikeresen lép­tek föl a román csapatok. A boisevi­kiek vesztesége csak halottakban négy­száz fő. Aláírják a békeszerződést? Budapest, jan. 31. Párisbó! jelentik, valószínű, hogy február 15 előtt még Wilson európai tartózkodása alatt aláírhatják az előze­tes békeföltételeket. Remélik, hogy Wil­son Amerikába való visszatérése után megkezdődik az általános békekonfe­rencia, mely május közepén ér véget. Vizsgálat Vindisch Graetz ellen Budapest, jan. 31. Windisch-Graetz hajlandó magát alávetni a miniszteri felelősségre vonás eljárásának, de csakis az illetékes fó­rum : az országgyűlés előtt. A fuggetlenségi-párt felirata. A Kecskeméti Függetlenségi és 48-as Párt — mint azt már említettük — január 26-án tartott vezérbizottsági ülésén elhatározta, hogy az Országos Függetlenségi és 48-as Párt kettésza­kadásából kifolyólag feliratot intéz úgy az országos függetlenségi és 48-as párt elnökségéhez, mint a magyar kor­mányhoz. A felirat szövegét, mely azóta már rendeltetési helyén van, alábbiak­ban közöljük: A Kecskeméti Függetlenségi és 48 as Párt mély megdöbbenéssel látja az Országos Függetlenségi Párt ketté­szakadását akkor, amikor a polgárság­nak ezekben a rettenetes időkben tö­mörülésre, együttműködésre és egysé­gességre van szüksége. Pedig a pol­gárság a kormánytól várja az összes szabadságjogok, különösen a szólás?, gyülekezési és a sajtószabadságnak a forradalom szellemén alapuló intézmé­nyek biztosítását. Az ország területi integritását min­den oldalról halálos veszedelem fenye­geti, a közszabadságokaf, melyek a forradalom féltve őrzött vívmányai,, nem respektálják azok sem, akik büsz­kén hirdették, hogy Magyarország újjá­születésében döntő szerepet vittek. A polgári szabadságjogok védel­mében a kormány erélytelenségévef szemben a felelőtlen tömegek erősza­kos cselekedetekre ragadtatják magu­kat. A szabad gondolatot elnyomják, a független meggyőződésre pedig bé- kót vernek. Ily körülmények közt aggodalom­mal látja a kecskeméti Függetlenségi és 48-as Párt a közállapotok sülyedé- sét s az anarchia karjaiba jutását. En­nek ezennel felirat utján ad kifejezést s tiltakozik Kecskemét szinmagyar vá­ros polgársága különösen azért, mert az ország területi épségéért vívott ir­tózatos küzdelem belső szilárdságot, egységes elhatározásokat s a közrend­nek minden irányban való biztosítását követeli. Hazafias üdvözlettel A Kecskeméti Függetlenségi és 48-as Párt. Dr. Fritz Imre Dr. Horváth Mihály titkár. elnök. KECSKEMÉTI POLGÁR v Politikai, közgazdasági és társadalmi napilap. A Kecskeméti Függetlenségi és 48-as Párt hivatalos lapja. iRegjelen mindennap, hétfő ÉS Ünnep utáni nap kivételével. Főszerkesztő : DR. HORVÁTH HIHÁLY. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Előfizetési árak helyben házhoz hordva, vidékre FeJelös szerkesztö: QÖMÖRY SÁNDOR. Barát-utca (Kéttemplom-köz) 9. ajtószám, hová II J postán küldve: , Társszerkesztők: a lap szellemi és anyagi részére vonatkozó eikktk, Egész évre . 60 korona ALHÁSSY SÁNDOR és DR. VÁRY ISTVÁN előfizetési és hirdetési dijak infézendők. Fel évre . 30 „ Negyedévre .11 „ Laptulajdonos: Egyes szám ára: 20 fillér. a Kecskeméti Függetlenségi és 48-as Párt. Telefonszám: 298. M. évfolyam. 26 szám. • Ara 20 fillér. Szombat, 1919. febraár 1.

Next

/
Thumbnails
Contents