Kecskeméti Színházi Újság, 1901. november-december (1. évfolyam, 1-58. szám)

1901-11-03 / 1. szám

I. évfolyam. Kecskemét, 1901. november 3-án. KECSKEMÉTI SZÍNHÁZI ÚJSÁG MŰVÉSZETI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Komor Gyula (Gallia-féle) könyvkereskedés. Felelős szerkesztő : KECSKEMÉTI VILMOS- Előfizetési ár: a színi idényre (5hóra) *7 korona. Kiadó: KOMOR GYULA. Egyes szám ára S fillér. KECSKEMÉTI SZÍNHÁZ. Páratlan bérlet Ma vasárnap, 1901. évi november 3-án 17. szám BOB Falusi történeti énekes paraszt vígjáték 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi G. SZRMKLYEK: Baracs Imre — — — — — — — — — Baraes Matyi — — — — — — — — — Baracsné Szúnyog Juli, az Imre felesége — — — Ozv. Szunyogné, a Juli anyja — — — — — Szúnyog Rozi, a Juli unokahuga — — — — Mihály, a Juli nagybátyja — — — — — — Eszter, özvegyasszony, Baracsék szomszédja — — Göre Gábor biró — — — — — — — — Göre Gáborné — — — — — — — — — Durbints Pál, esküdt — — — — — — Kátsa Bige cigányok Benedek Gyula Latabár Árpád Makó Aida Aitner Ilka Abonyi Aranka Nagy Dezső A. Ragányi Iza Komiéi Gyula Károlyiné Károlyi Lajos Palotay Gyula Csabay Tepsi, cigány — — — — — — — — — Acs Imre Czeglédj Pál, kovács és állatorvos — Zsuzsi, Eszternek a cselédje — — Egy fiú — — — — — — — Kocsis — — — — — — — Kisbiró •" — — — — — — — 1 2 3 asszony 4 5 1 2 3 falusi legény Juhász Pál Déri Ilona Kövessy Mariska Adám Győző Horti Sándor Arday Kövesdy Éva Miklóssy Mariska Kőszeginé Fekete Etel Ughy Kiss Kőszegi KEZDETE ESTE y.,8 OKAKOR. Programm. A mai nappal meginduló »Kecs­keméti Színházi Újság« a folyó szini évad tartamára van tervezve és czélja a színművészét iránti méltó érdeklődés felkeltése és ébrentartása ; az általa teljesítendő előkelő kultur-hivatás buzgó, ön­zetlen támogatása; a szinpártoló közönség és a színművészet köl­csönös, jól felfogott szempontjai­nak igazságos egyensúlyban tar­tása és szigorú ellenőrzése; okos, egészséges drámai irány, finomult műérzék és elfogadható jó Ízlés kultiválása és lehető istápolása. E czéljaihoz képest éber, éles szemekkel fogja kisérni nemcsak helyi szini viszonyainkat, de a hazai- és világirodalom, vala­mint az irányitó színpadok és hivatott intézmények eseményei­nek minden mozzanatát. A rész­letes műsoron és szinlapon kívül nap-nap után közölni fogja az azon este szinrekerülö darabok tendencziáját. - - cselekményének vázlatát és kiemelkedőbb mozza­natait. Pártatlan, igazságos bírá­latát hozza estéröl-estére a szini- elöadások lefolyásának, — komo­lyan, czéltudatosan kíván foglal­kozni a színtársulat, a hivatalos szini felügyelet és a szinpártoló közönség viszonyaiban jelentkező «8 VIRÁGKÖTÉSZET!! Özv. Farkas Ferenezné Kőrösi-útcza. KECSKEMÉTEN. Kőrösi-útcza. ■gSf Ajánlja nagyválasztékú disz- és virágzó növényeit, valamint Ízlésesen kiállított virágkötészeti munkáit, úgymint: színházi, báli és menyasszonyi csokrokat, babér- és gyászkoszorúkat stb. Megrendelések a leggyorsabban és legponto y-- sabban elintéztetnek, jutányos árak mellett. KECSKEMÉT T3. VÁE3S j LEVÉLTÁRI HIVATALA. J____L

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents